A legfontosabb osztály számomra – és a magyar zenészek százai számára – a kamarazenei osztály volt.

Solti György

A Miniszterelnökség pályázati felhívása Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjra

2019. március 8.

Miniszterelnök általános helyettese a nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról szóló 98/2015. (IV. 20) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § a) pontja alapján a diaszpóra magyarságát segítő Kőrösi Csoma Sándor Program keretében pályázatot hirdet az alábbiak szerint:

 

1. A pályázat célja 

A Magyar Diaszpóra Tanács 2018. évi Zárónyilatkozata üdvözli a Kőrösi Csoma Sándor Program (a továbbiakban: Program) folytatását, mely az elmúlt években segítette a diaszpórában élő magyar közösségek boldogulását. A Nemzeti Ügyek Kormánya elkötelezett az iránt, hogy az Alaptörvényben az egységes magyar nemzetre megfogalmazott felelősségviselést a diaszpóra tekintetében is megvalósítsa.

Célunk az, hogy kiépüljön és megerősödjön a külföldi magyar közösségeknek egy olyan intézményrendszere, amely az egyének és közösségek integrációja révén hozzájárul a magyar önazonosság és a magyar nemzet összetartozásának erősítéséhez. Célunk továbbá a szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a közigazgatás nemzetpolitikai tevékenysége iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása. A Programot annak érdekében hoztuk létre, hogy a diaszpóra magyarságának magyar nyelvtudását fejlesszük, a magyar közösségekben való tevékenységet és a Magyarországgal való kapcsolattartást ösztönözzük, azaz a magyar identitást megerősítsük.

Ennek érdekében olyan, a magyar nemzet iránt elkötelezett, közösségszervező tevékenységekben jártas személyek pályázatait várjuk, akik segítenek e célok elérésében.

A Korm. rendeletnek megfelelően a Program alapvető célja a diaszpóra és az anyaország magyarsága közti kapcsolatok erősítése.

 

2. Értelmező rendelkezések

- pályázati szakasz: a Program azon időszaka, amelyben a pályázóknak lehetőségük van pályázataik benyújtására, amelynek során a pályázók meghallgatása történik, és sor kerül a nyertes pályázók személyének kiválasztására;

- magyarországi programszakasz: a Program azon időszaka, amikor a nyertes pályázó (a továbbiakban: Ösztöndíjas) Magyarországon teljesíti a szerződésből fakadó – a külföldi programszakaszt megelőző – képzési, valamint a külföldi programszakaszt követő beszámolási kötelezettségét;

- oktatási szakasz: a magyarországi programszakasz azon – a külföldi programszakaszt megelőző – időszaka, amikor az Ösztöndíjas a külföldi programszakaszt megelőző, meghatározott tematika szerinti felkészítő oktatáson vesz részt, melynek célja a diaszpórával kapcsolatos ismeretanyag elsajátítása;

- külföldi programszakasz: a Program azon időszaka, melyben az Ösztöndíjas a célországban, a fogadó szervezettel és a mentorral együttműködve végzi a Program célja szerinti tevékenységét;

- záró szakasz: a magyarországi programszakasz külföldi programszakaszt követő azon időszaka, melyben az Ösztöndíjas külföldi programszakasz alatt végzett tevékenységéről beszámol;

- mentor: az erre a feladatra kijelölt természetes személy, aki a külföldi programszakasz időtartama alatt az Ösztöndíjas munkáját koordinálja, segíti, felügyeli, értékeli;

- egyházi pályázó: a bevett egyház belső szabályában meghatározott, az egyházi jogi személy szolgálatában álló, egyházi szolgálatot sajátos egyházi szolgálati viszonyban, munkaviszonyban vagy egyéb jogviszonyban teljesítő természetes személy, hitoktató, teológus-hallgató.

 

3. A pályázat tárgya

A Program a diaszpóra magyarság magyar identitásának erősítése érdekében végzett ismeretátadási, oktatási, szervezési, hitéleti tevékenység ellátására nyújt (biztosít) ösztöndíjat legfeljebb 150 fő részére (amely létszámból legfeljebb 30 fő egyházi pályázó) a 2019. május hónap és 2020. június hónap között megvalósuló Program időtartama alatt.

A Program kezdete a pályázati felhívás hivatalos megjelenésének napja. A pályázati szakasz lezárását – azaz az Ösztöndíjasok kiválasztását – követően kerül pontosan, naptári nap szerint meghatározásra az Ösztöndíjasokkal létesítendő ösztöndíjas szerződéses jogviszony időtartamának kezdő és záró napja, amely a szerződésben kerül rögzítésre, egyéni jelleggel.

A Program 2019. év májusától 2020. év júniusáig tartó megvalósítási időszaka alatt az Ösztöndíjas az északi félteke esetén legfeljebb 9 hónapig tartó időtartamban, a déli félteke esetén legfeljebb 6 hónapig tartó időtartamban a külföldi magyar közösségeknél, 1 hónapig tartó időtartamban pedig Magyarországon tölti jogviszonyának idejét.

Az egyházi Ösztöndíjasok esetében a külföldi magyar közösségeknél eltöltött időtartam egységesen legfeljebb 9 hónapos, a külföldi magyar közösségeknél töltött időtartamban kerül meghatározásra, 1 hónapig tartó időtartamban pedig Magyarországon tölti jogviszonyának idejét.

A magyarországi programszakasz kétszer 2 hétből áll, amelynek részét képezi a külföldi programszakaszt megelőző oktatási szakasz, és a külföldi programszakaszt követő záró szakasz. 

 

4. A pályázók köre

Pályázat benyújtására és az ösztöndíjprogramban való részvételre az jogosult, aki

a pályázat benyújtásának időpontjában huszadik életévét betöltötte,

büntetlen előéletű,

magyar állampolgár,

legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

közösségszervező, hagyományőrző egyéb közösségi tevékenységekben aktívan vesz részt,

magas szintű angol nyelvtudással vagy a célország nyelvének legalább társalgási szintű ismeretével rendelkezik,

vállalja, hogy az ösztöndíjas jogviszony magyarországi záró szakaszának idejére Magyarország területére visszatér és a Program záró konferenciáján részt vesz.

Az a pályázó, aki korábban a Kőrösi Csoma Sándor és/vagy Petőfi Sándor Programokon ösztöndíjasként részt vett, úgy az első nyertes pályázatát követő 5 éven belül a Programra legfeljebb még kettő alkalommal nyújthat be pályázatot és ugyanazon célország ismételten megjelölésre kerülhet.

 

5. A pályázat megvalósítási paraméterei

A pályázat benyújtása: 2019. március 1. napjától 2019. március 25. napjáig.

Interjú a pályázókkal: 2019. április 8. - 2019. április 18. 

Külföldi programszakasz tervezett megvalósítási időszaka: 

     a. Déli félteke (Ausztrália, Új-Zéland, Dél-Afrika, Dél-Amerika): 2019. június - 2019. december.

A legfeljebb 6 hónapig tartó külföldi programszakasz ezen időtartamon belül valósul meg azzal, hogy a programszakasz kezdete legkésőbb 2019. június 10. napja. Az ösztöndíjas ezen időpontig köteles megkezdeni a külföldi programszakaszt.

A 6 hónapig tartó külföldi programszakasz záró határideje legkésőbb 2019. december 10. napja.

Amennyiben az ösztöndíjas 2019. június 10. napjáig nem tudja megkezdeni a külföldi programszakaszt, a késedelemmel arányosan csökkentésre kerül az ösztöndíj ezen időtartama. A külföldi programszakasz záró határideje ebben az esetben is legkésőbb 2019. december 10. napja.

     b. Északi félteke (Észak-Amerika, Európa, Törökország, Ciprus, Izrael): 2019. szeptember - 2020. június.

A legfeljebb 9 hónapig tartó külföldi programszakasz ezen időtartamon belül valósul meg azzal, hogy a programszakasz kezdete legkésőbb 2019. szeptember 10. napja. Az ösztöndíjas ezen időpontig köteles megkezdeni a külföldi programszakaszt.

A 9 hónapig tartó külföldi programszakasz záró határideje legkésőbb 2020. június 10. napja.

Amennyiben az ösztöndíjas 2019. szeptember 10. napjáig nem tudja megkezdeni a külföldi programszakaszt, a késedelemmel arányosan csökkentésre kerül az ösztöndíj ezen időtartama. A külföldi programszakasz záró határideje ebben az esetben is legkésőbb 2020. június 10. napja.

     c. Egyházi ösztöndíjasok: 2019. szeptember - 2020. június.

A legfeljebb 9 hónapig tartó külföldi programszakasz ezen időtartamon belül valósul meg azzal, hogy a programszakasz kezdete legkésőbb 2019. szeptember 10. napja. Az ösztöndíjas ezen időpontig köteles megkezdeni a külföldi programszakaszt.

A 9 hónapig tartó külföldi programszakasz záró határideje legkésőbb 2020. június 10. napja.

Amennyiben az ösztöndíjas 2019. szeptember 10. napjáig nem tudja megkezdeni a külföldi programszakaszt, a késedelemmel arányosan csökkentésre kerül az ösztöndíj ezen időtartama. A külföldi programszakasz záró határideje ebben az esetben is legkésőbb 2020. június 10. napja.

Szerződés időtartama: a szerződés időtartamának kezdete a külföldi programszakasz kezdőnapjához képest kerül meghatározásra.

Az Ösztöndíjasok a magyarországi programszakasz idején kötelező felkészítő oktatáson vesznek részt, amelyet követően a megjelölt ország magyar közösségében folytatják a pályázatban megjelölt tevékenységet. A felkészítő oktatás írásbeli szintfelméréssel zárul.

A kiutazás – és így a szerződés hatályban tartásának – feltétele, hogy az Ösztöndíjas a szükséges beutazási, tartózkodási engedélyeket a fogadó országtól megkapja. A magyarországi programszakasz időszakában az Ösztöndíjas vállalja, hogy a szerződésében meghatározott egyéb kötelezettségeinek (jelenléti kötelezettség, felkészítő oktatás ismeretanyagának elsajátítása, a célországba utazás feltételeinek biztosítása – különösen, de nem kizárólag a vízum, tartózkodási engedély beszerzése –, beszámolási kötelezettség stb.) eleget tesz.  

A Program tervezett megvalósítási területei:

Európa (Ausztria, Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország),

Törökország,

Ciprus,

Izrael,

Amerikai Egyesült Államok,

Kanada,

Latin-Amerika (Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay, Chile, Venezuela),

Dél-afrikai Köztársaság,

Ausztrália,

Új-Zéland.

 

6. A pályázat benyújtásának formája

A pályázat benyújtása postai úton történik. A pályázati dokumentációt egy példányban kell benyújtani a Nemzeti Regiszter honlapján (www.nemzetiregiszter.hu) található 2019. évi pályázati adatlap (a továbbiakban: adatlap) hiánytalan kitöltésével, a 8. pontban megjelölt mellékletek hiánytalan csatolásával az alábbi címre:

Miniszterelnökség, Délvidéki és Diaszpóra Főosztály

1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.

A benyújtás napja a pályázati dokumentáció postára adásának a napja. Kizárólag a 2019. március 25. napjáig postára adott pályázatokat áll módunkban befogadni. Kérjük a pályázókat, hogy a borítékon jól láthatóan tüntessék fel a következő megjelölést: ”Kőrösi Csoma Sándor Program 2019”.

A 2019. március 25-i postai bélyegzővel feladott pályázatok szabályszerűen beérkezettnek tekintendőek, abban az esetben, ha 2019. április 2. napjáig megérkeznek a megadott címre.

A március 25. napját követően postára adott vagy április 2. napját követően beérkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

A Miniszterelnökség lehetőséget biztosít – az egyházi pályázók kivételével – a pályázók számára, hogy a Programmal párhuzamosan jelentkezzenek a Petőfi Sándor Programra is. Ebben az esetben a pályázati dokumentáció ismételt benyújtására nincs szükség – elegendő az adatlap megfelelő kitöltése és megküldése.

 

7. Az ösztöndíj összege

Az ösztöndíj összege az alábbiak szerint alakul: 

Magyarországi programszakaszokra (oktatási és záró szakasz): összesen bruttó 300.000,- Ft.

Külföldi programszakaszra: bruttó 600.000,- Ft/hó.

Az Ösztöndíjasok ösztöndíját a Miniszterelnökség havonta forintban átutalással teljesíti kizárólag forint alapú bankszámlaszámra. Készpénz, vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség.

Az ösztöndíjon felül a Miniszterelnökség semmilyen kiadást vagy költséget (pl. utazási költségtérítés, az Ösztöndíjasnak az ösztöndíjas jogviszony tartalma alatt létesített egyéb jogviszonyból származó költsége, jövedelme) nem térít meg az Ösztöndíjasok részére. 

A Program megvalósításának pénzügyi fedezete a Miniszterelnökség költségvetésében rendelkezésre áll.

 

8. A pályázat formai követelményei

A pályázati dokumentáció kötelezően benyújtandó dokumentumai: 

hiánytalanul kitöltött eredeti, saját kezű aláírással ellátott adatlap, melyen kiemelten fontos feltüntetni a célországra vonatkozó prioritást, amely azonban a pályázat kiíróját nem köti;

géppel írt, strukturált szakmai önéletrajz;

motivációs levél 1 oldal terjedelemben;

közép- vagy felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum, vagy folyamatban lévő felsőfokú tanulmányok esetén hallgatói jogviszony igazolása egyszerű másolatban;

amennyiben a pályázó rendelkezik vele, úgy az angol, illetve a célország nyelvének ismeretét igazoló bizonyítvány és/vagy a nyelvismeret meglétének alátámasztására szolgáló egyéb dokumentum egyszerű másolatban;

a közösségi, hagyományőrző tevékenységekben (pl. cserkészet, néptánc, magyar nyelvoktatás, énekkar stb.) való jártasságra, illetve egyéb kiemelt szaktudásra vonatkozó 2 db ajánlás és/vagy a magyar diaszpóra közösségi életének megszervezésére és szakmai ismereteinek fejlesztésére alkalmas szakmai tevékenység igazolására szolgáló 2 db ajánlás. Egyházi pályázó esetén kizárólag az – egyházi pályázó által végzett egyházi tevékenység helye szerint – illetékes püspök által kiállított ajánlás szükséges, amely igazolja, hogy az egyházi pályázó a magyar diaszpóra közösségi és hitéleti tevékenységének megszervezésére alkalmas;

saját kezű aláírással ellátott hozzájáruló nyilatkozat adatainak kezeléséhez.

A pályázati dokumentáció kötelezően benyújtandó dokumentumai közül semmilyen esetben nincs lehetőség hiánypótlásra.

 

9. A pályázat érvényessége

A pályázat érvénytelen, illetve annak azonnali elutasítására kerül sor, ha:

 • a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be;
 • a pályázó a pályázatot a felhívásban szereplő benyújtási határidőn túl nyújtotta be;
 • a pályázó hiányosan nyújtotta be a 8. pontban felsorolt dokumentumokat;
 • a pályázó nem állt rendelkezésre a megadott időpontban és helyen a pályázati interjú során.

 

10. A pályázatok elbírálása

10.1. Tartalmi értékelés szempontjai

A pályázó megfelel a pályázati felhívásban megjelölt célnak és feltételeknek, ha a 8. pont f) alpontja szerinti ajánlásokkal igazoltan, motivációs levélben alátámasztja érdeklődését és feladatvállalását a diaszpóra magyar közösségek szellemi gyarapodása, identitásának erősítése érdekében.

A pályázat értékelése az alábbi szempontok szerint zajlik:

 • elkötelezettség a külhoni magyar közösségek szellemi gyarapodása, identitásának erősítése iránt,
 • magyar közösségben megvalósított hagyományőrző tevékenység,
 • magyar közösségben megvalósított közösségépítő tevékenység,
 • olyan tárgyi tudás, szakmai tapasztalat megléte, amely elősegíti a diaszpóra magyar közösségeinek szellemi gyarapodását.

A Korm. rendelet 3. § b) pontja alapján létrehozott kiválasztási bizottság (a továbbiakban: Bizottság) – a fent meghatározott szempontok figyelembevételével kiválasztott pályázót – egy alkalommal, interjú keretében hallgatja meg.

Az interjú során előre meghatározott és célzott kérdésekkel bizonyos, a közösségi és kulturális élet szervezésével, a megjelölt speciális tárgyi tudással, szakmai tapasztalattal kapcsolatos kompetencia meglététének vizsgálata zajlik.

     1. A kiválasztás során az alábbi kompetenciák relevánsak:

 • motiváció;
 • felelősségtudat, megbízhatóság;
 • etikus magatartás;
 • alkalmazkodó készség, szabálykövetés, rugalmasság;
 • együttműködés;
 • problémamegoldás;
 • kommunikáció;
 • viselkedési kultúra;

     2. A kiválasztás során történő általános és szakmai ismeretek vizsgálata:

 • közéleti tájékozottság, általános ismeretek mérése egy előzetesen összeállított kérdéslista szerint történik, mely alapján minden jelöltnek legalább 5 kérdés kerül feltevésre,
 • nemzetpolitikai témakörökben való jártasság, szakmai ismeretek vizsgálata.

Az interjúra történő felkészüléshez szükséges kérdéssor és dokumentumok elérhetőek a www.nemzetiregiszter.hu honlapon.

10.2. Döntés a pályázatokról

A pályázatokra vonatkozóan és a pályázókkal tartott interjút követően a Bizottság a fogadó szervezet (egyházi pályázó esetén a fogadó egyházi testület) igényeit figyelembe véve legkésőbb 2019. április 30. napjáig a miniszterelnök általános helyettese elé terjeszti a kiválasztásra javasolt pályázók névsorát.

A Miniszterelnökség a döntésről minden pályázót az adatlapon megjelölt elektronikus levélcímen legkésőbb 2019. május 6. napjáig értesít. 

Az ösztöndíjas jogviszony létrejöttének feltétele, hogy a pályázó a célterületet elfogadja és arról a Miniszterelnökséget a 12. pontban szereplő elérhetőségen 2019. május 10. napjáig értesítse.

 

11. Szerződéskötés

Az Ösztöndíjasokkal a Miniszterelnökség köt szerződést. A létrejövő szerződés tartalmazza az Ösztöndíjas és a Miniszterelnökség jogviszonyára irányadó szabályokat, összhangban a jelen pályázati felhívással, a Korm. rendelettel, és a Programszabályzat a Kőrösi Csoma Sándor Program megvalósításához c. dokumentummal.

Sikeres pályázat esetén a szerződéskötés feltétele:

a személyazonosító igazolvány egyszerű másolatának, vagy honosítási okirat egyszerű másolatának,

ha a célország nem a schengeni egyezmény tagállama, akkor a nyertes pályázó útlevele, vagy amennyiben a nyertes pályázó nem rendelkezik útlevéllel, akkor az annak igényléséről szóló hivatalos igazolás egyszerű másolatának, valamint

30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványnak

a benyújtása.

 

12. Elérhetőség

A pályázati felhíváshoz, benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken:

kcsp@me.gov.hu;

+36 (1) 896-6916

+36 (1) 896-0857

 

A programszabályzat és a pályázati program letölthető innen.