A képzés az Akadémián igen nehéz, időnként igen kemény volt: aki végigcsinálta, igazi zenészként került ki onnan.

Solti György

Felvételi követelmények előadó-művészet – egyházzene szakirányon

Figyelem! A felvételi követelmények a járványhelyzet függvényében változhatnak.

I. Előzetes megjegyzések

  1. A felvételi vizsga anyaga azonos az egyházzene kórusvezetés és egyházzene orgona szakirányon. A felvételi bizottság a vizsga alapján dönti el, hogy javasolja-e a jelentkező felvételét a választott szakirány(ok)ra. Amennyiben a felvételiző mindkét szakirányra jelentkezett, és mindkettőre felvételt nyert, adott határidőig a szakirányok között választania kell, mert a tanulmányok egyszerre csak egy szakirányon kezdhetők meg.
  2. A jelentkezőnek még a felvételi vizsga előtt el kell döntenie, hogy tanulmányait melyik felekezeti irányban (evangélikus, katolikus, református) szeretné végezni, és a felvételi vizsgára a megfelelő énekeskönyv anyagából kell felkészülnie (népének / gyülekezeti ének memoriter, népének / gyülekezeti ének kísérete). 

 

II. A felvételi vizsga anyaga

Egyházzene főtárgy (Szóbeli vizsga vizsgabizottság előtt video-konferencia keretében):

1. Repertoárismeret: a felekezeti énekeskönyvből 70 kijelölt tétel éneklése fejből, legalább az első versszak szövegével együtt. A kijelölt tételek:

– Katolikusok – Éneklő Egyház:
6, 7, 16, 19, 25, 26, 28, 31, 41, 43, 48, 54, 65, 67, 69, 71, 82, 84, 90, 91, 97, 98, 99/100, 107, 111, 126, 132, 142, 143, 161, 162, 167, 170, 177, 189, 190, 192, 206, 221, 222, 224, 226, 232, 234, 236, 284, 340, 358, 411, 446, 460, 501, 517, 532, 540, 546, 550, 553, 572, 587, 589, 598, 600, 643, 646, 695, 802, 803, 804, 806.

– Reformátusok – Énekeskönyv magyar reformátusok használatára:
8, 23, 25, 33, 42, 47, 50, 65, 66, 68, 77, 80, 84, 89, 90, 96, 105, 130, 134, 135, 138, 150, 151, 161, 165, 167, 185, 205, 215, 217, 220, 225, 226, 234, 241, 251, 254, 255, 256, 265, 272, 274, 294, 296, 301, 303, 312, 315, 316, 318, 326, 329, 337, 341, 342, 345, 370, 373, 380, 390, 434, 447, 459, 475, 483, 485, 500, 503, 511, 512.

– Evangélikusok – Evangélikus énekeskönyv:
40, 42, 43, 44, 47, 54, 57, 58, 72, 76, 96, 108, 109, 113, 115, 116, 121, 131, 136, 150, 151, 152, 157, 158, 161, 185, 188, 189, 198, 200, 213, 215, 222, 229, 231, 232, 233, 235, 254, 255, 260, 263, 266, 274, 276, 279, 291, 308, 331, 336, 337, 346, 357, 359, 361, 365, 369, 379, 389, 402, 405, 412, 417, 422, 423, 431, 443, 493, 503, 512.

– Más egyházhoz tartozók – saját felekezeti énekeskönyvük 70 tétele
(a hallgató jegyzéket hoz a kiválasztott tételekről!)

Ezenfelül 30 énekkíséret a felekezeti orgonáskönyvből zongorán vagy pedállal orgonán (a választott 30 énekkíséret énekeskönyvi számát a felvételiző megküldi a vizsgabizottságnak az előzetesen feltöltött zongora/orgona videó mellékleteként)

2. Stílusismeret: Palestrina-kórusműből (a hangfajnak megfelelő) szólam lapról éneklése egyedül vagy társsal két szólamban.
 

3. Zongora / orgona: az alább megjelölt zongora kötelező tárgyi követelmények szerint.


4. Beszélgetés a jelentkező korábbi egyházzenei tapasztalatairól, tanulási feltételeiről és távolabbi egyházzenei/tanári céljairól.

A 3. szemesztertől a hallgatók háromféle modul szerint haladhatnak tovább:  orgona, kóruskarnagy ill. a liturgikus szólóének modul felvételével. A képzés a választott modulnak megfelelően az adott tárgyból emelt óraszámot biztosít. (a speciálisan kialakított órarend óraszám növekedéssel nem jár).

 

Kötelező tárgyak:

Zeneelmélet és szolfézs

A felvételi vizsga videókonferencia keretében fog zajlani.

Általános követelmény: a klasszikus összhangzattan diatonikus hármas- és négyeshangzatainak, azok fordításainak, valamint a váltódomináns, a II. és a IV. fokú szűkszeptim és fordításainak ismerete. Egyszerű és összetett formák ismerete (a triósformáig).

Szóbeli feladatok:

1. Hangközök, valamint hármas- és négyeshangzatok éneklése megadott basszushangra.
2. Lapról éneklés: az énekszólam megszólaltatása a német romantikus dal (elsősorban Schubert, Schumann, Brahms) terméséből, maximum 12 ütem terjedelemben.
3. Klasszikus harmóniamenet(ek) akkordjainak felismerése és megnevezése hallás után.
4. Beszámoló formai ismeretekről a főtárgyi felvételi vizsga anyagából. Amennyiben a főtárgyi felvételi vizsga anyagában nem szerepel barokk vagy bécsi klasszikus mű, korábban tanult művet is elfogadunk e korszakokból. A kották feltöltéséről a felvételiző gondoskodik.

Letölthető kottapéldák linkje az alanti (eredeti felvételi) anyagban.

 

Írásbeli feladatok

1.) Négyszólamú, maximum 15 akkordból álló összhangzattanpélda diktálás utáni lejegyzése, és fokszámokkal vagy számozott basszussal való jelölése (6 eljátszás).

LETÖLTHETŐ KOTTAPÉLDA

2.) Két, fokszámokkal megadott, maximum 11 akkordból álló harmóniasor négyszólamú kidolgozása szűkfekvésben.

LETÖLTHETŐ KOTTAPÉLDA


3.) Barokk stílusú, imitációs szerkesztésű zenei idézet lejegyzése diktálás után. Az idézet maximum 8 ütemes, 4/4-es ütemmutatójú, általános nyolcadmozgást figyelembe véve (10 eljátszás).

LETÖLTHETŐ KOTTAPÉLDA

4.) Tíz, hármas- és négyeshangzat-fordításokból álló, azonos basszusra épített sorozat hallás utáni lejegyzése és megnevezése (3 eljátszás).

LETÖLTHETŐ KOTTAPÉLDA

5.) Egyszerű és összetett két- és háromtagú formák részeinek jelölése, hangnemek, zárlatok és funkciók megadásával, a vizsgán kézhez kapott kottába.

LETÖLTHETŐ KOTTAPÉLDA

 

Szóbeli feladatok

1.) Klasszikus harmóniamenetek (maximum 11 akkordból álló) zongorázása diktálás után, szűkfekvésben.

LETÖLTHETŐ KOTTAPÉLDA

2.) Lapról éneklés: az énekszólam megszólaltatása a német romantikus dal (elsősorban Schubert, Schumann, Brahms) terméséből, maximum 12 ütem terjedelemben.

LETÖLTHETŐ KOTTAPÉLDA

 

 

Zongora:

Előzetesen feltöltött, egy művön belül vágatlan video a jelentkező zongora/orgonajátékáról.

- Három különböző stílusú zongoradarab kifejező, stílusos előadása.

  • Egy J. S. Bach mű (pl. két- vagy háromszólamú invenció, Wohltemperiertes Klavier, francia szvit)
  • Egy klasszikus szonáta szonátaformájú nyitótétele
  • Egy romantikus mű vagy egy Bartók-darab

- Lapról olvasás helyben kapott kottából

Ezenfelül 30 énekkíséret a felekezeti orgonáskönyvből zongorán vagy pedállal orgonán (jegyzéküket a felvételiző hozza magával).

Orgona előképzettség esetén a megjelölt Bach-mű helyett egy pedálos Bach- orgonadarab játszható.

A zongora/orgonadarabok jegyzékét, valamint a választott 30 énekkíséret énekeskönyvi számát a felvételiző megküldi a videó mellékleteként.

 

Népzene:

Stílusismeret: a megadott népdalok stílusos előadása és szakszerű elemzése (stílus, illetve stílusréteg, hangsor, kadencia, forma, ambitus, szótagszám, ritmusképlet stb.).

Memoriter a Kodály - Vargyas példatárból: 1, 2, 4, 8, 12, 13, 21, 22, 34, 47, 49, 67, 78, 85, 95, 114, 142, 154, 171, 174, 185, 206, 225, 250, 252, 307, 332, 416, 447, 448.

A felvételi vizsgára vizsgalapot kérünk 2 példányban, amelyen a hallgató feltünteti a vizsgára hozott zenei anyagot, valamint 2-2 példányt a hozott művek kottájából.


III. Tanácsok a felvételi előtt

Ha a jelentkező valamit nem ért pontosan e tájékoztatóból, kérjen felvilágosítást a tanszéken:

Régi Zeneakadémia, VI. Vörösmarty u. 35. III. em. 315; telefon: 344-6721, e-mail: werner.agnes[kukac]zeneakademia.hu
A vizsgáztató bizottság szakmailag igényes, de emberséges: arra törekszik, hogy a jelentkezőket felvegye, nem pedig hogy elutasítsa.
A népének-memoriter anyag a főtárgyi felvételi súlypontja. Tanulását nem elég a vizsga előtti hetekben elkezdeni. Az emlékezetbe csak akkor nyomódik be biztosan szövegével és dallamával az ének, ha hónapokon át ismételgetjük, gyakran visszatérünk rá, s természetesen, ha az élő gyakorlat emléke is segíti a tanulást. (Ugyanez vonatkozik a népzene-memoriterre is.)
A felvételi „Palestrina stílusismeret" pontjára a felvételiző készüljön minél több Palestrina-műből a jelentkező hangfajának megfelelő szólam áténeklésével. Nagyon kívánatos, hogy a jelentkező másodmagával kétszólamú részleteket is gyakoroljon. Természetesen itt is nagy segítség az élő kórusgyakorlat.

A szolfézs-zeneelmélet tárgyi és billentyűs felvételin a jelentkezőnek olyan alapvető zenei ismeretekről és készségekről kell tanúságot tennie, melyekre felsőfokú zenei tanulmányok építhetők. Az ezekben mutatkozó jelentős hiányok miatt rendszeresen kell eredménytelennek tekintenünk felvételi vizsgákat.

A felvételi vizsgán előny a legalább középfokú nyelvvizsga. Ez a diplomaszerzés feltétele, melyet az alapképzés rövid három éve alatt az intenzív zenetanulás mellett nehéz megszerezni.

Jó kedvet és energiát kívánunk a felkészüléshez, s a remélhetően sikeres felvételi vizsgán való találkozásig is


Üdvözletünket küldjük:

a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Egyházzene Tanszékének tanári kara