Az Akadémián eltöltött idő alatt tanultam meg a fegyelem és a kemény munka alapjait, melynek aztán egész életemben hasznát vettem.

Solti György

Felvételi követelmények egyházzene-művész szakirányon

Figyelem! A járványhelyzet kapcsán megváltozott felvételi követelmény módosításai alább olvashatók, a piros színnel jelölt és áthúzott szövegmódosítások a felvételi vizsga törölt és módosított részeire vonatkoznak.

Főtárgy:

Csak szóbeli vizsga vizsgabizottság előtt video-konferencia (Skype) segítségével

Gregorián/graduál:

A. elmélet:
A gregorián rövid története (kitekintéssel az ólatin liturgikus énekekre)
A gregorián műfajok liturgiai és zenei jellemzői

B. gyakorlat:
Bármely dallam olvasása és rövid elemzése a magyar átírási módszer szerinti vagy kvadrát írású kottából
Éneklés (emlékezetből és kottából) a BA-követelmények szerint, a gregorián/graduál memoriter-lista letölthető innen!

C. protestáns hallgatóknak ezen felül:
A graduálirodalom története, legfontosabb forrásai, műfajai, liturgikus meghatározottságai
Éneklés (emlékezetből és kottából) a BA-követelmények szerint, l. a gregorián/graduál memoriterlista letölthető innen!

 

Egyházzene-irodalom:

A. Általános szempontok:
 1. Összefoglaló ismeretek (szerzők, műfajok, műcsoportok, ciklusok, források, zenetörténeti háttéradatok) korok szerint.
 2. Stílusismeret: formai szerkezeti sajátosságok, a szólamszám, metrum, kölcsönanyag és szöveghasználat szerepe a zenei forma kialakításában.
 3. Repertoár-ismeret (az adott korra vonatkozó alapvető összkiadások, sorozatok, segédanyagok, alapvető szakirodalom).
 4. Liturgikus alkalmazás: (elvi kérdések, pl. liturgia–paraliturgia; egyes tételek liturgiai helye, az előadás lehetőségei a mai gyakorlatban pl. másodlagos alkalmazás, szöveghasználat.


B. Témakörök:

(A fenti általános szempontok az alábbi témakörökre vonatkoznak. Az egyházzenei alapképzés előtérbe helyezi a korai polifónia és a reneszánsz zenei anyagát.)

 1. Korai polifónia a különböző organumtípusoktól a XIV. századi misetételekig
 2. Reneszánsz: A XV. századi angol zene (Dunstable, Power, az angol carol), faux-bourdon, cantus firmus, alternatim praxis; az ún. három nemzedék zeneszerzői (Du Fay, Ockeghem, Obrecht); Josquin és a XVI. századi motetta; misetípusok (a cantus firmus használa
  a alapján), miseordinárium és proprium, Mária-antifónák többszólamú feldolgozásai, a velencei többkórusos technika; a protestáns egyházzene kezdetei, evangélikus korál és genfi zsoltár, Palestrina és Lassus művészetének sajátosságai, az angol zene a XVI. században (anthem és service)
 3. Kora barokk: Monteverdi – két korszak határán (Sacrae cantiunculae); Concerto, basso continuo, monódia; Viadana és a kora barokk egyházi concerto; A Kájoni kódex vonatkozó anyaga (Finetti, Grandi, Mortaro, stb.); A német egyházi concerto (Schütz); J. H. Schein: Cantional és Opella nova; História, oratórium/passió Németországban; Az evangélikus korál a XVII. századi többszólamúságban; Buxtehude és a kora barokk kantáta; Anglikán egyházi műfajok, Purcell egyházi művei
 4. Java barokk: Bach egyházzenei működése (helyszínek, feladatok, hatások – műfajok, művek); Bach kantátái – korszakok szerint (szövegválasztás, forma, kompozíciós eljárások);  Bach oratóriumai, passiói, motettái és latin nyelvű művei
 5. Klasszika: Az egyházzene a klasszikában (a XVIII. századi egyházzene kompozíciós stílusai, liturgikus kötöttségek, a klasszikus misetípusok: stile antico = a cappella, stile ordinario, stile solenne); Joseph Haydn egyházi művei (miséi, oratóriumai és kisebb egyházi művei); Michael Haydn egyházi művei; Mozart egyházi művei (misék, vesperások és más egyházi művek)
 6. Romantika: Az egyházi zene irányai a romantikában (az egyházi zene kereteinek változásai, új feladatok, az igényes „koncertzene" és a „használati" zene szétválása, regionális eltérések a XIX. század egyházi zenéjében);
  Katolikus egyházzene: Ausztria és Németország: a bécsi hagyományok folytatása (Beethoven, Schubert és kortársaik); A cecilianizmus; Szimfonikus egyházzene (Schumann, Liszt, Bruckner); A katolikus zene Franciaországban (Cherubini és kortársai, Berlioz, a század 2. felének szerzői); Késő romantika: Max Reger egyházzenéje;
  Evangélikus egyházzene: A liturgikus megújulási mozgalmak Németországban; Mendelssohn, Brahms, a német motetta
 7. XX. század: Britten, Poulenc, Duruflé, Hindemith, Stravinsky, Arvo Pärt, a Magyar Kórus kiadványai, Kodály és a ma élő magyar zeneszerzők kórusművei, különös tekintettel a liturgikus alkalmazhatóságra.

 

Népének:

A. elmélet:

A felekezeti énekeskönyvnek és használatának alapos ismerete

A magyar népének története, korszakai, stíluscsoportjai (énekelt példákkal):

 1. Gregorián eredetű népénekek
 2. Középkori kanciókból lett népénekek
 3. A reformáció korának népénekei
 4. A humanista metrikus énekekből lett népénekek
 5. A genfi zsoltárok és a 16. századi korálok Magyarországon
 6. Az ellenreformáció korának népénekei
 7. A barokk a pietizmus és jozefinizmus népénekei
 8. Népénekek a 19-20. században

B. gyakorlat:

 1. A felekezeti énekeskönyvben szereplő valamennyi ének hibátlan éneklése kottából
 2. Memoriter a BA-követelmények szerint. A memoriter letölthető innen!

 

Főtárgy:

A. orgona

Előzetesen feltöltött, egy darabon belül vágatlan video-felvétel a jelentkező orgonajátékáról (koncertfelvétel, istentisztelet, próba stb.)

Három előadási darab orgonán (ebből legalább egy pedálos), különböző stíluskörökből.

(orgonálási lehetőség hiányában zongoraművek előadását is elfogadjuk)

Csak szóbeli vizsga az alábbi vizsgaanyagból vizsgabizottság előtt video-konferencia (Skype) segítségével:

A népének-memoriterben szereplő 10 ének kísérése orgonán (ennek hiányában zongorán) a felekezeti orgonás kísérőkönyvből (vagy saját kísérettel), lehetőleg intonációval (rövid orgonás bevezetővel)

A kiválasztott 10 népéneket tartalmazó listát (pdf formátumban) a vizsgázó az orgona/zongora feltöltéssel együtt beküldi, a szóbelin ebből a listából kérdez a bizottság.

B. karvezetés:

Csak szóbeli vizsga az alábbi vizsgaanyagból vizsgabizottság előtt video-konferencia (Skype) segítségével

A BA  gregorián/graduál memoriter anyagból a felvételiző által választott 1-1 Ordinárium, Introitus, Graduale, Alleluja, Sequentia (teljes tétel) és Himnusz (teljes tétel) éneklése és vezénylése

A. A népének-memoriterben szereplő énekek kísérése orgonán a felekezeti orgonás kísérőkönyvből (vagy saját kísérettel), intonációval (20 perces felkészülési lehetőséggel)

B. Kóruskarnagy szakirányon: 3 (ebből legalább 2 pedálos) előadási darab, különböző stíluskörökből; Orgonaművész szakirányon: 5 (ebből legalább 4 pedálos) előadási darab, különböző stíluskörökből, közöttük egy legalább közepes nehézségű Bach-prelúdium és fúga

 

Liturgika:

Csak szóbeli vizsga  vizsgabizottság előtt video-konferencia (Skype) segítségével

A mise ill. protestáns főistentisztelet ismerete; a zsolozsma ismerete; a liturgikus év ismerete

 

Szakmai nyelv:

Csak szóbeli vizsga vizsgabizottság előtt video-konferencia (Skype) segítségével

 1. katolikus felekezeti irányú hallgatóknak latin nyelvből 10 alapvető liturgikus szöveg ismerete; elemi nyelvtan és helyes kiejtés, a memoriter letölthető innen!
 2. protestáns felekezeti irányúaknak
 • elemi liturgikus latin nyelvből 4 alapvető liturgikus szöveg ismerete; elemi nyelvtan és helyes kiejtés, a memoriter letölthető innen, a protestáns irányúaknak szóló részei kötelezők!
 • liturgikus német nyelvből 4 alapvető fontosságú, valamint 6, a mai német nyelvterületen az istentiszteleten (Abendmahlgottesdienst) elhangzó szöveg pontos fordítása, memoriter letölthető innen; jártasság a liturgikus német nyelv szókincsében; 

Elemi nyelvtan (pl. szófajok, igeidők, -módok, kötelező vonzatok, állandósult szószerkezetek stb. felismerése), helyes kiejtés

 

ZENEELMÉLET-ZENEISMERET:

Csak szóbeli vizsga vizsgabizottság előtt video-konferencia (Skype) segítségével

 

A. Ismert zenei, zenetörténeti, egyházzenei szakkifejezések, fogalmak magyarázata

B. Fontos egyházzenei alkotások szerzőjének, valamint zenei stílusának és műfajának megnevezése

 

A. Basszusharmonizálás: kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

B. Elemzés: egy szonátaformájú nyitótétel formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

C. Zeneismereti teszt:

 

 • 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj szerinti azonosítása.
 • 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése.

 

 

Tanácsok a felvételi előtt:

Ha a jelentkező valamit nem ért pontosan e tájékoztatóból, kérjen felvilágosítást a tanszéken:

Régi Zeneakadémia, VI. Vörösmarty u. 35. III. em. 315
telefon: 344-6721
e-mail: nandori.judit[kukac]zeneakademia.hu

 

A memoriter- és éneklési anyag tanulását nem elég a vizsga előtti hetekben elkezdeni. Az emlékezetbe csak akkor nyomódik be biztosan szövegével és dallamával az ének, ha hónapokon át ismételgetjük, gyakran visszatérünk rá, s természetesen, ha az élő gyakorlat emléke is segíti a tanulást.

A vizsgáztató bizottság szakmailag igényes, de emberséges: arra törekszik, hogy a jelentkezőket felvegye, nem pedig hogy elutasítsa.

Jó kedvet és energiát kívánunk a felkészüléshez, s a remélhetően sikeres felvételi vizsgán való találkozásig is üdvözletünket küldjük:

a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Egyházzene Tanszékének tanári kara