Gitártanár képzés - tantárgyleírások

Szakterületi ismeretek:

Gitár főtárgy

Kamarazene

Énekkar

Analízis

Szakmódszertan

Szakdidaktika és pedagógiai repertoárismeret

Művelődési ismeretek

Mesterkurzus

Iskolai gyakorlat II. (csoportos tanítási gyakorlat)

 

 

Gitár főtárgy

 

A legfontosabb szakmai tantárgy, melynek feladata a hangszeres tudás fejlesztése, a hivatásos hangszerjáték művészi fokon való elsajátításához szükséges tudásszint elérése. A zenei, technikai tudáselemek, a stílusismeret, a repertoárismeret bővítése; az általános előadói készségek fejlesztése, az önálló művészi tevékenységhez szükséges diszciplínák (igényesség, fegyelem, önkontroll stb.) kiművelése; a hangversenyezésben megvalósuló gyakorlatszerzés elmélyítése; a megtanult művek pedagógiai szemszögből történő vizsgálata, ill. a pedagógiai repertoár egy részének megszólaltatása.

 

Tananyag:

F. Sor, M. Giuliani: Etűdök

H. Villa-Lobos: Etüdök; Gitárverseny

E. Pujol: Etüdök

Bach: Lantművek

Scarlatti: Szonáták

J. Dowland művei

F. Sor művei

Turina: Sonata

Torroba: Sonatina

Farkas F.: Six Pieces Breves

Legnani: Capricciók

Giuliani: Grande Ouverture

Tedesco, vagy Ponce Sonata

XX. századi, vagy kortárs magyar előadási darabok

Britten: Nocturnal

Brouwer: La Espiral Eterna

Elogio de la Danza

Három Ballada (Le Decameron Noir)

Castelnuovo-Tedesco: Sonata; Suite (Op. 133); Fantasia Op. 14.

Rodrigo, J.: Invocación y Danza Ediciones; Tres Piezas Espagüolas; Fantasia Para un Gentilhombre; Concierto de Aranjuez

 

Tantárgyfelelős: Eötvös József

Félévek száma: 3

Kreditpont: 15

 

 

Kamarazene

 

A zenei alkalmazkodóképesség, a ritmusérzék, a dinamikai kontroll és más fontos zenei komponensek (vertikális gondolkodás, harmóniai hallás) fejlesztése, a különféle stílusok jellegzetes kamarazenei formációinak, műfajainak, műformáinak és stílusnormáinak megismerése és a tudatosan szervezett és célirányosan végzett próbamunka gyakorlatának kialakítása, fejlesztése kamarazene művek megtanulása és előadása során.

 

Válogatott tananyag/irodalom:

Devich Sándor: Vonósnégyes

Leopold Mozart: Hegedűiskola

 

Tantárgyfelelős: Rolla János

Félévek száma: 3

Kreditpont: 6

 

 

Énekkar

 

Énekkari munka során, különböző stílusú, műfajú (zeneismeret-tanári képzés esetén a pedagógiai repertoárt is bővítő) kórusművek betanulása és nyilvános szereplés alkalmával történő bemutatása. Az énekkarban való részvétel során egyfelől a sajátos vonásokat hordozó közösségi zenei tevékenységben való tapasztalatszerzés, másfelől az irányítás módszertani vonatkozásainak megfigyelése.

 

Válogatott tananyag/irodalom:

Cantus Gregorianus ex Hungaria

Reneszánsz kórusművek

Barokk és klasszikus oratóriumok

Kodály, Bartók kórusművei

XX. századi, ill. kortárs kórusművek, oratorikus művek

 

Tantárgyfelelős: Erdei Péter

Félévek száma: 3

Kreditpont: 6

 

 

Analízis

 

A tantárgy funkciója annak elősegítése, hogy a hallgató a BA-n megszerzett zeneelméleti tudást a zeneművek megértésében biztosan alkalmazza olyan komplex műelemzéseken keresztül, melyek elősegítik, hogy a hallgató a tényleges zenei összefüggéseket felismerve olvassa és interpretálja a műveket, tanárként pedig birtokolja azt az eszköztárat, mellyel növendékeit rávezetheti az általuk előadott művek mélyebb megértésére. 

 

Válogatott tananyag/irodalom:

Bach: Brandenburgi versenyek és zenekari szvitek

Mozart: Vonósnégyesek és -ötösök

Schubert és Schumann dalai, zongoraművei

Bartók: Improvizációk, Hegedűduók, Kórusművek

A. Webern: II. kantáta

 

Tantárgyfelelős: Horváth Balázs

Félévek száma: 2

Kreditpont: 4

 

 

 

Szakmódszertan

 

A művészi hangszertudáshoz és a pedagógiai munkához egyaránt szükséges módszertani ismeretek: az adott hangszer(ek) történeti fejlődése, felépítése, hangolása, karbantartása, a megszólaltatásával kapcsolatos fizikai, akusztikai törvényszerűségek, anatómiai ismeretek, a hangszerkezelés, a hangképzés sajátosságai, a gyakorlás, ill. a memorizálás technikája.

 

Válogatott tananyag/irodalom (általános):

John Henry van der Meer: Hangszerek

Hermann Keller: Frazírozás és artikuláció

Havas Kató: Lámpaláz

Leopold Mozart: Hegedűiskola

William Primrose: Technique Is Memory

 

Válogatott tananyag/irodalom (gitár):

Mel Bay: Classical Guitar Method

Claudio Camisassa: Méthode progressive

Szendrey-Karper László: Módszertan

 

Tantárgyfelelős: Eötvös József

Félévek száma: 2

Kreditpont: 4

 

 

Szakdidaktika és pedagógia repertoárismeret

 

Az adott hangszer oktatásával kapcsolatos tanítási módszertani ismeretek, szorosan egybekötve a pedagógiai repertoár megismerésével. Az alap– és középfokú zeneoktatás rendszerének, tanterveinek megismerése, az adott hangszer(ek) tanításával kapcsolatos sajátos pedagógiai szempontok és módszerek (pl. életkor, egyéni és közösségi dimenzió, zenei értelmezés, tanulási folyamat stb.) elemzése, a módszeres gondolkodás és a repertoár kreatív módon történő felhasználásának elősegítése.

 

Válogatott tananyag/irodalom:

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjai

Zenész Szakképesítés Központi Tantárgyi Programjai

Dr. Kovács Géza

Négyesiné dr. Pásztor Zsuzsa: Muzsikáló kéz; Munkaképesség-gondozás zeneórán és otthon; A zenei munkaképesség mérése és gondozása az alsófokú zeneoktatásban; A zenei munkaképesség leromlásának okairól

Varró Margit: Zongoratanítás és zenei nevelés

Czövek Erna: Emberközpontú zenetanítás

Szőnyi Erzsébet: Zenei nevelési irányzatok a XX. Században

Czeizel Endre, Batta András: A zenei tehetség gyökerei

hangszeriskolák, hangszer ABC-k

 

Tantárgyfelelős: Eötvös József

Félévek száma: 2

Kreditpont: 6

 

 

Művelődési ismeretek

 

A zenéhez és a zenetanításhoz közvetlenebbül kapcsolódó szakágakban, elsősorban a művészettörténetben (esztétikai és tematikus kapcsolatok), az irodalomtörténetben (a nyelvi és zenei közeg rokonsága), a verstanban (zenei ritmika, dalirodalom) és a stilisztikában (a csiszolt előadásmód fontossága, fogalmazási gyakorlatok) való jártasság elmélyítése elemzések, ismertetések által.

 

Válogatott tananyag/irodalom:

Szepes Erika – Szerdahelyi István: Verstan. Budapest, 1998;

Mezey László: Deákság és Európa. Irodalmi műveltségünk alapvetésének vázlata. Budapest, 1979;

Aradi Nóra – Marosi Ernő – Beke László: A magyarországi művészet története. Budapest, 1987;

Marosi Ernő: A középkor művészete. Budapest, 1998.

 

Tantárgyfelelős: Földváry Miklós István

Félévek száma: 2

Kreditpont: 2

 

Mesterkurzus

 

Egy stílusra, műcsoportra, szerzőre vagy módszertani témára koncentrálva, elmélyültebb, a hallgató látókörét szélesítő betekintés az adott témában különösen jártas, nagy tapasztalatú (esetleg külföldi) mester irányításával. A mesterkurzus formája lehet egy féléves kurzus „visiting professorral", tömbszeminárium, vagy nyári mesterkurzus.

 

Válogatott tananyag/irodalom:

a kurzus témájához igazodó

 

Tantárgyfelelős: Eötvös József

Félévek száma: 1

Kreditpont: 2

 

 

Iskolai gyakorlat II. (csoportos tanítási gyakorlat)

 

A tantárgy-pedagógiai tudás fejlesztése a szaktantárgyak iskolai oktatásának megfigyelése (hospitálás), elemzése által, valamint a szaktudás és a didaktikai ismeretek gyakorlatban történő alkalmazása önállóan előkészített és megtartott foglalkozások által, amelyeket a gyakorlatot vezető oktatóval történő konzultáció követ.

 

Válogatott tananyag/irodalom:

Falus Iván, Kimmel Mariann: A portfolió 

Tóth Péter: Óralátogatás, óraelemzés a mindennapok gyakorlatában: Óraelemzések szempontrendszere

Nagy Lászlóné (szerk.): Segédanyag a tanórai megfigyelésekhez tanár szakos hallgatók részére. k.n. Szeged.

 

Tantárgyfelelős: Nemes László Norbert

Félévek száma: 1

Kreditpont: 3

 

Nagy elődök

Mottó

Hirdetés

Hirdetés

 

Virtuális túra


Kodály intézet

Liszt Múzeum

Könyvtár