A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskolájának felvételi tájékoztatója szervezett DLA képzésre

FIGYELEM! A jelentkezési határidő a 2024/2025. tanévre: 2024. április 15.

 

Az alábbi DLA programokra lehet jelentkezni:

 • billentyűs és akkordikus
 • egyházzene
 • ének
 • fúvós
 • karvezetés
 • népzene
 • ütő
 • vonós
 • zeneelmélet
 • zeneszerzés
 • zongorakísérő és korrepetitor

Jelentkezni a Doktori Iskola Titkárságán beszerezhető vagy az lfze.hu honlapról letölthető jelentkezési lap kitöltésével és a szükséges mellékletek benyújtásával lehet.

 

Jelentkezéskor benyújtandó:

 1. nyomtatott betűkkel, pontosan kitöltött jelentkezési lap
 2. szakmai önéletrajz (amely tartalmazza az elmúlt öt év fontosabb zenei tevékenységét, versenyek eredményét, kurzusokat, szakmai továbbképzéseket, hangfelvételek, publikációk jegyzékét stb.)
 3. műsorterv a felvételi (al)programspecifikus követelményei szerint (az MA diplomaműsorát is kérjük mellékelni!)
 4. kutatási terv/disszertációvázlat (három-öt A/4-es oldal) + bibliográfia
 5. a jelentkezési díj (9.000 Ft) befizetését igazoló dokumentum*
 6. legalább jó minősítésű egyetemi diploma** másolata
 7. nyelvvizsga-bizonyítvány másolata: a jelentkezéshez egy nyelvből (amely lehet: angol, német, olasz, francia, orosz vagy spanyol, illetve nem magyar anyanyelvűek esetében magyar mint idegen nyelv) legalább középfokú (KER B2-es szintű) komplex (“C” típusú), államilag  elismert nyelvvizsga szükséges. (Az akkreditált nyelvvizsgákról, valamint a külföldön szerzett nyelvvizsgák honosításáról tájékoztatást az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központjától, a www.nyak.hu weboldalon vagy a 1122 Budapest, Maros u. 19-21. sz. alatt lehet szerezni. Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskolája nyelvvizsgák honosításával kapcsolatos ügyekben nem illetékes.)

 

*Banki átutaláshoz szükséges adatok:

Kedvezményezett neve: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskola

Kedvezményezett számlaszáma: 10032000-01426768-00000000

Közlemény: [Jelentkező neve], E0171-2510, doktori jelentkezési  díj

 

Külföldről történő átutaláshoz szükséges adatok:

A bank neve: Magyar Államkincstár

A bank címe:  1139 Budapest, Váci út 71.

IBAN: HU22 1003 2000 0142 6768 0000 0000   

SWIFT/BIC: HUSTHUHB

Ha a banki utalásánál 2db SWIFT/BIC kódot kell feltüntetni a számlaszám mellett (közvetítő bank is részt vesz a tranzakcióban), akkor a számlavezető bank a Magyar Államkincstár (HUSTHUHB), a levelező bank pedig az MNB (MANEHUHB).

 

**Záróvizsga előtt álló egyetemi hallgatók leckekönyvük másolatát csatolják. Amennyiben a diploma a felvételi vizsgán már rendelkezésre áll, legkésőbb a felvételi vizsga megkezdéséig e-mailben kérjük elküldeni az egyetemi tanulmányokat lezáró oklevelet. Amennyiben a záróvizsgára a felvételi vizsgát követően kerül sor, a scannelt diplomamásolatot pozitív felvételi döntés esetén kérjük a kézhezvétel után haladéktalanul beküldeni e-mailben.

 

A külföldi diplomákat, amennyiben azok nincsenek honosítva, el kell ismertetni. A 2024. évi szervezett (négyéves) doktori felvételi eljáráshoz szükséges diplomaelismertetési kérelmeket a "Külföldi felsőfokú végzettség elismertetése" menüpontban leírtaknak megfelelően kell benyújtani 2024. március 15-ig. Az elismerési eljárásról további információt Kőrösi Márta titkársági munkatárs ad a (+36-1) 462-4641-es telefonszámon vagy a korosi.marta@zeneakademia.hu e-mail címen.

 

Jelentkezési határidő: 2024. április 15. A jelentkezési anyagokat e-mailben várjuk a fustos.kata@zeneakademia.hu e-mail címre!

 

A DLA felvételi VÁRHATÓ időpontja: 2024. június 10–14.

 

a felvételi vizsga menete

 

Figyelem! A felvételi vizsga itt ismertetett menetét, valamint annak részleteit folyamatosan aktualizáljuk! Kérjük a jelentkezőket és érdeklődőket, rendszeresen figyeljék a honlapon közzétett felvételi információkat.

 

1. Írásbeli vizsga minden felvételizőnek

A közös írásbeli vizsga időpontja és helye: 2024. június 10. (hétfő) 9:00, W52 18. terem

Az írásbeli vizsga első részében a jelentkezők szövegértési, fogalmazási készségét mérjük fel egy zenei témájú tudományos szöveg értelmezési feladatával irányított kérdések/instrukciók alapján. A fogalmazást 2-3 A4-es oldal terjedelemben, kézzel írva kell elkészíteni egy óra alatt. 

Az írásbeli vizsga második részében egy adott zeneművet kell felismerniük a jelentkezőknek hangfelvétel alapján, majd a hangfelvétel részletének meghallgatását követően félóra alatt megadott szempontrendszer alapján elemzik a hallott művet. A felvételi bizottság a következő művek egyikéből választ ki meghallgatásra egy részletet:

 • Monteverdi: Poppea megkoronázása
 • Bach: Musikalisches Opfer
 • Haydn: A Teremtés
 • Mozart: c-moll zongoraverseny, K. 491
 • Beethoven: 6. szimfónia
 • Liszt: Tasso
 • Brahms: 4. szimfónia
 • Stravinsky: Le Sacre du Printemps (Tavaszi áldozat)
 • Schönberg: Pierrot Lunaire
 • Bartók: 2. hegedűverseny

Az egyes programok a felvételi vizsga részeként kiegészítő írásbeli vizsgát is előírhatnak. A kiegészítő írásbeli vizsgákról a jelentkezők a programspecifikus felvételi követelményekben tájékozódhatnak.

2. Művészeti-alkotói tevékenység felmérése

Az előadó-művészeti tevékenységet a felvételi bizottság a programspecifikus felvételi követelmények szerint összeállított, kb. egyórás műsor egyes részleteinek előadása alapján értékeli. A műrészletek kiválasztásáról a felvételi bizottság a helyszínen dönt.

A felvételi program összeállításának általános kritériumai:

 • a felvételiző adjon elő olyan művet is, mely nem szerepelt a diplomaműsorában;
 • a felvételiző felvételi anyagában szerepeljen olyan 1945 után keletkezett mű, mely szintén nem szerepelhetett a korábbi diplomaműsorában;
 • az MA diplomaműsort kérjük mellékelni.

A meghallgatáson legalább 70 pontot elérő jelentkezők jutnak tovább a felvételi vizsga harmadik fordulójába.

3. Egyéni beszélgetés a hangszeres értékelésen továbbjutók részére

Az egyéni beszélgetés tartalma az írásbeli feladat kiértékelése, a művészeti és tudományos kutatási tématervről való előzetes elképzelések ismertetése, valamint az általános szakmai és műveltségi ismeretek felmérése. A beszélgetésekre szakonkénti kiértesítés szerint kerül sor, az írásbeli vizsgát, valamint a meghallgatásokat követően.

 

PROGRAMSPECIFIKUS FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK A MŰVÉSZETI-ALKOTÓI TEVÉKENYSÉG FELMÉRÉSÉRE ÉS A KIEGÉSZÍTŐ ÍRÁSBELI VIZSGÁKRA VONATKOZÓAN

A művészeti-alkotói tevékenység felmérésére és a kiegészítő írásbeli vizsgákra vonatkozó programspecifikus követelmények innen letölthetők.

 

A Felvételi Bizottság mindkét fordulóban (művészeti-alkotói tevékenység felmérése a meghallgatás és a programspecifikus kiegészítő szakmai feladatok alapján, valamint egyéni beszélgetés) 100 pontig terjedő pontszámmal értékeli a jelentkezők teljesítményét. Felvételre csak azok a jelentkezők javasolhatók, akik mind a 2., mind pedig a 3. fordulóban legalább 70 pontot elértek, valamint elérik a keretszám alapján meghúzott felvételi ponthatárt. A felvételről a DLA Doktori Tanácsa dönt, a meghatározott keretszámok és a DLA tagozat rendelkezésére bocsájtott állami támogatás figyelembevételével. A DLA tagozat 2022. évi ösztöndíjas felvételi keretszáma előreláthatólag 20 fő.

 

Eredményhirdetés: a felvételi vizsga lezárását követő napon, de legkésőbb harminc napon belül.

 

A felvételt nyert jelentkezők állami ösztöndíjban részesülhetnek. Az ösztöndíjakat a DLA Doktori Tanácsa a felvételi vizsgán elért teljesítmények rangsora alapján ítéli oda. Az ösztöndíj mértéke a négyéves képzés során: 140.000 Ft/hó az első két évben, 180.000 Ft/hó a második két évben.

 

A doktori képzésre olyan jelentkezők is felvehetők önköltséges formában, akik nem részesül(het)nek állami ösztöndíjban, vagy ösztöndíjra nem tartanak igényt. A magyar állami ösztöndíjban nem részesülők a képzésért önköltséget fizetnek. A magyar állami ösztöndíjra jogosultakat a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdése sorolja fel. Az Európai Gazdasági Térség állampolgárai a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel vehetnek részt a doktori képzésben.

Az önköltséges DLA képzésben a 2021/2022. tanévtől kezdve a féléves önköltség összege 487.500,- Ft.

 

A szervezett képzés menetéről, illetve a doktori eljárásról további információk a Doktori Iskola honlapján, valamint a Hallgatói Követelményrendszer részét képező Doktori Szabályzatban és Doktori Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban találhatók, melyek a Szabályozás menüpontban érhetők el.

 

2016-tól a szervezett doktori képzés időtartama nyolc félévre, azaz négy évre emelkedett. Az első két év képzési és kutatási szakasz, a második két év pedig kutatási és disszertációs szakasz. A doktori képzés során a negyedik félév végén, a képzés képzési és kutatási szakaszának lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri, értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A komplex vizsga letételét követő harmadik év végéig (illetve a negyedik év végén megszerzendő abszolutóriumot követő egy év végéig) a doktori disszertációt be kell nyújtani. Akik sikeresen megvédik disszertációjukat, 400.000 Ft egy összegű „jutalomban" részesülnek.