A legkisebbeknek sincs megtiltva, hogy nagy dolgokról álmodjanak, sőt törekedjenek is nagy dolgokra – szerényen, képességeikhez mérten.

Liszt Augusz Antalnak

Külföldi felsőfokú végzettség elismertetése a doktori programokra történő jelentkezéshez

FIGYELEM! A koronavírus-járvány miatti korlátozások miatt 2020. március 12-től  az elismerési kérelmek személyes benyújtására nincs lehetőség.

Kérjük, hogy a kérelmeket postai úton adják fel a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Szabad Attila, 1391 Budapest, Pf. 206. postai címre, vagy e-mailben küldjék meg a szabad.attila@zeneakademia.hu e-mail címre, lehetőleg szkennelt formában. Az e-mailben küldött kérelmeket a járvány miatti rendkívüli helyzet elmúltával papíralapon is be kell majd nyújtani.

A kérelembenyújtással kapcsolatos telefonos tájékoztatás 2020. március 13-tól szünetel. Kérdéseket a szabad.attila[kukac]zeneakademia.hu címen lehet feltenni.

A kérelembenyújtás határideje NEM MÓDOSUL, tehát 2020. március 16. marad. Határidőre legalább a kitöltött kérelem formanyomtatványt be kell nyújtani. Hiányos kérelem esetén (pl. ha a mellékletek, fordítások hiányoznak) a kérelmezőt a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül hiánypótlásra szólítjuk fel, amelynek teljesítési határideje 21 nap.

 

Figyelem! A 2020. évi szervezett (négyéves) nappali tagozatos képzésre történő jelentkezéshez szükséges elismertetési kérelem benyújtásának határideje: 2020. március 16.

 

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskolájába történő jelentkezés esetén azon jelentkezőknek, akik külföldi vagy külföldi rendszerű intézményben szerzett felsőfokú oklevéllel rendelkeznek, az oklevelük által tanúsított végzettségi szint elismerését kell kérelmezniük az Egyetemnél. Az eljárás részletes szabályait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hallgatói Követelményrendszer VI. rész Doktori Szabályzat 13-16. §-ai tartalmazzák.

A Doktori Iskolába mesterfokozatként (vagy annak megfeleltethető egyetemi szintű végzettségként) elismert végzettségi szintű oklevéllel lehet jelentkezni.

A mesterfokozat végzettségi szintjével egyenértékű végzettségi szintet tanúsító oklevélként a külföldi oklevél akkor ismerhető el, ha

a)

– osztatlan képzésben, egyetemi szinten folytatott legalább négyéves tanulmányok befejezését tanúsítja, vagy

– osztott képzésben a másodikként megszerezhető, legalább egyéves külföldi felsőoktatási végzettség (fokozat) megszerzését tanúsítja, feltéve, hogy a felsőoktatásban folytatott tanulmányok teljes időtartama eléri a négy évet,

b) megállapítható a végzettségi szintek összevethetősége, és

c) a külföldi oklevél az oklevelet kibocsátó országban tudományos fokozat megszerzésére irányuló képzésre való jelentkezésre jogosít.

 

Az elismerési eljárás lefolytatásához a jelentkezőnek személyesen vagy postai úton a Doktori Iskola Titkárságára (H-1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.) – a jelentkezést megelőzően – be kell nyújtania a következő dokumentumokat:

1. Kitöltött és aláírt kérelem (formanyomtatvány).

2. Az eredeti oklevél hiteles másolata*, illetve, kivételesen, az eredeti oklevéllel azonos okirat (pl. másodlat) hiteles másolata.

3. A külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat hiteles másolata (pl. leckekönyv, oklevélmelléklet), amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát és a bizonyítvány vagy oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények (a hallgatott tantárgyak, vizsgák, szakdolgozatok, záróvizsgák stb.) sikeres teljesítését.

4. Ha a 3. pontban megjelölt okirat nem tartalmaz vonatkozó információt, akkor az oklevelet kiállító felsőoktatási intézmény igazolása arról, hogy az oklevél az oklevelet kibocsátó országban tudományos fokozat megszerzésére irányuló képzésre való jelentkezésre jogosít.

5. A 2. és 3. pontok szerinti okiratok hiteles – angol, német, olasz nyelvű dokumentumok esetén nem hiteles – fordítását**.

Az 1., 2., 3. és 5. pont szerinti dokumentumokat papíralapon kell benyújtani. A 4. pont szerinti igazolás papíralapon vagy elektronikus úton is benyújtható.

* Hiteles másolat készítésére erre felhatalmazott magyar közjegyző, az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI), illetve Magyarország külképviseleti szervei jogosultak. Hiteles másolatnak minősül az eredeti okiratoknak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem által készített másolata is.

**Hiteles fordításnak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) (1062 Budapest, Bajza utca 52., valamint vidéki kirendeltségei), a magyar külképviseleti szerv, illetve a magyar közjegyző hitelesítési záradékával ellátott fordítás, továbbá az Európai Unió valamely tagállamának belső joga szerinti hiteles fordítás minősül.

Nem hiteles fordításnak minősül a bármely fordítóiroda által készített nem hiteles fordítás.

 

A kérelem benyújtásának határideje a 2020. évi felvételi eljárásban: 2020. március 16., hétfő.

 

Az a jelentkező, aki a felvételi jelentkezési határidő napján még nem rendelkezik a továbbtanuláshoz szükséges, elismertetendő oklevéllel, de várhatóan a felvételi vizsga megkezdéséig megszerzi azt, a kérelmet köteles 2020. március 16-ig benyújtani, azzal, hogy a kérelem mellékleteit legkésőbb a felvételi vizsga megkezdéséig kell benyújtania.

 

Amennyiben a jelentkező kérelmét személyesen nyújtja be, be kell mutatnia személyi adatok igazolására szolgáló hatósági igazolványát. Postai úton történő beküldés esetén a személyi adatok igazolására szolgáló hatósági igazolvány másolatát is csatolni kell.

Meghatalmazott eljárása esetén meghatalmazás benyújtása is szükséges. A kérelmezőnek (meghatalmazónak) a személyi adatok igazolására szolgáló hatósági igazolványának másolatát ebben az esetben is csatolnia kell.

 

Az elismerési eljárásról további információt Szabad Attila képzési és akkreditációs szakreferens ad a (+36-1) 462-4661-es telefonszámon vagy a szabad.attila@zeneakademia.hu e-mail címen.