Az egyéni felkészülésre történő jelentkezés feltételei az LFZE DLA tagozatán

A doktori fokozat megszerzésére a szervezett doktori képzésen kívül, egyéni program alapján is fel lehet készülni. Az egyéni felkészülésre történő jelentkezés általános feltételeit az LFZE Doktori Szabályzatának (DSZ) 19. §-a szabályozza.

I. Az egyéni képzésre történő jelentkezés általános feltételei:

 • betöltött 35. életév,
 • igazolt jelentős művészeti-alkotói tevékenység és/vagy tudományos eredmény,
 • a szakmai terület átfogó ismerete,
 • legalább „jó” minősítésű (vagy ezzel egyenértékű) diploma megléte a DSZ 12. §-a szerint (gyengébb minősítésű oklevél elfogadását a DLA Doktori Tanács csak a rendkívül kivételes szakmai teljesítményt nyújtó jelentkező számára engedélyezheti),
 • legalább egy világnyelvből (angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol) letett középfokú vagy annál magasabb szintű, C típusú (komplex) államilag akkreditált (vagy honosított) nyelvvizsga,
 • a felvételi eljárási díj befizetése.

Az egyéni felkészülésre történő jelentkezés jelentkezési lapon történik. A jelentkezés benyújtása folyamatos, azonban a DLA Doktori Tanács félévente egyszer dönt az egyéni felkészülésre történő jelentkezések elfogadásáról.

A jelentkezési laphoz csatolandó:

 • a jelentkezési díj befizetésének igazolása (68.250,- Ft),
 • szakmai önéletrajz (mely tartalmazza az elmúlt öt év fontosabb zenei tevékenységét, versenyek eredményét, kurzusokat, szakmai továbbképzéseket, hangfelvételek, publikációk jegyzékét stb.),
 • CD vagy DVD felvétel,
 • összefoglaló kutatási terv/disszertációvázlat (4-5 oldal terjedelemben), bibliográfiával
 • legalább jó minősítésű egyetemi diploma másolata,
 • nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolata.

 

A jelentkezőt a DLA Doktori Tanács akkor hallgatja meg, ha az előzetesen leadott művészeti és/vagy tudományos tevékenységét bemutatott hangzóanyagok (CD, DVD), illetve publikációs lista alapján arra alkalmasnak tartja. A meghallgatás során a jelentkező dokumentumokkal igazolja, hogy addigi pályája során jelentős művészeti/alkotói, illetve tudományos eredményeket ért el és kellő kutatói jártasságra tett szert, valamint bizonyságot tesz arról, hogy a szervezett doktori képzés által nyújtottakkal egyenértékű szakmai ismereteket szerzett és a megkívánt nyelvismerettel rendelkezik.

Az egyéni felkészülési engedély egy évig érvényes. Az engedély kiadásától számított egy éven belül a fokozatot szerezni kívánó egyéni felkészülőnek komplex vizsgára kell jelentkeznie. Az egyéni felkészülő hallgatói jogviszonya a komplex vizsgára történő jelentkezéssel és annak elfogadásával jön létre. A komplex vizsga teljesítésével az egyéni felkészülő megkezdheti a doktori képzés kutatási és disszertációs szakaszát (a négy féléves egyéni felkészülést). A komplex vizsga az egyéni felkészülő doktori tanulmányainak első félévébe számít bele. A doktori képzés kutatási és disszertációs szakaszában az egyéni felkészülőknek a szervezett doktori képzésben részt vevő doktoranduszokkal azonos tanulmányi kötelezettségeket kell teljesíteniük, azaz a doktori képzés második szakaszában előírt tanegységeket meg kell szerezniük.

Az egyéni felkészülők a doktori képzésben önköltséges formában vesznek részt.

 

II. Az egyes DLA programok specifikus feltételei

a) Előadó-művészeti program

A jelentkezési anyaghoz mellékelni kell a jelentkezést megelőző öt évben adott hangversenyek, (színpadi) előadások műsorát, szervezőjét és helyszínét, valamint  egy 30-50 percnyi, stílust és tematikát tekintően átfogó (a barokktól napjainkig terjedő) műsor videofelvételét DVD-n vagy fájlmellékletben.

b) Zeneszerzés program

A jelentkezési anyaghoz mellékelni kell a jelentkezést megelőző öt évben komponált és előadott művek listáját, valamint e listáról választott legalább három mű kottáját és hangfelvételét, minimálisan 30 perc összterjedelemben.

c) Zeneelmélet alprogram

A jelentkezési anyaghoz mellékelni kell egy 8-10 oldalas zeneelméleti tárgyú, publikált vagy publikálatlan tanulmányt. (A terjedelembe nem számítanak be az illusztratív kotta- és egyéb mellékletek. Egy oldal 1800 betűhelynek felel meg.)

 

A DLA Doktori Tanács a kérelmező meghallgatása során a kért szakmai anyagokhoz kapcsolódó, a kérelmező általánosabb tájékozottságára is vonatkozó kérdéseket tesz, illetve tehet fel.

 

A jelentkezési lap letölthető ide kattintva.

 

Az új egyéni doktori képzés tanulmányi tájékoztatója innen letölthető.

Nagy elődök

Mottó

Virtuális túra


Kodály intézet

Liszt Múzeum

Könyvtár