Az ízlés valaminek a tagadása. A zseni állít, mindig csak állít.

Liszt Ferenc

Felvételi követelmények előadóművészet - jazzbőgő szakirányon

A szakirány a 2020/21. tanévben nem indul!
 

Főtárgy:

Klasszikus

 • Skálák (dúr, eól, összhangzatos és melodikus moll), valamint hármashangzatok kis és nagy bontásokban való bemutatása
 • 3 etűd Montag: Nagybőgő iskola II. vagy Simandl kiadványának III. füzetéből. Az etűdöket úgy kell megválogatni, hogy biztosítsák a hét fekvésben való megfelelő jártasságot.
 • 1 előadási darab, amely megfelel az etűdök nehézségi szintjének.

Követelmény: a szabályos bal kéz technika megalapozottsága.

 

Jazz

 • 3 különböző tempójú és jellegű (ballada, latin, swing stb.) közismert jazz standard előadása. A téma dallami bemutatása, basszus kíséret az eredeti harmonizáció szerint, esetleg szolisztikus rögtönzés. Zongorakísérőről a felvételi bizottság gondoskodik, kíséretre alkalmas zongorakottát azonban a felvételizőnek kell hoznia.
 • Blues-játék közepes tempóban, egyszerűbb hangnemekben, a szokásos blues harmonizáció szerinti kíséret. (Szóló rögtönzés nem szükséges.)
 • Lapról játék: egyszerű klasszikus vagy jazz stílusos blattolása.
 • Funkciós rend szerint megszólaltatott zongora-akkordokhoz megfelelő basszushangok megtalálása, hallás után.

 

 

Kötelező tárgyak:

a) Zongora kötelező:

 • A jazz alapvető akkordkészletének ismerete, zongorán való játéka. A négyfajta hármashangzat és klasszikus fordításaik (szext, kvartszext), a dúr és moll jazz szextakkord, a major7, domináns7, a moll major7, moll7, a bővített kvintű major7, bővített kvintű domináns7, a szűkített major7, a félszűkített és szűkített szeptimakkord, valamint a domináns 76, a dúr és moll69, a dúr és moll79, a domináns7b10 jazzakkord bármely hangra való játéka alaphelyzetben.
 • A 8+1 négyeshangzat (major7, domináns7, moll major7, moll7, bővített kvintű domináns7, bővített kvintű major7, szűkített kvintű major7, félszűkített és szűkített szeptimakkord) klasszikus megfordításainak (kvintszext, terckvart, szekund) játéka bármely hangra.
 • A dúr, az összhangzatos moll és a melodikus moll hangrendszer valamennyi modusának (összesen 21 skála), valamint az ötféle pentaton modus, az egészhangú, a fél-egész és egész-fél skála játéka bármely hangról.
 • Kadenciális akkordsorok (I-IV-V-I; I-V-IV-I; I-VI-II-V-I; I-III-VI-II-V-I) játéka két kézzel, négy szólamban, három fekvésben, a 6 kereszt, 6 bés hangnemig bezárólag klasszikus akkordfűzéssel.
 • A jazz II-V-I kadenciájának játéka jazzes akkordátalakításokkal (II: m79; V: dom769; I: maj79 vagy dúr69), a 6 kereszt, 6 bés hangnemig bezárólag.

 

b) Szolfézs és zeneelmélet:

Szolfézs írásbeli vizsga:

Az írásbeli vizsga időtartama: 2 óra
A vizsga során segédeszköz nem használható.


Témakörök:

 • A négyféle hármashangzat és fordításaik felismerése, hallás utáni leírása kétszeri eljátszás alapján.
 • A 8+1 négyeshangzat (major7, domináns7, moll major7, moll7, bővített kvintű domináns7, bővített kvintű major7, szűkített kvintű major7, félszűkített és szűkített szeptimakkord) alaphelyzetben való felismerése, hallás utáni leírása kétszeri eljátszás alapján.
 • A major7, domináns7, moll major7, moll7 és a félszűkített szeptimakkord klasszikus megfordításainak (kvintszext, terckvart, szekund) felismerése, hallás utáni leírása háromszori eljátszás alapján.
 • A pentaton modusok (összesen 5 skála) felismerése, hallás utáni leírása kétszeri eljátszás alapján.
 • A dúr, az összhangzatos moll és a melodikus moll hangrendszer valamennyi modusának (összesen 21 skála), valamint az egészhangú, a fél-egész és egész-fél skála felismerése, hallás utáni leírása háromszori eljátszás alapján.
 • Közepes nehézségű, jazzes ritmus hallás utáni leírása, hatszori eljátszás alapján.
 • 4-8 ütemes egyszólamú, egyszerűen moduláló, közepes nehézségű dallam leírása hallás után, nyolcszori eljátszás alapján.
 • 4-8 ütemes kétszólamú, egyszerűen moduláló, közepes nehézségű dallam leírása hallás után, nyolcszori eljátszás alapján.

 

Zeneelmélet szóbeli vizsga:

Klasszikus összhangzattani ismeretek a négyeshangzat megfordításokig bezárólag.