Útmutató a portfólió készítéséhez

A zeneművész-tanári záróvizsga két részből áll:

1. portfolió bemutatásából és védéséből,

2. komplex szóbeli vizsgából. (A MAB 2007/9/VI. számú határozatának III. pontja)

 

A portfólió

„Az összefüggő szakmai gyakorlat során a hallgató a vezetőtanár és a tanárképző szakember felügyelete mellett elkészíti – a tanulók megismerése terén végzett munkáját, tanári gyakorlatának eredményességét adatokkal alátámasztó, a saját gyakorlati fejlődését dokumentáló – portfóliót, amely a szakdolgozat részét és a tanári képesítő vizsga tárgyát képezi." (15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 4. sz. mellékletének 8.4 pontja)

A portfólió célja annak bizonyítása, hogy a hallgató képes a képzés különböző területein elsajátított tudást integrálni és tanári munkájában alkalmazni. Képes a munkája szempontjából lényeges tudományos-szakirodalmi eredményeket összegyűjteni, azok alapján tanári munkáját önállóan megtervezni és a tanítás vagy pedagógiai feladat eredményességét értékelni. Képes a tanulók teljesítményeiről és fejlődéséről, valamint a tanulási-tanítási folyamatról módszeresen gyakorlati tapasztalatokat gyűjteni és a tényszerű adatokat elemezni, következtetéseket megfogalmazni, valamint az eredményeket saját tanári munkájában alkalmazni.

 

A portfólió tartalma

A portfólió azon dokumentumokból tevődik össze, amelyek a hallgató mesterképzésben folytatott elméleti és gyakorlati tanulmányai során keletkeztek, és alkalmasak a fentiekben megjelölt követelmények teljesülésének bizonyítására.

A portfólió a) öt kötelező, b) három kötelezően választható és c) két szabadon választható, összesen tíz elemet tartalmaz, az alábbiakban részletezett témamegjelöléseknek és terjedelmi előírásoknak megfelelően. (Ahol nincs terjedelemre vonatkozó előírás, a feladatot a szükséges ésszerű terjedelemben kell megoldani.)
 

A) Kötelező elemek (a gyakorlathoz kapcsolódóan elkészítendő mind az öt feladat): 

1.) Reflektív napló:

 1. a hallgató gyakorlat során szerzett tapasztalatainak és reflexióinak naplószerű leírása alapján készített 2-3 oldalas összefoglaló,
 2. a reflektív naplóból tetszőlegesen kiválasztott 2-3 oldalas részlet.

2.) Egy félévet felölelő tanmenet készítése egy kiválasztott alap-, vagy középfokú évfolyam tanterve alapján.

3.) A tanítási gyakorlat során a hallgató által megtartott három tanítási óra vázlatának

 1. elkészítése,
 2. megvalósításuk értékelése az óratervek tükrében. 

Az óravázlat tartalmazza:

Címoldal:

 • a hallgató neve, szakiránya, évfolyama
 • a tanítás helye, időpontja
 • a tanuló/tanulócsoport évfolyama, tantárgy neve
 • a gyakorlatvezető tanár neve

Kötelező tartalmi elemek:

 • A tanítás anyaga
 • A tanítás célja
 • A tanítás módszerei
 • Tanuló/tanulócsoport jellemzése
   

4.) Egy kiválasztott tanuló, vagy tanulócsoport bemutatása, jellemzése pedagógiai-pszichológiai és szakmai szempontok felhasználásával, a félév során közösen végzett munka és a tanuló/tanulócsoport megfigyelése során szerzett tapasztalatok, valamint személyes beszélgetés alapján, 3000-4500 karakter terjedelemben. (A tanuló szakmai előélete, személyisége, képességei, tudása, fejlődése.) 

5.) Egy rövid önértékelés elkészítése a hallgató pedagógiai ismereteinek és képességeinek fejlődéséről, különös tekintettel a tanítás pszichológiai vonatkozású problémáinak, konfliktusainak kezelésére, 3000-4500 karakter terjedelemben. 
 

B) Kötelezően választható elemek (mindhárom pont teljesítendő, a téma szabadon megválasztható): 

1.) A képzés során a hallgató által készített két pedagógiai vagy pszichológiai tárgyú írásbeli feladat (kutatás, esszé, előadás anyaga, szakcikkek elemzése, könyvismertetés stb.), egyenként 4000-10000 karakter terjedelemben.

2.) Egy ifjúsági hangverseny vagy bármely koncertpedagógiai jellegű gyermekprogram bemutatása és szakszerű kritikai értékelése, pedagógiai, zenei és módszertani szempontok alapján, 3000-4500 karakter terjedelemben. 

3.) Tanári motivációs levél vagy a hallgató által kiválasztott valós tanári példakép bemutatása vagy szakmai ars poeticát kutató interjú készítése egy tapasztalt tanárral, kollégával, 2000-4000 karakter terjedelemben.
 

C) Szabadon választható feladatok (két feladat választandó a listában megadott lehetőségek közül):

1.) Saját zenei tanulmányainak összefoglaló bemutatása pedagógiai szempontok alkalmazásával, 2000-4000 karakter terjedelemben.

2.) Egy (alapfokú vagy középfokú) iskola bemutatása (történet, működés, személyes tapasztalatok, emlékek) amelyben a hallgató korábban tanulmányokat folytatott vagy a gyakorlóhelyek valamelyikének bemutatása, személyes tapasztalatok és észrevételek alapján, 3000-4500 karakter terjedelemben.

3.) Írásbeli értékelés, amelyet a jelölt kapott bármilyen tanári tevékenységére.

4.) Saját nevelői arculat és hitvallás megfogalmazása a tanult neveléstörténeti és neveléselméleti ismeretek és saját tapasztalatok felhasználásával, 2000-4000 karakter terjedelemben.

5.) Valamely pedagógiai probléma és megoldásának leírása, lehetőleg saját tapasztalat alapján, 2000-4000 karakter terjedelemben.

6.) Órai megfigyelések írásban rögzített változata (irányulhat gyerekre, tanárra, az egész órai tevékenységre), 2000-4000 karakter terjedelemben.

7.) Pedagógiai vagy nevelésszociológiai témájú mikro-kutatás dokumentálása (hipotézis, minta, módszer, eredmények, értékelés).

8.) Internetes kutató-, gyűjtőmunka dokumentálása bármely pedagógiai-pszichológiai, szakmódszertani témában.

9.) Pedagógiai-pszichológiai, szakmódszertani témájú szakcikk összegzése, értékelése, 3000-4500 karakter terjedelemben.

10.) Pedagógiai-pszichológiai, szakmódszertani témájú idegen nyelvű szakszöveg magyarra fordítása 2000-4000 karakter terjedelemben.

 

A portfólió felépítése:

 • Borítólap a hallgató nevének feltüntetésével,
 • Címoldal,
 • Tartalomjegyzék,
 • A portfólió tíz fejezete a témamegjelölésnek megfelelő sorrendben.

Formai követelmények:

 • Terjedelem: a meghatározott terjedelmi előírásoknak megfelelően. Egy oldal körülbelül 2000 karakter.
 • Az illusztrációk, kottapéldák nem haladhatják meg a főszöveg 15%-át.
 • Lapméret: A/4 egyoldalas, álló formátumú.
 • Betűtípus: Times New Roman.
 • Betűméret: a folyó szövegben 12 pont, a fejezetcímek esetében 14-16 pont.
 • Sortávolság: 1,5
 • A címlap betűmérete: kb. 22-30 pont.
 • Margók: alsó és felső margó 3-3 cm, a bal margó 3,5-4 cm, a jobb margó 2,5 cm
 • Oldalszámozás: kötelező, és mindig egy helyen legyenek (pl. a jobb alsó sarokban)
 • A portfóliót spirálozva, egy példányban kell benyújtani, valamint elektronikusan (PDF-formátumban) a tanarkepzes[kukac]zeneakademia.hu e-mail címre küldve.

 

Értékelés:

A portfólió elkészítését a szakképzettségért felelős oktató kíséri figyelemmel, benyújtása előtt formai és tartalmi szempontból ellenőrzi, ötfokozatú gyakorlati jeggyel értékeli. A hallgató a portfóliót az illetékes tanulmányi előadónak leadja. A portfóliót a Pedagógia Tanszék kijelölt oktatója írásban bírálja, a bírálatot a Tanulmányi Osztályon keresztül eljuttatja a hallgatóhoz a védést legalább nyolc nappal megelőzően. A tanári záróvizsgán a hallgató szóban bemutatja, és kérdésekre válaszolva megvédi a portfóliót. A portfólió bemutatását és védését a vizsgabizottság ötfokozatú jeggyel értékeli.

 

A portfólió elkészítésének kreditértéke: 2 kredit.

 

Leadási határidő a 2022/23. tanévben:

2023. április 17.

 

 

Címkék