A legfontosabb osztály számomra – és a magyar zenészek százai számára – a kamarazenei osztály volt.

Solti György

Felvételi követelmények előadó-művészet – jazz szaxofon szakirányon

Figyelem! A felvételi követelmények a járványhelyzet függvényében változhatnak.

Főtárgy:

Klasszikus (fuvola vagy klarinét):

 • két etűd, vagy egy etűd és egy előadási darab (zongorakísérőről a felvételiző gondoskodik) bemutatása kottából vagy kívülről

Jazz:

 • dúr, dallamos és összhangzatos moll skálák bemutatása különböző tempókban és játékmódokban (staccato, legato, stb.), 6#, 6b előjegyzésig
 • 3 különböző (lassú, közép, gyors) tempójú és karakterű (ballada, latin, swing, páros és páratlan metrumú) közismert jazz standard szólisztikus bemutatása (téma - improvizáció - téma) kotta nélkül; kíséretről a felvételi bizottság gondoskodik, kíséretre alkalmas kottát azonban a felvételizőnek kell hoznia
 • transzkripció bemutatása: egy, a jelentkező által leírt improvizáció (vagy egy részletének) stílusos előadása az eredeti felvétellel; csak kiemelkedő szaxofon művész (C. Parker, D. Gordon, J. Coltrane, M. Brecker stb.) transzkripciója mutatható be, a leírt rögtönzés két példányát a felvételi bizottságnak le kell adni
 • 10 közismert jazz standard repertoárszerű ismerete kívülről, eredeti harmonizációban, téma - improvizáció - téma előadása stílusos frazeálással
 • blues improvizáció egyszerű harmóniákkal, három hangnemben (hangzó C, F és Bb-dúrban), többféle tempóban
 • lapról játék: egy, a vizsgán megadott motívum lapról olvasása, lehetőleg a stílusnak megfelelő frazeálással

 

Kötelező tárgyak:

a) Zongora kötelező:

 • A jazz alapvető akkordkészletének ismerete, zongorán való játéka. A négyfajta hármashangzat és klasszikus fordításaik (szext, kvartszext), a dúr és moll jazz szextakkord, a major7, domináns7, a moll major7, moll7, a bővített kvintű major7, bővített kvintű domináns7, a szűkített major7, a félszűkített és szűkített szeptimakkord, valamint a domináns 76, a dúr és moll69, a dúr és moll79, a domináns7b10 jazzakkord bármely hangra való játéka alaphelyzetben.
 • A 8+1 négyeshangzat (major7, domináns7, moll major7, moll7, bővített kvintű domináns7, bővített kvintű major7, szűkített kvintű major7, félszűkített és szűkített szeptimakkord) klasszikus megfordításainak (kvintszext, terckvart, szekund) játéka bármely hangra.
 • A dúr, az összhangzatos moll és a melodikus moll hangrendszer valamennyi modusának (összesen 21 skála), valamint az ötféle pentaton modus, az egészhangú, a fél-egész és egész-fél skála játéka bármely hangról. Kadenciális akkordsorok (I-IV-V-I; I-V-IV-I; I-VI-II-V-I; I-III-VI-II-V-I) játéka két kézzel, négy szólamban, három fekvésben, a 6 kereszt, 6 bés hangnemig bezárólag klasszikus akkordfűzéssel.
 • A jazz II-V-I kadenciájának játéka jazzes akkordátalakításokkal (II: m79; V: dom769; I: maj79 vagy dúr69), a 6 kereszt, 6 bés hangnemig bezárólag.

 

b) Szolfézs és zeneelmélet

Szolfézs írásbeli vizsga:

Az írásbeli vizsga időtartama: 2 óra
A vizsga során segédeszköz nem használható.

Témakörök:

 • A négyféle hármashangzat és fordításaik felismerése, hallás utáni leírása kétszeri eljátszás alapján.
 • A 8+1 négyeshangzat (major7, domináns7, moll major7, moll7, bővített kvintű domináns7, bővített kvintű major7, szűkített kvintű major7, félszűkített és szűkített szeptimakkord) alaphelyzetben való felismerése, hallás utáni leírása kétszeri eljátszás alapján.
 • A major7, domináns7, moll major7, moll7 és a félszűkített szeptimakkord klasszikus megfordításainak (kvintszext, terckvart, szekund) felismerése, hallás utáni leírása háromszori eljátszás alapján.
 • A pentaton modusok (összesen 5 skála) felismerése, hallás utáni leírása kétszeri eljátszás alapján.
 • A dúr, az összhangzatos moll és a melodikus moll hangrendszer valamennyi modusának (összesen 21 skála), valamint az egészhangú, a fél-egész és egész-fél skála felismerése, hallás utáni leírása háromszori eljátszás alapján.
 • Közepes nehézségű, jazzes ritmus hallás utáni leírása, hatszori eljátszás alapján.
 • 4-8 ütemes egyszólamú, egyszerűen moduláló, közepes nehézségű dallam leírása hallás után, nyolcszori eljátszás alapján.
 • 4-8 ütemes kétszólamú, egyszerűen moduláló, közepes nehézségű dallam leírása hallás után, nyolcszori eljátszás alapján.


Zeneelmélet szóbeli vizsga:

Klasszikus összhangzattani ismeretek a négyeshangzat megfordításokig bezárólag.