Zongoratanár képzés - tantárgyleírások

Szakterületi ismeretek:

Zongora főtárgy

Kamarazene

Kamaraének

Improvizáció

Korrepetitori tanulmányok

Analízis

Szakmódszertan

Szakdidaktika és pedagógiai repertoárismeret

Művelődési ismeretek

Mesterkurzus

Iskolai gyakorlat II. (csoportos tanítási gyakorlat)

 

 

Zongora főtárgy

 

 

A legfontosabb szakmai tantárgy, melynek feladata a hangszeres tudás fejlesztése, a hivatásos hangszerjáték művészi fokon való elsajátításához szükséges tudásszint elérése. A zenei, technikai tudáselemek, a stílusismeret, a repertoárismeret bővítése; az általános előadói készségek fejlesztése, az önálló művészi tevékenységhez szükséges diszciplínák (igényesség, fegyelem, önkontroll stb.) kiművelése; a hangversenyezésben megvalósuló gyakorlatszerzés elmélyítése; a megtanult művek pedagógiai szemszögből történő vizsgálata, ill. a pedagógiai repertoár egy részének megszólaltatása.

 

Tananyag:

Bach: francia szvitek; angol szvitek; preludium és fúgák

Händel-szvitek

Scarlatti-szonáták

Rameau, Couperin, Ph. Em. Bach művei

Haydn, Mozart, Beethoven szonátái, variációi, Schubert:Impromtuk, Chopin, Liszt, Brahms, szólózongoraművei, versenyművei Debussy, Bartók, Kurtág művei

 

A pedagógiai repertoár darabjai:

Bach: Kis prelúdiumok, 2- és 3 szólamú invenciók

Haydn és Clementi szonáták

Chopin: Mazurkák

Schubert: Táncok

Schumann: Album für die Jugend

Grieg zongoraművek

Bartók: Mikrokozmosz 1-4. kötet; Gyermekeknek

Kurtág: Játékok

 

Tantárgyfelelős: Hargitai Imre

Félévek száma: 3

Kreditpont: 15

 

Kamarazene

 

A zenei alkalmazkodóképesség, a ritmusérzék, a dinamikai kontroll és más fontos zenei komponensek (vertikális gondolkodás, harmóniai hallás) fejlesztése, a különféle stílusok jellegzetes kamarazenei formációinak, műfajainak, műformáinak és stílusnormáinak megismerése és a tudatosan szervezett és célirányosan végzett próbamunka gyakorlatának kialakítása, fejlesztése kamarazene művek megtanulása és előadása során.

 

Válogatott tananyag/irodalom:

Devich Sándor: Vonósnégyes

Leopold Mozart: Hegedűiskola

 

Tantárgyfelelős: Rolla János

Félévek száma: 3

Kreditpont: 6

 

 

Kamaraének

 

A dalirodalom, valamint kisebb vokális kamaraművek énekes, ill. hangszeres szólamainak kamarazenei munkafolyamat során történő megszólaltatása. A zongorás vokális kamaraművek sajátos vonásainak ismerete, a zenei hallás többszólamú éneklés általi csiszolása, a lapról olvasási készség fejlesztése, a hangzásbeli elképzelés igényének ösztönzése.

 

Válogatott tananyag/irodalom

Brahms: Szerelmi dalkeringők

Schubert, Schumann, Richard Strauss dalai, duettjei

 

Tantárgyfelelős: Gráf Zsuzsanna

Félévek száma: 2

Kreditpont: 4

 

 

Improvizáció

 

Az előadói készségek fejlesztése a stílusismeret, a zeneelméleti háttértudás,  a hangszerkezelés tudatosságának elmélyítését ösztönző, ill. azokra épülő improvizációs gyakorlatok által. Az improvizációs készség pedagógiai munkában történő alkalmazásának lehetséges módjai.

 

Válogatott tananyag/irodalom:

Gonda János: A rögtönzés világa

 

Tantárgyfelelős: Hargitai Imre

Félévek száma: 1

Kreditpont: 1

 

 

Korrepetitori tanulmányok

 

A pedagógiai munka során adódó zongorakísérői feladatokra való felkészültséget segítő elméleti és gyakorlati ismeretek. A különböző hangszeres/énekes művekben, műfajokban az alkalmazkodás és az inspiráció módjainak a munkafolyamatot és a művészi megszólaltatást illető sajátosságai. A lapról olvasási készség fejlesztése.

 

Válogatott tananyag/irodalom:

Mozart, Beethoven hegedű-zongora szonátái

Csajkovszkij, Sibelius, Bartók vonós versenyművei

Fúvós versenyművek (Bach fuvolaszonátái stb.)

 

Tantárgyfelelős: Pogány Imola 

Félévek száma: 1

Kreditpont: 1 

 

 

Analízis

 

A tantárgy funkciója annak elősegítése, hogy a hallgató a BA-n megszerzett zeneelméleti tudást a zeneművek megértésében biztosan alkalmazza olyan komplex műelemzéseken keresztül, melyek elősegítik, hogy a hallgató a tényleges zenei összefüggéseket felismerve olvassa és interpretálja a műveket, tanárként pedig birtokolja azt az eszköztárat, mellyel növendékeit rávezetheti az általuk előadott művek mélyebb megértésére. 

 

Válogatott tananyag/irodalom:

Bach: Brandenburgi versenyek és zenekari szvitek

Mozart: Vonósnégyesek és -ötösök

Schubert és Schumann dalai, zongoraművei

Bartók: Improvizációk; Hegedűduók, Kórusművek

A. Webern: II. kantáta

 

Tantárgyfelelős: Horváth Balázs

Félévek száma: 2

Kreditpont: 4

 

 

Szakmódszertan

 

A művészi hangszertudáshoz és a pedagógiai munkához egyaránt szükséges módszertani ismeretek: az adott hangszer(ek) történeti fejlődése, felépítése, hangolása, karbantartása, a megszólaltatásával kapcsolatos fizikai, akusztikai törvényszerűségek, anatómiai ismeretek, a hangszerkezelés, a hangképzés sajátosságai, a gyakorlás, ill. a memorizálás technikája.

 

Tananyag (általánosságban):

John Henry van der Meer: Hangszerek

Hermann Keller: Frazírozás és artikuláció

Havas Kató: Lámpaláz

Leopold Mozart: Hegedűiskola

William Primrose: Technique Is Memory

 

Tananyag (zongora):

Földes Andor: Zongoristák kézikönyve

G. G. Neuhaus: A zongorajáték művészete

Gát József: Zongorametodika

 

Tantárgyfelelős: Hargitai Imre 

Félévek száma: 2

Kreditpont: 4

 

Szakdidaktika és pedagógiai repertoárismeret

 

 

A zongora oktatásával kapcsolatos tanítási módszertani ismeretek, szorosan egybekötve a pedagógiai repertoár megismerésével. Az alap- és középfokú zeneoktatás rendszerének, tanterveinek megismerése, az adott hangszer(ek) tanításával kapcsolatos sajátos pedagógiai szempontok és módszerek (pl. életkor, egyéni és közösségi dimenzió, zenei értelmezés, tanulási folyamat stb.) elemzése, a módszeres gondolkodás és a repertoár kreatív módon történő felhasználásának elősegítése.

 

Tananyag:

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjai

Zenész Szakképesítés Központi Tantárgyi Programjai

Dr. Kovács Géza

Négyesiné dr. Pásztor Zsuzsa: Muzsikáló kéz; Munkaképesség-gondozás zeneórán és otthon; A zenei munkaképesség mérése és gondozása az alsófokú zeneoktatásban; A zenei munkaképesség leromlásának okairól

Varró Margit: Zongoratanítás és zenei nevelés

Czövek Erna: Emberközpontú zenetanítás

Szőnyi Erzsébet: Zenei nevelési irányzatok a XX. Században

Czeizel Endre, Batta András: A zenei tehetség gyökerei

hangszeriskolák, hangszer ABC-k

 

Tantárgyfelelős: Hargitai Imre

Félévek száma: 2

Kreditpont: 6

 

 

Művelődési ismeretek

 

A zenéhez és a zenetanításhoz közvetlenebbül kapcsolódó szakágakban, elsősorban a művészettörténetben (esztétikai és tematikus kapcsolatok), az irodalomtörténetben (a nyelvi és zenei közeg rokonsága), a verstanban (zenei ritmika, dalirodalom) és a stilisztikában (a csiszolt előadásmód fontossága, fogalmazási gyakorlatok) való jártasság elmélyítése elemzések, ismertetések által.

 

Válogatott tananyag/irodalom:

Szepes Erika – Szerdahelyi István: Verstan. Budapest, 1998;

Mezey László: Deákság és Európa. Irodalmi műveltségünk alapvetésének vázlata. Budapest, 1979;

Aradi Nóra – Marosi Ernő – Beke László: A magyarországi művészet története. Budapest, 1987;

Marosi Ernő: A középkor művészete. Budapest, 1998.

 

Tantárgyfelelős: Földváry Miklós István

Félévek száma: 2

Kreditpont: 2

 

 

Mesterkurzus

 

Egy stílusra, műcsoportra, szerzőre vagy módszertani témára koncentrálva, elmélyültebb, a hallgató látókörét szélesítő betekintés az adott témában különösen jártas, nagy tapasztalatú (esetleg külföldi) mester irányításával. A mesterkurzus formája lehet egy féléves kurzus „visiting professorral", tömbszeminárium, vagy nyári mesterkurzus.

 

Válogatott tananyag/irodalom:

a kurzus témájához igazodó

 

Tantárgyfelelős: Hargitai Imre

Félévek száma: 1

Kreditpont: 2

 

 

Iskolai gyakorlat II. (csoportos tanítási gyakorlat)

 

A tantárgy-pedagógiai tudás fejlesztése a szaktantárgyak iskolai oktatásának megfigyelése (hospitálás), elemzése által, valamint a szaktudás és a didaktikai ismeretek gyakorlatban történő alkalmazása önállóan előkészített és megtartott foglalkozások által, amelyeket a gyakorlatot vezető oktatóval történő konzultáció követ.

 

Válogatott tananyag/irodalom:

Falus Iván, Kimmel Mariann: A portfolió 

Tóth Péter: Óralátogatás, óraelemzés a mindennapok gyakorlatában: Óraelemzések szempontrendszere

Nagy Lászlóné (szerk.): Segédanyag a tanórai megfigyelésekhez tanár szakos hallgatók részére. k.n. Szeged.

 

Tantárgyfelelős: Nemes László Norbert

Félévek száma: 1

Kreditpont: 3