Jazz-bőgő főtárgy (BA)

A tantárgy anyagai:

 

1. szemeszter: Hangszertechnikai alapozás, alapvető pizzicato módok (I-II-III), bal kéz „kopogás" legato játék elsajátítása, gyakolatok, etűdök, skálák, akkordbontások által. Tónusképzés, tempótartás. Ritmikai alapelvek, ritmus, frazírozás és hangsúlygyakorlatok. Alapvető jazzakkord és funkciós ismeret, harmóniabontások, harmónia-szekveniák, kadenciális gyakorlatok, periódus-gyakorlatok, formák. Tradicionális blues, bluesformák (típusok) patternek, turnbach-ek és transzpozíciójuk. Basszusvezetés: egyszerű basszusok alkalmazása és fűzése, harmóniabontással, majd diatónia, kromatika alkalmazásával. Funkciók biztosítása, megtartása, összekapcsolása. Egy kötelező transzkripció (Doxy), egyéni rögtönzéssel is. Repertoás tanulás: 10 standard. Lapról olvasás.

2. szemeszter: A fentiek továbbképzése, gyakorlati alkalmazása, begyakorlásának folytatása folyamatos tempókban (gyorsakban is). Improvizációs készségfejlesztés, egyszerű kísérés és szólózási módokkal. Repertoár tanulás: újabb 10 standard, játékuk egyszerű basszusvezetéssel. Transzkripciók: 2 darab kötelező és 1-2 választott, az alkalmazott iskolák etűdjeinek, darabjainak megfelelő szintű játéka. Lapról olvasás.

3. szemeszter: Technikai továbbképzés, hosszanti és haránt gyakorlatok, nagyobb tempók. Daumen fekvések (minimum C-ig), szűk-tág fekvések. Kétoktávos skálák, hármashangzatok, harmóniabontások, szekvenciák, ujjgyakorlatok. Jazz-skálák. Arco játék a jazzban. Ritmus, frazírozás és hangsúlygyakorlatok. Speciális basszus alapritmikák, ritmusképletek. Kísérési és szólózási technikák, improvizációs készségfejlesztés, stílustanulmányok. Basszusvezetés (walking bass) és szólójáték fejlesztése. Transzkripciók: 2 darab kötelező (pl. Paul Chambers) egyéni rögtönzéssel is és 1 választott. Repertoár: 10 újabb standard kísérése, esetleg szólójátéka. Lapról olvasás.

4. szemeszter:A fentiek folytatása. Hangköz-skálák (terc, kvart, kvint, szext stb.). Egyéni rögtönzés fejlesztése (kísérés és szólózás terén). Basszusvezetés (ellenmozgás, kontrapunkt alkalmazása ritmikai viszonylatban is). Szólisztikus játék vonóval (arco) is. Latin ostinatók, kubai patternek. Az alkalmazott iskolák megfelelő részei. Transzkripciók: 3 darab kötelező, 2 darab választott, esetleg egyéni rögtönzéssel folytatva (minimum 1 darab). Repertoár: 10 újabb standard, kísérés és szólójátékkal is.

5. szemeszter: Technikai gyakorlatok, hangköz-skálák, négyeshangzatok kis és nagy bontása, az egész hangszeren való jártasság elsajátítása, skálák, etűdök, szekvenciák, motívumok, improvizációs minták darabok segítségével. Szűkített és bővített akkordok bontásainak variációi, fél- és egészhangú skálák. Stílustanulmányok, jellegzetes motívumok. Latin , afro-cuban ostinatók, patternek, transzkripciók. A hangszer sajátos lehetőségeinek ismerete, flagelott, glissando, kettősfogások, arpeggiok stb. Szólisztikus, motívikus játék továbbfejlesztése. Alkalmazott iskolák megfelelő részei. Transzkripciók: 4-5 darab kötelező, 2 darab választott. Repertoár: 20 újabb standard, kísérés és szóló. Lapról olvasás.

6. szemeszter: Az eddigi tanulmányok stabilizálása, technikai erősítése. Stílustanulmányok: kísérés, szóló, combo, big band játék, swing, latin, jazz-rock, balladajáték alapvető ismerete. Transzkripciók: 2 darab kötelező és 1 darab választott kidolgozása vizsgára; egyikre hasonló stílusú szóló komponálása és rögtönzése.Repertoár: az előzőekben gyűjtött anyag, 60 standard gyakorlása, kísérés és szólójáték szempontjaival. Minimum 3 darab különböző stílusú kidolgozása. Lapról olvasás.

 

Kötelező irodalom:

     William Curtis:_ A modern method for stringbass. (Berklee Sderies)

     Frantisek Hertl-Vladimir Hora: Skola hry na Kontrabass v jazzo vych.

     John Fischer: Anleitung zur Improvization für Bass (Jazz-Studio)

     Ray Brown: Bass Method

     Rufus Reid: The Evolving Bassist

     Rufus Reid: Bass Lines (Transcribed from Vols. 1&3 of Jamey Aebersold's)

     The Bass Tradition – 36 Transcribed Solos by Todd Coolman

     Kubai patternek (Berkes B. lejegyzésében)

     Jazz Bass Compendium by Sigi Busch

     Afro-Cuban Grooves for Bass and Drums by Lincoln Goines and Robby Ameen

 

Transzkripciók:

     „Doxy"-by Leroy Vinnegar (Berkes B. Lejegyzésében)

     „Blues in E flat"-by Oscar Pettiford (Berkes B. Lejegyzésében)

     „Blue Spring"-by Paul Chambers (The Bass Tradition-by Todd Coolman)

     Trave's Blues – by Paul Chamber (Berkes B. lejegyzésében)

     Just You Just Me – Slam Stewart (The Bass Tradition)

     Road Song – by Richard Davis (Berkes B. lejegyzésében)

     Now's The Time – by Ron Carter (The Bass Tradition) vagy

     Untittle Blues – by Ron Carter (The Bass Tradition)

     Autumn Leaves – by Ron Carter (csak kíséret)

     Blues For Basie – by Ray Brown (The Bass Tradition)

     Alice in Wonderland – La Faro (kíséret)

     Owa Tagu Siam – by Nils-Henning Pedersen

     S'posin – by La Faro (The Bass Tradition)

     Confirmation – by Buddy Clark

     Autumn Leaves solo – by Ron Carter

 

Ajánlott irodalom:

     Rufus Reid: the evolving Bassist

     Oscar Pettiford-Eric Mascholm: Jazz Bass Facing

     Oscar Pettiord: 80 Bass Solos by Volker Nahrmann

     Jazz Bass Compendium by Sigi Buscg

     Latin Bass Elective by Tim Emmons

     The True Cuban Bass by Carlos Del Puerto and Silvio Verger

     Jazz Riffs for Bass by Rick Laird

     Jamey Aebersold: A New Approach to Jazz

     Improvisation (Music minus one) lehetőség szerint valamenyi példánya ajánlott.

 


A jazzbőgő főtárgyi modul további eleme:

 

Klasszikus bőgő:

 

1. szemeszter: Slama: 66 etűd (19-ig) négy szemeszterre elosztva, a VII. fekvés és hangnemi otthonosság megerősítésére, stabilizálására, a hangszertechnika, ritmika és vonásnemek fejlesztésére, 7# és 7b-ig. Az adott etűdök alapskáláinak és hármashangzatainak játéka különböző tempókban és alapvető vonásnemekkel. Galliar. Szonáta I. II. tétel. Javasolt a tanár megítélése szerint a Simandl 30 etűdből válogatni.

2. szemeszter: Slama: 60 etűd (19-36.) Skálák, hármashangzatok a fentiek szerint. Simandl IV. és V. füzetből és a Simandl 30 etűdből a tanár megítélése szerint. Galliar: Szonáta III., IV. V. tétel.

3. szemeszter: Slama: 66 etűd (36-52.) Párhuzamosan, szükség szerint a fentiekben említett iskolákból valamint Storch: 32 etűdből és Hrabe I. füzetből válogatás a tanár megítésése szerint. Tanácsolt az előbbiből az első 5-7 etűd, az utóbbiból főleg a vonásnemek. Fontos elkezdeni a Simandl VI. füzetet vagy Montág: Hüvelykujj fekvés füzetét (természetesen éves elosztásban). Marcello: Szonáta I. II. tétel.

4. szemeszter: Slama: 66 etűd (52-66.) Az előző szemeszter iskoláinak folytatása, és Kreutzer: Achtzen etüdenből az 1. etűd, a főbb vonásnemek variációival. Danmen I. fekvés (szűk-tág) variációi. Skálák, hármashangzatok, kis és nagy felbontásban (Danmen C-ig), kromatikus és egészhangú skálák is. Marcello: Szonáta III. IV. tétel.

5. szemeszter: Simandl VI. vagy Montag: Hüvelykujj fekvés füzetének további tanulmányozása, valamint Simandl VII. füzetből az Esz-dúr előtanulmányok. Hrabe II. füzetből legalább az Esz-dúr etűdökig, Storch II. füzetből (koncert etűdök) 1-5-ig, Kreutzer: 2., 3., 4 (esetleg 5 is) éves elosztásban. Bach szvitjeiből a szintnek megfelelő egyes részek (pl. 3. szvit: Burre I. II. tétel és 5. szvit: Sarabande). Esetleg Fesch, Händel szonátáiból, Eccles: Szonáta I. tétel (Largo).

6. szemeszter: Az előző szemeszter anyagának folytatása, valamint Simandl Esz-dúr koncert etűd (nagy etűd).

 

Nagy elődök

Mottó

Hirdetés

Hirdetés

 

Virtuális túra


Kodály intézet

Liszt Múzeum

Könyvtár