Összefüggő szakmai gyakorlat

Hospitálás

A tanítást megelőző felkészítés

Tanítási óra

A tanítási óra értékelése

Szeminárium

Portfólió készítése (otthoni munka)

 

 

Művészetoktatási intézményben, megbízott vezetőtanár folyamatos irányítása mellett végzett összefüggő, a képzés utolsó félévében folyó egyéni szakmai gyakorlat, amelynek előfeltétele a tanári mesterképzés (a szakdolgozaton kívüli) minden egyéb követelményeinek teljesítése, illetve azok teljesítéséhez szükséges kreditek összegyűjtése.

Célok: a hallgatók fejlesszék szakmai tudásukat és képességüket. Sajátítsák el az egyes tanulók személyiségének, tudásának, képességeinek mérésére használt módszereket. Váljanak képessé tanítási programok, tanulási egységek, tanulási órák tervezésére, a tanulók számára szükséges tananyagok, taneszközök, információforrások legmegfelelőbb kiválasztására. Tanulják meg a különböző adottságokkal, képességekkel rendelkező tanulók életkorának, érdeklődésének megfelelő módszerek megválasztását.

Működjenek közre az iskolai nevelési feladatok megoldásában és a tanórán kívüli tevékenységeinek szervezésében.

Váljanak képessé az együttműködésre a pedagógus kollégákkal, az iskola más munkatársaival, a szülőkkel és a tanulók életében szerepet játszó más szakemberekkel, intézményekkel és szervezetekkel.

Váljanak képessé a tanórai munka lendületes irányítására, a tanulók figyelmének, érdeklődésének felcsigázására és fenntartására.

 

A tanári portfolió elkészítéséhez a következő témaköröket kell feldolgozni:

1.   Intézménybemutatás, az iskolában begyűjtött dokumentációs anyagokkal (képek, iskolaismertető,

      pedagógiai program stb.).

2.   8-10 órán átívelő tematikus terv készítése szabadon választott témához.

3.   Ehhez kapcsolódó 3 óravázlat.

4.   Szakirodalom lista készítése a választott témához.

5.   Egy, nem a tanítási órához, de zenei tevékenységhez kapcsolódó iskolai program dokumentálása.

6.   Egy iskolai hangverseny szakszerű értékelése.

7.   Fényképek, képek, videó felvétel készítése, elemzése az iskoláról, egy adott témáról

8.   A hallgató tanításfilozófiájának leírása (Mit jelent számomra az iskola, a tanítás? A tanulás? Milyen

      tanár szeretnék lenni? ...).

9.   Egy növendék bemutatása.

10. Szülői értekezleten készített strukturált feljegyzések.

11. Iskolai konfliktushelyzet gyűjtése, elemzése.

12. Önértékelő lap készítése.

 

A gyakorlat magában foglalja a hospitálást, a heti 2-5 óra, maximum 10 óra tanítást és foglalkozást, a tanítási órán kívüli feladatok ellátását, a tanítást megelőző felkészülő munkát, a tanítást követő értékelést, a tapasztalatszerzés szakszerű dokumentálását. Magában foglalja továbbá a tanítási portfolió elkészítését, amely a szakdolgozat részét és a tanári képesítő vizsga tárgyát képezi.

 

Követelmények és a tanegység teljesítésének feltételei:

1. A hospitálás valamint a tanítási órák és az ahhoz kapcsolódó, fent meghatározott feladatok teljesítése.

2. A portfolió elkészítése.

 

Kötelező és ajánlott irodalom:

Kósáné Ormai Vera: A mi iskolánk. Neveléspszichológiai módszerek az iskola belső életében. 

Tóth Péter: Óralátogatás, óraelemzés a mindennapok gyakorlatában: Óraelemzések szempontrendszere. 

Nagy Lászlóné (szerk.): Segédanyag a tanórai megfigyelésekhez tanár szakos hallgatók részére. k.n. Szeged.

Falus Iván: A megfigyelés mint pedagógiai folyamat értékelésének módszere. 

 

Tantárgyfelelős: Dr. Nemes László Norbert

 

Kreditértéke: 30

 

Az értékelés formája: gyakorlati jegy

 

Előfeltételek: a tanári mesterképzés (szakdolgozaton kívüli) minden egyéb követelményének teljesítése

 

Nagy elődök

Mottó

Virtuális túra


Kodály intézet

Liszt Múzeum

Könyvtár