Pályázati felhívás a Vásáry Tamás ösztöndíjra

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága pályázatot hirdet a Vásáry Tamás Ösztöndíjra a 2017. évre.

A Vásáry Tamás Ösztöndíjról szóló 1/2014. (I.13.) EMMI utasítás (a továbbiakban: Utasítás) alapján

 

1. A pályázat célja:

a) ifjú zenészek szakmai munkájának, művészeti tevékenységének ösztönzése,

b) a kiemelkedő önkéntes tevékenységet végző személyek önkéntes tevékenysége dokumentálásának támogatása.

Az a) és b) pont alapján külön ösztöndíjpályázat nyújtható be.

 

2. Az ösztöndíj forrása a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása cím.

 

3. Az 1. pont a), illetve b) alpontja szerinti ösztöndíjban részesülhet az a személy, aki:

a) magyar állampolgár, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 39. § (1) bekezdésében meghatározott személy;

b) a pályázat benyújtásának időpontjában legfeljebb 25. életévét töltötte be;

c) a pályázat benyújtásának időpontjában, illetve az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt az Nftv. 1. melléklete szerinti államilag elismert felsőoktatási intézménnyel előkészítő, vagy hallgatói jogviszonyban áll;

d) más forrásból azonos célra ösztöndíjban nem részesül;

e) a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül csatolta és

f) az Utasításban és a pályázati kiírásban meghatározott valamennyi feltételnek megfelel.

 

4. Az 1. pont a) alpont alapján elnyerhető ösztöndíj megállapításának további feltételei:

4.1. a pályázaton az vehet részt, aki tanulmányait

a) az Nftv. 101. § (7) bekezdésében meghatározott művészeti felsőoktatási intézménnyel létesített előkészítő, vagy

b) a zeneművészet képzési ághoz tartozó szakon – az Nftv. 3. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti alap-, vagy mesterképzési szinten hallgatói jogviszony keretében folytatja,

c) – korlátozottan cselekvőképes pályázó esetén törvényes képviselőjével egyetemben – a pályázat benyújtásával egyidejűleg írásban hozzájárul személyes adatainak az Utasítás 12. §-a szerinti kezeléséhez;

4.2. Az elbírálás során előnyt élvez az a pályázó, aki az Nftv. 108. § 9-10. pontja szerint halmozottan hátrányos helyzetűnek, vagy hátrányos helyzetűnek minősül.

 

5. Az 1. pont b) alpont alapján elnyerhető ösztöndíj megállapításának további feltételei:

5.1. A pályázaton az vehet részt, aki

a) tanulmányait az Nftv. 3. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti alap-, vagy mesterképzési szinten hallgatói jogviszony keretében folytatja,

b) vállalja, hogy dokumentálja már elvégzett, vagy folyamatban lévő önkéntes tevékenységét, annak eredményeit, népszerűsítve ezzel az önkéntességet.

5.2. Az elbírálás során előnyt élvez az a pályázó, aki

a) az Nftv. 108. § 9-10. pontja szerint halmozottan hátrányos helyzetűnek, vagy hátrányos helyzetűnek minősül, vagy

b) önkéntes tevékenységét hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű személyek körében folytatja, vagy folytatta.

 

6. Az ösztöndíj tartalma és mértéke: havi nettó 100.000 Ft összegű ösztöndíj/pályázó folyósítása a 2017. naptári évben.

 

7. Az ösztöndíjas keretszám: ösztöndíjban az 1. pont a) vagy b) alpont alapján egy-egy, a 2017. évben összesen kettő pályázó részesülhet.

 

8.  A pályázat tartalmi és formai követelményei:

A pályázat egy példányban, papíralapon, számítógéppel kitöltve, a pályázó, – korlátozottan cselekvőképes pályázó esetén a pályázó törvényes képviselője (képviselői) – által aláírt, formanyomtatványon és a következő mellékletekkel ellátva nyújtandó be:

a) a pályázó önéletrajza, melynek az 1. pont a) alpont szerinti pályázat esetén része a pályázó részletes (maximum 3 gépelt oldal) továbbtanulási terve, vagy az 1. pont b) alpont szerinti pályázat esetén része a pályázó részletes (maximum 3 gépelt oldal) önkéntes tevékenységének bemutatása, továbbá az önkéntes tevékenység dokumentálási terve (szinopszis),

b) az Utasítás 9. § (1) bekezdés c) pont szerinti nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó más forrásból azonos célra nem részesül ösztöndíjban,

c) a pályázó oktatójának az ajánlása,

d) az előnyben részesítési feltétel fennállása esetén a 4.2., vagy 5.2. pontban foglalt körülmények igazolására szolgáló dokumentumok.

Korlátozottan cselekvőképes pályázó esetében a pályázat érvényességének feltétele a pályázó törvényes képviselőjének (képviselőinek) írásbeli hozzájárulása a pályázónak az ösztöndíjban való részvételéhez.

 

9. A pályázat benyújtásának (Emberi Erőforrások Minisztériuma, Oktatásért Felelős Államtitkárság, Felsőoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság levelezési címére: 1055 Budapest Szalay utca 10-14. történő beérkezésének) határideje 2017. év január hó 16 napja.

 

10. A benyújtott pályázati anyag a benyújtási határidőt követő nyolc naptári napon belül kiegészíthető, módosítható. A hiánypótlásra nyitva álló határidő jogvesztő.

 

11. A benyújtott pályázatok alapján az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) dönt az ösztöndíj odaítéléséről, a pályázatot elnyert ösztöndíjasok névsorát a Kormány honlapján és az Oktatási és Kulturális Közlönyben közzéteszi. Az ösztöndíjassal a minisztérium támogatási szerződést köt. Az ösztöndíj folyósítás megkezdésére a szerződéskötést követően kerülhet sor.

 

12. A szerződéskötés határideje: a döntéshozatalt követő 30 napon belül.

 

13. Az ösztöndíj folyósításának módja: 2017. naptári évben havonta, minden hónap 15. napjáig. A január-március havi ösztöndíj együttesen kerül folyósításra.

 

14. Az ösztöndíjas ösztöndíj támogatással érintett év befejezésével egyidejűleg részletes – minden, az ösztöndíjas jogviszonnyal összefüggő eseményről, körülményről – beszámolót készít és nyújt be a miniszternek. A beszámoló az 1. pont b) alpontja szerinti esetben a szinopszisban foglaltak teljesítését tartalmazza. A beszámoló része a teljesítés dokumentálása (igazolása).

 

15. Az ösztöndíjast a jogosulatlanul felvett összeget illetően az államháztartás működési rendjére vonatkozó szabályok szerint visszafizetési kötelezettség terheli.

 

16. Az ösztöndíjas jogviszony megszűnik, amennyiben az ösztöndíjas

a) a pályázat benyújtásakor szükséges és fennálló feltételeknek már nem felel meg, illetve ezek a feltételek már nem állnak fenn,

b) nem teljesíti a szerződésben vállalt bármely kötelezettségét, vagy

c) az ösztöndíjról lemond, továbbá

d) abban az esetben is, ha olyan magatartást tanúsított, amely az ösztöndíjas jogviszonyhoz méltatlan.

 

FIGYELEM:

  • Az ösztöndíjra vonatkozó pályázati felhívást a miniszter közzéteszi a Kormány www.kormany.hu honlapján. A honlapról a pályázati felhívás és a pályázati adatlap letölthető.
  • A pályázattal kapcsolatos információt nyújt az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Oktatásért Felelős Államtitkárság, Felsőoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság titkárságán

dr. Győri Judit titkárságvezető

Telefon: (06 1) 795 4076; E-mail:  judit.gyori@emmi.gov.hu

  • A pályázóról nyilvántartott adatok tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41. § (4) bekezdés a) pontját, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklet I/B. alcím 1. pont ba) és bl) alpontjában foglaltakat kell alkalmazni.
  • A pályázatban szereplő személyes és különleges adatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma az ösztöndíj támogatás megállapítása, a támogatási szerződés megkötése, a felhasználás ellenőrzése során, az ezzel összefüggő elszámolás elfogadásától, vagy a szerződéses jogviszony egyéb módon történő megszűnésétől számított 2 évig kezeli.
  • Az Utasítás szerinti adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.

 

Balog Zoltán
miniszter