Tájékoztató speciális szükségletű, fogyatékossággal élő hallgatók számára

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) alapján az Egyetemen oktatással kapcsolatos feladatokat ellátók kötelessége, hogy oktató tevékenységük során figyelembe vegyék a hallgató egyéni képességét, tehetségét, fogyatékosságát.

A fentiek érdekében Egyetemünkön fogyatékossággal élő hallgatókkal foglalkozó koordinátor működik. A koordinátor feladatai: az Egyetemen tanuló fogyatékossággal élő, illetve speciális szükségletű hallgatók regisztrálása, a segítségükre vonatkozó igények felmérése; a segítségadás megszervezése és követése; koordinálás az oktatók és hallgatók között. Ennek keretében személyre szabott tájékoztatást ad a tanulmányi kötelezettségek teljesítése és a vizsgák alóli részleges vagy teljes mentesség lehetőségéről, vagy azok más módon való teljesíthetőségéről, a kedvezményekről és azok igénylésének módjáról. Igény szerint kapcsolatot tart a fogyatékossággal élő hallgatókkal és segítőikkel. Tanácsadással és konzultációval segíti a speciális szükségletű hallgatókat és oktatóikat.

 

Fogyatékossággal élő hallgatónak az Egyetem akkor tudja a megfelelő segítséget megadni, ha a speciális regisztráció érdekében személyesen jelentkezik a koordinátoránál, és a fogyatékosságra vonatkozó megfelelő szakvéleményt (ld. lentebb) átadja neki. Ha a speciális szükségletű hallgató élni kíván a számára biztosítható előnyökkel, kérjük, hogy a beiratkozással egyidejűleg, vagy azt követően keresse meg koordinátorunkat (Kovács Edit, Oktatási és Tanulmányi Osztály, 1077 Bp., Wesselényi u. 52. fsz. 013. tel.: (1) 462-4600/207) a szükséges regisztráció céljából. A regisztráció keretében a koordinátor átveszi az igazolását és egy beszélgetés során felméri a hallgató egyéni szükségleteit. A tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli.

Ha a hallgató nem tart igényt segítségre, akkor természetesen nincs szükség a speciális regisztrációra sem.

 

Az Nftv.108. § 6. pontja szerint fogyatékossággal élőnek minősül az a hallgató (jelentkező), aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

Az Nftv. 63. § alapján az igazolás módja:

  1. ha a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye már a középfokú tanulmányok ideje alatt is fennállt, és erre tekintettel a tanulmányai, illetve az érettségi vizsga során kedvezményben részesült, a fogyatékosság, sajátos nevelési igény a megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálati intézmények, illetve azok megyei vagy országos szakértői bizottságként eljáró tagintézményei (valamint jogelődjeik közül a tanulási képességvizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok, és az országos szakértői és rehabilitációs bizottságok) által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható. (Ilyen különösen a Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, fővárosi, vagy megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye).
     
  2. ha a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye a középfokú tanulmányok ideje alatt nem állt fenn, illetve fogyatékosságra, sajátos nevelési igényre tekintettel a tanulmányai és az érettségi vizsga során kedvezményben nem részesült, a fogyatékosság a rehabilitációs szakértői szerv, illetve annak jogelődei által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia fogyatékosságának megállapítása esetén lakóhelytől függetlenül kizárólag a Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve szakvéleményét tudjuk elfogadni.

 

Kérdés esetén várjuk jelentkezését. Sikeres tanulást és élményekben gazdag diákéletet kívánunk!

 

Gazsi Olivia
oktatási és tanulmányi osztályvezető