Magyarország, ahol ma is alig élnek többen tízmilliónál, annyi muzsikust és oly sok kiváló zeneművet adott a világnak. Hálás vagyok, hogy ott születtem, és ott tanulhattam.

Solti György

Felvételi követelmények egyházzene-művész szakirányon

Figyelem! A felvételi követelmények a járványhelyzet függvényében változhatnak.

Főtárgy:

Gregorián/graduál:

A. elmélet:
A gregorián rövid története (kitekintéssel az ólatin liturgikus énekekre)
A gregorián műfajok liturgiai és zenei jellemzői

B. gyakorlat:
Bármely dallam olvasása és rövid elemzése a magyar átírási módszer szerinti vagy kvadrát írású kottából
Éneklés (emlékezetből és kottából) a BA-követelmények szerint, a gregorián/graduál memoriter-lista letölthető innen!

C. protestáns hallgatóknak ezen felül:
A graduálirodalom története, legfontosabb forrásai, műfajai, liturgikus meghatározottságai
Éneklés (emlékezetből és kottából) a BA-követelmények szerint, l. a gregorián/graduál memoriterlista letölthető innen!

 

Egyházzene-irodalom:

A. Általános szempontok:
 1. Összefoglaló ismeretek (szerzők, műfajok, műcsoportok, ciklusok, források, zenetörténeti háttéradatok) korok szerint.
 2. Stílusismeret: formai szerkezeti sajátosságok, a szólamszám, metrum, kölcsönanyag és szöveghasználat szerepe a zenei forma kialakításában.
 3. Repertoár-ismeret (az adott korra vonatkozó alapvető összkiadások, sorozatok, segédanyagok, alapvető szakirodalom).
 4. Liturgikus alkalmazás: (elvi kérdések, pl. liturgia–paraliturgia; egyes tételek liturgiai helye, az előadás lehetőségei a mai gyakorlatban pl. másodlagos alkalmazás, szöveghasználat.


B. Témakörök:

(A fenti általános szempontok az alábbi témakörökre vonatkoznak. Az egyházzenei alapképzés előtérbe helyezi a korai polifónia és a reneszánsz zenei anyagát.)

 1. Korai polifónia a különböző organumtípusoktól a XIV. századi misetételekig
 2. Reneszánsz: A XV. századi angol zene (Dunstable, Power, az angol carol), faux-bourdon, cantus firmus, alternatim praxis; az ún. három nemzedék zeneszerzői (Du Fay, Ockeghem, Obrecht); Josquin és a XVI. századi motetta; misetípusok (a cantus firmus használa
  a alapján), miseordinárium és proprium, Mária-antifónák többszólamú feldolgozásai, a velencei többkórusos technika; a protestáns egyházzene kezdetei, evangélikus korál és genfi zsoltár, Palestrina és Lassus művészetének sajátosságai, az angol zene a XVI. században (anthem és service)
 3. Kora barokk: Monteverdi – két korszak határán (Sacrae cantiunculae); Concerto, basso continuo, monódia; Viadana és a kora barokk egyházi concerto; A Kájoni kódex vonatkozó anyaga (Finetti, Grandi, Mortaro, stb.); A német egyházi concerto (Schütz); J. H. Schein: Cantional és Opella nova; História, oratórium/passió Németországban; Az evangélikus korál a XVII. századi többszólamúságban; Buxtehude és a kora barokk kantáta; Anglikán egyházi műfajok, Purcell egyházi művei
 4. Java barokk: Bach egyházzenei működése (helyszínek, feladatok, hatások – műfajok, művek); Bach kantátái – korszakok szerint (szövegválasztás, forma, kompozíciós eljárások);  Bach oratóriumai, passiói, motettái és latin nyelvű művei
 5. Klasszika: Az egyházzene a klasszikában (a XVIII. századi egyházzene kompozíciós stílusai, liturgikus kötöttségek, a klasszikus misetípusok: stile antico = a cappella, stile ordinario, stile solenne); Joseph Haydn egyházi művei (miséi, oratóriumai és kisebb egyházi művei); Michael Haydn egyházi művei; Mozart egyházi művei (misék, vesperások és más egyházi művek)
 6. Romantika: Az egyházi zene irányai a romantikában (az egyházi zene kereteinek változásai, új feladatok, az igényes „koncertzene" és a „használati" zene szétválása, regionális eltérések a XIX. század egyházi zenéjében);
  Katolikus egyházzene: Ausztria és Németország: a bécsi hagyományok folytatása (Beethoven, Schubert és kortársaik); A cecilianizmus; Szimfonikus egyházzene (Schumann, Liszt, Bruckner); A katolikus zene Franciaországban (Cherubini és kortársai, Berlioz, a század 2. felének szerzői); Késő romantika: Max Reger egyházzenéje;
  Evangélikus egyházzene: A liturgikus megújulási mozgalmak Németországban; Mendelssohn, Brahms, a német motetta
 7. XX. század: Britten, Poulenc, Duruflé, Hindemith, Stravinsky, Arvo Pärt, a Magyar Kórus kiadványai, Kodály és a ma élő magyar zeneszerzők kórusművei, különös tekintettel a liturgikus alkalmazhatóságra.


C. Gyakorlat:

 1. Mindkét szakirányon: a felvételizőnek képesnek kell lennie arra, hogy ad hoc összeállítású kamaraegyüttesben a fenti korszakokból származó művek egy-egy szólamát folyamatosan, a kor stiláris sajátosságainak megfelelően elénekelje, ill. saját (vagy más által játszott) orgonakíséret mellett kisebb kora barokk műveket szólóban (duettben) is előadjon.
 2. Csak kóruskarnagy szakirányon: a jelentkező a felvételizőkből álló kis kórusnak 20 perces felkészülési idő után betanít és elvezényel egy könnyű, 3–4 szólamú (XVI–XIX. századi) motettát.

 

Népének:

A. elmélet:

A felekezeti énekeskönyvnek és használatának alapos ismerete

 

B. gyakorlat:

 1. A felekezeti énekeskönyvben szereplő valamennyi ének hibátlan éneklése kottából
 2. Memoriter a BA-követelmények szerint. A memoriter letölthető innen!

 

Orgona:

A. A népének-memoriterben szereplő énekek kísérése orgonán a felekezeti orgonás kísérőkönyvből (vagy saját kísérettel), intonációval (20 perces felkészülési lehetőséggel)

B. Kóruskarnagy szakirányon: 3 (ebből legalább 2 pedálos) előadási darab, különböző stíluskörökből; Orgonaművész szakirányon: 5 (ebből legalább 4 pedálos) előadási darab, különböző stíluskörökből, közöttük egy legalább közepes nehézségű Bach-prelúdium és fúgaLiturgika:

A. A mise ill. protestáns főistentisztelet ismerete; a zsolozsma ismerete; a liturgikus év ismerete

B. Szakmai nyelv:

 1. katolikus felekezeti irányú hallgatóknak latin nyelvből 10 alapvető liturgikus szöveg ismerete; elemi nyelvtan és helyes kiejtés, a memoriter letölthető innen!
 2. protestáns felekezeti irányúaknak
 • elemi liturgikus latin nyelvből 4 alapvető liturgikus szöveg ismerete; elemi nyelvtan és helyes kiejtés, a memoriter letölthető innen, a protestáns irányúaknak szóló részei kötelezők!
 • liturgikus német nyelvből 4 alapvető fontosságú, valamint 6, a mai német nyelvterületen az istentiszteleten (Abendmahlgottesdienst) elhangzó szöveg pontos fordítása, memoriter letölthető innen; jártasság a liturgikus német nyelv szókincsében; 

Elemi nyelvtan (pl. szófajok, igeidők, -módok, kötelező vonzatok, állandósult szószerkezetek stb. felismerése), helyes kiejtés

 

Kötelező tárgyak:

Írásbeli feladatok

A. Basszusharmonizálás: kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

B. Elemzés: egy szonátaformájú nyitótétel formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

C. Zeneismereti teszt:

 • 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj szerinti azonosítása.
 • 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése.

 

Tanácsok a felvételi előtt:

Ha a jelentkező valamit nem ért pontosan e tájékoztatóból, kérjen felvilágosítást a tanszéken:

Régi Zeneakadémia, VI. Vörösmarty u. 35. III. em. 315
telefon: 344-6721
e-mail: nandori.judit[kukac]zeneakademia.hu

 

A memoriter- és éneklési anyag tanulását nem elég a vizsga előtti hetekben elkezdeni. Az emlékezetbe csak akkor nyomódik be biztosan szövegével és dallamával az ének, ha hónapokon át ismételgetjük, gyakran visszatérünk rá, s természetesen, ha az élő gyakorlat emléke is segíti a tanulást.

A vizsgáztató bizottság szakmailag igényes, de emberséges: arra törekszik, hogy a jelentkezőket felvegye, nem pedig hogy elutasítsa.

Jó kedvet és energiát kívánunk a felkészüléshez, s a remélhetően sikeres felvételi vizsgán való találkozásig is üdvözletünket küldjük:

a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Egyházzene Tanszékének tanári kara