Az a feladatunk, hogy valódi tehetségeket formáljunk, akikben megvan a mesterré váláshoz szükséges képesség, s ne foglalkozzunk a tehetségtelen középszerrel.

Liszt Giovanni Sgambatinak

Kedvezményes tanulmányi rend kérelmezése

2021. augusztus 5.

Mi a kedvezményes tanulmányi rend?

A kedvezményes tanulmányi rend – a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 42. §-a alapján – a tanulmányi kötelezettségeknek az általános szabályoktól eltérő rend szerinti teljesítését jelenti. A gyakorlatban legtöbbször olyan esetekről van szó, amikor egy hallgató valamilyen különös méltánylást igénylő esetben nem tud rendszeresen órát látogatni, de a tanár kijelöli számára az elsajátítandó tananyagot, és külön meghatározott módon és időközönként beszámoltatja a tananyagból. Emellett a tanulmányi kötelezettségek teljesítésére vonatkozó általános szabályoktól történő másfajta eltérés (pl. ráépülő tantárgyakból több félév egyidejű felvétele) esetében is kedvezményes tanulmányi rendről lehet szó.

 

NEM a kedvezményes tanulmányi rend kategóriájába tartozik:

 • az ajánlott tantervtől való eltérés, ha annak az ajánlott tantervben rögzített akadálya nincs (tehát ha valaki máskor vesz föl egy tantárgyat, mint ahogyan az ajánlott tantervben szerepel, kivéve, ha a tantárgy előfeltételes és az előfeltétel még nem teljesült, vagy ráépülő tantárgyból egyszerre több félévet kíván felvenni),
 • az évösszevonás,
 • a kivételes távolmaradás [l. a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 44. §].

 

Hogyan, hol lehet benyújtani a kérelmet és mi a határidő?

A kérelmet az Egyetem Oktatási és Tanulmányi Bizottságának kell címezni. Az Oktatási és Tanulmányi Bizottság az Egyetemen működő, a hallgatók (fontosabb) tanulmányi ügyeiben eljáró bizottság, oktató és hallgató tagjai egyaránt vannak.

A kérelem letölthető innen!

 

A Bizottsághoz a kérelem eljuttatható

 • elektronikusan, az otb[kukac]zeneakademia.hu címre;
 • személyesen, a Rektori Kabinetnél Tötös Krisztina oktatásigazgatási koordinátor nevére leadva;
 • postai úton, az alábbi névre és címre küldve:
  Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
  Oktatási és Tanulmányi Bizottság
  1391 Budapest, Pf. 206.

 

Kivel kell aláíratni a kérelmet?

A kérelmet – a formanyomtatvány 3. pontjában található táblázatban – alá kell íratni az adott tantárgy(ak) oktatójával vagy a tantárgya(ka)t gondozó tanszék vezetőjével. Ez utóbbira egy példa: tanárképzésben az iskolai gyakorlatokkal kapcsolatban nem a gyakorlatvezető tanár, hanem a tanszékvezető aláírása szükséges.

Az oktatói hozzájárulás elektronikus úton is benyújtható: az oktató által az otb[kukac]zeneakademia.hu címre küldött emailben megadva a kérdéses tantárgy és az érintett hallgató(k) nevét, aki(k)nek a kérelmét az oktató támogatja.

 

A kitöltés és az ügymenet egyéb tudnivalói

A formanyomtatványhoz mellékelhetők egyéb dokumentumok is (pl. orvosi/munkáltatói igazolások, egyéb ajánlások), ha azok az ügy megítélését segíthetik. A formanyomtatvány 4/a pontjában e dokumentumokat listázni kell.

A kérelemmel kapcsolatos olyan közlendőket, amelyeknek a formanyomtatvány egyik pontjában sincs kifejezetten helye, a 4/b pontban (ill. külön lapon) lehet leírni.

 

A kérelmet a beérkezéstől számított főszabály szerint 30 napon belül bírálja el a Bizottság. Ha a kérelem hiányos vagy a Bizottság úgy látja, hogy a megalapozott döntéshez további információkra, dokumentumokra van szüksége, hiánypótlást kérhet. Erről és minden döntésről a Bizottság – a gyorsabb ügyintézés érdekében – e-mailen vagy telefonon is értesíti a hallgatót, egyébként a döntésekről szóló dokumentumokat személyesen kell átvenni a Rektori Titkárságon (Wesselényi u. 52. I. em. 110.), ill. a hallgató postai úton is megkaphatja azokat (a formanyomtatványon meg kell jelölni, hogy a személyes átvételt vagy a postázást kéri a hallgató).