Felvételi követelmények népzene BA és osztatlan szakirányokon

Fontos tudnivalók:

 • Az adott tanévre meghirdetett képzések főtárgyi követelményeiről mindenki a jelentkezésének megfelelően tájékozódjon! Az OT (osztatlan) képzés szakiránypárok és az összevont BA szakirányok követelményeit külön nem tüntetjük fel. 
 • Az OT és a BA képzések felvételi követelményei megegyeznek, így párhuzamos jelentkezések esetén az érintett tárgyakból csak egyszer kell vizsgázni.
 • A hangszeres és az énekes főtárgyi rész kétfordulós, az általános népzenei ismeretek és a kötelező hangszeres/énekes főtárgyi rész után kerül sor a választható részre, valamint a többi kötelező tárgyra.
 • A felvételiző készítsen műsorlapot a vizsgabizottság részére.
 • Az előadásokhoz szükséges közreműködő(k)ről a felvételiző gondoskodik. Amennyiben ez nem megoldható, segítséget kérhet a Népzene Tanszéktől. A kéréseket Somogyi Zsuzsanna fogadja elektronikus levélben, legkésőbb a felvételi vizsga előtt egy hónappal (somogyi.zsuzsanna[kukac]zeneakademia.hu).
 • A felvételi követelményekhez hozzátartozik az önéletrajz és motivációs levél elkészítése is. Ezen dokumentumokat kérjük a www.felvi.hu oldalán a jelentkezésnél csatolni.
 • További információk a felvételivel kapcsolatban az Oktatási Hivatal www.felvi.hu oldalán, valamint az egyetem Hallgatói követelményrendszerében találhatók.

 

Felvételi követelmények:

KÖTELEZŐ TÁRGYAKFŐTÁRGYAK
Általános népzenei ismeretek
Szolfézs-zeneelmélet
Zongora kötelező

bőgő/cselló/ütőgardon
brácsa
cimbalom
citera
duda
ének
furulya
harmonika
hegedű
klarinét/tárogató
koboz
tambura
tekerő
népzeneelmélet

 

Kötelező tárgyak

Népzenei ismeretek

Írásbeli:

Az írásbeli vizsgarész időtartama 90 perc az alábbi sorrendben: 

Feladatlap a Kárpát-medence magyar nyelvterületeihez kapcsolódó témakörökben (általános földrajz és vízrajz; néprajzi alapismeretek; népzenei stílusrétegek, műfajok és történeti vonatkozásaik; népi hangszerek; a tánc és a zene kapcsolata). A témakörök ismeretanyagához irányadó a földrajz érettségi Kárpát-medencei névanyaga, valamint az ajánlott népzenei és néprajzi szakirodalom.

Zenefelismerés a Magyar Népzenei Antológia zenei példáiból. A felvételek alapján meg kell adni az elhangzott példa műfaját és érvényességi területét (nagy népzenei dialektus és tájegység) az ITT található táblázat szerint.

Népzenei lejegyzés hangfelvételről. A feladat egy vokális és egy hangszeres egyszólamú népzenei dallam középrészletes lejegyzése. A hangszeres példát abszolút hangmagasságban, az énekes példát pedig G-re transzponálva kell leírni (a Tonus finalis megjelölésével). Minden példa hatszor hangzik el teljes egészében egy zenei szakasszal, így nem kell variánsokat rögzíteni.

Szóbeli:

A népdal memoriter anyaga válogatás Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje című kiadvány zenei példáiból. A vizsgabizottság által kiválasztott népdalokat emlékezetből, szöveggel kell elénekelni, közelítve a felvételek hangvételéhez és stíluselemeihez.


Ajánlott irodalom:

 • Keszeg Vilmos (szerk.): Magyar népi kultúra. (Ábel, 2008).
 • Képes földrajzi atlasz 5–10. osztályosok számára. (Mozaik, 2019).  
  • A Kárpát-medence domborzata és vizei (8–9).
  • Magyarország domborzata, vizei és ásványkincsei (10–11).
 • Magyar Népzenei Antológia. (FolkEurópa / MTA BTK, 2012). Digitális összkiadás.
 • Paksa Katalin: Magyar népzenetörténet. (Balassi, 2002). Az előfizetéses online kiadvány megtekinthető ITT.
 • Pávai István, Abonyi György: A magyar nyelvterület fontosabb néprajzi tájai. (Pávai István honlapja, 2020.)
 • Sárosi Bálint: Hangszerek a magyar néphagyományban. (Planétás, 1998).
 • Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv. (Hagyományok Háza, 2009). 
  • A magyar népzene (27–40).
  • Énekes népszokások (65–76).
  • Tánczene (77–88).
  • A népdalelemzés főbb szempontjai (61–64).
 • Vargyas Lajos: „Magyar népzene.” In.: Dömötör Tekla (főszerk.): Magyar néprajz VI. Népzene, néptánc, népi játék. (Akadémiai Kiadó, 1990.)
  • A kutatás története
  • A magyar népzene stílusai, típusai
  • A magyar népzene dialektusterületei
  • Variálás – népi alkotásmód
  • Hangszeres zene

 

Szolfézs-zeneelmélet

Általános követelmény: a klasszikus összhangzattan diatonikus hármas- és négyeshangzatainak, azok fordításainak, valamint a váltódomináns, a II. és a IV. fokú szűkszeptim és fordításainak ismerete. Egyszerű és összetett formák ismerete (a triósformáig).

Írásbeli feladatok:

1.) Négyszólamú 10-12 akkordból álló összhangzattanpélda diktálás utáni lejegyzése, és fokszámokkal vagy számozott basszussal való jelölése (6 eljátszás).

LETÖLTHETŐ KOTTAPÉLDA

2.) Egy, fokszámokkal megadott, maximum 11 akkordból álló harmóniasor négyszólamú kidolgozása szűkfekvésben.

LETÖLTHETŐ KOTTAPÉLDA

3.) Barokk szvittétel kétszólamú részletének lejegyzése diktálás után. Az idézet maximum 8 ütemes, a ritmikai sűrűség tekintetében legalább az egyik szólamban általános nyolcadmozgás a jellemző (10 eljátszás).

LETÖLTHETŐ KOTTAPÉLDA

4.) Egyszerű és összetett két- és háromtagú formák részeinek jelölése, hangnemek, zárlatok és funkciók megadásával, a vizsgán kézhez kapott kottába.

LETÖLTHETŐ KOTTAPÉLDA


Szóbeli feladatok:

1.) Klasszikus harmóniamenetek (maximum 11 akkordból álló) zongorázása diktálás után, szűkfekvésben.

LETÖLTHETŐ KOTTAPÉLDA

2.) Lapról éneklés: az énekszólam megszólaltatása a német romantikus dal (Schubert, Schumann, Brahms) terméséből, maximum 12 ütem terjedelemben.

LETÖLTHETŐ KOTTAPÉLDA

3.) Modális sorok, akusztikus sor, öt- és hatfokú hangsorok  felismerése hallás után, éneklése megadott hangra. 

 

Zongora kötelező

 • 1 Bach mű (18 kis prelúdium, vagy a Kétszólamú Invenciók kötetekből)
 • 1 Bartók mű (Gyermekeknek vagy Mikrokozmoszból)
 • 1 klasszikus darab (szonatina- vagy szonáta-tétel)
 

Főtárgyak

Népi bőgő/cselló/ütőgardon/tamburabőgő

Felvehető szakirányok: BA népi vonós (cselló-bőgő) • OT szakpárként a következő főtárgyakkal: népi brácsa – népi cimbalom – népi citera – népi duda – népi ének – népi furulya – népi hegedű – népi klarinét/tárogató – népzeneelmélet – tambura
Népi bőgő • Kötelező rész:
Népi bőgő • Választható rész:

Három tájegység (minimum két különböző fő dialektusterületről) népzenei anyagának stílushű megszólaltatása. Az összeállítás különböző stílusú és műfajú tételeket tartalmazzon max. 5-5 percben.

Népi cselló:

nincs külön felvételi

Ütőgardon • Kötelező+választható rész:

Fikó Regina gyimesközéploki gardonos játéka alapján a héjsza, a kettős jártatója és sírülője játszásának képessége,  akár a felvételiző számára ismeretlen dallam esetén is.  

Tamburabőgő • Kötelező rész:
 • Vrapcevo kolo – Felsőszentmárton 1956. Horvát népzenei hagyományok Magyarországon II. Vujicsics Association 2004, CD (9-es track)
 • Toncikino kolo – Mohács 1962. Horvát népzenei hagyományok Magyarországon II. Vujicsics Association 2004, CD (23-as track)
 • Szánon megyek, nem szekéren – Bogdán István - tamburaprímás, Balázs Mihály - tamburabrácsás, Sükösd, 1968. Sárosi Bálint (AP 6441c1)
 • A szegedi halastó, halastó – Bogdán István - tamburaprímás, Balázs Mihály - tamburabrácsás, Sükösd, 1968. Sárosi Bálint (AP 6441c2)
 • Hajam, hajam, hajam szála – Bogdán István - tamburaprímás, Balázs Mihály - tamburabrácsás, Sükösd, 1968. Sárosi Bálint (AP 6441c3)
 • A kemencén a kesztyű – Bogdán István - tamburaprímás, Balázs Mihály - tamburabrácsás, Sükösd, 1968. Sárosi Bálint (AP 6441c4)
Tamburabőgő • Választható rész:

Két tájegység (két különböző fő dialektusterületről) népzenei anyagának stílushű megszólaltatása. Az összeállítás különböző stílusú és műfajú tételeket tartalmazzon max. 5-5 percben.

 

Népi brácsa

Felvehető szakirányok: BA népi vonós (brácsa) • OT szakpárként a következő főtárgyakkal: népi cimbalom – népi citera – népi duda – népi ének – népi furulya – népi harmonika – népi hegedű – népi klarinét/tárogató – népi koboz – népi tekerő – népzeneelmélet
Kötelező rész:
Választható rész:

Három tájegység (minimum két különböző fő dialektusterületről) népzenei anyagának stílushű megszólaltatása. Az összeállítás különböző stílusú és műfajú tételeket tartalmazzon max. 5-5 percben.

 

Népi cimbalom

Felvehető szakirányok: BA népi cimbalom • OT szakpárként a következő főtárgyakkal: népi bőgő/cselló/ütőgardon/tamburabőgő – népi brácsa – népi duda – népi ének – népi furulya – népi harmonika – népi hegedű – népi klarinét/tárogató – népzeneelmélet – tambura

Kötelező rész:

Technikai követelmények:

 • a dúr és az összhangzatos moll skálák ismerete (5#–5b-ig),
 • bármely fokra épített dúr, moll és félszűk szeptim, valamint szűkített szeptim akkordok ismerete,
 • egy hosszabb etűd bemutatása Allaga Géza művei közül (pl.: a-moll etűd, C-dúr etűd, Vihar etűd).

Magyarpéterlaki verbunk, sebesforduló (1), sebesforduló (2), gyors csárdás
Budapest, 1990. március.
Gyűjtők: Fekete Antal, Könczei Árpád, Petrovits Tamás, Vavrinecz András.
Adatközlők: Csiszár Aladár prímás (1937), Ponci Gyula brácsás (1940), Ötvös János bőgős (1954), Buta József cimbalmos (1919).

Rozsályi verbunk, lassú és gyors csárdás, oláhos
Rozsály (Szatmár megye), 1965.11.12, Martin György gyűjtése.
Adatközlők: Márton József prímás (1924), Farkas Lajos segédprímás (1936), Márton Károly cimbalmos (1936), Márton György brácsás (1912), Horváth Géza bőgős (1936).

Tendl Pál cimbalmos prímás anyagából: sétálós, kopogós friss, Tyukodi verbunkja, friss
Lajtha László gyűjtése, II. kötet 2, 9, 25, 26

Választható rész:

Két tájegység (két különböző fő dialektusterületről) népzenei anyagának stílushű megszólaltatása. Az összeállítás különböző stílusú és műfajú tételeket tartalmazzon max. 4-4 percben.

 

Népi citera

Felvehető szakirányok: BA népi pengetős (citera–koboz) • BA népi pengetős (citera–tekerő) • OT szakpárként a következő főtárgyakkal: népi brácsa – népi duda – népi ének – népi furulya – népi harmonika – népi koboz – népi tekerő – népzeneelmélet – tambura
Kötelező rész:

1. Két különböző karakterű, hagyományos citerajátékot bemutató összeállítás előadása a Magyar citerás antológia sorozat alapján (MCA I–IV.), amely vagy egy adatközlő, vagy egy tájegység dallamai alapján készült.

2. Az alábbi citerás adatközlők alább felsorolt dallamainak ismerete. Amennyiben a lenti táblázat nem működik, IDE KATTINTVA is elérhető.

3. A pályázó legyen képes kotta alapján szolmizálva elénekelni, illetve citerás hangnembe transzponálva eljátszani egy közismert magyar népdalt. A népdalokat a vizsgáztatók választják ki a meghallgatás során Kodály Zoltán: A magyar népzene című könyvének példatárából.


Választható rész:

Két nagy tájegység népzenei anyagának stílushű megszólaltatása két összeállításban. Az összeállítás tartalmazzon parlando-rubato előadású dallamot, valamint tánczenét is (maximum 4–4 percben).

 1. Alföld
 2. Dunántúl

 

Népi duda

Felvehető szakirányok: BA népi fúvós (duda–furulya) • OT szakpárként a következő főtárgyakkal: bőgő/cselló/ütőgardon/tamburabőgő – népi brácsa – népi cimbalom – népi citera – népi ének – népi furulya – népi harmonika – népi hegedű – népi klarinét/tárogató – népi koboz – népzeneelmélet – tambura – népi tekerő
Kötelező rész:

A kötelező anyagban egy parlando-rubato és egy táncdallam kell szerepeljen palóc vagy dunántúli dudástól származó felvételről. Az alábbi felvételek a választáshoz nyújtanak segítséget, de a felvételi kötelező részében is lehet más dallamokat játszani.

Palóc duda

 1. Az én komám… – Pál István, Tereske – duda
 2. Az én komám… –  Pál István, Tereske – ének
 3. Csárdás és dobogós – Kukucska Ernő, Nógrádmegyer

Dunántúli duda

 1. Rubato – Jankovics Imre, Berzence
 2. Kanásztánc – Jankovics Imre, Berzence
 3. Csárdás – Jankovics Imre, Berzence
Választható rész:

Két tájegység (két különböző fő dialektusterületről) népzenei anyagának stílushű megszólaltatása. Az összeállítás különböző stílusú és műfajú tételeket tartalmazzon max. 4-4 percben.

 

Népi ének

Felvehető szakirányok: BA népi ének • OT szakpárként a következő főtárgyakkal: népi bőgő/cselló/ütőgardon/tamburabőgő – népi brácsa – népi cimbalom – népi citera – népi duda – népi furulya – népi harmonika – népi hegedű – népi klarinét/tárogató – népi koboz – népzeneelmélet – tambura – népi tekerő
Kötelező rész:

Szlavóniai karikázó dallamok VAGY domaházi táncdallamok éneklése
A dallamokhoz lehetőség van önálló szövegválogatásra a vonatkozó szakirodalom alapján. Az összeállítás maximum 4 perc lehet.

Ballada éneklése:
Válasszon az alábbi dallamok közül egyet! Kérjük, hogy az esetleges kiegészítéseket vagy rövidítéseket a vonatkozó szakirodalom alapján a történet teljességének megtartásával alakítsák ki! Az összeállítás maximum 4 perc lehet.

Az megadott példákat a Publikált népzenei felvételek internetes adatbázisában találja meg. Az Arch.szám mezőbe írja be a dal után található archívumi számot változatlan formában.

Választható rész:

Két tájegység (két különböző fő dialektusterületről) népzenei anyagának stílushű megszólaltatása. Az összeállítás különböző stílusú és műfajú tételeket tartalmazzon max. 4-4 percben.

 

Népi furulya

Felvehető szakirányok: BA népi fúvós (duda–furulya) • BA népi fúvós (furulya) • OT szakpárként a következő főtárgyakkal: bőgő/cselló/ütőgardon/tamburabőgő – népi brácsa – népi cimbalom – népi citera – népi duda – népi ének – népi harmonika – népi hegedű – népi klarinét/tárogató – népi koboz – népzeneelmélet – tambura – népi tekerő
Kötelező rész:

A kötelező anyagban egy parlando-rubato és egy táncdallam kell szerepeljen, gyimesi, vagy székely, vagy palóc, vagy dunántúli furulyástól származó felvételről. Az alábbi felvételek a választáshoz nyújtanak segítséget, de a felvételi kötelező részében is lehet más dallamokat játszani.

Gyimesi furulya

 1. Keserves – Tímár Viktor, Hidegség
 2. Lassú magyaros – Tímár Viktor és Tímár János, Hidegség
 3. Sebes csárdás – Tímár Viktor, Hidegség
 4. Féloláhos – Tímár Viktor, Hidegség

Székelyföldi furulya

 1. Keserves 1. – Szőcs János, Orotva (Gyergyó)
 2. Keserves 2. – Szőcs János, Orotva (Gyergyó)
 3. Kétlépésű csárdás – András József, Székelyszentmihály (Udvarhely)
 4. Egylépésű csárdás - András József, Székelyszentmihály (Udvarhely)
 5. Marosszéki - András József, Székelyszentmihály (Udvarhely)

Dunántúli furulya

 1. Kanásztáncok (2 dallam) – Badacsonyi Lajos, Zalavég
 2. Betyárnóták (2 dallam)  – Badacsonyi Lajos, Zalavég
 3. Mikor mentem... –  Badacsonyi Lajos, Zalavég, ének
 4. Sobri Jóska - Badacsonyi Lajos, Zalavég, ének

Palóc furulya

 1. Sok szép napot éjszakával – Pál István, Tereske – furulya
 2. Sok szép napot éjszakával – Pál István, Tereske – ének
 3. Dudanóta – Pál István, Tereske – furulya
 4. Dudanóta – Pál István, Tereske – ének
Választható rész:

Két tájegység (két különböző fő dialektusterületről) népzenei anyagának stílushű megszólaltatása. Az összeállítás különböző stílusú és műfajú tételeket tartalmazzon max. 4-4 percben.

 

Népi harmonika

Felvehető szakirányok: OT szakpárként a következő főtárgyakkal: népi brácsa – népi cimbalom – népi citera – népi duda – népi ének – népi furulya – népi hegedű – népi klarinét/tárogató – népi koboz – népi tekerő – népzeneelmélet – tambura
Kötelező rész:
Választható rész:

Két tájegység (két különböző fő dialektusterületről) népzenei anyagának stílushű megszólaltatása. Az összeállítás különböző stílusú és műfajú tételeket tartalmazzon max. 5-5 percben.

 

Népi hegedű

Felvehető szakirányok: BA népi vonós (hegedű) • OT szakpárként a következő főtárgyakkal: népi cimbalom – népi duda – népi ének – népi furulya – népi harmonika – népi klarinét/tárogató – népzeneelmélet – tambura
Kötelező rész:
 • új stílusú lassú csárdás és verbunk: gömöri verbunk és lassú csárdás (Varsányi Ildikó: Gömöri népzene 1. számból a verbunk; 3. számból a lassú csárdás)
 • régi stílusú férfitánc: székely verbunk közjátékkal (Lajtha László: Kőrispataki gyűjtés 28. dallam)
 • régi stílusú aszimmetrikus hangsúlyozású táncok: széki lassú (Lajtha László: Széki gyűjtés, 15. dallam); széki magyar (Lajtha László: széki gyűjtés 1. dallam); marosszéki forgatós (Lajtha László: Kőrispataki gyűjtés 2. dallam), magyarlónai legényes
 • rubato dallam: gyimesi keserves (Új pátria sorozat, Zerkula János keservesei 8. szám)

A kötelező anyag szóló előadásban, kíséret nélkül játszandó!

A felvételizőnek az alap- illetve a középfokú népzeneoktatás szintjén tisztában kell lennie és alkalmaznia kell a népzene előadásmódjának jellegzetességeit.

Választható rész:

A felvételiző a következőkben felsorolt anyagokból állíthatja össze szabadon választott vizsgaanyagát, amely tájegységenként 5-5 perc időtartamú kell legyen:

 • Dunántúl (válogatás valamely hagyományos stílusban játszó zenekar anyagából: Bogyiszló, Madocsa, Perkáta, Szany)
 • Palócföld (válogatás valamely hagyományos stílusban játszó zenekar anyagából: Kartal, Tura, Alsókálosa, Osgyán)
 • Szatmár (válogatás a szatmárököritói, a tiszakóródi, a kisari, a jánkmajtisi vagy a szamosangyalosi zenekar anyagából)
 • Kalotaszeg (válogatás a mérai "Öreg Árus", a gyerővásárhelyi "Nonika Miklós", vagy a bogártelki "Cilika banda" anyagából)
 • Bonchida (Kallós Zoltán gyűjtéseiből); Magyarpalatka (Kodoba zenekar repertoárjából); Ördöngösfüzes (id. Mezei Ferenc repertoárjából)
 • Vajdaszentivány (Horváth Elek repertoárjából); Magyarpéterlaka (Csiszár Aladár vagy Lunka József repertoárjából)
 • Gyimes (Halmágyi Mihály, Zerkula János vagy más hagyományos stílusban játszó prímás anyagából)

A felvételizők számára a népzenei előadás mintájául, példaképéül kell álljanak a felvételi-bizottság által közreadott vagy kijelölt anyagok, amelyek stílushű reprodukálása, megszólaltatása felvételi követelmény.

 

Népi klarinét/tárogató

Felvehető szakirányok: BA népi fúvós (klarinét–tárogató) • OT szakpárként a következő főtárgyakkal: népi bőgő/cselló/ütőgardon/tamburabőgő – népi brácsa – népi cimbalom – népi duda – népi ének – népi furulya – népi harmonika – népi hegedű – népzeneelmélet – tambura
Kötelező rész:
Választható rész:

Két tájegység (két különböző fő dialektusterületről) népzenei anyagának stílushű megszólaltatása. Az összeállítás különböző stílusú és műfajú tételeket tartalmazzon max. 4-4 percben.

 

Népi koboz

Felvehető szakirányok: BA népi pengetős (citera–koboz) • OT szakpárként a következő főtárgyakkal: népi brácsa – népi citera – népi duda – népi ének – népi furulya – népi harmonika – népi tekerő – népzeneelmélet – tambura
Kötelező rész:

1. Két hagyományos kobozjátékot bemutató összeállítás előadása (egy Gyöngyös György és egy Păun Vasile repertoárjából) eredeti hangolással. A műsorszámban jelenjen meg a dallamjáték mellett az ének- vagy hegedűkíséret is.

2. Az alábbi kobzos adatközlők felsorolt dallamainak ismerete. Amennyiben a lenti táblázat nem működik, IDE KATTINTVA is elérhető.

3. A pályázó legyen képes kotta alapján szolmizálva elénekelni, illetve kobzos alaphangnemekbe transzponálva eljátszani egy közismert moldvai népdalt. A népdalokat a vizsgáztatók választják ki a meghallgatás során Balogh Sándor: Megvirágzott a diófa című kiadványából.

4. Skálagyakorlatok és akkordfűzések bemutatása A e a d’ hangolású kobzon:

 • E-dúr, A-dúr, D-dúr és G-dúr hangsorokra épülő akkordfűzések I-IV-V-I. fokokon, valamint az adott hangnem alapskálája.
 • a-moll, h-moll, d-moll, e-moll, fisz-moll hangsorokra épülő akkordfűzések I-VII-III-V-I. fokokon, valamint az adott hangnem alapskálája.
 • A következő hangsorokhoz tartozó skálagyakorlatok: dór, fríg, mixolíd és lá-pentaton hangsorok tetszőleges alaphangról.


Választható rész:

Két összeállítás a hagyományos kobozjáték stílusjegyeinek figyelembevételével.

 1. Moldvai énekes- és táncdallamok (hegedűs, furulyás vagy kavalos dallamok) kobzos parafrázisa A e a d’ hangolású kobzon.
 2. Egy hagyományos kobozjátékot bemutató összeállítás előadása (Gyöngyös György vagy Păun Vasile repertoárjából) eredeti hangolással.


A hivatkozott dallamok forrásai:

 

Tambura

Felvehető szakirányok: BA népi pengetős (tambura) • OT szakpárként a következő főtárgyakkal: népi bőgő/cselló/ütőgardon/tamburabőgő – népi brácsa – népi cimbalom – népi citera – népi duda – népi ének – népi furulya – népi harmonika – népi hegedű – népi klarinét/tárogató – népi koboz – népi tekerő – népzeneelmélet
Kötelező rész:
 • Vrapcevo kolo – Felsőszentmárton 1956. Horvát népzenei hagyományok Magyarországon II. Vujicsics Association 2004, CD (9-es track)
 • Toncikino kolo – Mohács 1962. Horvát népzenei hagyományok Magyarországon II. Vujicsics Association 2004, CD (23-as track)
 • Szánon megyek, nem szekéren – Bogdán István - tamburaprímás, Balázs Mihály - tamburabrácsás, Sükösd, 1968. Sárosi Bálint (AP 6441c1)
 • A szegedi halastó, halastó – Bogdán István - tamburaprímás, Balázs Mihály - tamburabrácsás, Sükösd, 1968. Sárosi Bálint (AP 6441c2)
 • Hajam, hajam, hajam szála – Bogdán István - tamburaprímás, Balázs Mihály - tamburabrácsás, Sükösd, 1968. Sárosi Bálint (AP 6441c3)
 • A kemencén a kesztyű – Bogdán István - tamburaprímás, Balázs Mihály - tamburabrácsás, Sükösd, 1968. Sárosi Bálint (AP 6441c4)
Választható rész:

Két tájegység (két különböző fő dialektusterületről) népzenei anyagának stílushű megszólaltatása. Az összeállítás különböző stílusú és műfajú tételeket tartalmazzon max. 4-4 percben.

 

Népi tekerő

Felvehető szakirányok: BA népi pengetős (citera–tekerő) • OT szakpárként a következő főtárgyakkal: népi brácsa – népi citera – népi duda – népi ének – népi furulya – népi harmonika – népi koboz – népzeneelmélet – tambura
Kötelező rész:
 1. Két összeállítás: egy szentesi/Szentes környéki (Szenyéri Dániel, Balla István, Sipos József) és egy csongrád környéki tekerős (Bársony Mihály, ‘Cselédes’ Varga Mihály, Sinkó János) konkrét hangfelvétele alapján max. 4-4 percben, melyekben a parlando-rubato előadásmódú dallamok mellett kivétel nélkül szerepelnek a tekerő repertoárjára jellemző tánctípusok zenéi is (oláhos, lassú csárdás, friss csárdás).
 2. Egy, a vizsgáztatók által kiválasztott dallam szolmizálása, hangszerre való transzponálása, eljátszása.
Választható rész:

Két összeállítás: az Alföld vagy a Dunántúl eredetileg énekes vagy más adott hangszeren (citera, furulya, duda) megszólaltatott zenei anyagából max. 4-4 percben.

 

Népzeneelmélet

Felvehető szakirányok: OT szakpárként a következő főtárgyakkal: népi bőgő/cselló/ütőgardon/tamburabőgő – népi brácsa – népi cimbalom – népi citera – népi duda – népi ének – népi furulya – népi hegedű – népi harmonika – népi klarinét/tárogató – népi koboz – népi tekerő – tambura

A népzeneelmélet szakirány felvételi vizsgája csak szóbeli részekből áll.

Kötelező rész:

 • Egy népdal szolmizálása emlékezetből a népdal memoriter anyagából. A dalt a bizottság választja ki. 
 • Egy népdal szolmizálása, majd elemzése lapról. A dalt a bizottság választja ki. 
 • Egy, a vizsgabizottság által kiválasztott téma szóbeli kifejtése az alább felsoroltak közül, 10 percnyi felkészülési időt követően.

Választható rész:

 • Egy, a felvételiző által kiválasztott téma szóbeli kifejtése az alább felsoroltak közül, felkészülési idő nélkül.

Témakörök:

 • a magyar népdalok zenei jellemzői és elemzési lehetőségei
 • a magyar népzene pentaton stílusrétegei
 • a középkor és a 16–17. század magyar népzenéje
 • a 18–19. század magyar népzenéje és a népies műdalok, hatásuk a magyar népzenére
 • a magyar népdal új stílusa
 • hangszerhasználat a magyar népzenében
 • a magyar népdalok szövegműfajai
 • a magyar népszokások zenéje
 • a magyar néptánc műfajai, tánc és zene kapcsolata
 • a magyar népzenei illetve néptánc-dialektusterületek

Ajánlott irodalom:

 • Keszeg Vilmos (szerk.): Magyar népi kultúra. (Ábel, 2008).
 • Bartók Béla: A magyar népdal. (Rózsavölgyi és Társa, 1924).
 • Képes földrajzi atlasz 5–10. osztályosok számára. (Mozaik, 2019).  
  • A Kárpát-medence domborzata és vizei (8–9).
  • Magyarország domborzata, vizei és ásványkincsei (10–11).
 • Kodály Zoltán: A magyar népzene. A példatárat szerkesztette Vargyas Lajos. (Zeneműkiadó, 1952).
 • Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete. (Osiris, 2001).
 • Kósa László: Ki népei vagytok? Magyar néprajz. (Planétás, 1998).
 • Magyar Népzenei Antológia. (FolkEurópa / MTA BTK, 2012). Digitális összkiadás.
 • Paksa Katalin: Magyar népzenetörténet. (Balassi, 2002). Az előfizetéses online kiadvány megtekinthető ITT.
 • Pávai István, Abonyi György: A magyar nyelvterület fontosabb néprajzi tájai. (Pávai István honlapja, 2020.)
 • Sárosi Bálint: A hangszeres magyar népzenei hagyomány. (Balassi Kiadó, 2008). Az előfizetéses online kiadvány megtekinthető ITT.
 • Sárosi Bálint: Hangszerek a magyar néphagyományban. (Planétás, 1998).
 • Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv. (Hagyományok Háza, 2009). 
 • Vargyas Lajos: „Magyar népzene.” In.: Dömötör Tekla (főszerk.): Magyar néprajz VI. Népzene, néptánc, népi játék. (Akadémiai Kiadó, 1990.)