A műhelyvita

A doktorandusz értekezéstervezetét az illetékes tudományterületi DT által kijelölt szakértő bizottság jelenlétében műhelyvitán kell megvitatni. A műhelyvita célja az, hogy a résztvevők kérdéseikkel, kritikai észrevételeikkel és tanácsaikkal segítsék a doktoranduszt abban, hogy a disszertáció végleges és leadásra kerülő változata minél magasabb színvonalon teljesítse a szakmai elvárásokat, továbbá hogy a kialakuló vita révén a jelölt szakmai vitakultúrája fejlődjön.

A doktorandusznak a műhelyvitára előzetesen disszertációtervezetet kell benyújtania, mely a kutatási tervből és a disszertáció egy kidolgozott fejezetéből áll. A bizottság tagjai a leadott disszertációtervezet alapján tagonként egy-egy átfogó kérdést fogalmaznak meg a jelölt számára. A kérdéseket két héttel a műhelyvita előtt kell eljuttatni a jelölthöz.

A műhelyvita a jelölt önálló előadásával kezdődik, majd válaszol a bizottság kérdéseire, ezt követően részt vesz a disszertációval kapcsolatos a vitában. A vitában minden, a műhelyvitában részvételre jogosult személy részt vehet.

A bizottság legalább három fős. A bizottság tagjait – az illetékes tudományterületi DT elnökének véleményét figyelembe véve – az illetékes programvezető kéri fel. A bizottságnak célszerűen tagja a jelölt témavezetője is. A bizottság elnöke nem lehet a jelölt témavezetője. Háromnál több tagú bizottság esetében a bizottságba külső tagot is fel kell kérni.

A bizottság a műhelyvitát követően zárt ülésen dönt és jegyzőkönyvben foglal állást a műhelyvita során elhangzott véleményekről és javaslatokról, továbbá arról, hogy az értekezéstervezetet elfogadja-e. A végső értékelés eredményéről a bizottság tagjai többségi szavazással döntenek. A végső értékelés eredménye a következő lehet:

  1. a bizottság az értekezéstervezetet változtatás nélkül elfogadásra ajánlja, vagy
  2. a bizottság az értekezéstervezetet a jegyzőkönyvben szereplő változtatásokkal elfogadásra ajánlja, vagy
  3. a bizottság az értekezéstervezet elfogadását a jegyzőkönyvben szereplő indokok alapján nem javasolja, új értekezéstervezet benyújtására tesz javaslatot.

Új értekezéstervezet benyújtására egyszer van lehetőség; a második sikertelenül zárult műhelyvita után a fokozatszerzési eljárás sikertelenül zárul.

A műhelyvita az EDT és a tudományterületi Doktori Tanácsok tagjai számára, illetve a doktorandusz hallgatói jogviszonnyal rendelkező jelöltek számára – a bizottság zárt ülése kivételével – nyilvános. A kutatási és disszertációs szakaszban hallgatói jogviszonnyal rendelkezők esetében a részvétel elvárt.

A műhelyvita sikeres teljesítése (a fenti a. vagy b. pont szerinti eredménnyel) az abszolutórium megszerzésének a feltétele.

A műhelyvitáról jegyzőkönyv készül, mely két részből áll. Az első rész tartalmazza a műhelyvitában elhangzott véleményeket (feltüntetve a hozzászólókat), a második rész a bizottság zárt ülésén elhangzottakat foglalja össze, mely kitér az esetleges változtatási javaslatokra és a végső értékelésre. A jegyzőkönyvet a disszertációvédési bizottság tagjainak rendelkezésére kell bocsájtani. A jegyzőkönyv melléklete a jelenléti ív.

A műhelyvita eredménye nem része a doktori fokozat minősítésének.

 

Nagy elődök

Mottó

Virtuális túra


Kodály intézet

Liszt Múzeum

Könyvtár