A komplex vizsga

A doktori képzés során, a negyedik félév végén, a képzés képzési és kutatási szakaszának lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri, értékeli a tanulmányi, kutatási, művészeti előmenetelt.

A komplex vizsga nyilvános.

A komplex vizsga vizsgabizottsága 3 fős. Tagjai: a vizsgázó programvezetője, további két főt az illetékes tudományterületi DT választ meg, figyelembe véve azt, hogy a további tag a tudomány- és művészeti területnek megfelelő doktori fokozattal vagy azzal egyenértékű művészeti díjjal rendelkező személy, DLA területen vizsgázó jelölt esetében egy tag zenetudós legyen. A bizottság elnöke az egyetem egyetemi tanára, Professor Emeritusa vagy habilitált docense lehet, az elnök személyét a három tag közül az illetékes DT elnöke jelöli ki. A bizottságnak nem lehet tagja a jelölt konzulense. Amennyiben a programvezető témavezető is egyben, helyette az illetékes DT a bizottság összetételének figyelembevételével vagy egy másik program vezetőjét, vagy pedig más, fokozattal rendelkező, DLA esetén a jelölt művészeti területét képviselő művészt, PhD esetén a jelölt tudományterületét képviselő oktatót vagy kutatót jelöl ki a programvezető helyett bizottsági tagnak.

A szervezett képzésben a doktorandusz témavezetője a komplex vizsgát megelőzően írásban értékeli a jelölt előrehaladását.

 

A komplex vizsga két részből áll:

  1. elméleti vagy művészeti rész,
  2. disszertációs rész.

Az elméleti/művészeti részt az előadó-művészeti és egyházzene DLA-programokban részt vevők egy 30 perces koncerttel és az ahhoz kapcsolódó 15 perces ismertetővel, a zeneelmélet és zeneszerzés DLA-programokban részt vevők 30 perces tudományos előadással, a zenetudományi képzésben (PhD) részt vevők pedig két különböző témában bemutatott 30-30 perces tudományos előadással teljesítik. Az előadó-művészeti és egyházzene DLA-programokban előírt koncertismertető teljesíthető írásban is, melynek a jelölt önálló, elemző munkáján kell alapulnia.

A disszertációs rész a disszertációról szóló 20 perces előadással teljesíthető. Az előadásnak ki kell térnie a kutatási tervre, a disszertációkészítés kutatásmódszertani elemeire, továbbá részletezően a disszertáció egy fejezet(részlet)ére.

 

A komplex vizsga két részét külön-külön pontozással kell értékelni. A vizsgateljesítményt a bizottság tagjai egyenként és vizsgarészenként 0-tól 100-ig terjedő pontszámmal értékelik és vizsgarészenként a leadott szavazatok számával átlagolják. Ha valamely vizsgarészből a jelölt nem ért el 61 pontos átlagot, akkor az a vizsgarész „nem megfelelt”. Nem megfelelt a vizsgarész akkor is, ha a bizottság legalább két tagja 61-nél kevesebb pontot adott. A komplex vizsga akkor sikeres, ha mindkét vizsgarész sikeres. A sikeres (61-100 közötti pontátlagot elért) komplex vizsga minősítése "megfelelt", a nem sikeres (61 alatti pontátlagot elért) komplex vizsga minősítése "nem megfelelt".

Sikertelen vizsgarész(ek) esetén a vizsgázó az adott vizsgaidőszakban további egy alkalommal megismételheti a komplex vizsgát a nem teljesített vizsgarész(ek)ből. A megismételt vizsgára öttagú bizottságot kell kijelölni az első bizottság összetételére vonatkozó szabályok figyelembevételével. A megismételt vizsgát a pontozásra vonatkozó fenti szabályok szerint kell értékelni, azzal a különbséggel, hogy sikertelen a megismételt vizsgarész akkor is, ha a bizottság legalább három tagja 61-nél kevesebb pontot adott. A megismételt vizsga sikertelensége esetén a hallgatói jogviszony megszűnik.

A komplex vizsga eredménye nem része a doktori fokozat minősítésének.

 

A komplex vizsgára való jelentkezés benyújtásához szükséges információk:

A komplex vizsgára való jelentkezési lapot, illetve legkésőbb a vizsga időpontját megelőző tizedik napig benyújtandó mellékleteket (1. disszertációtervezet; 2. disszertációfejezet vagy annak 5-10 oldalas része; 3. munkabibliográfia; 4. kutatási és disszertációírási ütemterv) a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskolájának titkárságára (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8. I. em. IV. szoba) kell benyújtani személyesen vagy postai úton, illetve scannelt formában elektronikusan Somos-Füstös Katalin doktori titkár e-mail címére (fustos.kata@zeneakademi.hu).

A komplex vizsga az egyéni képzésre jelentkező, doktorhallgatói jogviszonnyal még nem rendelkező jelöltek részére vizsgadíj-köteles. A vizsgadíjat (72.000,- Ft) legkésőbb a vizsga időpontját megelőző tizedik napig átutalással kell teljesíteni a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem bankszámlaszámára.

A komplex vizsga vizsgadíjának (72.000,- Ft) banki átutalásához szükséges adatok:

  • Kedvezményezett neve: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskola
  • Kedvezményezett számlaszáma: 10032000-01426768-00000000
  • Közlemény: [Jelentkező neve], E0171-2510, DLA/PhD komplex vizsga díja

Külföldről történő átutalás esetén az alábbi adatokra is szükség lehet:

  • A bank neve: Magyar Államkincstár
  • A bank címe: 1139 Budapest, Váci út 71.
  • IBAN: HU22 1003 2000 0142 6768 0000 0000
  • SWIFT/BIC kód: MANEHUHB

 

Felhívjuk a szervezett képzésben részt vevő doktoranduszok figyelmét, hogy a Doktori Iskola a nemzeti felsőoktatási törvény doktori képzésre vonatkozó rendelkezéseinek betartása érdekében a szervezett képzésben komplex vizsgákat a Zeneakadémia mindenkori tanévrendjében rögzített május-júniusi rendes vizsgaidőszakban szervez.

 

A DLA tagozat komplex vizsgájára történő jelentkezéshez a jelentkezési lap ide kattintva letölthető.

 

A PhD tagozat komplex vizsgájára történő jelentkezéshez a jelentkezési lap ide kattintva letölthető.

 

A komplex vizsga részletes tájékoztatója ide kattintva letölthető.