A képzés az Akadémián igen nehéz, időnként igen kemény volt: aki végigcsinálta, igazi zenészként került ki onnan.

Solti György

A műhelyvita

A doktorandusz értekezéstervezetét szakértő bizottság jelenlétében műhelyvitán kell megvitatni. A műhelyvita célja az, hogy a résztvevők kérdéseikkel, kritikai észrevételeikkel és tanácsaikkal segítsék a doktoranduszt abban, hogy a disszertáció végleges és leadásra kerülő változata minél magasabb színvonalon teljesítse a szakmai elvárásokat, továbbá hogy a kialakuló vita révén a jelölt szakmai vitakultúrája fejlődjön.

A műhelyvita helye a doktori képzés struktúrájában

Az LFZE Doktori Iskolájában lefolytatott műhelyvita a szervezett (négyéves) képzésben részt vevő doktoranduszok számára a negyedik év (nyolcadik félév) végén, az egyéni (kétéves) képzésben részt vevő doktoranduszok számára pedig a második év (negyedik félév) végén, de még az aktuális félév tanulmányi időszaka (azaz aktív hallgatói jogviszonya) alatt teljesítendő. Abban az esetben, ha az egyéni képzésben részt vevő doktorandusz – kreditelismerés alapján – lerövidíti tanulmányait, a műhelyvitát a képzés (azaz a tanulmányok utolsó félévének) végéig kell teljesíteni (de ebben az esetben is aktív jogviszonynak kell fennállnia a műhelyvita idején).

 

A műhelyvitára benyújtandó anyagok

A doktorandusz a műhelyvitára jelentkezési lappal jelentkezik. A jelentkezési lap mellékleteként a doktorandusznak disszertációtervezetet kell benyújtania.

A disszertációtervezet részei a 2020/2021. tanév 2. félévéig bezárólag beiratkozott doktoranduszok részére:

 1. kutatási terv
 2. a disszertáció egy kidolgozott fejezete (amely nem lehet ugyanaz, mint a komplex vizsgára beadott fejezet).

A disszertációtervezet részei a 2021/2022. tanév 1. félévétől beiratkozott doktoranduszok részére:

 1. kutatási terv
 2. legalább 80%-os készültségű (PhD program esetében legalább 100.000 karakter hosszúságú) értekezés.

A műhelyvita (az állami ösztöndíjas hallgatói jogviszony fennállása alatt letett vizsga kivételével) vizsgadíj-köteles. A vizsgadíjat (65.000,- Ft) a jelentkezési lap benyújtásáig átutalással kell teljesíteni a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem bankszámlaszámára.

Banki átutaláshoz szükséges adatok:

Kedvezményezett neve: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem; bankszámlaszám: MÁK, 10032000-01426768-00000000; közlemény: Vizsgázó Neve, E0171-2510, DLA/PhD műhelyvita.

 

A műhelyvita menete

A bizottság tagjai a leadott disszertációtervezet alapján tagonként egy-egy átfogó kérdést fogalmaznak meg a jelölt számára. A kérdéseket két héttel a műhelyvita előtt kell eljuttatni a jelölthöz.

 1. A jelölt önálló előadás során összefoglalja a készülő disszertáció tervezetét, koncepcióját, módszertanát és várható eredményeit (kb. 10-15 perc).
 2. Az előadást követően a jelölt válaszol a bizottság előre kiadott kérdéseire (kb. 20-25 perc).
 3. Végül a jelölt kötetlen vitát folytat a disszertációval kapcsolatban (kb. 20-25 perc). A vitában minden, a műhelyvitában részvételre jogosult személy részt vehet.

 

A szakértő bizottság összetétele

A bizottság legalább háromfős. A bizottság tagjait – az illetékes tudományterületi DT elnökének véleményét figyelembe véve – az illetékes programvezető kéri fel. A bizottságnak célszerűen tagja a jelölt témavezetője is. A bizottság elnöke nem lehet a jelölt témavezetője. Háromnál több tagú bizottság esetében a bizottságba külső tagot is fel kell kérni.

 

A műhelyvita értékelése

A bizottság a műhelyvitát követően zárt ülésen dönt és jegyzőkönyvben foglal állást a műhelyvita során elhangzott véleményekről és javaslatokról, továbbá arról, hogy az értekezéstervezetet elfogadja-e. A végső értékelés eredményéről a bizottság tagjai többségi szavazással döntenek. A végső értékelés eredménye a következő lehet:

 1. a bizottság az értekezéstervezetet változtatás nélkül elfogadásra ajánlja; vagy
 2. a bizottság az értekezéstervezetet a jegyzőkönyvben szereplő változtatásokkal elfogadásra ajánlja; vagy
 3. a bizottság az értekezéstervezet elfogadását a jegyzőkönyvben szereplő indokok alapján nem javasolja, új értekezéstervezet benyújtására tesz javaslatot.

Új értekezéstervezet benyújtására egyszer van lehetőség; a második sikertelenül zárult műhelyvita után a fokozatszerzési eljárás sikertelenül zárul.

A műhelyvita sikeres teljesítése (a fenti a. vagy b. pont szerinti eredménnyel) az abszolutórium megszerzésének a feltétele.

A műhelyvita eredménye nem része a doktori fokozat minősítésének.

 

A műhelyvita nyilvánossága és rögzítése

A műhelyvita az EDT és a tudományterületi Doktori Tanácsok tagjai számára, illetve a doktorandusz hallgatói jogviszonnyal rendelkezők számára – a bizottság zárt ülése kivételével – nyilvános. A kutatási és disszertációs szakaszban hallgatói jogviszonnyal rendelkezők esetében a részvétel elvárt.

A műhelyvitáról jegyzőkönyv készül, mely két részből áll. Az első rész tartalmazza a műhelyvitában elhangzott véleményeket (feltüntetve a hozzászólókat), a második rész a bizottság zárt ülésén elhangzottakat foglalja össze, mely kitér az esetleges változtatási javaslatokra és a végső értékelésre. A jegyzőkönyv melléklete a jelenléti ív. A jegyzőkönyvet a disszertációvédési bizottság tagjainak rendelkezésére kell bocsájtani.

 

A műhelyvitára való jelentkezés benyújtásához szükséges információk

A műhelyvitára való jelentkezési anyagot (jelentkezési lap és disszertációtervezet) a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskolájának titkárságára (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8. I. em. IV. szoba) kell benyújtani személyesen vagy postai úton, illetve scannelt formában elektronikusan Somos-Füstös Katalin doktori titkár e-mail címére (fustos.kata@zeneakademi.hu).

Az önköltséges képzésben részt vevő doktoranduszok által befizetett műhelyvita-vizsgadíj (65.000,- Ft) banki átutalásához szükséges adatok:

 • Kedvezményezett neve: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskola
 • Kedvezményezett számlaszáma: 10032000-01426768-00000000
 • Közlemény: [Jelentkező neve], E0171-2510, DLA/PhD műhelyvita vizsgadíj

Külföldről történő átutalás esetén az alábbi adatokra is szükség lehet:

 • A bank neve: Magyar Államkincstár
 • A bank címe: 1139 Budapest, Váci út 71.
 • IBAN: HU22 1003 2000 0142 6768 0000 0000
 • SWIFT/BIC kód: MANEHUHB

 

Felhívjuk a szervezett képzésben részt vevő doktoranduszok figyelmét, hogy a Doktori Iskola a nemzeti felsőoktatási törvény doktori képzésre vonatkozó rendelkezéseinek betartása érdekében a szervezett képzésben műhelyvitákat a Zeneakadémia mindenkori tanévrendjében rögzített május-júniusi rendes vizsgaidőszakban szervez.

 

A műhelyvitára való jelentkezéshez jelentkezési lap ide kattintva letölthető.