A BA zeneismeret képzés általános leírása

Az Egyetemnek a többciklusú, bolognai képzésre történő áttérése kapcsán a korábbi elméleti, a tanárképző szakok, valamint a karvezetőképzés jelentős átalakuláson mentek keresztül, a változások egyik eredményeként létrejött egy új szak: a Zeneismeret. A szakirányon Kodályi alapelvekre támaszkodva sajátíthatók el az  általános zenei tanulmányok. A szak elindításakor azokra a hallgatókra gondoltunk, akik a középfokon megszerzett magas színvonalú tudásukat elmélyült zeneelméleti, de ugyanakkor széleskörű gyakorlati ismeretekkel gyarapítva szeretnék első egyetemi diplomájukat, a BA fokozatot megszerezni. A zeneismeret szakon folyó képzés célja olyan szakemberek képzése, akik szorgalmas munkával megszerzett biztos tudással felvértezve a választási lehetőségek tekintetében jelentősen előnyösebb helyzetből indulnak bármely más szakirányon végzett hallgatóval szemben az egyetemi képzés második ciklusának, a mesterképzés (MA) küszöbéhez érkezvén.

A Zeneismeret szakon tanuló hallgatók számára egyedülálló lehetőség a Zeneakadémia más, az alapképzésben elérhető alkotóművész szakirányok közül a zeneelmélet és muzikológia irányában történő szabad mozgás a fakultatív kreditek felhasználásával. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a zeneismeret szakos hallgatók költségtérítés nélkül felvehetik a zeneelmélet szak azon tárgyait, amelyek a zeneismeret szak tantárgyi hálójában nem szerepelnek (analízis és latin nyelv), ezáltal két szakirányt végeznek párhuzamosan. Jelenti továbbá azt is, hogy a zeneismeret szakosok emelt szintű zenetörténeti képzésben vesznek részt azáltal, hogy az általános zenetörténet tárgyat a muzikológia alapszak hallgatóival közösen tanulják. Lehetőség van más, a muzikológia alapszak tantárgyai között szereplő, kurzusok felvételére is szintén költségtérítés nélkül.

A Zeneismeret szak hallgatói magas szintű karvezetői képzést is kapnak, tanulják a karmester és karvezető szakirányon tanulók számára kötelezően előírt vezénylési gyakorlat, a hangképzés és társas ének tárgyakat, énekelnek az Egyetem kiváló kórusában. Azok, akik az alapképzésben eltöltött évek során úgy döntenek, hogy karvezetői előadóművészi szakon szeretnék folytatni tanulmányaikat a mesterképzés szintjén, a karvezetés alapszak egyéb követelményeit „minor szak" keretében teljesíthetik. További lehetőség az egyházzene szak „minor szakként" való felvétele. (A „minor szakok" szintén költségtérítés nélkül vehetők fel.)