A képzés az Akadémián igen nehéz, időnként igen kemény volt: aki végigcsinálta, igazi zenészként került ki onnan.

Solti György

10/2021. (V.10.) sz. Rektori és Kancellári Utasítás

2021. május 11.

A 2020/2021. tanévben és hangversenyévadban irányadó, az újranyitással kapcsolatos rendelkezésekről

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN (változások pirossal kiemelve)

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban: Egyetem) rektora és kancellárja, mint munkáltatói jogkör gyakorlók, a 2020/2021. tanévben elrendelt járványügyi veszélyhelyzetre és a mindenkor érvényben lévő kormányzati járványügyi szabályozásra tekintettel a 2020/2021-es tanév és hangversenyévad különös rendjét jelen utasításban (továbbiakban: Utasítás) határozzuk meg.

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§
Az Utasítás célja és hatálya

(1) Az Utasítás célja, hogy a 2020/2021-es tanév és hangversenyévad megkezdéséhez, illetve lebonyolításához meghatározza azokat az intézkedéseket, amelyek csökkentik a koronavírus fertőzési kockázatait, és megelőzik a koronavírus világjárvány továbbterjedését, továbbá biztosítja az Egyetem tevékenységében résztvevő személyek (hallgatók, munkavállalók, közreműködők és a közönség) élet, egészség, vagyon- és jogbiztonságának védelmét, a felsőoktatási képzés folyamatosságának és az intézményi működés stabilitásának garantálását.

(2) Az intézkedések a jelenleg érvényben lévő kormányzati döntéseken és ágazati iránymutatásokon, valamint a pillanatnyilag rendelkezésre álló információkon alapulnak, a járványhelyzet változása esetén, és/vagy a kormányzati intézkedések következtében változhatnak.

(3) Az Utasítás személyi hatálya kiterjed az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állókra (a továbbiakban úgy is mint munkatársak), a hallgatókra, közönségre, valamint az Egyetem valamennyi épületébe, létesítményébe feladatvégzés, vagy bármely egyéb célból belépő személyekre. Az Egyetem fenntartásában álló köznevelési intézmény a rá irányadó speciális szabályok alapján jár el.

(4) Az Utasítás tárgyi hatálya alá tartozik a felsőoktatási tevékenység, és minden, az Egyetem épületeiben megrendezésre kerülő nyilvánosan látogatható koncert, hangverseny, kiállítás, vezetett épületlátogatás vagy egyéb rendezvény különösen a LF8 és a V35 épületekben, de az Egyetem bármely más épületében is nyilvános, vagy meghívott vendégek részvételével rendezett esemény.

2.§
Általános és felhatalmazó rendelkezések

(1) A Szenátus felhatalmazása alapján (89/2020. (09.01.) sz. határozat) a koronavírussal kapcsolatban felmerülő, az Egyetemet érintő általános, elvi döntések és konkrét intézkedések - ideértve különösen a hallgatói tanulmányi- és vizsgaügyeket, hallgatói térítési és juttatási ügyeket, valamint a munkáltatói joggyakorlás körét, esetlegesen a rendkívüli beszerzések kérdéseit - meghozatala a rektor és kancellár hatásköre. Az e hatáskörben meghozott döntések mindenkori célja a járványügyi készültség/veszélyhelyzet időszakára vonatkozó átmeneti szabályok kialakítása, a járványügyi készültséget kezelő intézményi intézkedési tervek elfogadása és kiadása.

(2) A rektor és kancellár az (1) bekezdésben foglaltakon túl is köteles gondoskodni az egyetemi szabályzatok, utasítások, intézkedési protokollok kiegészítéséről és rendszeres aktualizálásáról a járványhelyzet alakulásához igazodva, figyelemmel az intézményi sajátosságokra is.

 

II. AZ EGYETEM ÉPÜLETEIBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉS ÉS TARTÓZKODÁS RENDJÉNEK SZABÁLYAI

3.§

1. Általános előírások az egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása érdekében

1.1. Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, belső intézkedési tervek, szabályzatok, utasítások, intézkedési protokollok, kiadott útmutatások, irányelvek betartása mindenki számára kötelező.

1.2. A távolléti (online) oktatás elrendeléséről szóló 6/2020. (XI.10.) Rektori és Kancellári körlevél rendelkezéseinek megfelelően az Egyetemen online oktatási forma valósul meg.

1.3. Az Egyetem épületeit, a jelen szabályzatban és a jogszabályi előírások betartásával csak kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató, a 2.; 3. és 4. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő személy látogathatja. A megbetegedés jellemző tüneteit az 1. számú melléklet tartalmazza.

1.4. A személyi higiéné betartása az Egyetem minden polgára és az Egyetem valamennyi épületébe, létesítményébe belépő személy részéről szükséges és kötelező. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést az erre a célra az Egyetem részéről biztosított – kihelyezett - kézfertőtlenítő eszközök használatával, a köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró eszköz (továbbiakban: maszk) használatára vonatkozó szabályok betartását.

1.5. Az épületekben a maszk viselése mindenhol kötelező, kivéve

  1. büfékben, éttermekben, étkezésre és italfogyasztásra kijelölt helyeken kizárólag az étel- és italfogyasztás időtartama alatt,
  2. kizárólag a színpadokon a koncertek és egyéb rendezvények művész közreműködői számára az előadás időtartamára.

1.6. Az Egyetem az 1.5. pont szerinti esetekben is fokozottan javasolja a maszk használatát minden olyan esetben, ahol az életszerűen megoldható.

1.7. A megfelelő fizikai távolságtartás betartására az intézmény területén belül lévő személyek kötelesek egymás között 1,5 méteres távolságot tartani, amelyhez az Egyetem jól látható jelzéssel (öntapadó padlómatricákkal, illetve figyelemfelhívó táblákkal) látja el az érintett területeket.

1.8. Az Egyetem polgárai és látogatói kötelesek fokozottan ügyelni a létesítmények tisztaságára. Előbbiek elősegítését az Egyetem megfelelő (virucid) kézfertőtlenítőszerek, valamint szintén virucid hatású felületfertőtlenítő szerek és takarítószerek használatával biztosítja, valamint gondoskodik a megfelelő kéz- és felületfertőtlenítő szerek folyamatos rendelkezésre állásáról és a gyakran érintett felületek rendszeres fertőtlenítéséről (ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.).

1.9. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében mindenki köteles kiemelt figyelmet fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású szellőztetésre. Az Egyetem gépi szellőztetéssel ellátott tereiben működő légkezelők 100%-os frisslevegő hányaddal, nagy hatékonysággal biztosítják a folyamatos, fokozott légcserét.

1.10. Az Egyetem épületeiben működő lifteket egyidejűleg maximum 4 fő használhatja.

2. Belépés és az épületekben tartózkodás általános szabályai

2.1. Az Egyetem épületeibe történő belépés valamennyi belépéskor non-kontakt hőmérővel végzett testhőmérséklet mérést követően, kizárólag 37,8 °C fok testhőmérséklet alatt lehetséges. Magasabb hőmérséklet esetén az Egyetem egy másik mérőeszközzel kontrollmérést végez, és amennyiben a kontrollmérés is magasabb hőmérsékletet mutat, akkor az intézmény az érintett belépését megtagadja.

2.2. Az Egyetem jogosult az épületeiben tartózkodók testhőmérsékletét rendszeresen, szúrópróba-szerűen is ellenőrzi, az ellenőrzésen kiszűrt pozitív eseteknél az érintettet felszólítani az épület haladéktalan elhagyására.

2.3. Az érzékelhetően akut felsőlégúti problémákkal küzdő (folyamatosan köhögő vagy tüsszögő), de nem lázas személy felszólítható az épület elhagyására.

2.4. A fertőzésgyanú kapcsán alkalmazandó protokollra vonatkozó szabályokat az Egyetem külön belső rendelkezésben rögzíti.

3. Hallgatók és munkatársak belépésének rendje

3.1. A belépő személyek a jelen utasítás hatálya alatt az Egyetemre történő napi első belépésük alkalmával a 2. számú melléklet szerinti kérdőív szerint nyilatkozatot kötelesek tenni, vagy hatósági védettségi igazolványukat és személyazonosító okmányukat bemutatni a Portaszolgálatnál. A koronavírus elleni védettség igazolása során az érintett a védettségi igazolványon feltüntetett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány vagy útlevél) bemutatására külön is felhívható.

Az ezt követő belépések alkalmával az érintettek a nyilatkozattételt igazoló átvételi elismervény vagy védettségi igazolvány bemutatásával léphetnek be az épületbe az alábbiak szerint:

  • az LF8 és W52 épületekbe történő belépés kizárólag a proxy-kártya egyidejű használatával lehetséges,
  • valamennyi többi egyetemi épületbe a napi belépést igazoló jelenléti ív – lehetőleg saját tollal történő – aláírását követően lehetséges.

3.2. A 2. számú melléklet szerinti kérdőív bármelyik kérdésére adott igen válasz, vagy 3.1. pontban leírt feltételek nem teljesítése esetén az Egyetem az érintett belépését megtagadja azzal, hogy megbetegedés esetén az érintett kizárólag hivatalos orvosi igazolás bemutatása, vagy a 3.1.ben meghatározott feltételek igazolása után látogathatja ismételten az Egyetem épületeit.

3.3. A hallgatók és az Egyetem munkatársai az 3.1. pont szerinti nyilatkozat bármely pontját érintő változást – azaz különösen az ott leírt megbetegedést, igazoltan koronavírus-fertőzésben szenvedő beteggel vagy koronavírus-fertőzés gyanúja miatt hatósági karantén alatt álló személlyel való érintkezést, hatósági járványügyi intézkedés/korlátozás hatálya alá kerülést – köteles haladéktalanul bejelenteni az Egyetemnek.

4. A közönség beléptetésére és az épületen belüli tartózkodására vonatkozó szabályok

4.1 A Zeneakadémián a közönség helyszíni részvételével hangversenyek, rendezvények, időszaki kiállítások, épületlátogatások (a továbbiakban: Rendezvények) megtartására 2021. július 1-ét követően kerülhet sor.

4.2. A Liszt Ferenc Múzeum és Kutatóközpont és a Kodály Zoltán Emlékmúzeum látogatására 2021. június 15. napja után van lehetőség, a védettségi igazolványra vonatkozó szabályok betartásával és kötelező maszkhasználattal az alábbiak szerint:

A Liszt Ferenc Múzeum és Kutatóközpont szerdai napokon 10.00-18.00 óra, szombati napokon 9.00-17.00 óra között tart nyitva a látogatók számára azzal, hogy a maximális csoport, illetve látogatói létszám egyidejűleg 10 fő. A Liszt Ferenc Múzeum és Kutatóközpontban koncertek, egyéb rendezvények megtartására 2021. szeptember 1. napjáig nem kerül sor.

A Kodály Zoltán Emlékmúzeum szerdai napokon 10.00-12.00, 14.00-16.30 óra között tart nyitva az előzetesen bejelentkezett látogatók számára azzal, hogy a maximális csoport, illetve látogatói létszám egyidejűleg 5 fő. A Kodály Zoltán Emlékmúzeum 2021. augusztus 1.és 2021. augusztus 31. között zárva tart.

Az Egyetem dolgozói, hallgatói az ilyen célból történő belépés esetén a látogatókkal esnek egy tekintet alá.

4.3. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Könyvtára a nyilvános könyvtári látogatók számára 2021. szeptember 1. napjától tart nyitva.               

A Könyvtár belsős oktatók, kutatók és hallgatók általi látogatásának 2021. május 25. és 2021. július 15. napja közötti esetleges engedélyezéséről és annak részletes rendjéről az Egyetem külön szabályozóban vagy körlevélben rendelkezik 2021. május 10. napját követően.

4.4. A kulturális eseményen látogatóként, nézőként tartózkodó személyek a nézőtéren, és az épületek egyéb, közforgalmú területein orrot és szájat egyidejűleg eltakaró maszkot kötelesek használni.

5. Más belépők belépésének szabályai

5.1. Az online módon közvetített kulturális esemény vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás nem minősül rendezvénynek, ha a kulturális esemény vagy az élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás helyszínén kizárólag a fellépők és a lebonyolításhoz elengedhetetlenül szükséges technikai személyzet tartózkodik (a továbbiakban: On-line koncertek).

5.2. A Rendezvények és az On-line koncertek lebonyolításában érintett közreműködők, valamint külső partnerek az Egyetemre történő belépéseik, illetve az egy rendezvényhez kötődő próbafolyamat esetén az első belépés alkalmával a 2. számú melléklet szerinti kérdőív szerint nyilatkozatot kötelesek tenni, vagy védettségi igazolványt (a 3.1.-ban meghatározottak szerint), vagy 48 órán belüli negatív SARS-CoV-2 (COVID-19) PCR teszt eredményt bemutatni.

A 2. számú melléklet szerinti nyilatkozat Átvételi igazolás része külső partner, harmadik fél által rendezett koncertek közreműködői esetében nem alkalmazandó, hanem az érintett nyilatkozattevők a 3. melléklet szerinti névsor alapján kerülnek beléptetésre az épületbe. Az érintett a nyilatkozat bármely pontját érintő változást köteles haladéktalanul bejelenteni az Egyetemnek.

5.3.  A 2. számú melléklet szerinti kérdőív bármelyik kérdésére adott igen válasz esetén az Egyetem az érintett belépését megtagadja.               

5.4. Külföldi, illetve külföldről érkező magyar állampolgárságú belépők (partnerek, művészek stb.) esetében az Egyetem mindig az aktuálisan érvényben lévő egészségügyi szabályozások szerint jár el.    

5.5. Külső partner, harmadik fél által rendezett koncert közreműködője esetén, a partner köteles valamennyi közreműködő 5.2. pont szerinti nyilatkozatát, valamint a nyilatkozattevők 3. melléklet szerinti névsorát előzetesen átadnia az Egyetem képviselőjének, továbbá szükség szerint törvényes képviselője útján nyilatkozni arról, hogy az általa szerződtetett közreműködő az ország területére való belépéshez szükséges előírások szerint lépett be az országba, rendelkezik az előírt tesztekkel vagy hatósági karantén letöltésnek igazolásával.

5.6. Az Egyetem épületeibe ügyintézés céljából belépni kívánó személyek - belépésük és nyilatkozattételük megkönnyítése érdekében - kötelesek előzetesen bejelentkezni az ügyintézéssel érintett szervezeti egységeknél.

 

5.7. A 4.1 pontban rögzített időpontig

5.7.1 a 60 fő alatti közreműködői létszámú, On-line koncert az előzetes foglalásnak megfelelően tartható meg.

5.7.2 60-80 fő közötti On-line koncertre a koncert műsorának és egyéb paramétereinek előzetes egyeztetése és az Egyetem részéről történő jóváhagyása esetén kerülhet sor. A mérlegelés során az Egyetem mérlegeli az aktuális járványhelyzetet, a koncert közreműködőinek összlétszámát, a koncert jellegét, műsorát és egyéb paramétereit, valamit a koncert kiszolgáláshoz szükséges és rendelkezésre álló technikai és munkaerőforrás igényeket, a kiszolgálóterek járványügyi szempontból releváns infrastrukturális adottságait stb.. Az Egyetem az On-line koncert megtarthatósága érdekében a közreműködői létszámmal vagy a műsorral összefüggő módosításokat kérhet a partnertől. Az Egyetem az adott On-line koncert napját megelőző legkésőbb 10. napig jelzi a partner felé, hogy az On-line koncertet milyen közreműködői létszámmal engedélyezi megrendezni.

5.7.3 80 fő feletti zenész közreműködői létszámú On-line koncert nem engedélyezett.

5.7.4 Kórus közreműködésével megvalósuló On-line koncert 2021. május 15-ig – közreműködői létszámtól függetlenül nem engedélyezett. 2021. május 15-től kórus közreműködésével megvalósuló On-line koncert csak abban az esetben tartható meg, amennyiben a kórusban közreműködők hatósági védettségi igazolvánnyal, 48 órán belül elvégzett PCR teszt negatív eredményével rendelkeznek. Az ezekkel nem rendelkező kórus közreműködők esetében az Egyetem a partner költségére a belépés előtt antigén tesztet végeztet el az érintett közreműködőkkel.

5.8. Az Egyetem a jelen, 5. pontban foglalt szabályokat, alkalmazásuk tapasztalatait az országos járványügyi helyzet figyelembevételével értékeli, azokat 2021. május 31-ig szükség szerint felülvizsgálja.

 

 

III. A TANÉV RENDJÉNEK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

4.§

1. Az oktatás általános szabályai

1.1. A veszélyhelyzetben az Egyetem a távolléti, online oktatási formát alkalmazza.

1.2. Az oktatóknak az elvégzett távolléti online oktatás során végzett munkáról és az elért haladásról rendszeresen be kell számolniuk a tanszékvezetőnek. Ennek módja a haladási napló havonta történő megküldése a tanszékvezető és az illetékes tanszéki ügyintéző részére, amellyel igazolják a tanórák megtartását, a hallgató tanulmányi kötelezettségei teljesítését és saját munkavégzésüket. A beküldött haladási naplók alapján tudja a tanszékvezető leigazolni a tényleges munkavégzést.

1.3. A hallgatókkal való folyamatos kapcsolattartás során az Egyetem az elektronikus levelezést, illetve a NEPTUN tanulmányi rendszeren keresztüli tájékoztatási és egyéb lehetőségeket alkalmazza, azzal, hogy a beadandó dokumentumok, zárthelyi dolgozatok kiértékelésébe való betekintési lehetőséget továbbra is – előzetes egyeztetés szerint - biztosítja a hallgatóknak.

1.4. Az Egyetemen a jogszabályban előírt kötelező oktatások (pl. tűz-és munkavédelmi oktatás) kivitelezése online formában valósul meg.

1.5. Az Egyetem hallgatói és munkatársai minden lehetséges esetben - különösen az Oktatási és Tanulmányi Osztályon a hallgatói ügyintézés során, valamint a Koncert- és Rendezvényközpontban a diplomakoncertekkel kapcsolatos ügyekben - kötelesek elsősorban elektronikus úton intézni hivatalos ügyeiket.

2. Egyéni és összefüggő tanítási gyakorlatokra vonatkozó szabályok

2.1. Az alapfokú és középfokú tanítási gyakorlatok oly módon valósulhatnak meg, ahogy azt az érintett alapfokú, középfokú iskola, azaz a fogadó intézmény és a képzésben részt vevő gyakorlatvezető vállalják és biztosítani tudják. Ennek függvényében az iskolai gyakorlatokat a hallgatók a jelenléti oktatás keretében, vagy - különösen távolléti oktatás esetén - az iskolai oktatási folyamatba a távolléti oktatás eszközeivel bekapcsolódva is folytathatják. A gyakorlatokról az érintettek a Tanárképzési Tanszéktől tájékoztatást kapnak.

2.2. A köznevelési intézményben folyó tanítási gyakorlatra érkező hallgató tanítási gyakorlata főszabályként illeszkedik az adott köznevelési intézményben elrendelt tanítás, illetve nevelés kihirdetett szervezési formájához.

2.3. A köznevelési, oktatási intézménybe történő belépésnél és a gyakorlat során a biztonsági intézkedéseket az adott intézményre vonatkozó rendelkezések alapján kell betartani.

3. Gyakorlás, gyakorlótermek használata

 

5.§
Gyakorlás, gyakorlótermek használata a graduális képzésben

(1) A gyakorlás az Egyetem épületeiben az alábbiak szerint engedélyezett:

Wesselényi utcai épület:

Hétfőtől vasárnapig: 8:00-20:00 időtartamban.

A gyakorlások foglalása a nyilvántartó rendszer használata útján, kizárólag kétórás időintervallumokban, félórás technikai szünet beiktatásával lehetséges azzal, hogy a 3. emeleti gyakorlótermekben egyszerre 1 fő számára engedélyezett a gyakorlás. A tantermekben a gyakorlás maximum 2 fő, a hallgató és a főtárgytanára vagy a hallgató és a korrepetitor személyes jelenlétében engedélyezett.

A fentiektől eltérő módon a gyakorlás kivételesen, indokolt esetben - így különösen a diplomakoncertre történő gyakorlás -  külön engedéllyel lehetséges. Az erre vonatkozó indokolt egyéni kérelmet a tanszékvezetőnek kell benyújtani, illetve megküldeni. A kérelemről, a tanszékvezető vonatkozó véleményét mérlegelve, a rektor dönt.

Liszt Ferenc téri főépület:

Hétfőtől vasárnapig 8:00-20:00 óra között, kizárólag a helyhez kötött, nagytestű hangszerek esetében, azaz nagybőgő, orgona, cimbalom, ütő, tuba, hárfa szakos hallgatóknak.

A Liszt Ferenc téri főépület zongora főtárgyas termeinek használata a zongora szakos hallgatóknak kivételesen, indokolt esetben külön engedéllyel lehetséges, kizárólag tanári felügyelet mellett. Az erre vonatkozó indokolt egyéni kérelmet a tanszékvezetőnek kell benyújtani, illetve megküldeni. A kérelemről, a tanszékvezető vonatkozó véleményét mérlegelve, a rektor dönt.

Régi Zeneakadémia:

Hétfőtől vasárnapig 8:00-20:00 óra között, a földszinti Bach teremben és a 3. emeleti termekben kizárólag az orgona, egyházzene, csembaló szakos hallgatóknak.

Más hallgatóknak, illetve a Régi Zeneakadémia egyéb termeiben a gyakorlás kivételesen, indokolt esetben - így különösen a diplomakoncertre történő gyakorlás -  külön engedéllyel lehetséges. Az erre vonatkozó indokolt egyéni kérelmet a tanszékvezetőnek kell benyújtani, illetve megküldeni. A kérelemről, a tanszékvezető vonatkozó véleményét mérlegelve, a rektor dönt.

Semmelweis utcai épület:

A Semmelweis utcai épületben a gyakorlás kivételesen, indokolt esetben - így különösen a diplomakoncertre történő gyakorlás -  külön engedéllyel lehetséges hétfőtől szombatig: 8:00-20:00 óra közötti időn belül. Az erre vonatkozó indokolt egyéni kérelmet a tanszékvezetőnek kell benyújtani, illetve megküldeni. A kérelemről, a tanszékvezető vonatkozó véleményét mérlegelve, a rektor dönt.

Köztelek utcai épület:

A Köztelek utcai épületben a gyakorlás kivételesen, indokolt esetben - így különösen a diplomakoncertre történő gyakorlás - külön engedéllyel lehetséges a zeneiskola nyitvatartásának megfelelő időben. Az erre vonatkozó indokolt egyéni kérelmet a tanszékvezetőnek kell benyújtani, illetve megküldeni. A kérelemről, a tanszékvezető vonatkozó véleményét mérlegelve, a rektor dönt.

Kodály Intézet:

A Kodály Intézet hallgatói az ideiglenes épületbe csak gyakorlás céljából léphetnek be.

(2) Kamaracsoportok próbájára nincs lehetőség. A gyakorlások során kísérő nem engedélyezett. A hallgató a gyakorlótermet csak abban az esetben veheti igénybe tanulmányaihoz kötődő hang- és videofelvétel készítési céllal, amennyiben a hang- és videofelvételt saját eszközével, saját maga készíti, ebben az esetben az Egyetemmel jogviszonnyal nem rendelkező technikai segítő, személyzet belépésére nincs mód.

(3) A 3. emeleti gyakorlótermekben a gyakorlás idején szigorúan csak 1 hallgató tartózkodhat. Hallgató köteles a gyakorlás megkezdése előtt a termekben kihelyezett kézfertőtlenítőt használni. A gyakorlási idő maximum 90 perc személyenként. A következő gyakorlás a teremben az előző hallgató után 15 perccel később kezdődhet meg, mely idő szükséges a terem fertőtlenítésére (szellőztetés stb.). A gyakorlás befejezése után a hallgató köteles az épületet elhagyni.

(4) A gyakorlás ideje alatt az azon résztvevő hallgatókra az általános higiénés rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlás megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés az erre a célra az Egyetem részéről biztosított kihelyezett kézfertőtlenítő eszközök használatával. A gyakorlás végeztével az épületet a gyakorlótermeket igénybevevők kötelesek azonnal elhagyni, valamint maszkot viselni.

(5) Az Egyetem gondoskodik az egyetemi állományban található nagytestű hangszerek (zongora, pianínó, csembaló, orgona-játékasztal, valamint a külön meghatározásra kerülő megfelelő fertőtlenítőszer használatával hárfa, nagybőgő, cimbalom ütőhangszerek), vagy más a gyakorlás során használt eszközök – amennyiben ez azokat nem károsítja – virucid hatású felület fertőtlenítőszerrel történő rendszeres tisztításáról. Emellett a fertőtlenítést az órák és a tanítás végén a szaktanár, illetve gyakorlás végeztével a hallgató is köteles elvégezni az adott teremben a rendelkezésére bocsátott eszközzel, fertőtlenítőszerrel.

(6) Nem kötelező a védőmaszk használata gyakorlás közben 1 fő jelenléte esetén, azonban a résztvevők kötelesek fokozottan ügyelni a személyi higiénés feltételek betartására.

(7) Az (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel az Oktatási és Tanulmányi Osztály a diplomakoncertre készülők névsorát előzetesen leadja az érintett épületek Portaszolgálatai részére. 

6.§

Gyakorlás, gyakorlótermek használata a doktori képzésben

(1) A gyakorlás a doktoranduszok számára az Egyetem épületeiben az alábbiak szerint engedélyezett:

Wesselényi utcai épület:

Hétfőtől vasárnapig: 8:00-20:00 időtartamban. 

A gyakorlások foglalása a nyilvántartó rendszer használata útján, kizárólag kétórás időintervallumokban, félórás technikai szünet beiktatásával lehetséges azzal, hogy a 3. emeleti gyakorlótermekben egyszerre 1 fő számára engedélyezett a gyakorlás.

Liszt Ferenc téri főépület:

A gyakorlás kizárólag a Doktori termekben hétfőtől vasárnapig: 8:00-20:00 között lehetséges.

(2) Doktoranduszok gyakorlására is irányadók a 5. § (2)-(6) bekezdés szerinti rendelkezések.

 

4. A számonkérés, és beszámolás rendje

A beszámolás rendje az egyetemen online formában valósul meg. Az ettől történő esetleges eltérésről az Egyetem külön szabályozóban rendelkezik.

5. A kollégium működtetésére, kollégiumi elhelyezésre vonatkozó szabályok

5.1 Az országgyűlés által 2020. évi CIX. törvénnyel elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a BKK- ban a Hallgatók további elhelyezésére nincsen mód.

5.2 A Kollégiumban való tartózkodásra, kizárólag alapos indokkal ellátott, egyéni kérelemre, a Kollégiumigazgató által támogatott rektori, egyedi engedéllyel kerülhet sor.  Az egyedi engedély kiadására kivételesen, a határon túli és külföldi diákok, illetve a hatósági házi karantén kötelezettséget a kollégiumban teljesítők körében kerülhet sor.

5.3 Az 5.2. pontban meghatározott egyedi engedély birtokában a Hallgató egyedül léphet a BBK területére, segítők, családtagok beléptetésére nincs mód.

5.4 A belépésnél (bejárati kapu) testhőmérséklet-ellenőrzés történik, a belépés megtiltására a Portaszolgálatot ellátó egyetemi közalkalmazottnak joga van.

5.5 A 1,5 méteres védőtávolságot minden kollégiumban tartózkodó személynek tartani kell, a közösségi terekben egyidejűleg 3 főnél többen nem tartózkodhatnak. A szabályok betartásának ellenőrzésére az egyetemi közalkalmazottnak joga van.

5.6 Vendégfogadásra nincs lehetőség.

5.7 A BBK-ban kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése, ennek hiányában a belépés megtagadására az egyetemi közalkalmazottnak joga van.

5.9. A Kollégiumi Közgyűlést online kell megtartani.

6. A Doktori Iskolára vonatkozó különös rendelkezések

6.1. A Doktori Iskolában doktori szigorlatra, doktori hangversenyre, habilitációs hangversenyre, habilitációs előadásra, bármely egyéb doktori cselekményre az erre vonatkozó külön utasításban foglaltak szerint kerülhet sor.

 

7.§
A tanév rendjének egyéb, különös rendelkezései

Az Egyetem az épületeiben kézfertőtlenítő eszközöket helyez ki, melyek használata kötelező, valamint a gyakori kézmosás is fokozottan javasolt.

  

8.§
Külföldiekre vonatkozó különös rendelkezések

(1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a nem magyar állampolgárok magyarországi tanulmányaira - a 2021. február 7-ét követően létrejött hallgatói jogviszonyok, és a 2021. február 7-ét követően Magyarországra beutazó hallgatók tekintetében - a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 80. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket a következő kiegészítésekkel kell alkalmazni:

  1. ha az Egyetem rektora egészségügyi alkalmassági vizsgálatot ír elő, és a hallgató az egészségügyi alkalmassági vizsgálat alapján egészségügyi szempontból alkalmatlan a tanulmányok folytatására, szünetel a hallgató hallgatói jogviszonya abban a félévben, amelyben az egészségügyi alkalmatlanságot megállapították,
  2. az Egyetem megszünteti a hallgató hallgatói jogviszonyát, ha az a) pont szerinti vizsgálat szerint a hallgató a tanulmányok további folytatására és befejezésére egészségügyi szempontból alkalmatlan.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, a bevándorolt vagy a letelepedett jogállású hallgató esetében.

 

IV. Munkavégzéssel kapcsolatos rendelkezések

9.§

(1) Az Egyetem a szokásos Koordinációs Vezetői Értekezlet és minden egyéb 4 főnél több személyt érintő munka-megbeszéléseket elektronikus úton rendezi. A vezetők közötti, illetve szervezeti egységen belüli munkatársi megbeszélések, egyeztetések, egyéb kapcsolattartás is alapvetően az elektronikus eszközök használatával ajánlott. Indokolt esetben bármely munkaértekezlet jelenléti formában, vagy vegyesen (jelenléti formában online csatlakozási lehetőséggel) történő megtartását a rektor, vagy a kancellár külön engedélyezheti.

(2) Az Egyetem vezetése elrendeli a folyamatos munkavégzés részben személyes jelenlét biztosításával, részben otthoni munkavégzés keretén belül történő elvégzését, és biztosítja ennek infrastrukturális feltételeit ott, ahol ezt a munkakör, illetve az elvégzendő feladatok lehetővé teszik.

(3) Az egyes szervezeti egységek – ide nem értve a tanszékeket – vezetői, munkairányítási jogkörgyakorlói kötelesek biztosítani a saját szervezeti egységükben, irányításuk alá eső területen a folyamatos munkavégzés megszervezését a közalkalmazottak, munkavállalók (a továbbiakban együtt alkalmazottak) részére normál munkarendben az alábbiak figyelembevételével:   

  • Az irodai munkát végző szervezeti egységeknél két munkacsoport kialakítása célszerű, amelybe tartozó alkalmazottak – ajánlottan heti – váltásban végzik személyes jelenlét biztosításával a munkát, azaz az egyik munkacsoport személyes jelenléte alatt a másik munkacsoport otthoni munkavégzés keretén belül végez munkát.     
  • Törekedni kell arra, hogy egy átlagos méretű (20-25 nm) irodában egyidejűleg tartósan maximum 2 fő tartózkodjon.   
  • A munkakezdés időpontját javasolt 7.00 és 9.00 óra között csúsztatottan megállapítani. Ettől eltérő rendet bármely szervezeti egység vonatkozásában a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult engedélyezni. Az otthoni munkavégzés (home office) munkarendje megegyezik a munkahelyen történő munkavégzés rendjével. Az ilyen módon munkát végző alkalmazottak elérhetőségét az adott alkalmazottra vonatkozó munkabeosztás szerint kell biztosítani.

(4) A (3) bekezdés szerinti otthoni munkavégzés nem vonatkozik a Műszaki Igazgató irányítása alá tartozó területekre, valamint az AVISO-ra, ahol munkairányítási jogkörgyakorlói kötelesek biztosítani a feladatok elvégzéséhez szükséges mértékű folyamatos helyszíni munkavégzés megszervezését.  

(5) A személyes jelenléti munkavégzés során folyamatosan ügyelni kell a megfelelő, lehetőség szerint 1,5 métert meghaladó védőtávolság, és a maszkhasználati szabályok betartására.

(6) A személyes jelenléttel megvalósuló munkavégzés során lehetőség szerint kerülendő a tömegközlekedés használata. A személyes jelenléttel megvalósuló munkavégzés esetén a gépjárművel történő munkába járáshoz kapcsolódó parkolási díj a szervezeti egység vezetőjének igazolása mellett a munkáltató jogkörgyakorló ilyen előzetes döntése esetén utólag elszámolható, amennyiben a parkolás nem ingyenes. Amennyiben mobiltelefonnal történik a parkolás, az intézményi mobiltelefonnal, vagy a saját mobiltelefonnal történő parkolás javasolt, elsődlegesen a Wesselényi utca 52.-ben található telephely vonzáskörzetében, a VII. kerületben, az Erzsébet körút és a Rottenbiller utca közötti területeken.

(7) Ha az alkalmazott a szükséges képességgel és tudással rendelkezik, a munkairányítási jogkör gyakorlója a megszokott munkaköri feladatai közé nem tartozó feladatok elvégzésére is utasíthatja, melyet az alkalmazott köteles végrehajtani, amennyiben az rá nézve aránytalan sérelemmel nem jár.

(8) A szervezeti egység vezetőjének felelőssége az otthoni munkavégzés során a feladatok kiadásáról, és azok elvégzésének ellenőrzéséről történő gondoskodás. A feladatok folyamatos kiadása és ellenőrzése a munkairányítási jog gyakorlójának kötelezettsége. A munkavégzés kezdetének és végének ellenőrzési módjáról (e-mailen, telefonon, számítógépes vagy mobil alkalmazásban történő bejelentkezés stb.) a munkairányítási jogkör gyakorlója rendelkezik, melyet az alkalmazottak kötelesek végrehajtani. Aki erre kötelezett, az az otthoni munkavégzés alatt is köteles a munkaidő-nyilvántartás vezetésére (jelenléti ív), melyen az otthoni munkavégzés tényét megjegyzésben jelölik.              

 

V. A Szenátus, a Tanszékvezetői Értekezlet, a Rektori Tanács, a Doktori Tanácsok és a Szenátusi Bizottságok megtartásával kapcsolatos szabályok

10.§

(1) A Szenátus, a Tanszékvezetői Értekezlet, a Rektori Tanács, a Doktori Tanácsok és a Szenátusi Bizottságok üléseire a veszélyhelyzet ideje alatt online módon kerül sor.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a járványügyi helyzet alapján, a veszélyhelyzet elhárultával a rektor jogosult elrendelni az (1) bekezdésben meghatározott testületek vonatkozásban, hogy az üléseiket online vagy jelenléti formában, vagy vegyesen (jelenléti formában online csatlakozási lehetőséggel) tartsák meg.

(3) Elektronikus ülés és határozathozatal során az érintett testületek az alábbi módon gyakorolják jogkörüket és hoznak határozatot a hatáskörükbe tartozó ügyekben:

(4) Személyi kérdésekben a Szenátus tagjai, a doktori tanácsok tagjai, valamint a többi testület is kizárólag az üléssel egyidejűleg jogosultak elektronikus úton szavazni.    

(5) A szenátusi, tanszékvezetői, rektori tanácsi, doktori tanácsi, bizottsági előterjesztést tárgyaló ülés megtartása, az érintett napirendi pont megvitatása, az esetlegesen szükséges módosítások átvezetése videokonferencia keretében történhet, míg a döntéshozatal a Tanszékvezetői Értekezlet, a Rektori Tanács, Szenátusi Bizottságok és a Doktori Tanácsok esetében a videokonferencia keretében nyílt szavazás útján, kézfeltartással, vagy szükség szerint elektronikus szavazással, míg a Szenátus esetében kizárólag az üléssel egyidejűleg történő elektronikus szavazással a Teams rendszer alkalmazásával, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló CCIV. törvény szerinti elektronikus határozathozatallal az ülésen kívül. Kivételt képeznek ez alól a Szenátus minősített többséggel meghozható döntései, amely ügyekben azok elektronikus tárgyalására és elektronikus határozathozatalra nincs mód.    

(6) Amennyiben bármely ügy egyszerű megítélésű, illetve az előkészítést szolgáló írásos dokumentáció alapján a testület tagjai döntést tudnak hozni, akkor az írásbeli dokumentáció megküldése alapján a Szenátus és a Szenátusi Bizottságok esetében videokonferencia nélkül is sor kerülhet az elektronikus határozatra a nemzeti felsőoktatásról szóló CCIV. törvény elektronikus szavazásra vonatkozó szabályai szerint, feltéve, hogy a testület egyetlen tagja vagy a Szenátus esetében a fenntartó képviselője sem kezdeményezi az adott napirend videokonferencián történő megvitatását.          Az ilyen elektronikus szavazásra a mindenkori jogszabályi és intézményi szabályzati rendelkezések az irányadóak.

(7) A videokonferencián meghozott döntésről, illetve az elektronikus határozathozatalról jegyzőkönyvet kell készíteni, a testület döntéseit határozatba kell foglalni. Az ily módon meghozott döntésről, és annak szavazati arányairól a testület elnöke, vagy az általa megbízott személy a döntéshozatalt követően elektronikus úton tájékoztatja a tagokat. A határozatot a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint is nyilvánosságra kell hozni.        

 

VI. Záró rendelkezések

11. §

(1) Az Utasításban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos kormányrendeletek és belső szabályozók rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Az átmeneti szabályokról szóló 8/2021. (IV.22.) sz. Rektori és Kancellári Utasítás az abban foglalt hatályossági szabályok szerint érvényes. Jelen utasítással a 2020/2021. tanévben és hangversenyévadban irányadó, az újranyitással kapcsolatos rendelkezésekről szóló 9/2021. (V.3.) sz. Rektori és Kancellári Utasítás hatályát veszti.

(3) Az Utasítás 2021. május 11. napján lép hatályba, és visszavonásig hatályos a mindenkori kormányzati járványügyi intézkedések egyidejű betartásával.

(4) A járványügyi helyzet változása esetén a rektor jogosult döntést hozni a fenti gyakorlási rend megváltoztatásáról, oktatási kérdések – így különösen a hallgatók gyakorlati képzésének, valamint a tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint hallgatói jelenlétet igénylő tudásmérésnek személyes érintkezés mellett történő megszervezéséről, a járványügyi intézkedések egyidejű betartásával.

Budapest, 2021. május 10.

 

Dr. Vigh Andrea
rektor s.k.
Szentgyörgyvölgyi László Zoltán
kancellár s.k.