A két magyar nem csak játszotta a zenét, ők maguk voltak a zene – minden idegszálukban – egészen az ujjuk hegyéig.

Adelheid von Schorn Reményiről és Lisztről

A Miniszterelnökség pályázati felhívása Petőfi Sándor Program ösztöndíjra

2019. március 8.

A Miniszterelnök általános helyettese a nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról szóló 98/2015. (IV. 20) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § a) pontja alapján a Kárpát-medence szórvány magyarságát segítő Petőfi Sándor Program keretében pályázatot hirdet az alábbiak szerint:

 

1. A pályázat célja

 A Magyar Állandó Értekezlet 2018. évi Zárónyilatkozata üdvözli a Petőfi Sándor Program (a továbbiakban: Program) folytatását, melynek szellemében célunk, hogy a kárpát-medencei magyar közösségek elmúlt évek során kialakult intézményrendszere – amely az egyének és közösségek integrációja révén hozzájárul a magyar önazonosság és a magyar nemzet összefogásának erősítéséhez – tovább fejlődjön és erősödjön. A Programot annak érdekében hoztuk létre, hogy a magyar szórványközösséget támogassuk és az anyaországgal való kapcsolattartást erősítsük.

Ennek érdekében olyan, a magyar nemzet iránt elkötelezett, közösségszervező tevékenységekben jártas személyek pályázatait várjuk, akik segítenek e célok elérésében.

A Program alapvető célja:

a magyarság összetartozás-tudatának erősítése;

a külhoni magyar szórványközösségek értékőrző munkájának és tájékoztatási, közösségépítő tevékenységének támogatása az ösztöndíjasok jelenléte révén, erősítve ezzel a külhoni magyarok nemzethez való kötődését;

a szórványközösségek magyar azonosságtudatának erősítése;

szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a közigazgatás nemzetpolitikai tevékenysége iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása.

 

2. Értelmező rendelkezések

- pályázati szakasz: a Program azon időszaka, amelyben a pályázóknak lehetőségük van pályázataik benyújtására, amelynek során a pályázók meghallgatása történik, és sor kerül a nyertes pályázók személyének kiválasztására;

- magyarországi programszakaszok: a Program azon időszaka, amikor a nyertes pályázó (a továbbiakban: Ösztöndíjas) Magyarországon teljesíti a szerződésből fakadó – a külhoni programszakaszt megelőző – képzési, valamint a külhoni programszakaszt követő beszámolási kötelezettségeit;

- oktatási szakasz: a magyarországi programszakasz azon – a külhoni programszakaszt megelőző – időszaka, amikor az Ösztöndíjas a külhoni programszakaszt megelőző, meghatározott tematika szerinti felkészítő oktatáson vesz részt, melynek célja a szórvánnyal kapcsolatos ismeretanyag elsajátítása;

- külhoni programszakasz: a Program azon időszaka, melyben az Ösztöndíjas a célországban, a fogadó szervezettel és a mentorral együttműködve végzi a Program célja szerinti tevékenységét;

- záró szakasz: a magyarországi programszakasz azon időszaka, melyben az Ösztöndíjas a külhoni programszakasz alatt végzett tevékenységéről beszámol;

- mentor: az erre a feladatra kijelölt természetes személy, aki a külhoni programszakasz időtartama alatt az Ösztöndíjas munkáját koordinálja, segíti, felügyeli, értékeli.

 

3. A pályázat tárgya

A Program a külhoni magyarság magyar identitásának erősítése érdekében végzett ismeretátadási, oktatási, szervezési tevékenység ellátására nyújt (biztosít) ösztöndíjat legfeljebb 75 fő részére a 2019. augusztus hónap és 2020. június hónap között megvalósuló Program időtartama alatt.

A Program kezdete a pályázati felhívás hivatalos megjelenésének napja. A pályázati szakasz lezárását – azaz az Ösztöndíjasok kiválasztását – követően kerül pontosan, naptári nap szerint meghatározásra az Ösztöndíjasokkal létesítendő ösztöndíjas szerződéses jogviszony időtartamának kezdő és záró napja, amely a szerződésben kerül rögzítésre, egyéni jelleggel.

A Program 2019. év augusztusától 2020. év júniusáig tartó megvalósítási időszaka alatt az Ösztöndíjas legfeljebb 9 hónapig tartó időtartamban a külhoni magyar közösségeknél, 1 hónapig tartó időtartamban pedig Magyarországon tölti jogviszonyának idejét.

A magyarországi programszakasz kétszer 2 hétből áll, amelynek részét képezi a külhoni programszakaszt megelőző oktatási szakasz, és a külhoni programszakaszt követő záró szakasz. 

 

4. A pályázók köre

Pályázat benyújtására és az ösztöndíjprogramban való részvételre az jogosult, aki

a pályázat benyújtásának időpontjában huszadik életévét betöltötte,

büntetlen előéletű,

magyar állampolgár,

legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

közösségszervező, hagyományőrző egyéb közösségi tevékenységekben aktívan vesz részt,

magas szintű angol nyelvtudással vagy a célország nyelvének legalább társalgási szintű ismeretével rendelkezik,

vállalja, hogy az ösztöndíjas jogviszony magyarországi záró szakaszának idejére Magyarország területére visszatér és a Program záró konferenciáján részt vesz.

Az a pályázó, aki korábban a Kőrösi Csoma Sándor és/vagy Petőfi Sándor Programokon ösztöndíjasként részt vett, úgy az első nyertes pályázatát követő 5 éven belül a Programra legfeljebb még kettő alkalommal nyújthat be pályázatot és ugyanazon célország ismételten megjelölésre kerülhet.

 

5. A pályázat megvalósítási paraméterei

A pályázat benyújtása: 2019. március 1. napjától 2019. március 25. napjáig.

Interjú a pályázókkal: 2019. április 8. - 2019. április 18. 

Külhoni programszakasz tervezett megvalósítási időszaka: 2019. szeptember - 2020. június.

A legfeljebb 9 hónapig tartó külhoni programszakasz ezen időtartamon belül valósul meg azzal, hogy a programszakasz kezdete legkésőbb 2019. szeptember 10. napja. Az ösztöndíjas ezen időpontig köteles megkezdeni a külhoni programszakaszt.

A 9 hónapig tartó külhoni programszakasz záró határideje legkésőbb 2020. június 10. napja.

Amennyiben az ösztöndíjas 2019. szeptember 10. napjáig nem tudja megkezdeni a külhoni programszakaszt, a késedelemmel arányosan csökkentésre kerül az ösztöndíj ezen időtartama. A külhoni programszakasz záró határideje ebben az esetben is legkésőbb 2020. június 10. napja.

Szerződés időtartama: a szerződés időtartamának kezdete a külhoni programszakasz kezdőnapjához képest kerül meghatározásra.

Az Ösztöndíjasok a magyarországi programszakasz idején kötelező felkészítő oktatáson vesznek részt, amelyet követően a megjelölt ország magyar közösségében folytatják a pályázatban megjelölt tevékenységet. A felkészítő oktatás írásbeli szintfelméréssel zárul.

A kiutazás – és így a szerződés fennállásának – feltétele, hogy az Ösztöndíjas a szükséges beutazási, tartózkodási engedélyeket a fogadó országtól megkapja. A magyarországi programszakasz időszakában az Ösztöndíjas vállalja, hogy a szerződésében meghatározott egyéb kötelezettségeinek (jelenléti kötelezettség, felkészítő oktatás ismeretanyagának elsajátítása, a célországba utazás feltételeinek biztosítása, beszámolási kötelezettség stb.) eleget tesz.  

A Program tervezett megvalósítási területei:

 • Bosznia-Hercegovina,
 • Csehország,
 • Horvátország,
 • Lengyelország,
 • Macedónia,
 • Románia,
 • Szerbia,
 • Szlovákia,
 • Szlovénia,
 • Ukrajna.

 

6. A pályázat benyújtásának formája

A pályázat benyújtása postai úton történik. A pályázati dokumentációt egy példányban kell benyújtani a Nemzeti Regiszter honlapján (www.nemzetiregiszter.hu) található 2019. évi pályázati adatlap (a továbbiakban: adatlap) hiánytalan kitöltésével, a 8. pontban megjelölt mellékletek hiánytalan csatolásával az alábbi címre:

Miniszterelnökség, Délvidéki és Diaszpóra Főosztály

1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.

A benyújtás napja a pályázati dokumentáció postára adásának a napja. Kizárólag a 2019. március 25. napjáig postára adott pályázatokat áll módunkban befogadni. Kérjük a pályázókat, hogy a borítékon jól láthatóan tüntessék fel a következő megjelölést: ”Petőfi Sándor Program 2019”.

A 2019. március 25-i postai bélyegzővel feladott pályázatok szabályszerűen beérkezettnek tekintendőek, abban az esetben, ha 2019. április 2. napjáig megérkeznek a megadott címre.

A 2019. március 25. napját követően postára adott vagy 2019. április 2. napját követően beérkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

A Miniszterelnökség lehetőséget biztosít a pályázók számára, hogy a Programmal párhuzamosan jelentkezzenek a Kőrösi Csoma Sándor Programra is. Ebben az esetben a pályázati dokumentáció ismételt benyújtására nincs szükség – elegendő az adatlap megfelelő kitöltése és megküldése.

 

7. Az ösztöndíj összege

Az ösztöndíj összege az alábbiak szerint alakul: 

Külhoni programszakasz: bruttó 400.000,- Ft/hó. 

A magyarországi programszakaszok idejére az ösztöndíjast ösztöndíj nem illeti meg. 

Az ösztöndíjasok ösztöndíját a Miniszterelnökség havonta forintban átutalással teljesíti kizárólag forint alapú bankszámlaszámra. Készpénz, vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség.

Az ösztöndíjon felül a Miniszterelnökség semmilyen kiadást vagy költséget (pl. utazási költségtérítés, az ösztöndíjasnak az ösztöndíjas jogviszony tartalma alatt létesített egyéb jogviszonyból származó költsége, jövedelme) nem térít meg az ösztöndíjasok részére. 

A Program megvalósításának pénzügyi fedezete a Miniszterelnökség költségvetésében rendelkezésre áll.

 

8. A pályázat formai követelményei

A pályázati dokumentáció kötelezően benyújtandó dokumentumai: 

hiánytalanul kitöltött eredeti, saját kezű aláírással ellátott adatlap, melyen kiemelten fontos feltüntetni a célországra vonatkozó prioritást, amely azonban a pályázat kiíróját nem köti;

géppel írt, strukturált szakmai önéletrajz;

motivációs levél 1 oldal terjedelemben;

közép- vagy felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum, vagy folyamatban lévő felsőfokú tanulmányok esetén hallgatói jogviszony igazolása egyszerű másolatban;

amennyiben a pályázó rendelkezik vele, úgy az angol, illetve a célország nyelvének ismeretét igazoló bizonyítvány és/vagy a nyelvismeret meglétének alátámasztására szolgáló egyéb dokumentum egyszerű másolatban;

a közösségi, hagyományőrző tevékenységekben (pl. cserkészet, néptánc, magyar nyelvoktatás, énekkar stb.) való jártasságra, illetve egyéb kiemelt szaktudásra vonatkozó 2 db ajánlás és/vagy a magyar szórványközösségi életének megszervezésére és szakmai ismereteinek fejlesztésére alkalmas szakmai tevékenység igazolására szolgáló 2 db ajánlás.

saját kezű aláírással ellátott hozzájáruló nyilatkozat adatainak kezeléséhez.

A pályázati dokumentáció kötelezően benyújtandó dokumentumai közül semmilyen esetben nincs lehetőség hiánypótlásra.

 

9. A pályázat érvényessége

A pályázat érvénytelen, illetve annak azonnali elutasítására kerül sor, ha:

 • a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be;
 • a pályázó a pályázatot a felhívásban szereplő benyújtási határidőn túl nyújtotta be;
 • a pályázó hiányosan nyújtotta be a 8. pontban felsorolt dokumentumokat;
 • a pályázó nem állt rendelkezésre a megadott időpontban és helyen a pályázati interjú során.

 

10. A pályázatok elbírálása

10.1. Tartalmi értékelés szempontjai

A pályázó megfelel a pályázati felhívásban megjelölt célnak és feltételeknek, ha a 8. pont szerinti ajánlásokkal igazoltan, motivációs levélben alátámasztja érdeklődését és feladatvállalását a Kárpát-medence szórvány magyar közösségek szellemi gyarapodása, identitásának erősítése érdekében.

A pályázat értékelése az alábbi szempontok szerint zajlik:

elkötelezettség a szórvány magyar közösségek szellemi gyarapodása, identitásának erősítése iránt,

magyar közösségben megvalósított hagyományőrző tevékenység,

magyar közösségben megvalósított közösségépítő tevékenység,

olyan tárgyi tudás, szakmai tapasztalat megléte, amely elősegíti a szórvány magyar közösségeinek szellemi gyarapodását.

A Korm. rendelet 3. § b) pontja alapján létrehozott kiválasztási bizottság (a továbbiakban: Bizottság) – a fent meghatározott szempontok figyelembevételével kiválasztott pályázót – egy alkalommal, interjú keretében hallgatja meg.

Az interjú során előre meghatározott és célzott kérdésekkel bizonyos, a közösségi és kulturális élet szervezésével, a megjelölt speciális tárgyi tudással, szakmai tapasztalattal kapcsolatos kompetencia meglététének vizsgálata zajlik.

     1. A kiválasztás során az alábbi kompetenciák relevánsak:

 • motiváció;
 • felelősségtudat, megbízhatóság;
 • etikus magatartás;
 • alkalmazkodó készség, szabálykövetés, rugalmasság;
 • együttműködés;
 • problémamegoldás;
 • kommunikáció;
 • viselkedési kultúra;

     2. A kiválasztás során történő általános és szakmai ismeretek vizsgálata:

 • közéleti tájékozottság, általános ismeretek mérése egy előzetesen összeállított kérdéslista szerint történik, mely alapján minden jelöltnek legalább 5 kérdés kerül feltevésre,
 • nemzetpolitikai témakörökben való jártasság, szakmai ismeretek vizsgálata.

Az interjúra történő felkészüléshez szükséges kérdéssor és dokumentumok elérhetőek a www.nemzetiregiszter.hu honlapon.

 

10.2. Döntés a pályázatokról

A pályázatokra vonatkozóan és a pályázókkal tartott interjút követően a Bizottság a fogadó szervezet igényeit figyelembe véve legkésőbb 2019. április 30. napjáig a miniszterelnök általános helyettese elé terjeszti a kiválasztásra javasolt pályázók névsorát.

A Miniszterelnökség a döntésről minden pályázót az adatlapon megjelölt elektronikus levélcímen legkésőbb 2019. május 6. napjáig értesít. 

Az ösztöndíjas jogviszony létrejöttének feltétele, hogy a pályázó a célterületet elfogadja és arról a Miniszterelnökséget a 12. pontban szereplő elérhetőségen 2019. május 10. napjáig értesítse.

 

11. Szerződéskötés

Az ösztöndíjasokkal a Miniszterelnökség köt szerződést. A létrejövő szerződés tartalmazza az ösztöndíjas és a Miniszterelnökség jogviszonyára irányadó szabályokat, összhangban a jelen pályázati felhívással, a Korm. rendelettel, és a Programszabályzat a Petőfi Sándor Program megvalósításához c. dokumentummal.

Sikeres pályázat esetén a szerződéskötés feltétele:

a személyazonosító igazolvány egyszerű másolatának, vagy honosítási okirat egyszerű másolatának,

ha a célország nem a schengeni egyezmény tagállama, akkor a nyertes pályázó útlevele, vagy amennyiben a nyertes pályázó nem rendelkezik útlevéllel, akkor az annak igényléséről szóló hivatalos igazolás egyszerű másolatának, valamint

30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványnak

a benyújtása.

 

12. Elérhetőség

A pályázati felhíváshoz, benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken:

psp@me.gov.hu;

+36 (1) 896-0813

+36 (1) 795-9363

 

A programszabályzat és a pályázati adatlap letölthető innen.