Tájékoztató felsőoktatásban részvevő hallgatók diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia fogyatékosság vizsgálatáról

1. A Tájékoztató célja

A tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy a felsőoktatásban részt vevő, a diszlexia, diszgráfia,diszkalkulia fogyatékossággal érintett hallgatók ismeretet kapjanak arról, hogy fogyatékosságuk megállapításához milyen eljárást kezdeményezhetnek.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók, valamint a –köznevelési tanulói jogviszonnyal nem rendelkező – felsőoktatásba jelentkezők diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia fogyatékosságának megállapítására irányuló eljárásban rehabilitációs szakértői szervként első fokon Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala jár el országos hatáskörben.

 

2. Mikor jogosult Ön a vizsgálatra?

A felsőoktatásban résztvevő fogyatékossággal élő hallgató részére biztosítani kell a fogyatékossághoz igazodó felkészítést és vizsgáztatást, segítséget kell nyújtani részére ahhoz, hogy teljesíteni tudja a hallgatói jogviszonyából eredő kötelezettségeit. Indokolt esetben mentesíteni kell egyes tantárgyak, tantárgyrészek tanulása vagy a beszámolás kötelezettsége alól. Szükség esetén mentesíteni kell a nyelvvizsga, vagy annak egy része, illetve szintje alól. A vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni a segédeszköz – így különösen írógép, számítógép – alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását. Az e bekezdés alapján nyújtott mentesítés kizárólag a mentesítés alapjául szolgáló körülménnyel összefüggésben biztosítható és nem vezethet az oklevél által tanúsított szakképzettség megszerzéséhez szükséges alapvető tanulmányi követelmények alóli felmentéshez.1

A fogyatékossággal élő hallgató kérelmére a felsőoktatási intézménynek a tanterv előírásaitól részben vagy egészében eltérő követelményeket kell megállapítania, illetve azok teljesítésétől el kell tekintenie, legalább egy, szükség szerint több kedvezmény biztosításával, ha a fogyatékosságot igazoló szakvélemény megállapításai alapján kedvezmény, illetve mentesség biztosítható a hallgató számára.2

 

3. Kinek lehet igénybe venni a vizsgálatot?

Azoknak a fogyatékossággal élő hallgatóknak, akiknek a köznevelési tanulói jogviszony megszűnését követően a következő problémái merülnek fel:

  • diszlexia (a nyelvvel, a beszéddel és az olvasástanulással kapcsolatos részképesség zavar)
  • diszgráfia (írászavar)
  • diszkalkulia (a számolással, számokkal kapcsolatos specifikus kognitív zavar)

és a tanulmányai folytatását ez tartósan és súlyosan akadályozza.

A hallgatók fenti típusú fogyatékosságát a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala (Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály) szakvéleményével igazolja.

 

4. Hová kell a kérelmet benyújtani?

A kérelem benyújtásának helye: Budapest Főváros Kormányhivatala III. kerületi Hivatala Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály (1590 Budapest Pf. 155.)

A kérelem benyújtható formanyomtatványon, vagy a saját kézzel írt kérelemnek tartalmaznia szükséges a következőket:

  • a vizsgálatot kérő hallgató személyi adatait: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcíme,  elérhetősége, TAJ száma, személyi igazolvány száma,
  • a felsőoktatási intézmény nevét és szakját, ahol tanulmányait folytatja, valamint
  • a kérelem okát, illetve, hogy tanulmányai során milyen hallgatói kedvezményt kíván igénybe venni.

A kérelem mellé csatolni szükséges a felsőfokú oktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolását, vagy igazolást az abszolutóriumról (záróvizsgáról).

Amennyiben a kérelmet benyújtó hallgató rendelkezik bármilyen előzetes szakvéleménnyel (pl.: megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálati intézmény, Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Nevelési Tanácsadó, Közoktatási/Igazságügyi szakértő, Orvosi/Szakorvosi bizottság) azt kérjük, szíveskedjék a kérelméhez csatolni.

 

5. Mi a gyógypedagógiai vizsgálat menete?

Amennyiben a benyújtott dokumentációból érdemben megállapítható a tanulmányok folytatását tartósan és súlyosan akadályozó fogyatékosság, akkor nem szükséges (csak indokolt esetben) a kérelmet benyújtó hallgató személyes vizsgálata.

Amennyiben a vizsgálatot kérő hallgatónak nem áll rendelkezésére a fentiekben felsorolt dokumentum, akkor minden esetben szükséges a személyes vizsgálat.

A vizsgálati időpontról szóló értesítést a kérelemben leírt címre postázzuk. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat pontos helyét és idejét, a vizsgálathoz szükséges iratok, dokumentumok listáját. A megjelenés az adott időpontban kötelező, csak írásban beküldött indokolt és igazolt mulasztás esetén tudunk újabb időpontot biztosítani.

A vizsgálatot gyógypedagógus végzettségű munkatárs végzi, a vizsgálat ideje személyenként kb. 2 óra.

A személyes vizsgálat célja, hogy:

  • feltárja a hallgató anamnézisét (pl.: születést megelőző időszak, a szülés és az azt követő állapot felmérése, óvodai, iskolai nehézségek, előmenetel, szakemberek jelzései, nyelvtanulási/tanulási technikák felmérése)
  • különböző a tanulási képességet vizsgáló gyógypedagógiai tesztek (pl.: szövegértés, nyelvhelyességi, helyesírási) felvételére kerül sor, annak érdekében, hogy minél pontosabb képet kapjon a vizsgáló gyógypedagógus, a vizsgált hallgató jelenleg is fenn álló tanulási nehézségéről.

 

6. A kiállított szakvélemény

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók fogyatékosságáról szakvélemény kerül kiállításra.

A szakvélemény kiállítására nem közigazgatósági hatósági eljárás keretében kerül sor, azonban e szakvélemény ellen a kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezés nyújtható be. Másodfokon rehabilitációs szakértői szervként a Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bővebb információra lenne szüksége, azt az alábbi e-mail címen budapest[kukac]rehab.bfkh.gov.hu, illetve telefonon: (1) 896-0449 kérheti.

 

7. Mi a teendő egyéb fogyatékosság esetén?

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011 (XII.29) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdés alapján a különböző fogyatékosságot (a mozgáskorlátozott, hallássérült, látássérült, beszédfogyatékos, hiperaktív, figyelemzavarral, magatartásszabályozási zavarral küzdő és autizmussal élő személyek esetén) a lakóhely, tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal rehabilitációs hatóságként vizsgálja.

Címlista elérhető: www.kormanyhivatal.hu honlapon, az adott megyénél.

Ha a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye már a középfokú tanulmányok ideje alatt is fennállt, és erre tekintettel a tanulmányai, illetve az érettségi vizsga során kedvezményben részesült, a fogyatékosság, sajátos nevelési igény a megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálati intézmények, illetve azok megyei vagy országos szakértői bizottságként eljáró tagintézményei (valamint jogelődjeik közül a tanulási képességvizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok, és az országos szakértői és rehabilitációs  bizottságok) által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható.

Ha a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye a középfokú tanulmányok ideje alatt nem állt fenn, illetve fogyatékosságra, sajátos nevelési igényre tekintettel a tanulmányai és az érettségi vizsga során kedvezményben nem részesült, a fogyatékosság a rehabilitációs szakértői szerv, illetve annak jogelődei által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható.3

 

 

________________________

1 A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011 évi CCIV törvény 49. §. (8) bekezdése

2 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 62 §. (1) bekezdése

3 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 63 §. (2) és (3) bekezdése