A komplex vizsga

A doktori képzés során, a negyedik félév végén, a képzés képzési és kutatási szakaszának lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri, értékeli a tanulmányi, kutatási, művészeti előmenetelt.

A komplex vizsga nyilvános.

A komplex vizsga vizsgabizottsága 3 fős. Tagjai: a vizsgázó programvezetője, további két főt az illetékes tudományterületi DT választ meg, figyelembe véve azt, hogy a további egy tag a tudomány- és művészeti területnek megfelelő doktori fokozattal vagy azzal egyenértékű művészeti díjjal rendelkező személy, DLA területen vizsgázó jelölt esetében egy tag zenetudós legyen. A bizottság elnöke az Egyetem egyetemi tanára, Professor Emeritusa vagy habilitált docense lehet, az elnök személyét a három tag közül az illetékes DT elnöke jelöli ki. A bizottságnak nem lehet tagja a jelölt konzulense. Amennyiben a programvezető témavezető is egyben, helyette az illetékes DT a bizottság összetételének figyelembevételével vagy egy másik program vezetőjét, vagy pedig más, fokozattal rendelkező, DLA esetén a jelölt művészeti területét képviselő művészt, PhD esetén a jelölt tudományterületét képviselő oktatót vagy kutatót jelöl ki a programvezető helyett bizottsági tagnak.

A hallgató témavezetője a komplex vizsgát megelőzően szóban vagy írásban értékeli a jelölt előrehaladását.

A komplex vizsga két részből áll:

  1. elméleti vagy művészeti rész,
  2. disszertációs rész.

Az elméleti vagy művészeti részt a jelöltek a zeneművészeti képzésben (DLA) egy 40 perces koncerttel és az ahhoz kapcsolódó ismertetővel, a zenetudományi képzésben (PhD) két különböző témában bemutatott 40-40 perces előadással teljesítik. A koncertismertető teljesíthető írásban is, melynek a jelölt önálló, elemző munkáján kell alapulnia.

A disszertációs rész a disszertációról szóló 30 perces előadással teljesíthető. Az előadásnak ki kell térnie a kutatási tervre, a disszertációkészítés kutatásmódszertani elemeire, továbbá részletezően a disszertáció egy fejezetére.

A komplex vizsga két részét külön-külön pontozással kell értékelni. A vizsgateljesítményt a bizottság tagjai egyenként és vizsgarészenként 0-100 pontig terjedő pontszámmal értékelik és vizsgarészenként a leadott szavazatok számával átlagolják. Az eredményesen letett komplex vizsga minősítését a két vizsgarészen elért összpontszám átlaga alapján a következőképpen kell megállapítani: 61-80 közötti pontátlag esetén „megfelelt”, 81-93 között „jó”, 94-100 között „jeles”. Ha valamely vizsgarészből a jelölt nem ért el 61 pontos átlagot, akkor az a vizsgarész „nem megfelelt”. Nem megfelelt a vizsgarész akkor is, ha a bizottság két tagja is 61-nél kevesebb pontot adott.

Sikertelen vizsgarész esetén a vizsgázó az adott vizsgaidőszakban további egy alkalommal megismételheti a vizsgát a nem teljesített vizsgarész(ek)ből. A megismételt vizsgára öttagú bizottságot kell kijelölni a bizottság összetételére vonatkozó fenti szabályok figyelembevételével. A megismételt vizsgát a pontozásra vonatkozó fenti szabályok szerint kell értékelni. Nem megfelelt a megismételt vizsgarész akkor is, ha a bizottság három tagja is 61-nél kevesebb pontot adott. A megismételt vizsga sikertelensége esetén a hallgatói jogviszony megszűnik.

A komplex vizsga eredménye része a doktori fokozat minősítésének.

 

A DLA tagozat komplex vizsgájára történő jelentkezéshez a jelentkezési lap ide kattintva letölthető.

 

A PhD tagozat komplex vizsgájára történő jelentkezéshez a jelentkezési lap ide kattintva letölthető.

Nagy elődök

Mottó

Virtuális túra


Kodály intézet

Liszt Múzeum

Könyvtár