A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskolájának felvételi tájékoztatója szervezett DLA nappali képzésre

Jelentkezési határidő: 2016. április 15.

Az alábbi DLA programokra lehet jelentkezni:

 • egyházzene
 • zenei előadóművészet
  • billentyűs program
  • zongorakísérő és korrepetitor program
  • ének program
  • fúvós program
  • karvezető program
  • vonós program
 • zeneszerzés
  • zeneelmélet program

 

Jelentkezni a doktori iskola titkárságán kapható, vagy az lfze.hu honlapról letöltendő „Jelentkezési lap” kitöltésével lehet.

 

Jelentkezéskor benyújtandó:

 1. nyomtatott betűkkel, pontosan kitöltött jelentkezési lap
 2. szakmai önéletrajz
 3. A jelentkezési díj (13.000 Ft) befizetését igazoló dokumentum (feladóvevény, vagy banki átutalási igazolás). A befizetéshez csekkszelvény a Doktori titkárságon felvehető.*
 4. legalább jó minősítésű egyetemi diploma**
 5. nyelvvizsga bizonyítvány (egy világnyelvből – angol, német, olasz, francia, orosz, spanyol) legalább középfokú komplex B2 (korábban “C” típusú), államilag  elismert nyelvvizsga.(Akkreditálható nyelvvizsgákról tájékoztatás: www.nyak.hu. Cím: Nyelvi Akkreditációs Központ:1054 Budapest,
  Báthory u. 10.)
 6. Hangszeres felvételizőknek: 1 órás koncertműsor, melyből a  Felvételi Bizottság mintegy 15 perces részletet választ ki bemutatásra (zongorakísérőről a felvételizőnek kell gondoskodnia)
 7. 2 db saját névre megcímzett boríték

 

* Banki átutaláshoz szükséges adatok:

Kedvezményezett neve: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskola

Kedvezményezett számlaszáma: 10032000-01426768-00000000

Közlemény: E0093 DLA/PhD jelentkezési  díj

 

Külföldről történő átutalás esetén az alábbi adatokra is szüksége lehet:

A bank neve: Magyar Államkincstár

A bank címe:  1139 Budapest, Váci út 71.

IBAN: HU22 1003 2000 0142 6768 0000 0000
SWIFT-BIC kód: MANEHUHB

 

**Záróvizsga előtt álló egyetemi hallgatók leckekönyvük másolatát csatolják. Legkésőbb a felvételi vizsga napjáig be kell mutatniuk az egyetemi tanulmányaikat lezáró oklevelet.

 

Külföldi diplomákat, amennyiben azok nincsenek honosítva, el kell ismertetni a Képzési és akkreditációs csoportnál (információ: Szabad Attila, email: szabad.attila@zeneakademia.hu).

 


 

A DLA felvételi időpontja: 2016. június 13-17.

1. Írásbeli minden felvételizőnek: 2016. június 13. de. 9.00h

szövegértés, fogalmazási készség felmérése egy zenei témájú tudományos szöveg értelmezésével.  Időtartama: kb. 1 óra.

 

2. Művészeti-alkotói tevékenység felmérése: hangszeres meghallgatás:

2016. június 13-17.  (kiértesítés szerint).

 

3. Egyéni beszélgetés: a hangszeres meghallgatáson tovább jutottak részére egyéni beszélgetés (az írásbeli feladat kiértékelése, a művészeti és tudományos kutatási tématervről való előzetes elképzelések ismertetése,
az általános szakmai és műveltségi ismeretek felmérése).

 

A Felvételi Bizottság mindkét fordulóban (.Művészeti-alkotói tevékenység felmérése: zenei hangszeres/énekes   meghallgatás“, valamint „Egyéni beszélgetés“ ) 100 pontig terjedő pontszámmal értékeli a jelentkezők teljesítményét. Felvételre csak azok a jelentkezők javasolhatók, akik mindkét fordulóban legalább 70 pontot elértek.  A felvételről a DLA-DT dönt, a meghatározott keretszámok és a Zeneművészeti (DLA) Tagozat rendelkezésére bocsátott állami támogatás figyelembe vételével.

 

Eredményhírdetés: a felvételi vizsga lezárását követő napon, de legkésőbb harminc napon belül.

 

A felvételt nyert jelentkezők állami tanulmányi ösztöndíjban részesülhetnek. A tanulmányi ösztöndíjakat
a DLA DT a felvételi vizsgán elért teljesítmények rangsora alapján ítéli oda.  A tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi év időtartamára adható és minden tanév végén legkésőbb a doktori képzés felvételi vizsgáinak megkezdéséig újra meg kell pályázni. Ösztöndíjas doktorandusz főállású munkaviszonyban nem állhat.
Az ösztöndíj mértéke: 140.000 Ft/hó az első két évben, 180.000 Ft/hó a második két évben.

 

A doktori képzésre olyan jelentkezők is felvehetők költségtérítéses formában, akik nem részesül(het)nek állami ösztöndíjban, vagy ösztöndíjra nem tartanak igényt.

 

A költségtérítés összege a DLA képzésben szemeszterenként 150.000 Ft. (a mindenkori DLA doktorandusz hallgatói normatíva éves támogatási összegének 15%-a. A költségtérítéses hallgató tanulmányait főállású munkahely mellett is folytathatja.

 

A nappali képzés menetéről, illetve a doktori eljárásról tájékoztató a Doktori Szabályzatban és az ehhez tartozó Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban található.

 

Lényeges változás 2016-tól, hogy a doktori képzés nyolc félévre, azaz 4 évre emelkedik. Az első két év képzési és kutatási szakasz, a második két év kutatási és disszertációs szakasz. A doktori képzés során a negyedik félév végén, a képzés képzési és kutatási szakaszának lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri, értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A komplex vizsga letételét követő harmadik év végéig a doktori disszertációt be kell nyújtani. Akik sikeresen megvédik disszertációjukat 400.000 Ft egyösszegű „jutalom“-ban részesülnek.


Felvételi követelmények:

Egyházzene program

1. Írásbeli: az összes többi felvételizővel együtt

2. Szakmai felvételi:

            A. Szakmai írásbeli: 4-5 oldalas esszé írása megadott átfogó egyházzenei témáról

            B. Zenei felvételi: 15 perces műsor bemutatása zongorán, vagy orgonán, vagy vezényléssel

 

Zeneszerzés program:

1. Írásbeli: azonos a többi hangszer írásbeli feladatával

2. Három - két évnél nem régebben írt - kompozíció, melyek kottáját, és amennyiben rendelkezésre áll,  felvételét, legkésőbb a felvételire jelentkezés határidejéig le kell adni

3. Egy órányi terjedelmű műsor zongorára, melynek tartalmaznia kell egy Bach, egy bécsi klasszikus és
egy XX. századi kompozíciót, legalább a Wohltemperiertes Klavier, és a klaszikus Haydn/Mozart szonáta nehézségi szintjének megfelelően. Ebből a felvételi bizottság választása szerint kb. 10-15 percet kell technikailag felkészülten, stílusosan, zeneileg kifogástalanul előadni.

Amennyiben a jelentkező magas szinten játszik valamely más hangszeren, akkor  a zongora felvételi anyag
egy részét helyettesítheti azon a hangszeren való játékkal.

 

Zeneelmélet alprogram:

1. A felvételi vizsgán megkapott, adott zenemű (vagy egy tétel) írásbeli formai elemzése partitúra alapján; ugyanezen elemzés rövid szóbeli összefoglalása a felvételi beszélgetés keretében

2. Zongora felvételi: 3 vagy 4, legalább Wohltemperiertes Klavier, és klasszikus Haydn/Mozart szonáta nehézségi szintjének megfelelő különböző stílusú darab technikailag felkészült, stílusos, zeneileg kifogástalan előadása.


Zenei előadóművészet program:

(A leadott felvételi műsorból a felvételi bizottság kb. 15 percnyi előadandó darabot választ ki a felvételi vizsga során)

az 1 órás koncertműsor a következőket tartalmazza:

 

Billentyűs alprogram:

Legalább két stíluskorszakból szabadon összeállított műsor. Zongoristáknak legalább egy bécsi klasszikus, orgonistáknak, csembalistáknak legalább egy barokk mű kötelező.

Hárfa: több zenei korszakból szabadon összeállított műsor, mely tartalmazzon egy jelentős versenyművet.


Zongorakísérő és korrepetitor alprogram

A felvétel feltételei:

 • kiváló technikai felkészültség, magas szintű művészi előadásmód
 • legalább 5 év felsőfokú, vagy legalább középfokú ezirányú
 • oktatásbeli gyakorlat
 • pedagógiai, emberi alkalmasság az oktatásra
 • színes, választékos beszédmodor, magyarázókészség, stilárisan
 • európai szintű fogalmazás
 • széleskörű szakmai tájékozottság

Felvételi anyag (hangszeres):

(hangszeres partnerről a felvételizőnek kell gondoskodnia)

 • szóló zongoradarab
 • egy teljes szonáta kísérése
 • egy teljes versenymű kísérése
 • három különböző stílusú előadási darab kísérése
 • egy darab tanítása, próbálása (a hozott anyagból)

 

Felvételi anyag (énekes):

(Énekes partnerről a felvételizőnek kell gondoskodnia)

 • egy szóló zongoradarab
 • öt különböző stílusú dal kísérése
 • egy teljes opera koncertképes zongorázása
 • egy hiányos együttes kísérése végszavazással
 • egy nagy romantikus dal tanítása (a hozott öt dalból)

 

További követelmény (mindkettőnél):

 • magas művészi szintű, pódiumképes lapról játék partnerrel (A Zeneakadémia biztosítja a partnert, illetve a játszandó anyagot)
 • két világnyelv kommunikációképes ismerete (énekesnél német és olasz, legalább szövegértési és fordítási szinten)

 

Vonós alprogram:

Hegedű:           

            1. J. S. Bach: g-moll szólószonátából az Adagio és Fuga vagy

                        a-moll szólószonátából a Grave és Fuga vagy

                        C-dúr szolószonátából az Adagio és Fuga

            2. Egy teljes versenymű

            3. Egy kamaramű (szonáta, trió, stb.)

 

Mélyhegedű:      

            1. J. S. Bach: két tétel a hegedűre írt szólószonátákból ill. partitákból

            2. Egy teljes versenymű

            3. Egy kamaramű (szonáta, duó, trió, stb.)

 

Gordonka:

1. J. S. Bach: két tétel bármelyik szólószvitvől

2. Egy teljes versenymű

3. Egy kamaramű (szonáta, trió, stb.)      

 

Gordon:

            1. J. S. Bach: két tétel bármelyik gordonkára írt szólószvitből

            2. Egy teljes versenymű

            3. Egy kamaramű (szonáta, duó, trió, stb.)                       

Megjegyzés:

A versenymű és a kamaramű különböző stílusú legyen (pl. romantikus versenymű és klasszikus versenymű vagy klasszikus versenymű és kortárs kamaramű, stb.)

 

Gitár:  Az 1 órás műsor legalább 3 különböző zenei korszakból tartalmazzon

 • egy jelentős versenyművet
 • egy teljes Bach művet (lantszvitek, csellószvitek, hegedű szonáták, partiták, - a d-moll Chaconne teljes műnek számít)

 

Fúvós alprogram:

Több zenei korszakból szabadon összeállított műsor, mely tartalmazzon egy jelentős versenyművet.

 

Ének alprogram:

 1. Egy barokk dal vagy ária
 2. Egy klasszikus dal
 3. Egy romantikus dal
 4. Egy XX.századi dal
 5. Egy magyar népdalfeldolgozás
 6. Egy magyar műdal
 7. Egy ária vagy oratórium ária

 

Karvezetés alprogram

1. Vezénylés. 18-20 percben kóruspróba a kijelölt műsor anyagából:

A Vajda mű kivételével mindegyik művet kívülről kell vezényelni!

2. Zongora:

Az alábbi művek előadása, amelyek közül egy darab magyar zeneszerző alkotása legyen.

a) J.S. Bach: 2 háromszólamú invencióvagy egy preludium és fuga (Das Wohltemperierte Klavier)

b) egy szabadon választott klasszikus szonáta-tétel

c) egy szabadon választott romantikus mű

d) egy szabadon választott, 1945. után keletkezett mű

FIGYELEM! Amennyiben a jelentkező magas szinten játszik valamilyen más hangszeren, akkor azon is bemutathatja  tudását. Ebben az esetben: két szabadon választott művet kell játszania a hangszerén, valamint a zongora programból a J.S. Bach és a romantikus zongora művet.

 

A hangszeres műveket kotta nélkül, fejből kell előadni!

Notable alumni

Motto

Virtual Tour

Kodály Institute

Liszt Museum

Library