Kamarazene és Vonósnégyes vizsgakövetelmények

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kamarazene és Vonósnégyes tantárgyainak gyakorlati jegy (Gy) valamint vizsgajegy (V) követelményei.

1.) A tanév egy gyakorlati jegy, és egy vizsgaköteles jegy megjelölésű szemeszterből áll. Diplomázó hallgatók utolsó féléve gyakorlati jegy megjelölésű.

2.) Az alábbi követelmények mind a (Gy) mind a (V) félévekre alkalmazva vonatkoznak azokra a kamaracsoportokra, amelyeknek oktatója a Kamarazene Tanszék bármely tanára, valamint azokra a csoportokra, amelyek közül legalább 1 fő a csoportból a Kamarazene Tanszék tanáránál is felvehette volna a tárgyat, viszont egy másik tanszék tanáránál kívánja elvégezni azt. Kivételt képeznek azok a csoportok, amelyek nem a Kamarazene Tanszék valamelyik tanárnál vették fel a tantárgyat, és a csoport összeállításában szerepel ütőhangszer, hárfa, cimbalom, harmonika, gitár, csembaló, orgona, vagy gordon, kivételt képeznek továbbá a Fúvós Tanszék tanárai által oktatott rézfúvós és fafúvós együttesek. Rájuk az alábbi követelmények nem vonatkoznak, osztályzatukat a tárgyat oktató tanár határozza meg.

3.) A Kamarazene/Vonósnégyes tantárgy vizsgaanyaga félévente, minden regisztrált csoportnak egy 20 percet meghaladó műsor, a következők figyelembevételével:

  • 20 percnél rövidebb művek esetén több teljes mű előadása, amely összességében meghaladja a 20 percet
  • 20-40 perc hosszúságú művek esetén a teljes mű előadása, minden tételével
  • 40 perc hosszúságot meghaladó művek esetén lehetőség van tételeket játszani az adott műből, azonban ezek teljes játékideje meg kell, hogy haladja a 20 percet.
  • hegedű szakos hallgatók a BA képzés hat szemesztere alatt kötelesek megtanulni és előadni egy klasszikus, egy romantikus és egy huszadik századi hegedű-zongora szonátát. A szonáták teljesítése nincs konkrét félévhez kötve, akár egy félév alatt elvégezhető, nyilvánosan elő kell adni és ezt igazolnia kell vizsgajegyzőkönyvnek, közös óra jegyzőkönyvnek, vagy koncertszórólapnak. A vizsgakövetelmény ezen része a 2016/17. tanévben csak a BA I. és OT I. éves hegedű szakos hallgatókra vonatkozik.


4.) Az elhangzott művekről jegyzőkönyv készül, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen egy kamaracsoport egy művel csak egyszer szerezhet gyakorlati jegyet, illetve egyszer tehet vizsgát.

5.) Különleges formációk esetében, amelyeknél a repertoár meglehetősen szűk, előfordulhat, hogy a fenti követelmények nem teljesülhetnek.  Ebben az esetben a vizsgaműsort előzetesen, az előadás előtt legalább két héttel korábban engedélyeztetni kell a tanszékvezetővel.

6.) Minden kamaracsoport – beleértve a vonósnégyeseket is – köteles teljesíteni 3. pontban előírt anyagot és nyilvánosan előadni.

7.) Gyakorlati jegy (Gy) megjelölésű félévben a gyakorlati jegy megszerzésének feltétele, hogy a 3. pontban előírt anyagot a hallgató nyilvánosan előadja az Egyetem valamely termében, ha ez nem teljesülhet, akkor a szemeszter szorgalmi időszakának utolsó hetében közös órán kell bemutatni az elvégzett anyagot, amelyből a tárgyat oktató tanár választ ki egy részletet.

8.) A hallgató választása alapján a vizsgaköteles félében (V) megszerzendő vizsgajegy az Egyetem bármely termében megrendezett évközi hangverseny-produkció alapján is megszerezhető. Ennek feltétele, hogy a nyilvános hangversenyen a Kamarazene Tanszék legalább három tanára jelen legyen, valamint az, hogy a teljesítésről vizsgalapot állítsanak ki. A bizottságból 1 személy főtárgy tanár is lehet, legalább két bizottsági tagnak azonban mindenképpen a Kamarazene Tanszék tanárának kell lennie. A csoport osztályzata a bizottság tagjai által adott osztályzatok (amelyek tizedesek is lehetnek) átlaga, ahol a tizedes érték ha 5-re jön ki, felfelé kerekítendő. A bizottság produkciót osztályoz, a csoport minden tagja ugyanazt az osztályzatot kapja. A leckekönyvbe kerülő osztályzatok a következők lehetnek a legjobbtól a legrosszabbig haladva: jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen. A koncert után lehetőség van a produkció szóbeli értékelésére, konzultációra.

9.) Diplomahangversenyen szereplő kamaracsoport szereplése akkor fogadható el a vizsgajegy megszerzésére szolgáló hangverseny-produkcióként, ha teljesül a 2. pontban jelzett vizsgakövetelmény, és a diplomahangversenyt értékelő – főtárgy tanárokból álló – bizottság tagjain kívül a Kamarazene Tanszék legalább 2 oktatója is jelen van.

10.) A vizsgaköteles félében teljesítendő vizsga halasztható, a halasztási kérelmet az Oktatási és Tanulmányi Osztályon kell jelezni írásban. A halasztás engedélyezéséről a tanszékvezető dönt. Halasztott vizsga csak az aktuális tanév rendjében megjelölt halasztottvizsga-időszakban lehetséges. Egyéb esetekben az Oktatási és Tanulmányi Bizottsághoz kell fordulni.

11.) A Kamarazene, illetve Vonósnégyes vizsga minden vizsgaköteles félév vizsgaidőszakában zajlik. A vizsgán nem kell eljátszani a teljes művet, mindenki maximum 10 percet játszik a bizottság kérésére a 2. pontban meghatározott feltételek alapján összeállított műből/művekből. A félév végi három vizsganapon a vizsgabizottság a Kamarazene Tanszék oktatóiból áll.

12.) Fenti követelmények érvényesek 2016. szeptember 1-től.

  

Fülei Balázs sk.

tanszékvezető
Kamarazene Tanszék