Tájékoztató speciális szükségletű, fogyatékossággal élő hallgatók számára

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) alapján az Egyetemen oktatással kapcsolatos feladatokat ellátók kötelessége, hogy oktató tevékenységük során figyelembe vegyék a hallgató egyéni képességét, tehetségét, fogyatékosságát.

A fentiek érdekében Egyetemünkön fogyatékossággal élő hallgatókkal foglalkozó koordinátor működik. A koordinátor feladatai: az Egyetemen tanuló fogyatékossággal élő, illetve speciális szükségletű hallgatók regisztrálása, a segítségükre vonatkozó igények felmérése; a segítségadás megszervezése és követése; koordinálás az oktatók és hallgatók között. Ennek keretében személyre szabott tájékoztatást ad a tanulmányi kötelezettségek teljesítése és a vizsgák alóli részleges vagy teljes mentesség lehetőségéről, vagy azok más módon való teljesíthetőségéről, a kedvezményekről és azok igénylésének módjáról. Igény szerint kapcsolatot tart a fogyatékossággal élő hallgatókkal és segítőikkel. Tanácsadással és konzultációval segíti a speciális szükségletű hallgatókat és oktatóikat.

 

Fogyatékossággal élő hallgatónak az Egyetem akkor tudja a megfelelő segítséget megadni, ha a speciális regisztráció érdekében személyesen jelentkezik a koordinátoránál, és a fogyatékosságra vonatkozó megfelelő szakvéleményt (ld. lentebb) átadja neki. Ha a speciális szükségletű hallgató élni kíván a számára biztosítható előnyökkel, kérjük, hogy a beiratkozással egyidejűleg, vagy azt követően keresse meg koordinátorunkat (Kovács Edit, Oktatási és Tanulmányi Osztály, 1077 Bp., Wesselényi u. 52. fsz. 013. tel.: (1) 462-4600/207) a szükséges regisztráció céljából. A regisztráció keretében a koordinátor átveszi az igazolását és egy beszélgetés során felméri a hallgató egyéni szükségleteit. A tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli.

Ha a hallgató nem tart igényt segítségre, akkor természetesen nincs szükség a speciális regisztrációra sem.

 

Az Nftv.108. § 6. pontja szerint fogyatékossággal élőnek minősül az a hallgató (jelentkező), aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 63. § alapján az igazolás módja:

  1. Ha a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye már a középfokú tanulmányok ideje alatt is fennállt, a fogyatékosság, sajátos nevelési igény a vármegyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálati intézmények és azok vármegyei vagy országos szakértői bizottságként eljáró tagintézményei által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható.
  2. Ha a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye a középfokú tanulmányok ideje alatt nem állt fenn, a fogyatékosság az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható.

 

Kérdés esetén várjuk jelentkezését. Sikeres tanulást és élményekben gazdag diákéletet kívánunk!

 

Gazsi Olivia
oktatási és tanulmányi osztályvezető