Felvételi követelmények egyházzene-művész szakirányon

Az egyházzene-művész MA képzésen a felvételiző háromféle modul között választhat: orgona, karvezetés és liturgikus szólóének. Sikeres felvételi esetén a jelentkező, tanulmányainak megkezdésekor (a felvételi bizottság véleményét figyelembe véve) modult választ. A tanulmányok során a három modul tantárgyai részben eltérnek: a közös kurzusokat a választott moduloknak megfelelő speciális tárgyak egészítik ki.

 

Gregorián/graduál:

A. elmélet:
A gregorián rövid története (kitekintéssel az ólatin liturgikus énekekre)
A gregorián műfajok liturgiai és zenei jellemzői

B. gyakorlat:
Bármely dallam olvasása és rövid elemzése a magyar átírási módszer szerinti vagy kvadrát írású kottából
Éneklés (emlékezetből és kottából) a BA-követelmények szerint, a gregorián/graduál memoriter-lista letölthető innen!

C. protestáns hallgatóknak ezen felül:
A graduálirodalom története, legfontosabb forrásai, műfajai, liturgikus meghatározottságai
Éneklés (emlékezetből és kottából) a BA-követelmények szerint, l. a gregorián/graduál memoriterlista letölthető innen!

 

Egyházzene-irodalom:

A. Általános szempontok:
 1. Összefoglaló ismeretek (szerzők, műfajok, műcsoportok, ciklusok, források, zenetörténeti háttéradatok) korok szerint.
 2. Stílusismeret: formai szerkezeti sajátosságok, a szólamszám, metrum, kölcsönanyag és szöveghasználat szerepe a zenei forma kialakításában.
 3. Repertoár-ismeret (az adott korra vonatkozó alapvető összkiadások, sorozatok, segédanyagok, alapvető szakirodalom).
 4. Liturgikus alkalmazás: (elvi kérdések, pl. liturgia–paraliturgia; egyes tételek liturgiai helye, az előadás lehetőségei a mai gyakorlatban pl. másodlagos alkalmazás, szöveghasználat.


B. Témakörök:

(A fenti általános szempontok az alábbi témakörökre vonatkoznak. Az egyházzenei alapképzés előtérbe helyezi a korai polifónia és a reneszánsz zenei anyagát.)

 1. Korai polifónia a különböző organumtípusoktól a XIV. századi misetételekig
 2. Reneszánsz: A XV. századi angol zene (Dunstable, Power, az angol carol), faux-bourdon, cantus firmus, alternatim praxis; az ún. három nemzedék zeneszerzői (Du Fay, Ockeghem, Obrecht); Josquin és a XVI. századi motetta; misetípusok (a cantus firmus használa
  a alapján), miseordinárium és proprium, Mária-antifónák többszólamú feldolgozásai, a velencei többkórusos technika; a protestáns egyházzene kezdetei, evangélikus korál és genfi zsoltár, Palestrina és Lassus művészetének sajátosságai, az angol zene a XVI. században (anthem és service)
 3. Kora barokk: Monteverdi – két korszak határán (Sacrae cantiunculae); Concerto, basso continuo, monódia; Viadana és a kora barokk egyházi concerto; A Kájoni kódex vonatkozó anyaga (Finetti, Grandi, Mortaro, stb.); A német egyházi concerto (Schütz); J. H. Schein: Cantional és Opella nova; História, oratórium/passió Németországban; Az evangélikus korál a XVII. századi többszólamúságban; Buxtehude és a kora barokk kantáta; Anglikán egyházi műfajok, Purcell egyházi művei
 4. Java barokk: Bach egyházzenei működése (helyszínek, feladatok, hatások – műfajok, művek); Bach kantátái – korszakok szerint (szövegválasztás, forma, kompozíciós eljárások);  Bach oratóriumai, passiói, motettái és latin nyelvű művei
 5. Klasszika: Az egyházzene a klasszikában (a XVIII. századi egyházzene kompozíciós stílusai, liturgikus kötöttségek, a klasszikus misetípusok: stile antico = a cappella, stile ordinario, stile solenne); Joseph Haydn egyházi művei (miséi, oratóriumai és kisebb egyházi művei); Michael Haydn egyházi művei; Mozart egyházi művei (misék, vesperások és más egyházi művek)
 6. Romantika: Az egyházi zene irányai a romantikában (az egyházi zene kereteinek változásai, új feladatok, az igényes „koncertzene" és a „használati" zene szétválása, regionális eltérések a XIX. század egyházi zenéjében);
  Katolikus egyházzene: Ausztria és Németország: a bécsi hagyományok folytatása (Beethoven, Schubert és kortársaik); A cecilianizmus; Szimfonikus egyházzene (Schumann, Liszt, Bruckner); A katolikus zene Franciaországban (Cherubini és kortársai, Berlioz, a század 2. felének szerzői); Késő romantika: Max Reger egyházzenéje;
  Evangélikus egyházzene: A liturgikus megújulási mozgalmak Németországban; Mendelssohn, Brahms, a német motetta
 7. XX. század: Britten, Poulenc, Duruflé, Hindemith, Stravinsky, Arvo Pärt, a Magyar Kórus kiadványai, Kodály és a ma élő magyar zeneszerzők kórusművei, különös tekintettel a liturgikus alkalmazhatóságra.

 

Népének:

A. elmélet:

A felekezeti énekeskönyvnek és használatának alapos ismerete

B. gyakorlat:

 1. A felekezeti énekeskönyvben szereplő valamennyi ének hibátlan éneklése kottából
 2. Memoriter a BA-követelmények szerint. A memoriter letölthető innen!

 

ORGONA/KARVEZETÉS/ÉNEK:

A. orgona modulra jelentkezőknél:

Három előadási darab orgonán (ebből legalább egy pedálos), különböző stíluskörökből.

A népének-memoriterben szereplő 10 ének kísérése orgonán a felekezeti orgonás kísérőkönyvből (vagy saját kísérettel), lehetőleg intonációval (rövid orgonás bevezetővel)

 

B. karvezetés modulra jelentkezőknél:

A BA  gregorián/graduál memoriter anyagból a felvételiző által választott 1-1 Ordinárium, Introitus, Graduale, Alleluja, Sequentia (teljes tétel) és Himnusz (teljes tétel) éneklése és vezénylése

Három könnyű előadási darab orgonán, különböző stíluskörökből (orgonálási lehetőség hiányában zongoraművek előadását is elfogadjuk).

A népének-memoriterben szereplő énekek kísérése orgonán a felekezeti orgonás kísérőkönyvből (vagy saját kísérettel)

 

C. a liturgikus szólóének modulra jelentkezőknél:

Az alábbi művek (4) eredeti nyelven történő, kotta nélküli előadása:

Gregorián szólóének:
Egy szabadon választott graduále, vagy egy díszes alleluja a Liber Usualis, a Graduale Romanum vagy az Alleluiarium kötetekből.

Források:
Liber Usualis Missae et Officii, Párizs […] 1934 […].
Alleluiarium — Szendrei Janka (szerk.), Magyar Egyházzenei Társaság: Budapest 1993.
Graduale Romanum I-II-III., Magyar Egyházzenei Társaság: Budapest 2010.

Hangszerkíséretes művek:
• Egy szabadon választott barokk oratórium-, vagy kantáta-ária.
• Egy szabadon választott reneszánsz, vagy korabarokk liturgikus ének, vallásos ének, műdal

A két mű lehetőség szerint két különböző nyelven kerüljön előadásra.

Ajánlott irodalom:
Continuo-játék és kamaraének — Mezei János (szerk.), Magyar Egyházzenei Társaság:
Budapest 2013.

Egy monodikus kortárs mű kijelölt részlete az alábbiakból:
• Morton Feldman: Only, 1975
• Naji Hakim: Missa resurrectionis – részlet, 1995
• Horváth Márton Levente: Monodikus tanulmányok – részlet, 2023
• Jeney Zoltán: 50/51 zsoltár (Honnéní Elohím, Halotti szertartás) – részlet, 1995
• Kurtág György: József Attila töredékek, Nr. 19-20., EMB: Budapest 1985.

A kortárs műrészletek a felvételiző hangfaji (hangterjedelmi) igényei szerint transzponálhatók.

A kortárs műrészletek kottáit a jelentkezőknek 2023. február 15. után megküldjük, amennyiben a jelentkező nevével és felvételi azonosítószámával levelet küld az alábbi e-mail címre: nandori.judit[kukac]zeneakademia.hu

Amennyiben a felvételiző előzetesen jelzi, orgona-, vagy zongorakísérőt biztosítunk.

Három könnyű előadási darab orgonán, különböző stíluskörökből (orgonálási lehetőség hiányában zongoraművek előadását is elfogadjuk).

A népének-memoriterben szereplő énekek kísérése orgonán a felekezeti orgonás kísérőkönyvből (vagy saját kísérettel).

 

Liturgika:

A mise ill. protestáns főistentisztelet ismerete; a zsolozsma ismerete; a liturgikus év ismerete

 

Szakmai nyelv:

 1. katolikus felekezeti irányú hallgatóknak latin nyelvből 10 alapvető liturgikus szöveg ismerete; elemi nyelvtan és helyes kiejtés, a memoriter letölthető innen!
 2. protestáns felekezeti irányúaknak
 • elemi liturgikus latin nyelvből 4 alapvető liturgikus szöveg ismerete; elemi nyelvtan és helyes kiejtés, a memoriter letölthető innen, a protestáns irányúaknak szóló részei kötelezők!
 • liturgikus német nyelvből 4 alapvető fontosságú, valamint 6, a mai német nyelvterületen az istentiszteleten (Abendmahlgottesdienst) elhangzó szöveg pontos fordítása, memoriter letölthető innen; jártasság a liturgikus német nyelv szókincsében; 

Elemi nyelvtan (pl. szófajok, igeidők, -módok, kötelező vonzatok, állandósult szószerkezetek stb. felismerése), helyes kiejtés

 

ZENEELMÉLET-ZENEISMERET:

A. Basszusharmonizálás: kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

B. Elemzés: egy szonátaformájú nyitótétel formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

C. Zeneismereti teszt:

 • 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj szerinti azonosítása.
 • 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése.

 

Tanácsok a felvételi előtt:

Ha a jelentkező valamit nem ért pontosan e tájékoztatóból, kérjen felvilágosítást a tanszéken:

Régi Zeneakadémia, VI. Vörösmarty u. 35. III. em. 315
telefon: 344-6721
e-mail: nandori.judit[kukac]zeneakademia.hu

 

A memoriter- és éneklési anyag tanulását nem elég a vizsga előtti hetekben elkezdeni. Az emlékezetbe csak akkor nyomódik be biztosan szövegével és dallamával az ének, ha hónapokon át ismételgetjük, gyakran visszatérünk rá, s természetesen, ha az élő gyakorlat emléke is segíti a tanulást.

A vizsgáztató bizottság szakmailag igényes, de emberséges: arra törekszik, hogy a jelentkezőket felvegye, nem pedig hogy elutasítsa.

Jó kedvet és energiát kívánunk a felkészüléshez, s a remélhetően sikeres felvételi vizsgán való találkozásig is üdvözletünket küldjük:

a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Egyházzene Tanszékének tanári kara