A legfontosabb osztály számomra – és a magyar zenészek százai számára – a kamarazenei osztály volt.

Solti György

Kedvezményes tanulmányi rend kérelmezése

2014. január 28.

Mi a kedvezményes tanulmányi rend?

A kedvezményes tanulmányi rend – a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 38. §-a alapján – a tanulmányi kötelezettségeknek az általános szabályoktól eltérő rend szerinti teljesítését jelenti. A gyakorlatban legtöbbször olyan esetekről van szó, amikor egy hallgató valamilyen különös méltánylást igénylő esetben nem tud rendszeresen órát látogatni, de a tanár kijelöli számára az elsajátítandó tananyagot, és külön meghatározott módon és időközönként beszámoltatja a tananyagból. Emellett a tanulmányi kötelezettségek teljesítésére vonatkozó általános szabályoktól történő másfajta eltérés (pl. ráépülő tantárgyakból több félév egyidejű felvétele) esetében is kedvezményes tanulmányi rendről lehet szó.

 

NEM a kedvezményes tanulmányi rend kategóriájába tartozik:

– az ajánlott tantervtől való eltérés, ha annak az ajánlott tantervben rögzített akadálya nincs  (tehát ha valaki máskor vesz föl egy tantárgyat, mint ahogyan az ajánlott tantervben szerepel, kivéve, ha a tantárgy előfeltételes és az előfeltétel még nem teljesült, vagy ráépülő tantárgyból egyszerre több félévet kíván felvenni),

– az évösszevonás,

– a kivételes távolmaradás [l. a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 44. § (4) bekezdését].

 

Hogyan, hol lehet benyújtani a kérelmet és mi a határidő?

A kérelmet az Egyetem Oktatási és Tanulmányi Bizottságának kell címezni. Az Oktatási és Tanulmányi Bizottság az Egyetemen működő, a hallgatók (fontosabb) tanulmányi ügyeiben eljáró bizottság, oktató és hallgató tagjai egyaránt vannak.

A kérelem letölthető innen!

 

A Bizottsághoz a kérelem eljuttatható

– személyesen, az Oktatási és Tanulmányi Osztályon keresztül,

– postai úton, az alábbi névre és címre küldve:

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

Oktatási és Tanulmányi Bizottság

1391 Budapest, Pf. 206.

 

 

Kivel kell aláíratni a kérelmet?

A kérelmet – a formanyomtatvány 3. pontjában található táblázatban – alá kell íratni az adott tantárgy(ak) oktatójával vagy a tantárgya(ka)t gondozó tanszék vezetőjével. Ez utóbbira egy példa: tanárképzésben az iskolai gyakorlatokkal kapcsolatban nem a gyakorlatvezető tanár, hanem a tanszékvezető (iskolai gyakorlat esetén a Kodály Intézet igazgatója) aláírása szükséges.

 

A kitöltés és az ügymenet egyéb tudnivalói

A formanyomtatványhoz mellékelhetők egyéb dokumentumok is (pl. orvosi/munkáltatói igazolások, egyéb ajánlások), ha azok az ügy megítélését segíthetik. A formanyomtatvány 4/a) pontjában e dokumentumokat listázni kell.

A kérelemmel kapcsolatos olyan közlendőket, amelyeknek a formanyomtatvány egyik pontjában sincs kifejezetten helye, a 4/b) pontban (ill. külön lapon) lehet leírni.

 

A kérelmet a beérkezéstől számított 30 napon belül bírálja el a Bizottság. Ha a kérelem hiányos vagy a Bizottság úgy látja, hogy a megalapozott döntéshez további információkra, dokumentumokra van szüksége, hiánypótlást kérhet. Erről és minden döntésről a Bizottság – a gyorsabb ügyintézés érdekében – e-mailen vagy telefonon is értesíti a hallgatót, egyébként a döntésekről szóló dokumentumokat személyesen kell átvenni a Wesselényi utcai épület I. em. 108. szobában, ill. a hallgató postai úton kapja meg azokat (a formanyomtatványon meg kell jelölni, hogy a személyes átvételt vagy a postázást kéri a hallgató).