Fokozatosan emelni kell a zeneművészet megértésének, kultiválásának és gyakorlatának színvonalát. Ez a feladat főképp az új Akadémiára hárul.

Liszt Augusz Antalhoz

Felvételi követelmények zenetanár – jazz-zeneszerzéstanár szakirányon

Figyelem! A felvételi követelmények a járványhelyzet függvényében változhatnak.
 

Főtárgy

Zongorakészség gyakorlati vizsga (zongora-improvizáció-kompozíció)

 • Néhány éves zeneiskolai zongoratanulásnak megfelelő tudásszint.
 • Kottából játszandó: 2 darab J. S. Bach háromszólamú invencióiból;
 • 1 könnyebb, bécsi klasszikus stílusú szonáta-tétel;
 • 3 darab Bartók: Mikrokozmosz c. művének V-VI. füzetéből, illetve hasonló nehézségű modern vagy kortárs zongoradarab.
   
 • Skálák és speciális jazz skálák játéka.
 • Jazzakkordok alaphelyzetben és megfordításokban való bemutatása.
 • Dúr és moll blues-játék (egyszerű improvizáció akkordkísérettel) több hangnemben.
 • Mintegy 10 ismert jazz standard repertoárszerű (kívülről való) ismerete (téma és egyszerű rögtönzés) eredeti harmonizációban.
 • 3 különböző jellegű, de mindenképpen jazzes, ahhoz közelálló kompozíció zongorán való bemutatása. A kompozíciók kottáját a felvételi bizottság rendelkezésére kell bocsátani. A bemutatás kiegészíthető magnetofonfelvétellel, de a helyszíni zongorázás nem mellőzhető.


A repertoárt a felvételi bizottságnak beadott vizsgaanyagban fel kell sorolni.


Hangszerismeret szóbeli vizsga

A hangszerek transzpozíciói, lejegyzési módjai. – A jazzben általában használt hangszerek adottságai és lehetőségei (ambitus, szín, felrakás stb.).

 

Jazzirodalom szóbeli vizsga

A jazzirodalom ismerete, elsősorban kompozíciós szempontból. – A swing-korszak big bandjeinek arrangement-jai: a modern nagyzenekarok hangszerelési és kompozíciós technikája

 

Zongora kötelező

 • A jazz alapvető akkordkészletének ismerete, zongorán való játéka. A négyfajta hármashangzat és klasszikus fordításaik (szext, kvartszext), a dúr és moll jazz szextakkord, a major7, domináns7, a moll major7, moll7, a bővített kvintű major7, bővített kvintű domináns7, a szűkített major7, a félszűkített és szűkített szeptimakkord, valamint a domináns 76, a dúr és moll69, a dúr és moll79, a domináns7b10 jazzakkord bármely hangra való játéka alaphelyzetben.
   
 • A 8+1 négyeshangzat (major7, domináns7, moll major7, moll7, bővített kvintű domináns7, bővített kvintű major7, szűkített kvintű major7, félszűkített és szűkített szeptimakkord) klasszikus megfordításainak (kvintszext, terckvart, szekund) játéka bármely hangra.
   
 • A dúr, az összhangzatos moll és a melodikus moll hangrendszer valamennyi modusának (összesen 21 skála), valamint az ötféle pentaton modus, az egészhangú, a fél-egész és egész-fél skála játéka bármely hangról.
   
 • Kadenciális akkordsorok (I-IV-V-I; I-V-IV-I; I-VI-II-V-I; I-III-VI-II-V-I) játéka két kézzel, négy szólamban, három fekvésben, a 6 kereszt, 6 bés hangnemig bezárólag klasszikus akkordfűzéssel.
   
 • A jazz II-V-I kadenciájának játéka jazzes akkordátalakításokkal (II: m79; V: dom769; I: maj79 vagy dúr69), a 6 kereszt, 6 bés hangnemig bezárólag.


 

Szolfézs és zeneelmélet

Szolfézs írásbeli vizsga

Az írásbeli vizsga időtartama: 2 óra
A vizsga során segédeszköz nem használható.


Témakörök:

A négyféle hármashangzat és fordításaik felismerése, hallás utáni leírása kétszeri eljátszás alapján.

 • A 8+1 négyeshangzat (major7, domináns7, moll major7, moll7, bővített kvintű domináns7, bővített kvintű major7, szűkített kvintű major7, félszűkített és szűkített szeptimakkord) alaphelyzetben való felismerése, hallás utáni leírása kétszeri eljátszás alapján.
   
 • A major7, domináns7, moll major7, moll7 és a félszűkített szeptimakkord klasszikus megfordításainak (kvintszext, terckvart, szekund) felismerése, hallás utáni leírása háromszori eljátszás alapján.
   
 • A pentaton modusok (összesen 5 skála) felismerése, hallás utáni leírása kétszeri eljátszás alapján.
   
 • A dúr, az összhangzatos moll és a melodikus moll hangrendszer valamennyi modusának (összesen 21 skála), valamint az egészhangú, a fél-egész és egész-fél skála felismerése, hallás utáni leírása háromszori eljátszás alapján.
   
 • Közepes nehézségű, jazzes ritmus hallás utáni leírása, hatszori eljátszás alapján.
   
 • 4-8 ütemes egyszólamú, egyszerűen moduláló, közepes nehézségű dallam leírása hallás után, nyolcszori eljátszás alapján.
   
 • 4-8 ütemes kétszólamú, egyszerűen moduláló, közepes nehézségű dallam leírása hallás után, nyolcszori eljátszás alapján.


Zeneelmélet szóbeli vizsga

Klasszikus összhangzattani ismeretek a négyeshangzat megfordításokig bezárólag.