A képzés az Akadémián igen nehéz, időnként igen kemény volt: aki végigcsinálta, igazi zenészként került ki onnan.

Solti György

Útmutató a tanári szakdolgozat készítéséhez

 

A jelen útmutató előírásait kell alkalmazni valamennyi tanári szakképzettséget eredményező (zenetanári és zeneművész-tanári) képzésben készítendő szakdolgozat esetében, kivéve a muzikológus mesterképzési szakhoz és a zeneteoretikus mesterképzési szakhoz kapcsolódó zeneművész-tanári szakképzettséget eredményező képzésekben készítendő szakdolgozatokat, amelyekre vonatkozó előírásokat külön útmutató tartalmazza.


1. A konzulens személye
A szakdolgozat elkészítésében a hallgatót az általa kiválasztott konzulens segíti. A konzulens személyét elsősorban az egyetem oktatói közül lehet kiválasztani, indokolt esetben, speciális témaválasztás esetén külső konzulens kapcsolódhat be a munkafolyamatba. A témaválasztást, valamint a választott konzulens személyének elfogadását az illetékes tanszékvezető igazolja.


2. A szakdolgozat formai követelményei
2.1. Terjedelem: minimum 25 oldal ábrák, mellékletek és jegyzetek nélkül
2.2. Oldalméret: A/4; Bal margó: 3,5 cm, jobb margó: 2,5 cm, felső és alsó margó: 3-3 cm.
2.3. Betűhasználat: 12-es betűméret, Times New Roman vagy Arial betűtípus; sorkizárt szerkesztés, 1,5-ös sortávolság. Kerülendő a vastag és aláhúzott betűtípus. Idegen kifejezések és műcímek dőlt betűvel írandók. Fejezetcímek betűmérete: 14.
2.4. Oldalszámozás a lap alján, középen.
2.5. Bekezdések: minden bekezdés 1,5-2 cm tabulációval (behúzás) kezdődjön, kivétel ez alól az egyes fejezetek első bekezdése, ahol nincs szükség behúzásra.
2.6. Fejezetek: minden fő fejezet új lapon kezdődjék.
2.7. Tartalomjegyzék: a címlap után szerepeljen, római számmal számozva, hasonlóan a törzsszöveghez nem tartozó oldalakkal (pl. bibliográfia, mellékletek vagy függelék, képek és illusztrációk forrása, köszönet stb.), melyek esetében a dolgozat elején (tartalom) megkezdett római oldalszámozás folytatódik. A tartalomjegyzék tartalmazza az oldalszámokat is.
2.8. A bibliográfia tételei a szerzők vezetéknevei szerinti ABC sorrendben, a dolgozat végén szerepelnek. (Ennek formai követelményeit lásd a jelen útmutató 4. pontjában.)
2.9. Lábjegyzetek: referenciák, a dolgozat témájába szorosan nem illő magyarázatok és az adott idézetek forrásai oldalszámmal kiegészítve, lábjegyzetben kapnak helyet, az oldal alján. A lábjegyzeteket sorszámozni kell. A sorszámozás lehet fejezetenkénti, vagy az egész dolgozatra kiterjedően folyamatos.
2.10. A szakdolgozatot benyújtása: a dolgozatot 3 példányban kell beadni, amelyek közül legalább egy példány kemény borítású (kötött) legyen.

 

3. A bibliográfia formai követelményei
3.1. A bibliográfia egyes tételei tartalmazzák a szerző nevét, a cikk vagy könyv címét, a kiadás adatait (kiadó neve, székhelye, kiadás éve).
3.2. Tudományos munkák (könyvek):
HARNONCOURT, Nikolaus: Music als klangrede, Residenz Verlag, Salzburg und Wien, 1985; magyarul: A beszédszerű zene, ford. Péteri Judit, Editio Musica, Budapest, 1988.
PÁNDI Marianne: Az olasz zene története II., Zeneműkiadó Vállalat, Budapest, 1960.
3.3. Gyűjteményekben, kötetekben előforduló tudományos cikkek:
TOFT, Robert: „A zene a költészet testvére", in: Régi zene 2, (Péteri Judit szerk.), Zeneműkiadó Vállalat, Budapest, 1987, 50-64.
3.4. Folyóiratcikkek:
LAX Éva: „Fenséged jóindulatába ajánlva magam: Monteverdi leveleiből", Muzsika 1993/12, Pro Musica Alapítvány, Budapest, 6-10.
3.5. Internetes forrás:
COLLINS, Michael: „Improvisation", Grove Music Online, ed. L. Macy, (Letöltve: 2003. december 2.), <http://www.grovemusic.com>

 

4. Citáció
Az idézetek esetében a 3 sornál rövidebb idézeteket a törzsszövegben kell elhelyezni, idézőjelek használatával kell elkülöníteni a törzsszövegtől. Az idézetek forrását a bibliográfiára vonatkozó, a jelen útmutató 4. pontjában feltüntetett formai követelmények figyelembe vételével, lábjegyzetben közölni kell. (Eltérően a bibliográfiától, itt az idézett szöveg pontos helyét oldalszámmal is jelezni kell.) A 3 sornál hosszabb idézeteket el kell különíteni a törzsszövegtől a következő módon: előtte-utána egy sor kimarad, a jobb és baloldali margók 1-1 cm-rel beljebb húzandók (megnövelendők), az idézett szöveg betűméretét 10-esre kell állítani. (Ez esetben idézőjelre már nincs szükség.) A hosszabb idézetek forrásmegjelölése megegyezik a 3 sornál rövidebb idézetekével.

 

5. A címoldal és borító
5.1. A címoldalnak a következő információkat kell tartalmaznia:

 • Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
 • Zenetanári MA (…) / Zeneművész-tanári MA (…), zárójelben megjelölve a hangszer /
 • zeneismeret / zeneismeret – ének-zene / zeneszerző / egyházzene-kóruskarnagy /
 • egyházzene-orgonaművész / oratórium- és dalének / operaének
 • A hallgató neve
 • A szakdolgozat címe
 • A konzulens neve
 • Évszám

5.2. A borítónak a következő információkat kell tartalmaznia:

 • A hallgató neve
 • A szakdolgozat címe
 • Budapest, évszám


6. A szakdolgozat értékelésének szempontjai

 • Formai megfelelőség;
 • kidolgozottság, eredetiség;
 • elméleti és gyakorlati jelentőség, felhasználhatóság;
 • a témához kapcsolódó szakirodalom ismerete és felhasználása;
 • felépítés, szintézis;
 • külalak, stílus.

 

Budapest, 2012. február 6.


Dr. Kutnyánszky Csaba
oktatási rektorhelyettes