Fokozatosan emelni kell a zeneművészet megértésének, kultiválásának és gyakorlatának színvonalát. Ez a feladat főképp az új Akadémiára hárul.

Liszt Augusz Antalhoz

Felvételi követelmények ének-zene művésztanár, kóruskarnagyművész-tanár szakirányon (osztatlan, 12 félév)

A 2020-as járványhelyzet kapcsán megváltozott felvételi követelmény módosításai alább olvashatók, a piros színnel jelölt és áthúzott szövegmódosítások a felvételi vizsga törölt és módosított részeire vonatkoznak.

Az aktuális pontozás és a felvételi vizsga módja ide kattintva olvasható (10. oldal).

Kórusvezénylés:

(videofelvétel beküldése)

A felvételiző válasszon az alábbi négy csoportból egy-egy dalt/korált. Készítsen videofelvételt arról, ahogy a dalokat énekli és közben vezényli. (Összesen tehát 3 népdalt 2-2 versszakkal és 1 korált kérünk felvenni, kotta nélkül, az egyes dalokat vágás nélküli felvétellel.) Az általános hozzáférhetőség kedvéért a népdalok a Kodály-Vargyas kötetből, a Bach-korálok a Zeneműkiadó négyszólamú Bach korál kötetéből valók.

A) Giusto népdalok:

 • Által mennék én a Tiszán… (KV. 454.)
 • Jánoshidi vásártéren… (KV. 430.)
 • Kimegyek a doberdói harctérre… (KV. 410.)
 • Ájfalusi bíró levelet kapott… (KV. 386.)

B) Rubato népdalok:

 • Magos a rutafa… (KV. 459.)
 • Hegyek völgyek között állok… (KV.191.)
 • Elhervadt cidrusfa… (KV. 113.)
 • Szomorú fűzfának… (KV. 95.)

C) Asszimetrikus ütemű népdalok:

 • Hess páva, hess páva… (KV. 293.)
 • Angoli Borbála… (KV. 495.)
 • Rákóczi kocsmába… (KV. 494.)

D) Bach-korálok:

 • Nr. 72. Du, o schönes Weltgebäude (BWV 56.)
 • Nr. 75. Ein feste Burg ist unser Gott (BWV 80.)
 • Nr. 167. Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen (BWV 245.)

 

Kottaforrások:

 • Kodály Zoltán: A magyar népzene. Szerk. Vargyas Lajos. Zeneműkiadó, Budapest, 1951-től.
 • J. S. Bach: Négyszólamú korálfeldolgozások. Szerk. Sulyok Imre. Editio Musica, Budapest, 1982.

 

Reneszánsz

Romantika

 • Felix Mendelssohn-Bartholdy: Mailied (Op. 41. No. 5.)
 • Felix Mendelssohn-Bartholdy: Die Nachtigall (Op. 59. No. 4.)

20. század

 • Kodály Zoltán: Zöld erdőben
 • Bartók Béla: Héjja, héjja, karahéjja

A felvételizőnek kotta nélkül behatóan ismernie kell a műveket, a felvételi vizsgán a jelen lévő kórus előtt vezényelni és szükség esetén javítani, próbálni kell (ehhez kotta használható), mindhárom fentebbi csoportból egy-egy – a bizottság által választott – darabot.

 

Zeneelmélet-szolfézs szóbeli

(videokonferencia)

A felvételi vizsga alapkövetelményei:

 • jól fejleszthető zenei halláskészség, valamint a zenei előadásban (ének, zongora vagy más hangszer) egyértelműen megnyilvánuló zenei érzékenység és a korosztálynak megfelelő érzelemgazdagság
 • a gimnáziumban vagy a zeneművészeti szakközépiskolában elsajátítható zenei készségek és ismeretek magas színvonalú birtoklása
 • zenetörténeti és népzenei alapismeretek
 • a szóbeli vizsgán bizonyított széleskörű érdeklődés más diszciplínák és a művészetek irányában, idegen nyelv ismerete 
 • a tanári pálya iránti motiváció, pályaalkalmasság
 • a klasszikus összhangzattan diatonikus hármas- és négyeshangzatainak, a mellékdominánsok, a II. és a IV. fokú szűkszeptim, a mollszubdominánsok, mindezek fordításainak, valamint a bőszextes harmóniák és a nápolyi szext ismerete

1. Hangközök, hangzatok és hangsorok felismerése és éneklése.

2. Tonális zeneműrészlet lapról éneklése és elemzése.

3. Klasszikus harmóniamenetek akkordjainak felismerése és megnevezése hallás után.

4. Beszámoló formatani ismeretekről a zongora kötelező és a magánének felvételi vizsgára hozott zeneművek anyagából. A kották feltöltéséről a felvételiző gondoskodjék.

 

Zeneelmélet-szolfézs írásbeli vizsga

 • Barokk vagy klasszikus zeneműrészlet szélső szólamainak és harmóniáinak diktálás utáni lejegyzése és fokszámmal való jelölése
  LETÖLTHETŐ KOTTAPÉLDA

 

Zeneelmélet-szolfézs szóbeli vizsga

 • Klasszikus harmóniamenetek zongorázása diktálás után vagy fokszámozott basszus szólam alapján
  LETÖLTHETŐ KOTTAPÉLDA
 • Beszámoló formatani ismeretekről a felvételi vizsgára hozott zeneművek elemzése alapján
 • Tonális zenemű részlet lapról éneklése (esetleg saját zongorakísérettel) és elemzése
  LETÖLTHETŐ KOTTAPÉLDA

 

Zongora kötelező

(videofelvétel beküldése)

 • Bach: 1 két- vagy háromszólamú invenció, illetve bármely prelúdium és fúga a Wohltemperiertes Klavier l-ll. sorozatból, vagy egy ciklikus mű két tétele vagy más önálló darab.
 • Haydn, Mozart, Beethoven, esetleg Schubert egy szonátájának egy gyors tétele.
 • Két különböző stílusú mű, közülük egy Bartók vagy Bartók kortársának darabja legyen.

Beküldendő videofelvételen a fentiek alapján három mű, a darabokról vágatlan felvétel készüljön.

 

Négy különböző stílusú zongoradarab kifejező, stílusos előadása fejből

 • Egy J. S. Bach mű (pl. két- vagy háromszólamú invenció, Wohltemperiertes Klavier, francia szvit)
 • Egy klasszikus szonáta szonáta formájú nyitótétele
 • Egy romantikus mű vagy egy Bartók-darab
 • Lapról olvasás helyben kapott kottából

 

Magánének

(videofelvétel beküldése)

 • Egy szabadon választott népdal éneklése (lehetőleg több versszakkal), kíséret nélkül, emlékezetből,
 • Egy szabadon választott műdal éneklése zongorakísérettel vagy kíséret nélkül, emlékezetből.

A zongorakíséret lehet a jelentkező vagy más által előre felvett kíséret, internetes oldalon található letöltött kíséret, vagy a jelentkező éneklésével egy időben történő, más által játszott hagyományos kíséret. A jelentkező által egy időben készített ének-zongorakíséret felvétel nem javasolt! Beküldendő video-felvételen a fentiek alapján két dal, a darabokról vágatlan felvétel készüljön.

 

Két, különböző karakterű és eltérő stílusú zongorakíséretes műdal, esetleg népdalfeldolgozás kotta nélküli előadása.
A felvételi vizsgán zongorakísérőt az egyetem biztosít, de a felvételiző saját kísérőt is hozhat.

 

Népzene

(videokonferencia)

(A népzene vizsgára a Szolfézs-zeneelmélet szóbeli vizsga során kerül sor.)

 

Stílusismeret:

Egy-egy, a példatárból és az archív felvételek közül szabadon választott népdal stílusos, több versszakkal történő előadása és szakszerű elemzése (stílus illetve stílusréteg, hangsor, kadencia, forma, ambitus, szótagszám, ritmusképlet, műfaji kötődés, területi jellemvonás stb.)

Választási lehetőségek:

a Kodály-Vargyas példatárból: 2, 13, 67, 142, 178, 225, 250, 315, 332, 417, 428

az internetről (kizárólag hallás alapján tanulandók meg):

1. Röpülj páva, röpülj – Surd (Somogy) Gr059Bc
2. Túr a disznó a verembe, csak a füle látszik – Báta (Tolna) Gr060Bc 
3. Kurtafarkú fecske – Bácskertes (Bács-Bodrog) 3742c
4. Kerek utca, szegelet – Istensegíts (Bukovina) 7713c
5. Ha kihajtom a libámat – Fedémes (Heves) 9689a 
6. Kútágas gémestől – Zubogy (Gömör és Kis-Hont) 8036l
7. Elvesztettem zsebkendőmet – Csíkrákos (Csík) 2494a
8. s A lészpedi erdőn felnőtt egy almafa – Gerlén (Moldva) 12183a 
9. Hej, búra, búra, búbánatra születtem – Feketelak (Szolnok-Doboka) 4632b 
10. Arany kút, arany gém, arany veder rajta – Kispetri (Kolozs) 6353d

A népdalok a db.zti.hu/24ora/dalok – 'Online adatbázisok/Publikált népzenei felvételek adatbázisa' alatt érhető el (a népdalok pontos megtalálásához a helységet és a felvétel archívumi számát adjuk meg).

 

Stílusismeret: a megadott népdalok stílusos előadása és szakszerű elemzése (stílus, illetve stílusréteg, hangsor, kadencia, forma, ambitus, szótagszám, ritmusképlet stb.).

Memoriter a Kodály - Vargyas példatárból: 1, 2, 4, 8, 12, 13, 21, 22, 34, 47, 49, 67, 78, 85, 95, 114, 142, 154, 171, 174, 185, 206, 225, 250, 252, 307, 332, 416, 447, 448.

A felvételi vizsgára vizsgalapot kérünk 2 példányban, amelyen a hallgató feltünteti a vizsgára hozott zenei anyagot, valamint 2-2 példányt a hozott művek kottájából.

 

Pályaalkalmassági vizsgálat

(videokonferencia, beadandó feladat)

A tanári pályaalkalmassági vizsgálat csak szóbeli formában, online videokonferencia keretében zajlik.

A vizsgálat során a hallgató kommunikációs készségét, személyes motivációját, általános tájékozottságát és beszédkultúráját vizsgálja a felvételi vizsgabizottság, alapozva a felvételiző szakmai karrierterveiről, pályaelképzeléseiről már korábban elkészített, és a felvételi jelentkezéshez mellékelt motivációs levelében leírtakra. A vizsgarész értékelése megfelelt/nem felelt meg minősítéssel történik.

A tanári pályaalkalmassági vizsgálat csak szóbeli formában történik. Két részből áll:

 1. Beszélgetés a felvételiző hallgató szakmai karrierterveiről, pályaelképzeléseiről a felvételiző által már korábban elkészített, és a felvételi jelentkezéshez mellékelt, a tanári pályaválasztással kapcsolatos motivációs levél alapján.
 2. Egy rövid, néhány soros pedagógiai témájú szöveg alapján egy konkrét nevelési helyzet értelmezése és véleményezése.


A pályaalkalmassági vizsgálat külön (szakirodalomból, tananyagból történő) felkészülést nem igényel!

A vizsgálat során a hallgató kommunikációs készségét, személyes motivációját, általános tájékozottságát és beszédkultúráját vizsgálja a felvételi vizsgabizottság.

A vizsgálat időtartama: maximum 15 perc