Pedagógia-pszichológiai ismeretek - tantárgyleírások

Elméletek a nevelésről

A nevelés gyakorlata

Neveléstörténet-gyermekkortörténet

Fejezetek a zenei nevelés történetéből

Pedagógiai képességfejlesztés (önismeret, kommunikáció)

Személyiség- és fejlődéslélektan

Személyiség- és fejlődéslélektani gyakorlat

Pedagógiai-pszichológia

Iskola és társadalom (oktatásszociológia)

A tanítás mestersége (általános didaktika)

A tehetségfejlesztés didaktikája

Tapasztalatok az iskola világából (iskolai gyakorlat I.)

Szakdolgozat és portfólió

 

 

A tanítás mestersége (általános didaktika)

 

Célok:

Legyenek szakterületükön  felkészültek és képesek:

- tanítási programok, tanulási egységek, tanítási órák tervezésére, a tanulók számára szükséges

  tananyagok, taneszközök, információforrások, tudáshordozók megválasztására,

- változatos tanítási-tanulási formák kialakítására, a tudásforrások célszerű kiválasztására, hatékony

  tanulási környezet kialakítására;

- a tanulók fejlődési folyamatainak, tanulmányi teljesítményeinek és személyiségfejlődésének elemző

  értékelésére, a különböző értékelési formák és eszközök használatára, az értékelés eredményeinek

  hatékony alkalmazására, az önértékelés fejlesztésére;

- a diagnosztikus és fejlesztő értékelés eljárásainak alkalmazására,

- a tanulók részvételének elősegítésére saját teljesítményük értékelésében.

 

Fejlesztendő kompetencia területek:

Ismerjék a tanulás különböző formáit mind általános, mind pedig konkrét szaktárgyi vonatkozásban.

Ismerjék a tanulói tudás különböző formáinak, szerveződésének, a fogalomrendszerek, készségek és

képességek fejlődési törvényszerűségeit.

Legyenek képesek a szaktudományi tudás iskolai közvetítése, a szakértelem és a műveltség, a tanulhatóság, a tudás szakmai és a hétköznapi életben való alkalmazása közötti összefüggések mély megértésére.

Rendelkezzenek a különböző tudásterületek közötti összefüggések, kapcsolódások, átfedések és egymásra

hatások ismeretével, a Nemzeti alaptanterv szabályozó szerepének, tartalmának és belső összefüggésrendszerének ismeretével (szakmai tanárképzés esetén emellett az adott szakképzési terület cél- és feladatrendszerének, alaptantervi és kerettantervi programjainak ismeretével).

Rendelkezzenek a Nemzeti alaptanterv, a kerettantervek, szakképzési központi programok, a helyi tantervek, oktatási programok elkészítésének, illetve funkcióinak ismeretével.

 

Főbb témakörök:

 • A tanulás.
 • A tanulás  mint konstrukció, a tanítás mint alkalmazkodás.
 • Motiváció.
 • A tanulók.
 • Intelligencia és kreativitás.
 • Különbségek (nemek - életkorok - társadalmi-etnikai csoportok – kulturális értékvilágok között stb.).
 • A tanítás – tanítási stratégiák (projektmódszer, felfedezéses tanulás, számítógép az oktatásban,

   gyakorlás).

 • A tanterv.
 • A tanár tervezőmunkája, fejlesztési tervek.
 • Az értékelés funkciói.
 • Teljesítménymérések.

Az osztályozás és alternatívái.

 

Kötelező olvasmányok:

Knausz Imre: A tanítás mestersége. IFA, Budapest, 2001.

 

Ajánlott olvasmányok:

Avedikian Viktória: A Menuhin-program. Új Pedagógiai Szemle, 2009/7.

Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák, különbségek. OKKER, Budapest, 1999.

Hunyady Györgyné – M. Nádasi Mária: Osztályozás? Szöveges értékelés? Dinasztia Könyvkiadó, Bp., 2004

Kokas Klára: Amerikában tanítottam. Zeneműkiadó, Budapest, 1978.

Nahalka István: Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Nemzeti Tankönykiadó, Budapest, 2002.

Oroszlány Péter: A tanulás tanítása. AKG Kiadó, Budapest, 1998.

Spencer, Kagan: Kooperatív tanulás. Önkonet Kft, Budapest, 2001.

 

Követelmények, értékelés:

Az előadás tematikáját követő tételekből szóbeli kollokvium. Az aláírás feltétele a csoport és az oktató megegyezésén alapuló írásos feladat teljesítése: irodalom reflektív ismertetése.

 

Tantárgyfelelős szervezeti egység: Zenepedagógia Tanszék

 

Tantárgyfelelős: Dr. Makai Éva

 

Kódja: TMA_TMEST_ZT

 

Félévek száma: 1

 

Ajánlott félév: 2.

 

Kreditértéke: 3

 

Heti kontakt óra/hallgatói munkaóra: 2/4

 

Óratípus: előadás

 

Az értékelés formája: kollokvium

 

Előfeltétel(ek): Elméletek a nevelésről, Neveléstörténet – Gyermekkortörténet (kódok!)

 

 

A tehetségfejlesztés didaktikája

 

Célok:

Az egyéni igényekre és fejlődési feltételekre tekintettel tudják segíteni a tanulók értelmi, érzelmi, testi, szociális és erkölcsi fejlődését, a demokratikus társadalmi értékek, a sajátos nemzeti hagyományok, az európai kulturális és az egyetemes emberi értékek elsajátítását.

Felkészültek legyenek a tanulók előzetes tudásának, iskolán kívül megszerzett ismereteinek és készségeinek, valamint az iskolában elsajátított tudásának integrálására, az önálló tanulás képességeinek megalapozására, fejlesztésére, a tanulók testi-lelki-szellemi egészségének fejlesztésére.

 

Fejlesztendő kompetencia területek:

Legyenek ismereteik az egyes tanulók személyiségének, tudásának, képességeinek, a tanulói szervezetek működésének, az oktatási programok és módszerek hatékonyságának megismeréséhez szükséges, tudományosan megalapozott módszerekről, technikákról.

Legyenek képesek a rendelkezésre álló taneszközöket saját munkájukban felhasználni, rendszerbe szervezni, új eszközöket tervezni.

Legyenek képesek a tanulásszervezési eljárások és tanítási módszerek széles skáláját alkalmazni a hatékony tanulási környezet kialakítása érdekében.

Legyenek képesek új tanítási módszerek és eljárások kidolgozására, tudományos eszközöket alkalmazó kipróbálására és az eredmények szakszerű értékelésére.

Személyes példával és a közösségi viszonyok szervezésével járuljanak hozzá ahhoz, hogy a tanulók nyitottá váljanak a demokratikus társadalomban való aktív részvételre, a helyi, nemzeti, európai és egyetemes emberi értékek elfogadására.

 

Főbb témakörök:

 • A tehetség felismerése, tehetségmodellek (Mönks, Renzulli, Czeizel).
 • A zenei tehetség sajátosságai, az érzelmi intelligencia.
 • Támogató környezet.
 • Mester-tanítvány viszony.
 • Együtt vagy külön?
 • Tantervek a zenei nevelés számára (NAT, kulcskompetenciák, közoktatási kerettantervek,

   művészetoktatás központi programjai, Arany János Tehetséggondozó Program)

 • Tanulás párban és kiscsoportban.
 • A folyamatos gyakorlás motivációs feladatai.
 • Gazdagítás, gyorsítás, léptetés, ugratás, dúsítás a tanulási folyamatban.
 • Kreativitásfejlesztés.
 • Értékelési kérdések, problémák.

 

Kötelező olvasmányok:

Czeizel Endre-Batta András: A zenei tehetség gyökerei. Mahler Marcell Alapítvány – Arktisz Kiadó, Budapest, 1992.

Gyarmathy Éva: A tehetség háttere és gondozásának gyakorlat. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2007.

Laczó Zoltán: The nonmusical outcomes of music education: Influence on intelligence? In: Bulletin of the Council for Research in Music Education, 1985, No. 85., (109–118. p.).

Nagy József (szerk.): Zenei alapképesség. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993.

 

Tantárgyfelelős szervezeti egység: Zenepedagógia Tanszék

 

Tantárgyfelelős: Dr. Makai Éva

 

Kódja: TMA­_TFEJLD_ZT

 

Félévek száma: 1

 

Ajánlott félév: 2.

 

Heti kontaktóra/hallgatói munkaóra: 2/4

 

Óratípus: gyakorlat

 

Az értékelés formája: gyakorlati jegy

 

Előfeltétel(ek): A tanítás mestersége (kód!)

 

 

Tapasztalatok az iskola világából

 

Célok:

A hallgatók nyerjenek betekintést a nevelési-oktatási intézmények, mint hatékony szervezetek világába.

Tájékozódjanak ezen intézmények szakszerű megismerésének módszertanáról.

Nyerjenek betekintést azok alapdokumentumaiba, szervezetébe, működésébe, tanórai és tanórán kívüli tevékenységeibe – különös tekintettel a művészeti és a zenei nevelésre.

Tájékozódjanak helyi sajátosságaikról, ismerjék meg szereplőit, kapcsolatrendszerét.

 

Fejlesztendő kompetencia területek:

Legyenek képesek az iskola világát, annak szereplőit szakszerűen megfigyelni, tapasztalataikat szöveges vagy számszerű formában rögzíteni. Megfigyelései és tapasztalataik elemző, reflektív feldolgozása nyomán fejlődjenek általános pedagógiai képességeik, erősödjön saját magukról, mint pedagógusról alkotott képük.

Tudjanak közreműködni az iskolai kereszttantervi feladatok megtervezésében, illetve nevelési feladatainak megoldásában és a tanulók tanórán kívüli tevékenységének szervezésében.

 

Főbb témakörök:

A hallgató a bevezető tájékoztatót követően látogatásokat tesz iskolában, művészetoktatási intézményben. Látogatásaihoz megfigyelési-elemzési szempontot választ az alábbi témakörök alapján:

1. Oktatásszervezés – minőségbiztosítás.

2. Művészetpedagógiai stratégiák.

3. Multikulturális nevelés.

4. Az ifjúság megismerése – kulturális kánonok és szubkultúrák.

5. Hátrányos helyzet és esélyegyenlőség.

6. Pedagógus szerepek, tanári minták, módszerek, alkalmazott taneszközök.

 

Megfigyelési feladataik teljesítését követően a hallgatók a csoport előtt adnak számot tapasztalataikról. Tapasztalataikat portfólióban rögzítik, e dokumentáció alapján a csoportnak mindenki prezentációt tart.

 

Kötelező olvasmány:

Falus Iván - Kimmel Magdolna: A portfólió. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár, Gondolat, Bp. 2003.

 

Ajánlott olvasmányok:

Domby Alice: Tanári minta – mintatanár. APC Stúdió, Gyula, 2005.

Fábry Béla és mtsai: Fenntartói felelősség – fenntartói értékelés. OKAIM Módszertani Füzetek IV. OKKER Kiadó, Budapest, é.n.

Kósáné Ormai Vera: A mi iskolánk. Neveléspszichológiai módszerek az iskola belső értékelésében. OKKER, Bp., 2001.

Szekszárdi Ferencné: Nevelési vizsgálatok a pedagógiai gyakorlatban, Veszprémi Kiadó, Veszprém, 2001.

Trencsényi László: Nevelés – és iskolaelméleti gyakorlatok. OKKER, Budapest, 2002.

 

Követelmények, értékelés:

Részvétel az intézménylátogatást bevezető felkészítésen, az előírt óraszámú intézménylátogatás teljesítése, a tapasztalatokat feldolgozó – reflektáló portfólió határidőre történő benyújtása, nyilvános bemutatása.

 

Tantárgyfelelős szervezeti egység: Zenepedagógia Tanszék

 

Tantárgyfelelős: Dr. Makai Éva

 

Kódja: TMA_TAPISK_ZT

 

Félévek száma: 1

 

Ajánlott félév: 2.

 

Kreditértéke: 3

 

Heti kontaktóra/ hallgatói munkaóra: 2/4

 

Óratípus: gyakorlat

 

Az értékelés formája: gyakorlati jegy

 

 

 

Nagy elődök

Mottó

Hirdetés

Hirdetés

 

Virtuális túra


Kodály intézet

Liszt Múzeum

Könyvtár