Fokozatosan emelni kell a zeneművészet megértésének, kultiválásának és gyakorlatának színvonalát. Ez a feladat főképp az új Akadémiára hárul.

Liszt Augusz Antalhoz

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskolájának felvételi tájékoztatója szervezett zenetudományi PhD képzésre

A járványhelyzetre való tekintettel a jelentkezési anyagokat e-mailben várjuk a fustos.kata@zeneakademia.hu e-mail címre. A jelentkezés határideje: 2021. április 15. csütörtök.

A zenetudományi doktori (PhD) képzésre való felvétel általános feltételei:

a) Sikeres záróvizsgával befejezett egyetemi tanulmányokat tanúsító, mind a szaktárgyat, mind az általános eredményt tekintve „dicsérettel teljesítette” vagy legalább „jó” minősítésű oklevél (megjegyzés: kivételes esetektől eltekintve az egyetemi tanulmányokat zenetudományból kell tanúsítani);

b) Egy nyelvből (angol, német, olasz, francia, orosz vagy spanyol, illetve nem magyar anyanyelvűek esetében magyar mint idegen nyelv) legalább középfokú (KER B2-es szintű) komplex („C” típusú), államilag  elismert (akkreditált) vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga. Az akkreditált nyelvvizsgákról, valamint a külföldön szerzett nyelvvizsgák honosításáról tájékoztatást az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központjától, a www.nyak.hu weboldalon vagy a 1122 Budapest, Maros u. 19-21. sz. alatt lehet szerezni. Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskolája nyelvvizsgák honosításával kapcsolatos ügyekben nem illetékes.

c) A szakmai terület átfogó ismerete;

d) Igazolt tudományos eredmény.

 

Jelentkezni a Doktori Iskola Titkárságán beszerezhető vagy az lfze.hu honlapról letölthető jelentkezési lap kitöltésével és a szükséges mellékletek benyújtásával lehet.

 

Jelentkezéskor benyújtandó:

  1. nyomtatott betűkkel, pontosan kitöltött jelentkezési lap

  2. szakmai önéletrajz és publikációs jegyzék

  3. összefoglaló kutatási terv/disszertációvázlat (három-öt A/4-es oldal terjedelemben) bibliográfiával

  4. a jelentkezési díj (13.000 Ft) befizetését igazoló dokumentum*

  5. legalább jó minősítésű egyetemi diploma** másolata

  6. nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolata.

 

*Banki átutaláshoz szükséges adatok:

Kedvezményezett neve: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskola

Kedvezményezett számlaszáma: 10032000-01426768-00000000

Közlemény: [Jelentkező neve], E0171-2510, doktori jelentkezési díj

 

Külföldről történő átutalás esetén az alábbi adatokra is szüksége lehet:

A bank neve: Magyar Államkincstár

A bank címe:  1139 Budapest, Váci út 71.

IBAN: HU22 1003 2000 0142 6768 0000 0000
SWIFT-BIC kód: MANEHUHB

 

**Záróvizsga előtt álló egyetemi hallgatók leckekönyvük másolatát csatolják. Legkésőbb a felvételi vizsga napjáig be kell mutatniuk az egyetemi tanulmányaikat lezáró oklevelet, amennyiben az már rendelkezésre áll. A felvételi döntés esetükben feltételes. A „jó” minősítést el nem érő oklevél a feltételes felvételt érvényteleníti.

A külföldi diplomákat, amennyiben azok nincsenek honosítva, el kell ismertetni. A 2021. évi szervezett (négyéves) doktori felvételi eljáráshoz szükséges diplomaelismertetési kérelmeket a "Külföldi felsőfokú végzettség elismertetése" menüpontban leírtaknak megfelelően kell benyújtani 2021. március 15-ig. Az elismerési eljárásról további információt Kőrösi Márta titkársági munkatárs ad a (+36-1) 462-4641-es telefonszámon vagy a korosi.marta@zeneakademia.hu e-mail címen.

 

Jelentkezési határidő: 2021. április 15. (csütörtök)

 

A felvételi elbeszélgetés várható időpontja: 2021. június 11. (péntek) 9.00

Figyelem! Amennyiben a járványhelyzet ezt indokolja, a felvételi elbeszélgetést Skype-on fogjuk lebonyolítani!

 

A felvételre jelentkezőkkel a PhD Doktori Tanács tagjaiból álló felvételi bizottság beszélgetést folytat, amelynek során a bizottság meggyőződik a jelölt átfogó szakmai ismereteiről, eddigi tudományos tevékenységről, nyelvismeretéről és doktori munkájával kapcsolatos elképzeléseiről. A bizottság 100 pontig terjedő pontszámmal értékeli a jelentkezők teljesítményét, majd az elért pontszám sorrendjében rangsorolja őket és javasolja vagy nem javasolja felvételüket a Doktori Tanácsnak. A Doktori Tanács a felvételhez szükséges legkisebb pontszámnál (70 pont) magasabb pontszámot elért jelentkezőket nappali tagozatos szervezett képzésbe veheti fel. A felvételi döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. A döntésről a jelentkezőket 30 napon belül értesíteni kell.

 

A nappali tagozatos szervezett képzésben részt vevő doktorandusz állami ösztöndíjban részesülhet. A zenetudományi tagozat évente általában két ösztöndíjas helyet tud a jelentkezők számára biztosítani. Az ösztöndíj mértéke a négyéves képzés során az első két évben 140.000 Ft/hó, a második két évben pedig 180.000 Ft/hó.

 

A doktori képzésre olyan jelentkezők is felvehetők önköltséges formában, akik nem részesül(het)nek állami ösztöndíjban, vagy ösztöndíjra nem tartanak igényt. A magyar állami ösztöndíjban nem részesülők a képzésért önköltséget fizetnek. A magyar állami ösztöndíjra jogosultakat a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdése sorolja fel. Az Európai Gazdasági Térség állampolgárai a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel vehetnek részt a doktori képzésben.

Az önköltséges PhD képzésben a 2021/2022. tanévtől kezdve a féléves önköltség mértéke 325.000,- Ft.

 

A nappali képzés menetéről, illetve a doktori eljárásról további információk a Doktori Iskola honlapján, a Doktori Szabályzatban és az ehhez tartozó Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban találhatók.

 

2016-tól a szervezett doktori képzés időtartama nyolc félévre, azaz négy évre emelkedett. Az első két év képzési és kutatási szakasz, a második két év pedig kutatási és disszertációs szakasz. A doktori képzés során a negyedik félév végén, a képzés képzési és kutatási szakaszának lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri, értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A komplex vizsga letételét követő harmadik év végéig (illetve a negyedik év végén megszerzendő abszolutóriumot követő egy év végéig) a doktori disszertációt be kell nyújtani. Akik sikeresen megvédik disszertációjukat, 400.000 Ft egy összegű „jutalomban" részesülnek.