A zene Magyarország mindennapi életének mindig is jelentős része volt és az is maradt.

Solti György

Felvételi követelmények zenetanár - jazz-zongoratanár szakirányon

A szakirány a 2020/21. tanévben nem indul!
 

Főtárgy

Klasszikus zongora

 • 2 darab J. S. Bach: Wohltemperies Klavier c. művéből a partitákból vagy a szvitekből.
 • 1 bécsi klasszikus szonáta-tétel.
 • 1 romantikus zongoradarab (Chopin, Liszt).
 • 3 darab Bartók: Mikrokozmosz c. művének V., VI. füzetéből vagy más, hasonló nehézségű, XX. századi (esetleg kortárs szerzőtől való) zongoradarab.

Jazz zongora

 • 3 különböző (lassú, közép és gyors) tempójú és különböző jellegű, közismert jazz standard szolisztikus bemutatása (bevezetés, téma, improvizáció, téma, befejezés), esetleg önállóan kidolgozott harmonizációval.
 • Az előző három standard harmóniasorának bemutatása a következő játékformákban: akkordikus játék (kétkezes, tágfekvéses akkordok), jobb kéz akkordjáték, bal kéz walking bass jellegű kíséret.
 • Dúr és moll blues-játék (improvizáció akkordkísérettel) több hangnemben. 
 • Mintegy 10 ismert jazz standard repertoárszerű - kívülről való - ismerete (téma és rögtönzés), eredeti harmonizációban. A repertoárt a felvételi bizottságnak beadott vizsgaanyagban fel kell sorolni.
 • Rögtönzés a vizsgán megadott, dúr és moll jellegű, kadenciális akkordsorokra (pl. II-V-I-VI), különböző hangnemekben.
 • Lapról játék: egy, a vizsgán megadott, mindkét kézre lekottázott kétkezes zongoradarab és egy akkordjelzéses téma blattolása.

 

Szolfézs és zeneelmélet

Szolfézs írásbeli vizsga

Az írásbeli vizsga időtartama: 2 óra

A vizsga során segédeszköz nem használható.

Témakörök:

 • A négyféle hármashangzat és fordításaik felismerése, hallás utáni leírása kétszeri eljátszás alapján.
 • A 8+1 négyeshangzat (major7, domináns7, moll major7, moll7, bővített kvintű domináns7, bővített kvintű major7, szűkített kvintű major7, félszűkített és szűkített szeptimakkord) alaphelyzetben való felismerése, hallás utáni leírása kétszeri eljátszás alapján.
 • A major7, domináns7, moll major7, moll7 és a félszűkített szeptimakkord klasszikus megfordításainak (kvintszext, terckvart, szekund) felismerése, hallás utáni leírása háromszori eljátszás alapján.
 • A pentaton modusok (összesen 5 skála) felismerése, hallás utáni leírása kétszeri eljátszás alapján.
 • A dúr, az összhangzatos moll és a melodikus moll hangrendszer valamennyi modusának (összesen 21 skála), valamint az egészhangú, a fél-egész és egész-fél skála felismerése, hallás utáni leírása háromszori eljátszás alapján.
 • Közepes nehézségű, jazzes ritmus hallás utáni leírása, hatszori eljátszás alapján.
 • 4-8 ütemes egyszólamú, egyszerűen moduláló, közepes nehézségű dallam leírása hallás után, nyolcszori eljátszás alapján.
 • 4-8 ütemes kétszólamú, egyszerűen moduláló, közepes nehézségű dallam leírása hallás után, nyolcszori eljátszás alapján.
 

Zeneelmélet szóbeli vizsga

 • Klasszikus összhangzattani ismeretek a négyeshangzat megfordításokig bezárólag.

 

Pályaalkalmassági vizsgálat

A tanári pályaalkalmassági vizsgálat csak szóbeli formában történik. Két részből áll:

 1. Beszélgetés a felvételiző hallgató szakmai karrierterveiről, pályaelképzeléseiről a felvételiző által már korábban elkészített, és a felvételi jelentkezéshez mellékelt, a tanári pályaválasztással kapcsolatos motivációs levél alapján.
 2. Egy rövid, néhány soros pedagógiai témájú szöveg alapján egy konkrét nevelési helyzet értelmezése és véleményezése.


A pályaalkalmassági vizsgálat külön (szakirodalomból, tananyagból történő) felkészülést nem igényel!

A vizsgálat során a hallgató kommunikációs készségét, személyes motivációját, általános tájékozottságát és beszédkultúráját vizsgálja a felvételi vizsgabizottság.

A vizsgálat időtartama: maximum 15 perc