Jazz harsona főtárgy (BA)

A jazz-muzsika frazeálásának sajátosságai.

Az egyenletes mérőütésre játszás nyolcados és triolás lüktetésben;

Swinges (off beates) lüktetés, hangsúlyozás;

Különbségtétel a nyolcados és triolás lüktetés között, egy darabon belül.

Hangsúlyozás alapvető összefüggéseinek lefektetése.

Ritmikai elv, és dallamvezetés összevetése. Dallamfrázisok elemzése és eljátszása.

Az improvizáció alapjainak áttekintése, alapvető harmóniák, és a hozzájuk rendelhető skálák. Alapvető akkordok (moll7, domináns7, dúr Maj, dúr 6…) és a hozzájuk rendelhető legalapvetőbb skálák (dór, mixolid, dúr); II-V-I, III-VI-II-V-I szekvenciák gyakorlása minden dúr, és összhangzatos moll hangnemekben.

Repertoár építése.

Transzkripciók készítése és elemzése

Skálagyakorlatok

Diatonikus skálák és gyakorlataik (terc és kvart menetek, hármas és négyes hangzatbontások) gyakorlása, minden dúr hangnemben

 

Klasszikus harsona:

1. szemeszter:

A harsona lehetőségei, irodalma, hangszer története, akusztikai sajátosságai, a harsonairodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészei, rokon hangszerek

Technika: könnyed hangszerkezelés kialakítása és tudatosítása; megfelelő légzéstechnika, helyes befúvásmód, test-, száj-, hangszer- és kéztartás, toló-kezelés, laza, egyenletes kartechnika, dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező harsonahang

Készségfejlesztés: differenciált hangindítást és hanglezárás, megfelelő tempójú repetíció, pontosan összehangolt nyelv- és karmozgás

 

Előadási darabok/gyakorlatok: Kopprasch: 60 válogatott gyakorlat I. füzet, Lafosse: Complète Mèthode I. kötet, képességtől függően, művek zeneileg igényes kidolgozása

 

2. szemeszter:

tempó- és karakterjelzések

Technika: gyakorlási metódusok- céltudatos gyakorlási módszer kialakítása; tartott hangokat állandó és változó dinamikával, az intonáció lehetőség szerinti megtartásával, hangsorokat, fokozatosan táguló hangterjedelemben, különböző figurációkkal, a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorok; helyes légzés kialakítására, gyakorlására, fejlesztésére intenzív légzésfejlesztési gyakorlatokkal; helyes szájtartás kialakítása, a szájizomzat fejlesztése mindennapi gyakorlatok

segítségével, fúvóka és hangszer nélkül csupán ajakkal, csak fúvókával, hangszerrel

Készségfejlesztés: lapról olvasási készség fejlesztése,  tudatos zenei memorizálás

 

Előadási darabok/gyakorlatok: képességtől függően, művek zeneileg igényes kidolgozása Kopprasch: válogatott gyakorlatok II. füzet, Lafosse: Complète Mèthode II. kötet, Szunyogh Balázs: Tanulmány harsonára, G.B. Pergolesi: Sinfonia

 

3. szemeszter:

Kulcsok, transzponálás

Technika: légzéstechnika, befúvásmód kialakítása, ajak és a kéz összehangolt munkája; hangok biztonságos megszólaltatására az előírt hangterjedelemben;  hangindítás, elválasztás és hangbefejezés

Készségfejlesztés: új zenei anyagok tanulása egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő hangszertechnikával, a játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges koncentrálóképességgel

 

Előadási darabok/gyakorlatok: képességtől függően, művek zeneileg igényes kidolgozása, rendszeres társas muzsikálás, skála és hármashangzat-felbontás két oktávon keresztül, előadási darab zongorakísérettel, kotta nélkül, kottáról- stílushűség, értelmes tagolás.

A. M. Charpentier: Te Deum, Bogár István: Népdal kaláka, : J. A. Hasse: Két tánc, C. M. v. Weber: Keringő

 

4. szemeszter:

egyéb előadási jelek, zenei műszavak jelentése

 

Technika: légzés, levegővezetés terén tanultak elmélyítése, következetes alkalmazása, az előforduló hibák korrigálása, hangterjedelem további bővítése, fokozott figyelemmel a szép hangra és a tiszta intonációra.

Készségfejlesztés: díszítéseket, trillák, vibrató, legato játék

 

Előadási darabok/gyakorlatok: képességtől függően, művek zeneileg igényes kidolgozása, rendszeres társas muzsikálás, skála és négyeshangzat-felbontás két oktávon keresztül, előadási darab zongorakísérettel, kotta nélkül kamarazenélés és a zenekari játék előtérbe helyezése

Hidas Frigyes: 6 könnyű előadási darab, E. Paudert: Berühmte Aria, Bogár István: Szonatina, N. A. Rimszkij-Korszakov: Harsonaverseny, J. G. Ropartz: Piéce en Mi bémol Mineur

 

5. szemeszter:

előadási darabok zeneszerzőinek neve, stílusok és jellemzőik, hangszer szerepe különböző zenei korszakokban

Technika: előkék, tripla- és duplanyelv

Készségfejlesztés: különböző zenei kifejezőeszközök alkalmazására (artikuláció, agogika, díszítés, lassítás, hangsúlyozás stb.)

Új zenei anyagok tanulása egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő hangszertechnikával

 

Előadási darabok:

Krol: Capriccio da Camera, F. Martin: Ballade, Hidas Frigyes: Movement, E. Crespo: Improvisation No 1, J. Castérede: Sonatine, P. Hindemith: Sonata, J. Mateˇj: Sonata

 

6. szemeszter:

Különleges harsonadarabok és jeleik, XX. századi kompozíciós technikák

Technika: dupla hang technikák, körlégzés és egyéb modern technikák

Készségfejlesztés: különleges zenei kifejezőeszközök alkalmazása modern technikákkal

Új zenei anyagok tanulása egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő hangszertechnikával

 

Előadási darabok:

Dubrovay László: Solo No 2, F. Rabe: Basta, Láng István: Libero, J. G. Albrechtsberger: Concerto, Hidas Frigyes: Concerto, P. Creston: Fantasy for Trombone, N. Rota: Concerto, H. Tomasi: Concerto

 

 

Nagy elődök

Mottó

Hirdetés

Hirdetés

 

Virtuális túra


Kodály intézet

Liszt Múzeum

Könyvtár