Kodály módszere zseniális. … Minden jó zenélés az énekhangnál kezdődik.

Solti György

Egyetemi adjunktus

2018. december 11.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Ének Tanszékén egyetemi adjunktus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

 

A munkavégzés helye:

Budapest, az egyetem székhelye és telephelyei.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tanszék igényei szerinti oktatási feladatok ellátása, elsősorban ének főtárgy, továbbá a főtárgy oktatáshoz kapcsolódó egyéb tantárgyak oktatása. Az egyes hallgatók, illetve hallgatói csoportok munkájának segítése, aktív részvétel a tanszék művészi munkájában, képviselve az egyetem szakmai múltjához és hírnevéhez méltó szellemiséget, valamint pedagógiai koncepciót.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Foglalkoztatási követelményrendszer rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, ének szakirányú szakképzettség,
 • Doktori fokozat vagy állami művészeti díj
 • Szakirányú tanítási tapasztalat
 • Aktív előadói gyakorlat
 • Büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány)

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Oktatói-szakmai koncepció
 • Előadóművészi tevékenység jegyzéke
 • Végzettséget, doktori fokozatot vagy állami művészeti díjat, nyelvismeretet tanúsító okiratmásolatok
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2018. december 23.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Vida Janka humánpolitikai asszisztens részére a vida.janka@zeneakademia.hu E-mail címen keresztül
  vagy
 • Személyesen: Vida Janka, Budapest, 1077 Budapest, Wesselényi utca 52. zárt borítékban, rajta a munkakör megnevezésével .

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat bíráló bizottság rangsorolja, a kinevezést a Szenátus véleményének figyelembevételével a rektor adja. Az elbírálás során sor kerülhet szakmai kompetenciamérésre, próbatanításra és/vagy próbajátékra.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2019. január 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Oktatási és Kulturális Közlöny
 • A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem honlapja (lfze.hu)

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

„A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. A pályázó személyes adatainak kezeléséhez való hozzájáruló, aláírásával ellátott nyilatkozatát a pályázattal együtt kell benyújtania. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a pályázók személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Adatvédelmi, adatkezelési és adatbiztonsági Szabályzatában rögzített szabályairól az lfze.hu/rolunk/kozerdeku-adatok-es-dokumentumok-108707 honlapon a Közérdekű dokumentumok részben szerepel részletes tájékoztatás.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a lfze.hu honlapon szerezhet.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

2018. december 8.

 

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.