Jazz-zeneszerzés (BA) tantárgyleírások

Jazz zeneszerzés- hangszerelés

 

A tantárgy általános és specifikus célkitűzései

A hallgatók olyan szakmai tudást és általános zenei műveltséget sajátítsanak el, amely alkalmassá teszi őket a szakképesítésük szerinti munkakörök ellátására.

 

A tantárgy feladatai

Ismertesse meg a hallgatóval a magasrendű zenei kifejezéshez és a hivatásos hangszerkezeléshez szükséges játékmódot, tudatosítsa a játékmódok és a zenei elképzelés összefüggő egységét.

Fejlessze a tanulók zenei képességeit, ritmusérzéküket, zenei hallásukat, zenei emlékezetet, az alkotó kézelőerőt és az előadókészséget.

Alakítsa ki a gondolkodás, az önálló szellemi irányítás képességét, az állandó önművelés igényét.

Ismertesse meg a hangszeres játék és a zenei előadás összefüggéseit.

Ismertesse meg a hangszer irodalmának legfőbb stílusait.

Tegye fogékonnyá a kortárs zene befogadására.

Érje el, hogy a hangszeres játék, a zeneirodalom megismerése fejlessze a tanulók erkölcsi jellemvonásait (akarat, állóképesség stb.), esztétikai érzékét, formálja személyiségét.

 

Felvételi anyag

1) Zongorakészség gyakorlati vizsga

Néhány éves zeneiskolai zongoratanulásnak megfelelő tudásszint.

kottából játszandó: 2 darab J. S. Bach háromszólamú invencióiból; 1 könnyebb, bécsi klasszikus stílusú szonáta-tétel; 3 darab Bartók: Mikrokozmosz c. művének V-VI. füzetéből, illetve hasonló nehézségű modern vagy kortárs zongoradarab

skálák és speciális jazz skálák játéka

jazzakkordok alaphelyzetben és megfordításokban való bemutatása

dúr és moll blues-játék (egyszerű improvizáció akkordkísérettel) több hangnemben

mintegy 10 ismert jazz standard repertoárszerű (kívülről való) ismerete (téma és egyszerű rögtönzés) eredeti harmonizációban

3 különböző jellegű, de mindenképpen jazzes, ahhoz közelálló kompozíció zongorán való bemutatása.

A kompozíciók kottáját a felvételi bizottság rendelkezésére kel bocsátani. A bemutatás kiegészíthető hangfelvétellel, de a helyszíni zongorázás nem mellőzhető.

A repertoárt a felvételi bizottságnak beadott vizsgaanyagban fel kell sorolni.

 

2) Hangszerismeret szóbeli vizsga

a hangszerek transzpozíciói, lejegyzési módjai

a jazzben általában használt hangszerek adottságai és lehetőségei (ambitus, szín, felrakás stb.)

 

3) Összhangzattan szóbeli vizsga

klasszikus összhangzattani ismeretek a négyeshangzat megfordításokig bezárólag

 

4) Jazzirodalom szóbeli vizsga

a jazzirodalom ismerete, elsősorban kompozíciós szempontból

a swing-korszak big bandjeinek arrangement-jai: a modern nagyzenekarok hangszerelési és kompozíciós technikája

 

5) Szolfézs írásbeli vizsga

Az írásbeli vizsga időtartama: 2 óra

A vizsga során segédeszköz nem használható.

Témakörök:

 - a négyféle hármashangzat és fordításaik felismerése, hallás utáni leírása kétszeri eljátszás alapján a 8+1 négyeshangzat (major7, domináns7, moll major7, moll7, bővített kvintű domináns7, bővített kvintű major7, szűkített kvintű major7, félszűkített és szűkített szeptimakkord) alaphelyzetben való felismerése, hallás utáni leírása kétszeri eljátszás alapján a major7, domináns7, moll major7, moll7 és a félszűkített szeptimakkord klasszikus megfordításainak (kvintszext, terckvart, szekund) felismerése, hallás utáni leírása háromszori eljátszás alapján

 - a pentaton modusok (összesen 5 skála) felismerése, hallás utáni leírása kétszeri eljátszás alapján

a dúr, az összhangzatos moll és a melodikus moll hangrendszer valamennyi modusának (összesen 21 skála), valamint az egészhangú, a fél-egész és egész-fél skála felismerése, hallás utáni leírása háromszori eljátszás alapján

 - közepes nehézségű, jazzes ritmus hallás utáni leírása, hatszori eljátszás alapján

- 4-8 ütemes egyszólamú, egyszerűen moduláló, közepes nehézségű dallam leírása hallás után, nyolcszori eljátszás alapján

 - 4-8 ütemes kétszólamú, egyszerűen moduláló, közepes nehézségű dallam leírása hallás után, nyolcszori eljátszás alapján.

 

6) Alapvető zongorakészség zongora gyakorlati vizsga

 - a jazz alapvető akkordkészletének ismerete, zongorán való játéka

 - a négyfajta hármashangzat és klasszikus fordításaik (szext, kvartszext), a dúr és moll jazz szextakkord, a major7, domináns7, a moll major7, moll7, a bővített kvintű major7, bővített kvintű domináns7, a szűkített major7, a félszűkített és szűkített szeptimakkord, valamint a domináns 76, a dúr és moll69, a dúr és moll79, a domináns7b10 jazzakkord bármely hangra való játéka alaphelyzetben

a 8+1 négyeshangzat (major7, domináns7, moll major7, moll7, bővített kvintű domináns7, bővített kvintű major7, szűkített kvintű major7, félszűkített és szűkített szeptimakkord) klasszikus megfordításainak (kvintszext, terckvart, szekund) játéka bármely hangra

 - a dúr, az összhangzattanos moll és a melodikus moll hangrendszer valamennyi modusának (összesen 21 skála), valamint az ötféle pentaton modus, az egészhangú, a fél-egész és egész-fél skála játéka bármely hangról

 - kadenciális akkordsorok (I-IV-V-I; I-V-IV-I; I-VI-II-V-I; I-III-VI-II-V-I) játéka két kézzel, négy szólamban, három fekvésben, a 6 kereszt, 6 bés hangnemig bezárólag klasszikus akkordfűzéssel

a jazz II-V-I kadenciájának játéka jazzes akkord-átalakításokkal (II: m79; V: dom769; I: maj79 vagy dúr69), a 6 kereszt, 6 bés hangnemig bezárólag

 

A részvétel feltétele

Az általános felsőoktatási követelmények mellett a sikeres felvételi vizsga teljesítése.

Újabb félév csak az előző félév teljes és sikeres lezárása után kezdhető meg.

El kell bocsátani a hallgatót, ha főtárgyi osztályzata elégtelen.

 

A tantárgy anyaga

 

Tematika:

1-2. szemeszter:

a blues világa, blues-formák, periódusok – a song-forma (verse, chorus, bridge), egyszerű és komplex song-formák – stílustanulmányok – jazz kamarazenei formációk – kíséret-típusok (korálszerű, figuratív, ostinato, megszakított, komplementer kíséret) – basszus szólam vezetése (walking-bass), szólamvezetés kíséreten belül, a kíséret motívumainak fejlesztése – zenei frázis - motívum – a motívum kezelése, fejlesztése, felhasználása – motívum-formák összekapcsolása, frázisok építése, egyszerű témák szerkesztése, a periódus és a mondat – dallami, ritmikai és harmóniai variációk – különböző rendezőelvek beépítése a kompozíciókba (tükörkép, ellenpont, párhuzam, ellentétpárok, szimmetria-aszimmetria, kontrasztelv, aranymetszet) – azonos dallam különböző karakterei – azonos ritmus mellett különböző karakterek – téma és improvizáció - és ezek viszonyrendszere – különböző hangszerek technikai lehetőségei (aktuális kompozíción belül).

 

3.-4. szemeszter:

stílustanulmányok – modulációk (diatonikus, kromatikus, enharmonikus, első fokú rokonság, távolabbi moduláció, moduláció alterált, közös akkordokkal) – témából való átvezetés egy másik témába, harmonikus variáció, szekvenciák különböző kapcsolódásai, reharmonizációs technikák – formatan (nagy periódus, variációs formák, összetett formák, rondó formák, szonáta formák, szonáta-rondó, ciklikus formák) – komplex song-forma (bevezetés, bővítés, kóda, visszatérés) – vokális és hangszeres dallam – négyszólamú vokálszerkesztés – dallam, szöveg, ritmus és az improvizáció kapcsolata – stílustanulmányok.

 

5.-6. szemeszter:

big band: hangzásbeli egyensúly (hangszerelés), formai és időbeni egyensúly – karakter és hangulat – voicing: fúvósok 2-3-4-5 szólamú felrakásban; szűk, közép, tág fekvés, zárt, félig nyitott, nyitott, blokkakkordos szerkesztés stb. – unisono állások, ostinátók, orgonapont, tartott szoprán, mozgó harmóniák és basszus – rézfúvós kombinációk, fafúvós kombinációk, réz- és fafúvós kombinációk – vonósok az arrangemant-ban – a ritmusszekció feladata és helye – különleges hangszerek.

 

Ajánlott irodalom:

Gonda János: Jazz-Történet, Elmélet, Gyakorlat

Gonda János: A rögtönzés világa II. kötet

Lendvai Ernő: Bartók és Kodály harmóniavilága

Ludmila Ulehla: Contemporary Harmony

John Mehegan: The Harmonic School

John Mehegan: The Rhitmic School

Andy Jaffe: Jazz Harmony

David Liebman: A Chromatic Approach to Jazz Harmony and Melody

Philip Moehrke: Voicing Concepts Jazz Piano

Philip Moehrke: Das Grove Piano Buch

Gordon Delamont: Modern Melodic Technique

Gordon Delamont: Modern Contrapuntal Technique

Ramon Ricker: Technique Development in Fourts for Jazz Improvisation

Ramon Ricker: Pentatonic scales for Jazz Improvisations

Bill Dobbins: Jazz Piano Harmony

BillDobbins: The Contemporary Jazz Pianist I.II.III.

Bill Dobbins: Jazz Arranging and composing a Linear Approach

Gary Campbell: Expansions

Gary Campbell: Connecting Jazz Theory

Jamey Aebersold: Transcribed Piano Voicings

Mark Levine: The Jazz Piano Book

Bárdos Lajos: Modális harmóniák

Hal Crook: How to Improvise

Mark E. Boling: The Jazz Theory Workbook

John Valerio Bebop Jazz Piano

Binder Károly: Improvizáció és Jazzoktatás alsó, közép és felsőfokon

Binder Károly: Dallamalkotás és dallamszerkesztés

Andy Laverne: Handbook of Chord Substitutions

Olegario Diaz: Latin Jazz Piano Technique

Friedrich Károly: Hangszerelés I. II. III.

Don Sebesky: The conterporary Arranger

Sammy Nestico: The Complete Arranger

Fred Sturm: Chages Over Time: The Evolution of Jazz Arranging

Rayburn Wright: Inside The Score

Robert Doezema: Arranging

Real Book 1, 2, 3

New Real Book: 1, 2, 3

Jazz Fake Book

Evans Book Colorado Book

 

Ellenőrzés anyaga:

1., 3. és 5. szemeszter: gyakorlati jegy

2. szemeszter: szakmai alapvizsga

2 különböző karakterű jazz-standard darab meghangszerelése és stílusos előadása a zeneszerző-szakos hallgató aktív közreműködésével (kamarajellegű kvartett, kvintett)

2 önálló kompozíció

jazz-zongora: 5 különböző karakterű és tempójú vizsgadarab stílusos előadása, rövid szólókkal (stride, blues, boogie woogie, szűkfekvéses akkordjáték)

lapról olvasás: akkordjelzéses és kétkezes kották, jazz partitúrák

4. szemeszter: kollokvium

2 különböző tempójú és karakterű jazz-standard darab nagyobb formációra hangszerelve (szextett, szeptett, oktett stb.)

2-3 önálló kompozíció, ebből egy nagyobb együttesre írt darab, a többi szabadon választott kamarajellegű összeállítás

a darabok zongorakivonatszerű bemutatása

jazz-zongora: 5 különböző karakterű és stílusú jazz-standard előadása improvizációval, 1 transzkripció

partitúraolvasás

6. szemeszter: kollokvium

2-3 különböző jellegű jazz-standard, különböző hangszerelésekben - ebből egy többszólamú vokál, egy pedig zenekari hangszerelés énekes szólistával

2-3 önálló kompozíció (ebből egy darab vokális)

a művek zongorakivonatszerű bemutatása

jazz-zongora: 5 különböző karakterű és stílusú jazz-standard előadása improvizációval, 1 transzkripció

partitúraolvasás

 

Klasszikus zeneszerzés- hangszerelés

 

1. szemeszter:

Vokális ellenpont (Palestrina stílus)

Az órák és az otthoni írásbeli gyakorlatok során a hallgató e stíluson keresztül számon kérhetően és mérhetően sajátítja el a zeneszerzői kézügyesség alapjait. A zenetörténeti hagyomány által szentesített, pontosan definiált szabályrendszer alapján, a saját munkáján keresztül tapasztalhatja meg a szabályosság és szépség - a zenei esztétikum - kölcsönös egymásra hatását.

1. A stílus alapjai: egyszólamú dallamalkotás szabályai (cantus firmus-technika) – konszonáns/disszonáns ill. tiltott hangközlépések – lépcsőzetes mozgás/hangközugrások – a dallami csúcspont és az aranymetszés fogalma, negatív aranymetszés – 2. Többszólamú szerkesztési módok – az együtthangzás szabályai: konszonancia és disszonancia fogalma – hangsúlyos és hangsúlytalan ütemrészek fogalma – kezdeti és zárlati konszonanciák – Első szerkesztési mód: Hang-hang ellen –A cantus firmus egy-egy hangjával szemben azonos értékű ellenpont áll – Második szerkesztés: Felező mozgás – cantus firmus egészhangjaival szemben két fél értékű ellenpont áll – Harmadik szerkesztés: Szinkópált ellenpont – A cantus firmus hangjaival szemben két fél értékű ellenpont áll, szinkópált átkötéssel. E szerkesztési módban a disszonancia-kezelés új elveivel találkozunk.

 

Hangszerelés (Bécsi klasszika)

Szimfonikus zenekari hangszerismeret – Kulcsok, transzponáló hangszerek. A zenekar hangszercsoportjainak egy-egy hangszerére kisebb, etűd-jellegű kompozíciós gyakorlat komponálása.

 

2. szemeszter:

Negyedik szerkesztési mód: Negyedelő mozgás – A cantus firmus egészhangjaival szemben négy negyed értékű ellenpont áll. E módban a lépcsőzetes mozgás ill. a hangközugrások is nagy szerephez jutnak. Speciális disszonancia-kezelés: a cambiata (négyhangú képlet) – Ötödik szerkesztési mód: Virágzó ellenpont (Contrapunctum floridum) A cantus firmus egészhangjaival szemben vegyes értékű ellenpontot írunk. A hangjegyértékek fokozatos diminúciója ill. augmentációja. Zárlati képletek, portamento és hangismétlés. – Szabad kétszólamú szerkesztés. Két szabad, vegyes ritmikájú szólam áll egymással szemben. Az előző szerkesztési módok közötti váltás lehetséges, a szabályok megtartásával, de kötött imitáció nélkül. – Kétszólamú imitáció. Az imitáció fogalma. Imitáció típusok (reális, tonális, megfordítás, diminúció, augmentáció, torlasztás) – Szöveges kétszólamú imitáció: Kétszólamú motetta latin szöveggel – A latin nyelv sajátosságai. A keresztény mise szövege. A szövegkezelés szabályai, elválasztás, prozódia, kiejtés. E szerkesztési módban elvárás hogy a hallgató a dallamalkotás és imitáció szabályainak betartása mellett esztétikailag maximálisan közelítse meg az eredeti Palestrina stílust (noha Palestrina nem írt kétszólamban).

Az írásbeli feladatok mellett alapkövetelmény, hogy a hallgató 3-4-5 szólamú Palestrina misetételek ill. Lassus kétszólamú motettáinak elemzésében járatos legyen, a különböző imitáció típusokat, a témabelépéseket, zárlatokat és a hangnemi történéseket egyaránt felismerje és (három szólamig) karpartitúrából zongorázni tudja.

 

Hangszerelés (Bécsi klasszika)

Haydn, Mozart, Beethoven szimfónia tételek elemzése – A szonátaforma fogalma. Főtéma/Melléktéma/Zárótéma/Feldolg. felismerése karakterük, a hangnemi történések ill. hangszerelési módjukon keresztül – Valamely fenti szerző egy-egy zongoraszonáta tételének hangszerelése az elemzések alapján, a korabeli zenekari hangszerösszeállításra.

 

3. szemeszter:

Bach-korálok

1. Elemzés – A négyszólamú szerkesztés. Szűkfekvés/tágfekvés fogalma  – A korál (protestáns egyházi népének) fogalma, és szerepe Bach kantátáiban és passióiban – Harmóniai elemzés. Jellegzetes dallami és harmóniai fordulatok. Konszonancia és disszonancia a barokkban - szövegfestés. A funkciós rend kialakulása, a kromatika és alterációk szerepe – Koráljáték: a hallgató a négy szólam egyikét énekli, a többi hármat zongorázza 2. Korál harmonizáció – Jellegzetes zárlati formulák dúrban és mollban. Mely dallamlépés mely harmóniai fordulatot indukál - és viszont. Oktáv- és kvintpárhuzamok elkerülése átmenettel szűkfekvésből tágfekvésbe és fordítva. Mellékdomináns akkordok értelmezése modulációs szempontból. A moduláció fogalma (diatonikus, kromatikus, enharmonikus). A közös akkord. – E stúdium során a hallgató adott négy- vagy többsoros koráldallamra négyszólamú harmonizációt ír, melyben bebizonyítja, hogy az elemzés során tapasztaltakat a gyakorlatban alkalmazni tudja.

 

4. szemeszter:

Korálelőjáték, korálfantázia (elemzés és írás) – A korálelőjátékok fajtái Bach orgonaművei alapján (cantus firmus-korál, fantázia, imitációs típus, triószonáta típus, etc.) – E tanulmány során a hallgató feladata, hogy a kötött korálszerkezet megtartása helyett az egyes szakaszok elválasztásával közjátékokat írjon; az eredeti dallam variálásával fantázia-szerű barokk billentyűs hangszeres művet vagy a koráldallam tematikájának felhasználásával imitációs szerkezetű kompozíciót hozzon létre.

Hangszerelés (Romantika)

Liszt szimfonikus költeményeinek elemzése hangszerelési szempontból. Partitúraolvasás, partitúra kivágatok zongorázása. Fontos, hogy a hallgató a zenehallgatás élményét össze tudja kapcsolni a zene kottaképével. – Témák, karakterek és a hangszínek, a hangszerelés összekapcsolódása. Jellegzetes fúvós és vonós felrakások. – Liszt valamely zongoraművének (pl. Vándorévekből) hangszerelése a zenekari művek elemzésekor tanultak alapján.

 

5. szemeszter:

Barokk variáció

Passacaglia, chaconne – A barokk variáció fogalma - adott basszusmenet/harmóniasor megtartásával a hangjegyértékek változásán alapuló forma. Balkezes, jobbkezes nyolcad, triola, tizenhatod variációk. A Maggiore-minore elv. Hármashangzat felbontásos ill. skálamenetes variációk. Kontraszt-technika, fokozás.

- Bach, Händel, Purcell műveinek hallgatása és elemzése – Basszusmenetre, harmóniasorra saját téma, majd a hozzá tartozó 12 - 16 variáció komponálása.

Instrumentális ellenpont

Bach: kétszólamú invenció elemzés, írás – Az összes invenció zongorázása és elemzése. Különböző invenció típusok. Témák és közjátékok. Hangnemi karakterisztika. Hangnemi terv, moduláció – Saját invenció témára (Bach-stílusban) 24-32 ütemes kétszólamú invenció stílusgyakorlat komponálása.

 

6. szemeszter:

Instrumentális ellenpont

Bach fúga elemzés. Témabelépések rendje - dux, comes. Tonális/reális válasz, diminúció, augmentáció, torlasztás, témák transzformációja, közjátékok – A hallgató legyen járatos a különböző imitáció típusokban, a témabelépéseket ill. azok fajtáit, a zárlatokat és a hangnemi történéseket egyaránt felismerje és zongorázni tudja (Wohltemperiertes Klavier).

Hangszerelés (Debussy)

A XX. századi zenekar hangszerei. Az ütőhangszerek fokozott szerepe. A felhangsor, a felhangok és a hangszín viszonya. Hangszerelés Ravel: Bolero-jában. – Debussy szimfónikus költemények elemzése (Egy faun délutánja, A tenger, Három noktürn) – Debussy Satie-hangszerelései (Gymnopédies). A zongoraletét és a zenekari partitúra összehasonlítása. – Erik Satie zongoradarabok és zenekari megfelelőjük (Satie hangszerelései) – Valamely Debussy zongoramű (Etudes, Preludes, Images,) hangszerelése az elvégzett elemzések alapján.

 

Ajánlott irodalom:

Harmat Artúr: Ellenponttan

Knud Jeppesen: Ellenpont

 

 

Nagy elődök

Mottó

Virtuális túra


Kodály intézet

Liszt Múzeum

Könyvtár