Fokozatosan emelni kell a zeneművészet megértésének, kultiválásának és gyakorlatának színvonalát. Ez a feladat főképp az új Akadémiára hárul.

Liszt Augusz Antalhoz
Papp Anette

Papp Anette

Egyházzene Tanszék

Graduál, Népének

Születési hely, idő: Komló, 1970. 01. 08.

Tudományos fokozat, egyetemi beosztás: habil. dr. egyetemi docens

Tanulmányok:
2019: Habilitációs oklevél megszerzése
2003: A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzeni DLA program keretében a mester-doktori eljárás befejezése
2001: A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzeni DLA program keretében a mester-doktori eljárás megindítása, a doktori szigorlat teljesítése. Kutatási terület: a magyar graduálirodalom eredetének vizsgálata, konzulens: Dobszay László kandidátus egyetemi tanár
1997: Diploma a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Szakán, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Középiskolai Ének-zenetanár, Karvezető Szakán
1992: Diploma a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Ének-zene - Karvezetés Szakán
1988: Érettségi a pécsi Művészeti Szakközépiskolában


Oktatói tevékenység:
2018 szeptemberétől a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Himnológiai Tanszékének tanszékvezetője, 2008 szeptemberétől a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának docense vagyok. A szemináriumok, szabadon választható tanegységek meghirdetésén túl kötelező tárgyként egyházzenetörténet és himnológia tárgyat oktatok.
2000-től a mai napig gregorián-graduál tárgyat valamint 2006–2010-ig és 2019-től népének-korál tárgyat oktatok  óraadóként a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Tanszakán. Ugyanitt 1998–2010-ig a himnológia tárgyat is oktattam.
2019. március 4 – március 8 között az Erasmus+ program keretében a Babes-Bolyai Egyetem teológiai fakultásán, 2017. október 19 – október 23 között az Erasmus+ program keretében szintén a Babes-Bolyai Egyetem teológiai fakultásán, 2016. április 25 – május 15 között az Erasmus+ program keretében pedig a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben tanítottam vendégoktatóként.
Mind kutató-, mind oktatómunkám legfontosabb területe a magyar protestantizmus 16–17. századi liturgia- és zenetörténetének vizsgálata. A 16-17. századi protestáns graduálkönyvek zenei anyaga, a mintegy ezer anyanyelvű liturgikus tétel a magyar zenetörténet első nagyobb volumenű anyanyelvű műzenéjét hozta létre. Legfontosabb eredményemnek azt tartom, hogy e repertoár részletes elemzésével, a dallamok közép-európai hátterének feltérképezésével hozzájárulhatok ahhoz, hogy egyrészt árnyaljam a középkori anyag speciális hagyományozódási rendszeréről kialakult képet valamint jobban megismertessem azt a mentalitást, teológiai és liturgiai elvet, melynek a graduálok létrejöttét köszönhetjük; másrészt az összehasonlításokkal és dallami elemzésekkel talán sikerül elősegítenem az egyházzenei gyakorlatban is használható dallamalakok restaurációját. Mivel e munka az oktatáson és a kutatómunkán kívül gyakorlati tapasztalatokat is feltételez, ezért 2004-től egy olyan protestáns vesperasorozatot indítottam a budafoki református templomban, amelynek célja – a rendszeres istentiszteleti szolgálat ellátása mellett – a 16-17. századi protestáns zenei örökség felelevenítése volt. A szolgálatokat 2004-től a vezetésem alatt álló Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Tanszak hallgatóiból alakult liturgikus kórus látja el.

Felvételek:
Válogatás a Doktori Iskola hallgatóinak koncertfelvételeiből. Egyházzene program 2006–2013. CD, kiadja a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, 2013. 2: Claude Goudimel (Szenci Molnár Albert): 36. zsoltár: Nálad az élet kútfeje. 2: Philibert Jambe de Fer: (Szenci Molnár Albert): 36. zsoltár: A gonosztevőknek útján. 4: Kyrie („Bakócz” graduale, Huszár Gál Énekeskönyve, Michael Praetorius: Kyrie Paschale). Közreműködik a Budafoki Református Rgyházközség Kántorátusa. Vezényel: Papp Anette.
Hangzó népzsolozsmák. A népzsolozsmák teljes hangfelvétele. DVD rom. Kiadja a Gödöllői Premontrei Perjelség, 2013. 130: Református vespera (49:50). Közreműködik a Budafoki Református Rgyházközség Kántorátusa. A vespera a nyagát összeállította és a kórust vezeti: Papp Anette. (PG1304)


Publikációk:

Tankönyv, oktatási segédanyag, önálló kötet, közreadás, könyvfejezet:
  Huszár Gál úrvacsorás liturgiái, DVD-Rom. Összeállította és közreadja: Papp Anette. Kiadja: Budapest-Budafoki Református Egyházközség, Budapest 2017.
  A magyar népének II. 4/B. A 17. századi korálok Magyarországon. Egyházzenei Füzetek I/22. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport és a Magyar Egyházzenei Társaság, Budapest 2017 (128 oldal)
  Genfi zsoltár feldolgozások a 16–17. századból. I. kötet. Összeállította és közreadja: Papp Anette. Kiadja: Budapest-Budafoki Református Egyházközség, Budapest 2017. (128 oldal).
 
Nagyheti lamentációk a protestáns hagyományban. Egyházzenei Füzetek V/C-3. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport és a Magyar Egyházzenei Társaság, Budapest 2015. (112 oldal)
 
A magyar népének II. 3 B. A 16. századi korál. Egyházzenei Füzetek I/19. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport és a Magyar Egyházzenei Társaság, Budapest 2013 (218 oldal)
  A magyar népének II. 3 A. A 16. századi metrikus énekek. A genfi zsoltár.
  Egyházzenei Füzetek I/18. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport és a Magyar Egyházzenei Társaság, Budapest 2013 (228 oldal)
  A magyar népének II. 2. A 16. század magyar eredetű népénekei. Egyházzenei Füzetek I/17. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport és a Magyar Egyházzenei Társaság, Budapest 2013 (232 oldal)
  A magyar népének II. 1 A. Gregorián eredetű népénekek. Egyházzenei Füzetek I/16. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport és a Magyar Egyházzenei Társaság, Budapest 2013 (100 oldal)
  Thesaurus Gradualium. I. Protestáns graduál-antifonák. Egyházzenei Füzetek II/11. MTA-TKI – Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoportja és a Magyar Egyházzenei Társaság, Budapest, 2010.
  A graduál-antifónák középkori kapcsolatai. DLA értekezés. 320 l. Kiadva: Egyházzene-doktori disszertációk, V. MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája – Liszt Ferenc Zeneművészeti Egye-tem Egyházzenei Kutatócsoport, Budapest, 2008.
  A legfontosabb magyar graduál-források antifóna-repertoárjából és azok középkori mintáiból készített kereshető, szűrhető, rendezhető adatbázis, amely elérhető az MTA Zenetu-dományi Intézet honlapján (db.zti.hu/antifona).
  Protestáns vesperák böjtelőtől nagyhétig. Egyházzenei Füzetek V/C-2. MTA-TKI – Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoportja és a Magyar Egyházzenei Társaság 2007.
  Evangélikus istentisztelet - Gyülekezeti Liturgikus Könyv. Luther Kiadó 2007. II. rész: Zsoltárok. 285–425.
  Protestáns vesperák ádventtől vízkeresztig. Egyházzenei Füzetek V/C-1. MTA-TKI – Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoportja és a Magyar Egyházzenei Társaság 2006.
  Dobszay László: Hebdomada major. A nagyhét. Digitális tananyag (CD-ROM): A protestáns források anyagának összeállítása. MTA-LFZE Magyar Egyházzenei Intézet.
  A graduál-antifónák középkori kapcsolatai - DLA értekezés. 282 l.
  A graduál-antifónák középkori kapcsolatai. Egyházzenei Füzetek I/11. 73 l.
  A 136/137. zsoltár és feldolgozásai (diplomamunka, konzulens: Párkai István).
  A klasszikus struktúrák előképe Carl Philipp Emanuel Bach zenéjében (diploma­munka, konzulens: Gönczy László).

Tanulmányok, konferencia-kiadványok:
  Az MSU 1042 jelzetű forrás antifóna anyaga. Keresztény Magvető 2017/2–3. (123. évf.) 177–200.
  Das Verhältnis zwischen den Introiten im ungarischen Mittelalter und ihren protestantischen Gegenstücken. Porta speciosa. A Journal of Theological Aesthetics. Institute of  Sacred Arts Budapest. Volume 3, 51–67.
  Huszár Gál: Az apostolok ünnepeire avagy egyéb szenteknek emlékezeti napjára való vespera-rendje. in: Történelmet írunk. Tisztelgő kötet Ladányi Sándor 75. születésnapja alkalmából. Károli Gáspár Református Egyetem - L’Harmattan Kiadó Budapest, 2012. 61–68.
  Adalékok az Öreg Graduál antifónáinak kapcsolataihoz. Református Szemle (Az Erdélyi Református Egyházkerület a Királyhágómelléki Református Egyházkerület és az Evangélikus–Lutheránus Egyház hivatalos lapja) CIV (2011/4) 397–410.
  A XVI–XVII. századi református gyülekezeti énekeskönyvek szerkezete, éneksorrendje. in: „A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek” – Népénektáraink tegnap és ma. Az „Éneklő Egyház” megjelenésének 20. évfordulóján tartott tudományos ülésszak és emlékülés előadásai. Budapest, 2005. december 8–10, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport 2011. 283–292.
  Die ungarische Gradual-Antiphonen und ihre Verbindungen mit den mittelalterlichen Melodien. Porta speciosa. A Journal of Theological Aesthetics. Institute of  Sacred Arts Budapest. Volume 2, Pentecost 2010. 39–53.
  Die Antiphone in den unitarischen Quellen.  De musica disserenda  2008, IV/1. 79–92. (Herausgegeben vom Institut für Musikwissenschaft der Slowenischen Akademie der Wissenschaften und Künste, Ljubljana.)
  A magyar graduálforrások introitusai ádventtől vízkeresztig. Magyar Zene, 2006/I. 53–72.
  A protestáns graduálok introitus-repertoárja. in: ”Inter sollicitudines”, MTA-TKI – Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoportja és a Magyar Egyházzenei Társaság 2006. 329–343.
  Az istentiszteleti rendtartás reformja Ravasz Lászlónál. THÉMA VI/2–3. 92–94.
  A graduál-antifónák középkori kapcsolatai. in: Socia exultatione. A Rajeczky Benjamin születésének 100. évfordulóján tartott tudományos ülésszak előadásai. MTA-LFZE Egyházzenei Intézet, 2003. 135–151.
  Liturgia és ének. THÉMA II/3. 20–27.

Folyóiratban megjelent cikkek:
  „Jövel Szentlélek Úristen…” Luther Márton két pünkösdi énekének magyar vonatkozásai. In: Protestáns Téka (2018/1) 19–22.

  Reformátusok Lapja: Énekeljetek… című rovatában énekismertetések:

 • LXIII. évfolyam, 53–54. (összevont karácsonyi szám), 2019. dec. 22­–29. „Az ünnep fénye” rovatban: Karácsonyi énekeink üzenete
 • LXII. évfolyam, 49. szám, 2018. december 9.: Istennek szent Fia…
 • LXII. évfolyam, 45. szám, 2018. november 11.: Jer, örvendezzünk az Úr Istennek…
 • LXII. évfolyam, 41. szám, 2018. október 14.: Örök élet reggele…
 • LXII. évfolyam, 37. szám, 2018. szeptember 15.: Fohászkom hozzád, Uram, Istenem…
 • LXII. évfolyam, 33. szám, 2018. augusztus 19.: Irgalmazz, Úr Isten…
 • LXII. évfolyam, 29. szám, 2018. július 22.: Siess keresztyén, lelki jót hallani…
 • LXII. évfolyam, 25. szám, 2018. június 24.: Kegyes Jézus, itt vagyunk…
 • LXII. évfolyam, 21. szám, 2018. május 27.: Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek…
 • LXII. évfolyam, 16. szám, 2018. április 22.: Bátorságban légyetek, Krisztus hordoz, mint övéit…
 • LXII. évfolyam, 13. szám, 2018. április 1.: Felvirradt áldott szép napunk…
 • LXII. évfolyam, 9. szám, 2018. március 4.: Jézus, vígasságom…
 • LXII. évfolyam, 5. szám, 2018. február 4.: „Hagyjad az Úrra a te útadat…”
 • LXI. évfolyam, 50. szám, 2017. december 10.: Szép tündöklő hajnalcsillag…
 • LXI. évfolyam, 46. szám, 2017. november 12.: Hallgass meg, Jézus Krisztus…
 • LXI. évfolyam, 42. szám, 2017. október 15.: Kelj fel, oh Isten, védd a te ügyedet…
 • LXI. évfolyam, 46. szám, 2017. november 12.: Hallgass meg, Jézus Krisztus…
 • LXI. évfolyam, 42. szám, 2017. október 15.: Kelj fel, oh Isten, védd a te ügyedet…
 • LXI. évfolyam, 38. szám, 2017. szeptember 17.: Nagy hálát adjunk az Atya Istennek…
 • LXI. évfolyam, 34. szám, 2017. augusztus 20.: Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam …
 • LXI. évfolyam, 30. szám, 2017. július 23.: Könyörgés a lelki ételnek és italnak adásáért
 • LXI. évfolyam, 26. szám, 2017. június 25.: Akik bíznak az Úr Istenben…
 • LXI. évfolyam, 22. szám, 2017. május 28.: Mondjatok dicséretet, keresztyének, az Úr Istennek…
 • LXI. évfolyam, 18. szám, 2017. április 30.: „…Pásztorom s vezérem énnékem az én Uram…”
 • LXI. évfolyam, 16. szám, 2017. április 15. A passióolvasás és –éneklés hagyománya. Az írás megjelent a Reformátusok Lapja húsvéti összevont számában.
 • LXI. évfolyam, 14. szám, 2017. április 2. Végtelen irgalmú Isten, hozzád kiáltok
 • LXI. évfolyam, 10. szám, 2017. március 5. Uram, Isten siess
 • LXI. évfolyam, 9. szám, 2017. február 26. Gondolatok Huszár Gálról
 • LXI. évfolyam, 6. szám, 2017. február 5. Úr Isten, légy most mivelünk
 • LXI. évfolyam, 2. szám, 2017. január 8. Mint a szép híves patakra
 • LX. évfolyam, 53–54. (összevont karácsonyi-óévi) szám, 2016. dec. 25.-jan.1.: DICSŐSÉG-BÉKESSÉG (Karácsonyi énekeink örömüzenete)
 • LX. évfolyam, 51. szám, 2016. december 11. Küldé az Úr Isten
 • LX. évfolyam, 47. szám, 2016. november 13. Mindenek meghallják
 • LX. évfolyam, 43. szám, 2016. október 16. Téged, ó Isten, dicsérünk
 • LX. évfolyam, 39. szám, 2016. szeptember 18. Adj békességet, Úr Isten
 • LX. évfolyam, 35. szám, 2016. augusztus 21. Ó, ártatlanság Báránya
 • LX. évfolyam, 31. szám, 2016. július 24. Az Úr Istent magasztalom
 • LX. évfolyam, 27. szám, 2016. június 26. Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli
 • LX. évfolyam, 23. szám, 2016. május 29. Jézus Krisztus, szép fényes hajnal
 • LX. évfolyam, 19. szám, 2016. május 1. Megáll az Istennek Igéje
 • LX. évfolyam, 15. szám, 2016. április 3. Feltámadt a mi életünk…
 • LX. évfolyam, 11. szám, 2016. március 6. Az Istennek tíz parancsolatjáról (Emeld fel szíved, füled nyisd meg…)
 • LX. évfolyam, 7. szám, 2016. február 7. Halál, hol a te fullánkod?
 • LX. évfolyam, 3. szám, 2016. január 10. Ó, Úr Isten, légy közöttünk…
 • LIX. évfolyam, 50. szám, 2015. december 13.: Ez nap nékünk dicséretes nap…
 • LIX. évfolyam, 46. szám, 2015. november 15.: Simeon éneke: Uram, bocsássad el szolgádat békével
 • LIX. évfolyam, 42. szám, 2015. október 18.: „E szavakat maga Isten adja szánkba”
 • LIX. évfolyam, 38. szám, 2015. szeptember 20.: Örülj szívem…
 • LIX. évfolyam, 34. szám, 2015. augusztus 23.: Áldjad, én lelkem …
 • LIX. évfolyam, 30. szám, 2015. július 26.: Semmit ne bánkódjál…
 • LIX. évfolyam, 27. szám, 2015. június 28.: Ki Istenének átad mindent…
 • LIX. évfolyam, 23. szám, 2015. május 31.: Mindenkoron áldom az én Uramat…
 • LIX. évfolyam, 19. szám, 2015. május 3.: Áldjuk Istent végével…
 • LIX. évfolyam, 15. szám, 2015. április 5.: Felvirradt áldott szép napunk…
 • LIX. évfolyam, 11. szám, 2015. március 8.: Urunk, Jézus fordulj hozzánk…
 • LIX. évfolyam, 7. szám, 2015. február 8.: Ó, irgalmas Isten…
 • LIX. évfolyam, 3. szám, 2015. január 11.: Krisztusom, kívüled…
 • LVIII. évfolyam, 50. szám, 2014. december 14.:  Az Istennek szent angyala…
 • LVIII. évfolyam, 46. szám, 2014. november 16.: Mennybéli felséges Isten…
 • LVIII. évfolyam, 42. szám, 2014. október 19.:  Mely igen jó, az Úr Istent dicsérni…
 • LVIII. évfolyam, 38. szám, 2014. szeptember 21.: Jövel, Szentlélek Isten, tarts meg minket hitünkben…
 • LVIII. évfolyam, 34. szám, 2014. augusztus 24.: Istennek Báránya, ki bűnünket elveszed …
 • LVIII. évfolyam, 30. szám, 2014. július 27.: Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét…
 • LVIII. évfolyam, 26. szám, 2014. június 29.: Ó, áldandó Szentháromság…
 • LVIII. évfolyam, 22. szám, 2014. június 1.: Jézusom, ki árva lelkem…
 • LVIII. évfolyam, 18. szám, 2014. május 4.: Mire bánkódol, ó te én szívem…
 • LVIII. évfolyam, 14. szám, 2014. április 6.: Királyi zászlók lobognak…
 • LVIII. évfolyam, 10. szám, 2014. március 9.: Könyörögjünk az Istennek Szentlelkének
 • LVIII. évfolyam, 6. szám, 2014. február 9.: Ne hagyj elesnem
 • LVIII. évfolyam, 2. szám, 2014. január 12.: Ti keresztyének, dicsérjétek Istent
 • LVII. évfolyam, 50. szám, 2013. december 15.: Jézus, születél idvességünkre
 • LVII. évfolyam, 46. szám, 2013. november 17.: Már nyugosznak a völgyek
 • LVII. évfolyam, 42. szám, 2013. október 20.: Magasztallak én téged
 • LVII. évfolyam, 38. szám, 2013. szeptember 22.: Dicsőült helyeken
 • LVII. évfolyam, 34. szám, 2013. augusztus 25.: Mindenható Úr Isten
 • LVII. évfolyam, 30. szám, 2013. július 28.: Jöjj, mondjunk hálaszót
 • LVII. évfolyam, 26. szám, 2013. június 30.: Ne szállj perbe énvelem
 • LVII. évfolyam, 22. szám, 2013. június 2.: Jer, Krisztus népe, nagy vígan
 • LVII. évfolyam, 18. szám, 2013. május 5: Téged, Úr Isten, mi keresztyének
 • LVII. évfolyam, 10. szám, 2013. április 7.: Krisztus ím feltámada
 • LVII. évfolyam, 10. szám, 2013. március 3.: Úr Jézus, nézz le rám
 • LVII. évfolyam, 6. szám, 2013. február 3.: Bocsásd meg Úr Isten
 • LVII. évfolyam, 2. szám, 2013. január 13.: Krisztus hét szava a keresztfán
 • LVI. évfolyam, 51. szám, 2012. december 16.: Szőnyi Benjámin énekei


Egyéb tevékenység:

Közös örökségünk – szemelvények az európai egyházzene évszázadaiból. Az NKA támogatásával három hangversenyből álló koncert-sorozat szervezése a KRE Hittudományi Karán:

 1. A reneszánsz vokális egyházzene – Németalföldön
  Előadó: Corvina Consort, zenei vezető: Kalmanovits Zoltán
  Időpont: 2019. április 1. 18 óra
 1. Genfi zsoltár feldolgozások a 16-17. századból
  Előadó: Budafoki Református Kántorátus, zenei vezető: Papp Anette
  Időpont: 2019. április 8. 19 óra
 1. „Kelet-Nyugat”
  Előadó: Szent Efrém Férfikar, zenei vezető: Bubnó Tamás
  Időpont: 2019. április 11. 18 óra

2019. március 7.: A protestáns graduálok – Úrvacsorás istentisztelet a 16. században címmel előadás a Babes-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Karán (Kolozsvár, Horea út 7.).
  2018. október 24–25. Részvétel illetve Az Introitus – a kezdőének jelentősége címmel előadás a Hagyomány, identitás, történelem című, református egyház- és művelődéstörténeti konferencián.
  2018. február 3.: „A NÉPZENEKUTATÓ” EMLÉKKONFERENCIA DOBSZAY LÁSZLÓ SZÜLETÉSÉNEK 83. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL “PULCHRITUDO EST SPLENDOR VERITATIS”. Régi Zeneakadémia. Dobszay László a népének tanár címmel előadás.
  2017. december 5. A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán A genfi zsoltároskönyvről a reformáció és az ökumené jegyében címmel előadás az Art in Med sorozat keretében.
  2017. július 9–12. Szekcióelnökként részvétel illetve előadás a DC nyári konferenciáján (illetve a kétnapos ülésszak vezetése, az ülésszak szervezése). Az előadás címe: Genfi zsoltárfeldolgozások a 16-17. századból – társas ének vagy liturgikus zene?
  2017. február 4. - Szász unitárius antifónák középkori kapcsolatai címmel előadás a “pulchritudo est splendor veritatis” című, Dobszay László születésének 82. évfordulója alkalmából rendezett emlékkonferencián (2017. február 4., FUGA)
  2017. február 3-án továbbképzés a Halacska református óvoda óvónőinek A liturgikus év: a húsvéti ünnepkör címmel.
  2016. október 26 – november 1 között a marosvásárhelyi Telei Téka illetve a nagyszebeni Brukenthal-Museum Könyvtára, a Zentralarchiv és a Nationalarchiv 17. századi gyűjteményeinek kutatása
2016. augusztus 28–30. Szekcióelnökként részvétel illetve előadás a DC nyári konferenciáján (illetve a kétnapos ülésszak vezetése, az ülésszak szervezése). Az előadás címe: A kolozsvári unitárius szászok graduál-repertoárja a 17. században.
  2016. június 23–24 részvétel és előadás a „Te Deum laudamus…” Teológia, liturgia és vallási élet Erdélyben a 18. század végéigkonferencián Kolozsvárott. Az előadás címe: Az MSU 1042 jelzetű forrás antifóna anyaga.
  2016. április 25 – május 15 között az Erasmus+ program keretében a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben vendégoktatás. Az oktatás mellett kutatás az Unitárius Gyűjtőlevéltárban illetve az Akadémiai Könyvtár anyagában.
  2015 – Gaál Eszter: Református templomi virrasztó a Nyírségben című OTDK dolgozatának konzulense. (A dolgozat a Művészeti és művészettudományi szekcióban első helyezést kapott.)
  Az FZA989 jelige „A liturgukus zene tanúságtévő és közösségformáló ereje az Emmánuel közösségben” című dolgozat opponense.
  2015 – Részvétel Süll Kinga doktori eljárásában (Selye János Egyetem, Református Teológiai Kar, Komárom, 2014. augusztus 28.) valamint Süll Kinga: Az egyház megújulása különös tekintettel az ének és zene vonatkozásában a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban (155 + 29 p.) című doktori értekezésének opponálása.
  2015 – Részvétel és előadás a II. Országos egyházzene-pedagógiai konferencián (Gödöllő, 2015. október 26–28.). Előadás címe: A Budafoki Református Kántorátus – repertoár és repertoár-fejlesztés.
  2015. március 14. – A húsvéti ünnepkör antifóniái a graduál világában címmel előadás az Énekes Liturgiai Hétvége programján (Erdélyi Gyülekezet – Reménység Szigete, 2015. márc.12-15.)
  2014. február 1. – A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Tanszakának szervezésében „Pulchritudo est splendor veritatis” című, Dobszay László emlékkonferencián előadás A magyar népének ökumenikus jellege címmel. Helyszín: FUGA (Magyar Építészeti Központ,1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 5.)
  2013. október 31. – A genfi zsoltárok világa címmel előadás az Erdélyi Gyülekezetben (1106 Budapest, Gyógyszergyári út 3.)
  2013 - „Megőrzés és megújítás” címmel egyházzenei konferencia társrendezése. Budapest, 2013. október 24–26. (MRE-KRE HTK)
  2012 - A 17. századi unitárius graduálok úrvacsorás istentiszteleti rendjéről címmel előadás a Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság. IX. konferenciáján (Budapest, 2012. október 11–13.)
  2012 - 70 éve halt meg Árokháty Béla 1890-1942 ref. lelkész, karnagy, teológiai tanár, orgonamű-vész, orgonatervező, kántor, énekeskönyv szerkesztő címmel előadás valamint  Énekelt graduálok címmel énekes bemutató a HIT - HŰSÉG - HAZA: A  graduáloktól a genfi zsoltárokig címmel rendezett konferencián (Kálmáncsa,  2012. szeptember 22.)
  2011 - A Ráday Könyvtár nevezetes graduáljai címmel előadás a Ráday Gyűjtemény megvásárlásának 150. évfordulójára rendezett konferencián (2011. október 25.)
  2011 - Európai kulturális kincs és anyanyelvű istentisztelet. 375 éves az Öreg graduál. Adalékok az Öreg Graduál antifónáinak kapcsolataihoz címmel előadás a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet által szervezett nemzetközi konferencián (2011. április 8-10.)
  2010 - Protestáns énekszerzők a XVI. században. Előadás az 500 illetve 475 éve született Batizi András, Tinódi Sebestyén és Bornemissza Péter tiszteletére rendezett ünnepségen. (Reformációi ünnepek a Tatati Egyházmegyében. 2010. október 31., Neszmély).
  2009 - Az unitárius graduálok repertoárja. Előadás a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara Doktori Iskolájának Conferentia Rerum Divinarum címmel rendezett konfe-renciáján (Budapest, 2009.december 4.).
  2009 - október a Kálvin hagyománya. Református kulturális örökség a Duna mentén című kiállítás (Budapesti Történeti Múzeum) zenei anyagának összeállítása
  2009 - Die Antiphonen der Gradual-Quellen aus Sárospatak (früher in Nizniy Novgorod). Előadás az IMS CANTUS PLANUS munkacsoportjának 15. konferenciáján (Dobogókő, 2009. augusztus 23–29.)
  2009 - május 29. A magyar protestáns graduálok anyagának középkori kapcsolatai címmel előadás a 21. Pécsi Nemzetközi Kamarakórus Verseny és Egyházzenei Szimpózium keretében.
  2009 - május 7. Protestáns graduálok címmel Előadás A Legendás lények, varázslatos virágok:  a közkedvelt reneszánsz című kiállításhoz kapcsolódó előadás-sorozaton a Néprajzi Múzeumban.
  2007 - Die Antiphone in den unitarischen Quellen. Előadás az IMS CANTUS PLANUS munkacsoportjának 14. konferenciáján (Zürich, 2007. július 10–17.)
  2006 - Das Verhältnis zwischen den mittelalterlichen Introiten in Ungarn und ihren protestantischen Gegenstücken. Előadás az IMS CANTUS PLANUS munkacsoportjának 13. konferenciáján (2006. augusztus 29–szeptember 4., Niederaltaich).
  2005 - A 16-18. századi református énekeskönyvek szerkezete, éneksorrendje. Előadás az MTA – LFZE Egyházzenei Kutatócsoport és a  Magyar Egyházzenei Társaság rendezésében tartott „A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek” – Népénektáraink tegnap és ma című tudományos ülésszakon (2005. december 8–10., Budapest).
  2005 - A 16-17. századi német graduál-énekeskönyvek – a lutheri liturgikus rendelkezések gyakorlati vonatkozásai. Előadás a Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma Himnológiai szekciójának ülésén (2005. augusztus 21–25., Debrecen).
  2004. augusztus 23–28. Lillafüred - előadás az IMS (International Musicological Society) CANTUS PLANUS munkacsoportjának 12. kongresszusán: Die ungarische Gradual-Antiphonen und ihre Verbindungen mit den mittelalterlichen Melodien címmel.
  2004 - Apostolok és szentek ünnepe a reformáció után – Gondolatok Huszár Gál 1574-ben nyomtatott graduáljának utolsó istentiszteleti rendje kapcsán. Zsoltár X/1 (2004), 6–9.
  2003. december 8–10. Budapest, Régi Zeneakadémia - Előadás X. Pius pápa „Tra le sollecitudini” kezdetű motu propriója megjelenésének 100. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi ülésszakon: A protestáns graduálok introitus-repertoárja címmel.
  2002. november 1–3. Pápa - Magyar református egyházzenei konferencia Csomasz Tóth Kálmán születésének 100. évfordulója alkalmából. Előadás: Szentek és apostolok ünnepei a reformációt követően címmel.
  2002. augusztus 6. Kistótfalu - „Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dicséretekben...” címmel előadás.
 
2001. szeptember 30. - Előadás a marosvásárhelyi Vártemplomban Liturgikus örökségünk a 16. századból - a marosvásárhelyi Öreg Graduál jelentősége címmel.
  2001. április 18. Budapest, Régi Zeneakadémia - Előadás a Rajeczky Benjamin emlékére rendezett felolvasóülésen A protestáns graduál-antifónák és a középkori hagyomány címmel.
  2001. április 2–6. Berekfürdő - A THÉMA Egyesület konferenciáján előadások a protestáns hagyomány nagyheti tételeiről (passió, lamentáció, Kyrie puerórum, litánia).
 
1999. december 14. - Ádvent a protestáns gyakorlatban. Előadás az Egyházzenei Társaság ülésén.
  1999 - A Régi magyar betlehemes (zenéjét összeállította: Kobzos Kiss Tamás) című kiadvány zenei szerkesztése (ReZeM, 1999).
  1999. november 27–28. - Pedagógusok számára ének-zenei továbbképzés a Református Pedagógiai Intézet és a ReZeM szervezésében. Témakörök: a középkori műfajok továbbélése - graduál, középkori népénekek, hungarikák, metrikus énekek, genfi zsoltárok.
  1998 - Szentegyházi dícséretek, Regveli éneklések és pünkösdi úrvacsorás istentisztelet. Tanulmány, elhangzott a Bartók Rádió dec. 27-i műsorában.
  1998. március 31. - Egyházzenei nap Komlón, előadás: Kincsestárunk, a református énekeskönyv (Csomasz Tóth Kálmán emlékére).
  1997. november 8. - A Pécsi Graduálnapok keretében előadás: Gregorián műfajok és a gregorián műfajok továbbélése a protestáns graduálokban.
  1995 - A Soli Deo Gloria Kamarakórus Henry Purcell egyházzenéje című kazettájának zenei rendezése.

Zsűritagként rendszeres részvétel a Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Országos Református Zsoltáréneklő Versenyén

Fontosabb koncertek:
2004-től: Rendszeres egyházzenei szolgálat a vezetésem alatt álló Budafoki Vespera Kórussal: a havi rendszerességgel végzett zsoltáros istentiszteletek anyagának összeállítása, a gyülekezet kísérőfüzetének és a kórusanyagnak az elkészítése, az együttes zenei vezetése. Vesperások minden hónap első szombatján a Budapest-Budafoki Református Templomban (1221 Budapest, Demjén I. u. 2.)
  2019. április 17-én a Budafoki Református Kántorátussal énekes szolgálat a Bethesda Gyermekkórház nagyheti alkalmán.
  2017. november 25. Érdligeti Református Templom: Huszár Gál úrvacsorás liturgiájának bemutatása. Közreműködött: a Budafoki Református Egyházközség Kántorátusa, a liturgiát összeállította és kórust vezette: Papp Anette
  2017. november 18. Budafok-belvárosi Szent Lipót Plébániatemplom: ökumenikus vesperás. Közreműködött: a Budafoki Református Egyházközség Kántorátusa és a Budafok-belvárosi Szent Lipót Plébániatemplom scholája. A liturgiát összeállította és kórust vezette: Papp Anette.
  2017. október 14. Budafoki Evangélikus Templom: úrvacsorás istentisztelet Kálvin strasbourgi liturgiája alapján. Közreműködött: a Budafoki Református Egyházközség Kántorátusa és a Budafok-belvárosi Szent Lipót Plébániatemplom scholája. A liturgiát összeállította és kórust vezette: Papp Anette.
2017. október 7. Budafoki Református Templom: úrvacsorás istentisztelet Luther: Deutsche Messe rendje szerint. Közreműködött: a Budafoki Református Egyházközség Kántorátusa és a Budafok-belváros Szent Lipót Plébániatemplom scholája valamint a Cantores Ecclesiae Rézfúvós (művészeti vezető: Kovács Zalán László). A liturgiát összeállította és kórust vezette: Papp Anette
  2017. október 1. Szentendre: Huszár Gál úrvacsorás liturgiájának bemutatása. Közreműködött: a Budafoki Református Egyházközség Kántorátusa, a liturgiát összeállította és kórust vezette: Papp Anette
  2017. szeptember 17. Óbudai Társaskör: KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI keretében Aranykorok emlékezete – Reformáció és zsoltár címmel hangverseny a reformáció 500 éves évfordulója alkalmából. Közreműködött: a Budafoki Református Egyházközség Kántorátusa, zenei vezető és műsorvezető: dr. Papp Anette. A hangversenyen közreműködött még Papp Cecília népi énekes (az eseményről még több információ és videó)
  2017. július 15. – Vesperás összeállítása és vezetése, énekes közreműködés a Budafoki Vespera Kórussal a „Maratonfőkajár – A lélek és a hang ünnepe Balatonfőkajáron” című rendezvényen.
  2017. július 8. – Vesperás éneklése és vezetése, énekes közreműködés a Budafoki református Egyházközség Kántorátusával a VII. Váci Nemzetközi Gregorián Fesztiválon (Vác, 2017. július 6–9.)
  2017. június 17-én a nyíregyházi evangélikus Nagytemplomban Huszár Gál Szentháromság idejére való liturgiájának rekonstruált bemutatása. A liturgia összeállítása és vezetése.
  2017 - Genfi zsoltár feldolgozások a 16–17. századból. I. kötet. Összeállította és közreadja: Papp Anette. Kiadja: Budapest-Budafoki Református Egyházközség, Budapest 2017. (128 oldal). 2017. május 20-án a kötetet bemutatta: Bence Gábor. A kötetbemutató koncerten közreműködött a Budafoki Református Egyházközség Kántorátusa (vez.: Papp Anette) és Papp Cecília (népi ének).
  2017. április 22. - a debreceni Kis-templomban Huszár Gál húsvéti liturgiájának rekonstruált bemutatása.
  2016. december 31. - a Budafoki református templomban Huszár Gál karácsonyi liturgiájának rekonstruált bemutatása. A liturgia összeállítása és a kórus vezetése.
  2015 – Július 31., péntek Taliándörögd: fellépés a 25., jubileumi Művészetek Völgye rendezvényén. A Budafoki Református Egyházközség Kántorátusa zsoltáros estet tartott, amelynek műsorán genfi zsoltárok szólaltak meg magyar népzenei változatban, parafrázisban, népi énekben, bibliai szöveget recitáló szóló és többszólamú feldolgozásokban.
(Előadó: a Budafoki Református Kántorátus Papp Anette vezényletével, közreműködött: Gaál Eszter népi ének.)
  2013. október 25-én Zsoltáros Istentisztelet összeállítása és vezetése a „Megőrzés és megújítás” című egyházzenei konferencián. Közreműködött a Budafoki Református Egyházközség Kántorátusa (KRE HTK Díszterme)
  2013. október 22-én énekes közreműködés az „Egyházzene-oktatás Magyarországon Liszt és Kodály évszázadai után” címmel rendezett Országos Egyházzene-pedagógiai Konferencia által szervezett Príma – reggeli zsoltáros istentiszteleten. Közreműködött a Budafoki Református Egyházközség Kántorátusa.
  2013. október 21-én énekes közreműködés az „Egyházzene-oktatás Magyarországon Liszt és Kodály évszázadai után” címmel rendezett Országos Egyházzene-pedagógiai Konferencia Musica Sacra in Europa címmel megrendezett hangversenyén. Közreműködött a Budafoki Református Egyházközség Kántorátusa. Műsor: 1. „A mélységből kiáltok hozzád Uram”. 130/129. zsoltár alternatim, Costanzo Porta többszólamú zsoltártónusával, többszólamú antifónával a Georg Rhaw-gyűjteményből. 2. „Aus tiefer Not schrei ich zu dir” Heinrich Schütz, Johann Hermann Schein, Matthäus le Maistre, Johann Sebastian Bach és Felix Mendelssohn Bartholdy letéteivel. 3. A 130. genfi zsoltár (Du fonds de ma pensée) Szenci Molnár Albert szövegével, Loys Bourgeois, Claude le Jeune, Pascal de L’Estocart és Claude Goudimel letéteivel.
  2012 - Énekes közreműködés a Budafoki Vespera Kórussal: A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara Hermeneutikai Kutatóközpont keretében megalakult, a Yale-i Egyetem Kutatóközpontjával társult Jonathan Edwards Centre – Hungary angol nyelvű ünnepélyes megnyitóján (2012. július 2. KRE BTK Díszterme).
  2012. március 28. Énekes közreműködés a Budafoki Vespera Kórussal: KRE HTK Tréning hét – sexta éneklése (igét hirdetett: Németh Dávid)
  2012. október 27. Énekes közreműködés a Budafoki Vespera Kórussal: KRE HTK Tréning hét – sexta éneklése (igét hirdetett: Zsengellér József)
  2009 - május 17. Zenés istentiszteleti szolgálat a Kálvin téri zenei esték sorozat keretében. Közreműködött a Budafoki Vespera Kórus, zenei vezető: dr. Papp Anette
  2009 - május 4. Genfi zsoltáros est a KRE HTK dísztermében. Közreműködött a Budafoki Vespera Kórus, zenei vezető: dr. Papp Anette.


Díjak, kitüntetések:
2018 – A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán az „Év oktatója”
2016 – A Károli Gáspár Református Egyetem Rektorának Elismerő Oklevele


Kapcsolat: papp.anette[kukac]kre.hu