Fokozatosan emelni kell a zeneművészet megértésének, kultiválásának és gyakorlatának színvonalát. Ez a feladat főképp az új Akadémiára hárul.

Liszt Augusz Antalhoz

6/2021. (IV.7.) sz. Rektori és Kancellári Utasítás

2021. április 7.

A járványügyi átmeneti intézkedésekről az oktatásban, a munkavégzésben, és a rendezvényekkel kapcsolatban

valamint „a 2020/2021. tanévben és hangversenyévadban irányadó, a koronavírus terjedésével kapcsolatos kockázatok csökkentésére irányuló intézkedésekkel kapcsolatos MÓDOSÍTOTT eljárásrendről és feladatokról” szóló utasítás meghatározott rendelkezéseinek átmeneti felfüggesztéséről MÓDOSÍTOTT (változások vastagon és bordóval szedve)

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban: Egyetem) rektora és kancellárja, mint munkáltatói jogkör gyakorlók, a 2020/2021. tanévben elrendelt járványügyi veszélyhelyzetre és a mindenkor érvényben lévő kormányzati járványügyi szabályozásra tekintettel az alábbi átmeneti rendelkezéseket hozzuk a 2020/2021-es tanév rendje tárgyában:

 

1.§
Átmeneti rendelkezések az oktatásban

(1) 2021. március 8. és 2021. május 15. között az Egyetem minden oktatási tevékenység vonatkozásában a távolléti, online oktatási formát alkalmazza.

(2) A fentiek értelmében 2021. március 8. és 2021. május 15. között a 2020/2021. tanévben és hangversenyévadban irányadó, a koronavírus terjedésével kapcsolatos kockázatok csökkentésére irányuló intézkedésekkel kapcsolatos MÓDOSÍTOTT eljárásrendről és feladatokról szóló 2/2021. (II.10) sz. Rektori és Kancellári Utasítás

  • 4.§ 1.1-1.3. pontjaiban foglaltaktól eltérően online oktatási formában zajlanak a hangszeres és egyéb gyakorlati jellegű egyéni főtárgyi órák is,
  • 4.§ 3. pontjában foglaltaktól eltérően tilos a gyakorlás az Egyetem épületeiben.
  • 4.§ 1.5 pontjától eltérően kötelező a maszk viselése.

 

2.§
Átmeneti rendelkezések a rendezvények kapcsán  

(1) 2021. április 8. és 2021. április 23. között a 2020/2021. tanévben és hangversenyévadban irányadó, a koronavírus terjedésével kapcsolatos kockázatok csökkentésére irányuló intézkedésekkel kapcsolatos MÓDOSÍTOTT eljárásrendről és feladatokról szóló 2/2021. (II.10) sz. Rektori és Kancellári Utasítás 3.§ 4. és 5. pontjában foglaltaktól eltérően:

  • Rendezvényekhez kapcsolódó közreműködés, feladatellátás céljából az Egyetem munkavállalói, a közreműködők, valamint külső partnerek számára a rendezvény napján, a főpróbát közvetlenül megelőzően SARS-CoV-2 (COVID-19) antigén gyorstesztelést szervez, a tárgyi feladatellátás, közreműködés kizárólag ezen tanúsított negatív eredmény alapján kezdődhet meg. A tesztelés során esetleges pozitív eredmény esetén a tesztet az Egyetem által felkért külső egészségügyi szolgáltató megismétli, ismételt pozitív eredmény esetén a járványügyi hatóságok felé jelentést tesz. A befogadott rendezvények esetén az Egyetem a tesztelés költségét a rendezvényt szervező Partnernek tovább számlázza.

 

3.§
Átmeneti rendelkezések a munkavégzésben

(1) 2021. március 8. és 2021. április 23. között a 2020/2021. tanévben és hangversenyévadban irányadó, a koronavírus terjedésével kapcsolatos kockázatok csökkentésére irányuló intézkedésekkel kapcsolatos MÓDOSÍTOTT eljárásrendről és feladatokról szóló 2/2021. (II.10) sz. Rektori és Kancellári Utasítás 7.§ (1)-(3) bekezdéseiben foglaltaktól eltérően:

  • A vezetők közötti, illetve szervezeti egységen belüli munkatársi megbeszélések 4 fő felett kizárólag elektronikus eszközök használatával valósulnak meg, illetve ezen létszám alatt is törekedni kell a megbeszélések lehetőség szerint elektronikus eszközök használatával történő lebonyolítására.

  • Az Egyetem vezetése általános szabályként elrendeli a folyamatos munkavégzés otthoni munkavégzés/távmunka keretén (továbbiakban: távmunka) belül történő ellátását.

  • Az egyes szervezeti egységek – ide nem értve a tanszékeket – vezetői, munkairányítási jogkörgyakorlói kötelesek biztosítani a saját szervezeti egységükben, irányításuk alá eső területen a folyamatos munkavégzés megszervezését a dolgozók részére oly módon, hogy az Egyetem irodáiban szervezeti egységenként/irodánként legfeljebb egy munkatárs tartózkodhat ügyeleti jelleggel 09.00 és 15.00 óra között. Ettől eltérő ügyeleti rendet a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult engedélyezni. Az otthoni munkavégzés (home-office) munkarendje megegyezik a munkahelyen történő munkavégzés rendjével. Az ilyen módon munkát végző alkalmazottak elérhetőségét az adott alkalmazottra vonatkozó munkabeosztás szerint kell biztosítani. A felsorolás jelen bekezdése szerinti ügyeleti jellegű helyszíni munkavégzés nem vonatkozik a Műszaki Igazgató irányítása alá tartozó területekre, valamint az AVISO-ra, ahol munkairányítási jogkörgyakorlói kötelesek biztosítani a feladatok elvégzéséhez szükséges mértékű folyamatos helyszíni munkavégzés megszervezését.

 

4. §
Záró rendelkezések

(1) Jelen utasítás a 2020/2021. tanévben és hangversenyévadban irányadó, a koronavírus terjedésével kapcsolatos kockázatok csökkentésére irányuló intézkedésekkel kapcsolatos MÓDOSÍTOTT eljárásrendről és feladatokról 2/2021. (II.10) sz. Rektori és Kancellári Utasítást 4. § 1.1-1.3. és 1.5. pontjaiban, 4.§ 3. pontjában foglalt rendelkezések hatályát 2021. március 8. és 2021. május 15. közötti időtartamra, a 3. § 4. és 5. pontjában és 7. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezések hatályát 2021. április 7. és 2021. április 23. közötti időtartamra felfüggeszti azzal, hogy eltérő rendelkezés hiányában a felfüggesztést követően, azok 2021. április 24. napjától, illetve 2021. május 16. napjától ismételten hatályba lépnek.

(2) A jelen utasítás 2021. május 15. napjáig hatályos a mindenkori kormányzati járványügyi intézkedések, a mindenkor hatályos kormányrendeletek és belső szabályozók egyidejű betartásával.

 

Budapest, 2021. április 7.

 

Dr. Vigh Andrea
rektor s.k.
Szentgyörgyvölgyi László Zoltán
kancellár s.k.