A technika a lélekből szülessen meg, ne a mechanikából.

Liszt Lina Ramannak

Campus Mundi pályázati felhívások külföldi részképzésre

2021. március 19.

A Tempus Közalapítvány a Campus Mundi – felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program (EFOP-3.4.2-VEKOP/15-2015-00001) projekt keretében ösztöndíjpályázatot hirdet 2021. január 1. és 2021. augusztus 31., valamint 2021. június 1. és 2022. február 28. között megvalósítható külföldi részképzés támogatására felsőoktatási hallgatók számára.

A pályázat célja

A pályázat célja, hogy a hallgatók a külföldi egyetemen teljesített tanulmányai alatt az itthoni tanulmányaihoz szorosan kötődő kurzusokat teljesítsenek és interkulturális tapasztalatokat szerezzenek, melyek hazatérésüket követően a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben vagy további tanulmányaihoz előnyt biztosítanak. A hallgatók:

 • a küldő egyetem érvényes Erasmus+ és más kétoldalú szerződései alapján az Erasmus+ programországaiban* vagy egyéb országokban;
 • freemover hallgatóként (vendéghallgatóként) bármely külföldi egyetemen

teljesíthetik külföldi tanulmányaikat. Lehetőség van fizikai mobilitás nélkül, itthonról történő kreditszerzés ösztöndíjjal való támogatására is, az erre vonatkozó speciális feltételek részletezése Az elnyerhető támogatás összege pontban található. A félévi részképzés során a fogadó intézményben legalább 20, egy trimeszter esetén legalább 15 sikeresen teljesített ECTS kreditet vagy azzal egyenértékű kreditet kell megszereznie vagy óraszámot teljesítenie a hallgatóknak, amelyet a küldő felsőoktatási intézménynek a hallgató tanulmányaiba be kell számítania. Mester- és doktori képzés esetén kutatási tevékenység is támogatható, amennyiben ez a tanulmányi követelményekhez szorosan kapcsolódik. A külföldi részképzés időtartama legalább 3 hónap (90 nap) az utazási napokon kívül. Támogatás legfeljebb 5 hónapra nyerhető el.

A mobilitás időtartama:

 • 2020/2021. tavaszi félévi részképzés esetén legkésőbb 2021. szeptember 30-ig tarthat.
 • 2021/2022. tanév őszi félévi részképzés esetén legkésőbb 2022. február 28-ig tarthat.

Nem nyújtható be pályázat a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe.

 
* Az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia. Nem EU-tagállamként a programban szintén részt vesz: Izland, Liechtenstein, Norvégia, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Szerbia, Törökország.

 

A fogadó egyetem kiválasztása

A küldő intézmény valamely partneregyetemére történő kiutazás esetén:

A küldő felsőoktatási intézmény közzéteszi az Erasmus+ program vagy más kétoldalú szerződés keretében együttműködő felsőoktatási intézmények listáját a szerződésben rögzített tématerületek, képzési szintek, kutatási területek, az oktatás nyelve, valamint létszámok megjelölésével, a pályázó hallgatók pedig a saját képzési területüknek, képzési szintjüknek és nyelvtudásuknak megfelelő partnerintézményekből választhatnak legfeljebb hármat.

Freemover mobilitás esetén (vendéghallgatói jogviszony):

Külföldi részképzés teljesíthető vendéghallgatói jogviszonyban is (freemover státusz), ez esetben a pályázó szabadon kereshet külföldi fogadó egyetemet, ahol a tanulmányaihoz kötődő kurzusokat teljesíthet. Bármely Európai vagy Európán kívüli felsőoktatási intézményben teljesíthető egy félév vagy trimeszter, amennyiben a pályázó a külföldi Egyetemtől fogadónyilatkozatot (Letter of Acceptance) kap, a kiutazást a küldő felsőoktatási intézmény támogatja és a külföldön teljesített kurzusokat, krediteket beszámítja itthoni tanulmányaiba.

 

A pályázatok benyújtására jogosultak köre

Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező) magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi, konvergencia régióban tanulmányokat folytató és/vagy ott állandó lakóhellyel rendelkező hallgatója nyújthat be pályázatot, aki:

 • alap-, mester-, vagy osztatlan képzésben vagy szakirányú továbbképzésben legalább 1 lezárt aktív félévvel rendelkezik;
 • alapképzés és osztatlan képzés esetében legalább 2 lezárt aktív félévvel fog rendelkezni a részképzés megkezdésekor (mester- és doktori képzés esetében nem előfeltétel);
 • doktori képzésben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik;
 • a pályázott tevékenység megvalósításakor aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a pályázáskor megadott képzésen;
 • az oktatás nyelvéből/nyelveiből legalább B2 szintű, komplex nyelvtudással rendelkezik (amennyiben a fogadó egyetem ennél magasabb szintű nyelvtudást kér, akkor az az irányadó);
 • Erasmus+ partneregyetemre tervezett kiutazás esetén benyújtotta Erasmus+ részképzésre vonatkozó pályázatát;
 • vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program alumni rendszerében, illetve biztosítja elérhetőségét.

Nem pályázhatnak olyan külföldi állampolgárságú (ideértve a kettős állampolgárságú) hallgatók, akik magyar állami ösztöndíjjal (például Stipendium Hungaricummal, határon túli magyar nemzetiségű állampolgároknak szóló miniszteri ösztöndíjjal, más államközi szerződéssel, egyéb hazai állami finanszírozású programmal) folytatnak magyarországi tanulmányokat.

 

A pályázatok benyújtása

Pályázat beadása folyamatosan lehetséges. Pályázatot javasolt a részképzés kezdő napja előtt 3 hónappal benyújtani, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a bírálati folyamatra, a szerződéskötésre és a támogatási összeg kiutalására még a kiutazás előtt.

Pályázatot benyújtani a mundi.scholarship.hu oldalon elérhető online pályázati űrlap kitöltésével és a szükséges mellékletek feltöltésével lehet. Hiánypótlásra nincs lehetőség, a hiányos pályázatok formai hiba miatt automatikusan elutasításra kerülnek.

A pályázati felület a tavaszi félév esetén 2021. március 30-án 23:00 óráig, az őszi félév esetén 2021. augusztus 31-én 23:00 óráig, vagy (mindkét félévben) a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig elérhető, utóbbi esetben a kiíró fenntartja magának a jogot a pályázat azonnali hatályú felfüggesztésére.

Visszamenőleges támogatás nem igényelhető, csak a pályázat benyújtása utáni időszakra igényelhető ösztöndíj.

 

További információ a pályázati kiírásokban: