Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak

Védési eljárás az új képzésben

A doktori fokozat megszerzésének feltételei az új képzésben:
 • a doktoranduszokra előírt tanulmányi kötelezettségek teljesítése (szervezett képzésben 240 kredit, egyéni képzésben pedig 120 kredit megszerzése), valamint a komplex vizsga és a műhelyvita eredményes letétele (abszolutórium);
 • két idegen nyelv* ismeretének igazolása;
 • az önálló művészeti alkotótevékenység, illetve a tudományos munkásság eredményeinek bemutatása;
 • a fokozat követelményeihez mért tudományos, illetve művészeti feladat önálló megoldása: a PhD programban tudományos értekezés benyújtása, a DLA programokban mestermű (zenei alkotás, koncert) bemutatása és értekezés benyújtása, valamint az eredmények megvédése nyilvános vita formájában.

*Az első idegen nyelvből a doktori programba történő jelentkezéshez benyújtandó egy legalább középfokú (B2 szintű) komplex (szóbeli és írásbeli), angol, német, francia, olasz, orosz vagy spanyol nyelvből letett államilag akkreditált nyelvvizsga bizonyítványának (vagy azzal egyenértékű dokumentumnak) a másolata. Nem magyar anyanyelvűek esetében magyar mint idegen nyelvből letett legalább középfokú (B2 szintű) komplex (szóbeli és írásbeli) államilag akkreditált nyelvvizsga bizonyítványának (vagy azzal egyenértékű dokumentumnak) a másolata is benyújtható. A második idegen nyelvből benyújtandó egy legalább alapfokú (B1 szintű) komplex (szóbeli és írásbeli), bármely nyelvből letett államilag akkreditált nyelvvizsga bizonyítványának (vagy azzal egyenértékű dokumentumnak) a másolata. A második (B1 szintű) nyelvvizsga kiváltható a Doktori Iskola által szervezett és az Egyetemen letett nyelvi szigorlattal. A második nyelvvizsga megszerzését igazoló dokumentum(ok) benyújtásának, illetve a nyelvi szigorlat letételének határideje a doktori védést megelőző 14. nap.

A nyelvi szigorlat megszervezésével kapcsolatban a doktoranduszok keressék Nagy Nóra nyelvtanárnőt. A nyelvi szigorlat díjköteles; a szigorlat díja az új rendszerű képzésben 16.200,- Ft.

 

A védési eljárás elindítása

A védési eljárást az abszolutóriummal rendelkező jelölt az erre a célra rendszeresített űrlap (az illetékes doktori tanácsnak címzett kérelem) benyújtásával kezdeményezi. A kérelmet a Doktori Iskola titkárságára kell benyújtani. A védési eljárásra vonatkozó kérelmet a komplex vizsgát követő három éven belül, illetve az abszolutóriumot követő egy éven belül be kell adni. Nem utasíthatja el a védési eljárásra való jelentkezését az Egyetem annak, aki az Egyetemen sikeresen fejezte be a doktori képzést. Különös méltánylást érdemlő esetekben, azaz szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan, a doktorandusz önhibáján kívül álló ok miatt a határidő legfeljebb egy évvel meghosszabbítható. Ez esetben az illetékes doktori tanácsnak címzett méltányossági kérelmet kell benyújtani a Doktori Iskola titkárságára.

A védési eljárás díjköteles. A magyar nyelvű eljárás díja az új rendszerű képzésben 164.000,- Ft. Amennyiben a jelölt védési eljárásának díját bármilyen szervezet vagy cég átvállalja, erről kérjük csatolni a kitöltött és aláírt átvállalási nyilatkozatot.

A védési eljárásra vonatkozó kérelemhez mellékelni kell az alábbi dokumentumokat:

 • doktori értekezés (disszertációt) négy (két bekötött és két spirálozott) példányban, valamint a disszertáció magyar és idegen (angol vagy német) nyelvű tézisszerű összefoglalója (tézisfüzete) 5-5 példányban;
 • az értekezés és a tézisfüzetek pdf-formátumú elektronikus verziója (e-mailben csatolmányként vagy felhőalapú tárhelyre mutató linkben e-mailben);
 • DLA programok esetében a mestermű (zárókoncert) műsorterve (az erre a célra rendszeresített nyomtatványon);
 • zeneszerzők esetében a kompozíció öt nyomtatott példánya;
 • a témavezető igazolása arról, hogy a disszertáció beadható (az erre a célra rendszeresített nyomtatványon);
 • az idegen nyelvű eljárás lefolytatásának engedélyezése iránti esetleges kérelem;
 • a védési eljárás díjának átutalását igazoló dokumentum.

A DLA fokozat megszerzésére irányuló védési eljárásban a mestermű (kompozíció) és az írásos értekezés egymástól függetlenül is benyújtható, azonban a mestermű műsorát, illetve a kompozíció öt példányát legkésőbb az értekezésre adott opponensi vélemények kézhezvételétől számított öt napon belül le kell adni. A disszertáció benyújtására a DLA programokban is az abszolutórium megszerzését követő egyéves határidő vonatkozik!

A disszertáció tartalmi és formai elemeiről további információk a Disszertáció menüpont alatt, valamint a Doktori Szabályzatban (Hallgatói Követelményrendszer, VI. fejezet, 25-27. §) érhetők el. A védés menetéről további információk szintén a Doktori Szabályzatban találhatók (HKR, VI. fejezet, 28. §).

 

Doktori védés

Amennyiben az opponensek elfogadták a disszertációt, el lehet kezdeni a védés megszervezését. A DLA doktorjelölt egyezteti a programvezetővel és a két opponenssel a koncert és a védés időpontját, illetve a koncert helyszínét, és az egyeztetés eredményéről tájékoztatja a doktori titkárt. A helyszín foglalását a doktorjelölt maga szervezi. A Zeneakadémia saját koncerthelyszínének foglalását, valamint a koncerthez kapcsolódó egyéb részleteket a Rendezvényszervezési Osztállyal kell egyeztetni. A PhD doktorjelölt a védés időpontját szintén a programvezetővel és a két opponenssel egyezteti, majd tájékoztatja az időpontról a doktori titkárt.

A DLA koncert műsorát a programvezetővel kell egyeztetni és jóváhagyatni (lásd: a disszertációhoz csatolandó dokumentumok, zárókoncert műsorterve). A programvezetővel kell megbeszélni azt is, hogy kell-e a védési bizottság részére kotta a műsoron elhangzó művek vagy azok egy részének anyagából. A koncertet és a védést úgy kell szervezni, hogy a koncert és a disszertáció megvédése között maximum két hét teljen el.

A védési bizottság öttagú (elnök + 2 opponens + 2 tag). A koncerten és a védésen ugyanaz az öttagú bizottság vesz részt. Az opponenseken és az elnökön kívüli két vizsgabizottsági tag felkéréséről a helyszín és időpont ismeretében a Doktori Iskola titkársága gondoskodik. A disszertációvédés helyszíne minden esetben a Zeneakadémia; a termet a Doktori Iskola titkársága foglalja le.

A DLA zárókoncert hangfelvételéről a Zeneakadémia csak saját (nem külső) helyszín esetén gondoskodik. A hangfelvételnek ebben az esetben nincs külön költsége. A koncertről képfelvétel rendelhető külön térítés fejében, de a képfelvétel megrendelését a doktorjelöltnek magának kell egyeztetnie a Zeneakadémia AVISO stúdiójával. Külső helyszínre szervezett koncertről a Zeneakadémiának nem áll módjában hang- vagy képfelvételt készíteni.

 

Doktoravatás

A sikeres fokozatszerzést követően a doktoravatásra évente egy alkalommal (októberben) kerül sor. A doktori oklevél díját (48.750,- Ft-ot) a doktoravatás előtt legalább két héttel be kell fizetni, valamint az érvényes személyi igazolvány másolatát a titkárságra eljuttatni. A doktoravatásra szóló meghívókról a titkárság gondoskodik; az erre vonatkozó igényeket (darabszám megjelölésével) a doktoravatás előtt két héttel kérjük jelezni.

 

Eljárási díjak banki átutalása

A nyelvi szigorlat, a védési eljárás, valamint az oklevél díját kérjük átutalással teljesíteni az alábbiak szerint:

Kedvezményezett neve: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

Bankszámlaszám: MÁK, 10032000-01426768-00000000

Közlemény: Név, E0171-2510, díj megnevezése

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

→ A védési eljárásra irányadó adatvédelmi tájékoztató

 

Nyomtatványok

→ Védési eljárás indítására IRÁNYULÓ kérelem nyomtatványa

→ DLA zárókoncert műsortervének nyomtatványa

→ Témavezetői igazolás disszertáció beadásához

→ Nyilatkozat eljárási díj átvállalásához