Kodály módszere zseniális. … Minden jó zenélés az énekhangnál kezdődik.

Solti György

Ügyvivő szakértő, munkaügyi és illetményszámfejtési osztályvezető

2018. szeptember 18.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Munkaügyi és Illetményszámfejtési Osztályán ügyvivő szakértő, munkaügyi és illetményszámfejtési osztályvezető beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 évre, 2018.11.01-től 2021.10.31-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

Budapest, 1077 Budapest, Wesselényi utca 52.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jogi igazgató felügyelete alatt irányítja, koordinálja és ellenőrzi a vezetése alatt álló Munkaügyi és Illetményszámfejtési Osztály tevékenységeinek és feladatainak végrehajtását, gondoskodik a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem létszámnyilvántartásával és -gazdálkodásával kapcsolatos feladatok, valamint egyéb munkajogi, bérügyi, társadalombiztosítási teendők, kapcsolódó adatszolgáltatások megszervezéséről, irányításáról és elvégzéséről. Biztosítja a munkajogi eljárások szakszerű, illetve a jogszabályoknak és belső szabályozásoknak megfelelő lebonyolítását. Folyamatosan figyelemmel kíséri a vonatkozó törvényi előírások változását, azok betartásához, végrehajtásához, alkalmazásához szakmai segítséget és iránymutatást ad, valamint javaslatokat tesz a jogszabályváltozások nyomán szükséges belső szabályzati módosításokra a felsőbb vezetés felé, továbbá megszervezi az ezekhez kapcsolódó ügyviteli változtatások végrehajtását. Az intézményi költségvetés, beszámolók elkészítésénél együttműködik a bér és létszám vonatkozású adatok kidolgozásában, összevetésében. Együttműködik a gazdasági és a szakmai területek munkatársaival. A munkakör betöltője vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Foglalkoztatási követelményrendszer rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés,
 • Szakirányú szakképesítés
 • Költségvetési intézménynél szerzett legalább 5 év tapasztalat
 • Legalább 3 év vezetői tapasztalat
 • Megbízható informatikai felhasználói ismeretek, különös tekintettel az Excel programra
 • Kapcsolódó jogszabályok magas szintű, naprakész ismerete
 • Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása
 • Büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány)

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egy idegen nyelv legalább alapfokú ismerete (angol, német vagy francia)
 • Felsőoktatásban szerzett tapasztalat
 • KIRA, Nexon program magas szintű felhasználói szintű ismerete

 

Elvárt kompetenciák:

 • Precizitás,
 • Csapatban való munkavégzés képessége,
 • Szakmai igényesség,
 • Terhelhetőség,
 • Jó kommunikációs készség,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Vezetői koncepció
 • Végzettséget, szakképesítést, nyelvismeretet tanúsító okiratok másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. november 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2018. október 3.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • elektronikus úton Vida Janka humánpolitikai asszisztens részére a vida.janka@zeneakademia.hu E-mail címen keresztül
  vagy
 • személyesen: Vida Janka, Budapest, 1077 Budapest, Wesselényi utca 52. zárt borítékban .

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat bíráló bizottság véleményezi, az Egyetem Szenátusa rangsorolja, a kinevezést és a vezetői megbízást a kancellár adja. Az elbírálás során sor kerülhet szakmai kompetenciamérésre.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2018. november 15.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem honlapja (lfze.hu)

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

„A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. A pályázó személyes adatainak kezeléséhez való hozzájáruló, aláírásával ellátott nyilatkozatát a pályázattal együtt kell benyújtania. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a pályázók személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Adatvédelmi, adatkezelési és adatbiztonsági Szabályzatában rögzített szabályairól ide kattintva a Közérdekű dokumentumok részben szerepel részletes tájékoztatás.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a honlapunkon szerezhet.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

2018. szeptember 18.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.