Fokozatosan emelni kell a zeneművészet megértésének, kultiválásának és gyakorlatának színvonalát. Ez a feladat főképp az új Akadémiára hárul.

Liszt Augusz Antalhoz

Felvételi követelmények ének-zene művésztanár, kóruskarnagyművész-tanár szakirányon (osztatlan, 12 félév)

Figyelem! A járványhelyzet kapcsán megváltozott felvételi követelmény módosításai alább olvashatók, a piros színnel jelölt és áthúzott szövegmódosítások a felvételi vizsga törölt és módosított részeire vonatkoznak.

Kórusvezénylés (videofelvétel linkjének beküldése)

A felvételiző válasszon az alábbi négy csoportból egy-egy dalt/korált. Készítsen videofelvételt arról, ahogy a dalokat énekli és közben vezényli. (Összesen tehát 3 népdalt 2-2 versszakkal és 1 korált kérünk felvenni, kotta nélkül, az egyes dalokat vágás nélküli felvétellel.) Az általános hozzáférhetőség kedvéért a népdalok a Kodály-Vargyas kötetből, a Bach-korálok a Zeneműkiadó négyszólamú Bach korálkötetéből valók.

A) Giusto népdalok:

 • Által mennék én a Tiszán… (KV. 454.)
 • Jánoshidi vásártéren… (KV. 430.)
 • Kimegyek a doberdói harctérre… (KV. 410.)
 • Ájfalusi bíró levelet kapott… (KV. 386.)

B) Rubato népdalok:

 • Magos a rutafa… (KV. 459.)
 • Hegyek völgyek között állok… (KV.191.)
 • Elhervadt cidrusfa… (KV. 113.)
 • Szomorú fűzfának… (KV. 95.)

C) Asszimetrikus ütemű népdalok:

 • Hess páva, hess páva… (KV. 293.)
 • Angoli Borbála… (KV. 495.)
 • Rákóczi kocsmába… (KV. 494.)

D) Bach-korálok:

 • Nr. 72. Du, o schönes Weltgebäude (BWV 56.)
 • Nr. 75. Ein feste Burg ist unser Gott (BWV 80.)
 • Nr. 167. Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen (BWV 245.)

 

Kottaforrások:

 • Kodály Zoltán: A magyar népzene. Szerk. Vargyas Lajos. Zeneműkiadó, Budapest, 1951-től.
 • J. S. Bach: Négyszólamú korálfeldolgozások. Szerk. Sulyok Imre. Editio Musica, Budapest, 1982.

 

Reneszánsz

Romantika

 • Mendelssohn: Mailied (Op. 41. No. 5.)
 • Mendelssohn: Die Nachtigall (Op. 59. No. 4.)

20. század

 • Kodály: Zöld erdőben
 • Bartók: Héjja, héjja, karahéjja

A felvételizőnek kotta nélkül behatóan ismernie kell a műveket, a felvételi vizsgán a jelen lévő kórus előtt vezényelni és szükség esetén javítani, próbálni kell (ehhez kotta használható), mindhárom fentebbi csoportból egy-egy – a bizottság által választott – darabot.

 

Szolfézs-zeneelmélet Írásbeli vizsga

 • Barokk vagy klasszikus zeneműrészlet szélső szólamainak és harmóniáinak diktálás utáni lejegyzése és fokszámmal való jelölése
  LETÖLTHETŐ KOTTAPÉLDA

 

szolfézs-zeneelmélet Szóbeli vizsga (video-konferencia/Skype)

 • jól fejleszthető zenei halláskészség, valamint a zenei előadásban (ének, zongora vagy más hangszer) egyértelműen megnyilvánuló zenei érzékenység és a korosztálynak megfelelő érzelemgazdagság
 • a gimnáziumban vagy a zeneművészeti szakközépiskolában elsajátítható zenei készségek és ismeretek magas színvonalú birtoklása
 • zenetörténeti és népzenei alapismeretek
 • a szóbeli vizsgán bizonyított széleskörű érdeklődés más diszciplínák és a művészetek irányában, idegen nyelv ismerete
 • a tanári pálya iránti motiváció, pályaalkalmasság
 • a klasszikus összhangzattan diatonikus hármas- és négyeshangzatainak, a mellékdominánsok, a II. és a IV. fokú szűkszeptim, a mollszubdominánsok, mindezek fordításainak, valamint a bőszextes harmóniák és a nápolyi szext ismerete.

 

 • Klasszikus harmóniamenetek zongorázása diktálás után vagy fokszámozott basszus szólam alapján
  LETÖLTHETŐ KOTTAPÉLDA
 • Beszámoló formatani ismeretekről a felvételi vizsgára hozott zeneművek elemzése alapján
 • Tonális zenemű részlet lapról éneklése (esetleg saját zongorakísérettel) és elemzése
  LETÖLTHETŐ KOTTAPÉLDA

 

Zongora kötelező (videofelvétel linkjének beküldése)

 • Bach: egy két-, vagy háromszólamú invenció, illetve bármely prelúdium és fúga a Wohltemperiertes Klavier l-ll. sorozatból vagy egy ciklikus mű két tétele vagy más önálló darab.
 • Haydn, Mozart, Beethoven, esetleg Schubert egy szonátájának egy gyors tétele.
 • Egy Bartók mű, vagy Bartók kortársának darabja.

Beküldendő videofelvételen a fentiek alapján három mű, a darabokról vágatlan felvétel készüljön.

Négy különböző stílusú zongoradarab kifejező, stílusos előadása fejből

 • Egy J. S. Bach mű (pl. két- vagy háromszólamú invenció, Wohltemperiertes Klavier, francia szvit)
 • Egy klasszikus szonáta szonáta formájú nyitótétele
 • Egy romantikus mű vagy egy Bartók-darab
 • Lapról olvasás helyben kapott kottából

 

Magánének (videofelvétel linkjének beküldése)

 • Egy szabadon választott népdal éneklése (lehetőleg több versszakkal), kíséret nélkül, emlékezetből,
 • egy szabadon választott műdal éneklése zongorakísérettel vagy kíséret nélkül, emlékezetből.

A zongorakíséret lehet a jelentkező vagy más által előre felvett kíséret, internetes oldalon található letöltött kíséret, vagy a jelentkező éneklésével egy időben történő, más által játszott hagyományos kíséret.

A jelentkező által egy időben készített ének-zongorakíséret felvétel nem javasolt!

Beküldendő video-felvételen a fentiek alapján két dal, a darabokról vágatlan felvétel készüljön.

Két, különböző karakterű és eltérő stílusú zongorakíséretes műdal, esetleg népdalfeldolgozás kotta nélküli előadása.
A felvételi vizsgán zongorakísérőt az egyetem biztosít, de a felvételiző saját kísérőt is hozhat.

 

Népzene (video-konferencia/Skype)

Stílusismeret: a megadott népdalok stílusos előadása és szakszerű elemzése (stílus, illetve stílusréteg, hangsor, kadencia, forma, ambitus, szótagszám, ritmusképlet stb.).

Memoriter a Kodály - Vargyas példatárból: 1, 2, 4, 8, 12, 13, 21, 22, 34, 47, 49, 67, 78, 85, 95, 114, 142, 154, 171, 174, 185, 206, 225, 250, 252, 307, 332, 416, 447, 448.

 

A felvételi vizsgára vizsgalapot kérünk 2 példányban, amelyen a hallgató feltünteti a vizsgára hozott zenei anyagot, valamint 2-2 példányt a hozott művek kottájából.