Kodály módszere zseniális. … Minden jó zenélés az énekhangnál kezdődik.

Solti György

Felvételi követelmények előadóművészet – klasszikus cimbalom szakirányon

Figyelem! A felvételi követelmények a járványhelyzet függvényében változhatnak.

Főtárgy:

  • Az összes dúr és moll skála (terc, szext, oktáv, decima), hármas-, négyeshangzat, futam
  • 2 különböző karakterű  ill. tempójú tétel egy  Bach ciklikus műből (szvit, szonáta, partita)
  • 1 Allaga-etűd
  • 1 szabadon választott preklasszikus mű
  • 1 XX. századi eredeti cimbalom-mű
  • 1 szabadon választott népdal, önállóan megharmonizálva

 

Kötelező tárgyak:

a) Szolfézs-zeneelmélet:

Általános követelmény: a klasszikus összhangzattan diatonikus hármas- és négyeshangzatainak, azok fordításainak, valamint a váltódomináns, a II. és a IV. fokú szűkszeptim és fordításainak ismerete. Egyszerű és összetett formák ismerete (a triósformáig).

 

Írásbeli feladatok

1.) Négyszólamú, maximum 15 akkordból álló összhangzattanpélda diktálás utáni lejegyzése, és fokszámokkal vagy számozott basszussal való jelölése (6 eljátszás).

LETÖLTHETŐ KOTTAPÉLDA

2.) Két, fokszámokkal megadott, maximum 11 akkordból álló harmóniasor négyszólamú kidolgozása szűkfekvésben.

LETÖLTHETŐ KOTTAPÉLDA

3.) Barokk stílusú, imitációs szerkesztésű zenei idézet lejegyzése diktálás után. Az idézet maximum 8 ütemes, 4/4-es ütemmutatójú, általános nyolcadmozgást figyelembe véve (10 eljátszás).

LETÖLTHETŐ KOTTAPÉLDA

4.) Tíz, hármas- és négyeshangzat-fordításokból álló, azonos basszusra épített sorozat hallás utáni lejegyzése és megnevezése (3 eljátszás).

LETÖLTHETŐ KOTTAPÉLDA

5.) Egyszerű és összetett két- és háromtagú formák részeinek jelölése, hangnemek, zárlatok és funkciók megadásával, a vizsgán kézhez kapott kottába.

LETÖLTHETŐ KOTTAPÉLDA

 

Szóbeli feladatok

1.) Klasszikus harmóniamenetek (maximum 11 akkordból álló) zongorázása diktálás után, szűkfekvésben.

LETÖLTHETŐ KOTTAPÉLDA

2.) Lapról éneklés: az énekszólam megszólaltatása a német romantikus dal (elsősorban Schubert, Schumann, Brahms) terméséből, maximum 12 ütem terjedelemben.

LETÖLTHETŐ KOTTAPÉLDA

 

b) Zongora kötelező:

  • Bach: egy nehezebb kis preludium vagy egy kétszólamú invenció
  • Klasszikus szonáta tétel, vagy annak megfelelő nehézségi fokú szonatina tétel
  • Bartók: egy mű a Mikrokozmosz III., vagy a Gyermekeknek II. kötetéből
  • Előadási darab a fenti nehézségi szinten

 

c) Népzene:

Felvételi követelmény:

a középszinten elvárható tudást tükröző általános tájékozottság a vokális és hangszeres népzenéről.

Stílusismeret:

a megadott népdalok stílusos előadása és szakszerű elemzése (stílus illetve stílusréteg, hangsor, kadencia, forma, ambitus, szótagszám, ritmusképlet, műfaji kötődés, területi jellemvonás stb.).

A népdalokat egy versszakkal kell megtanulni.


A Kodály-Vargyas példatárból:
2, 12, 13, 67, 114, 142, 154, 174, 178, 197, 225, 239, 250, 252, 315, 332, 417, 428, 447, 450.

A következő dallamok az internetről kizárólag hallás alapján tanulandók meg a helyes előadásmód elsajátítása érdekében. Az internetre feltett bizonytalan eredetű kottákat és szakszerűtlen dallamelemzést ne használjanak!

A népdalok pontos megtalálásához a helységet és a felvétel archívumi számát adjuk meg.

  1. Röpülj páva, röpülj – Surd (Somogy) Gr059Bc
  2. Túr a disznó a verembe, csak a füle látszik – Báta (Tolna) Gr060Bc
  3. Haj alá, haj alá/Víz a malom alá – Buzsák (Somogy) 4985c
  4. Hajnallik, hajnallik – Tiszacsege (Hajdú) Gr001Ba
  5. Kurtafarkú fecske – Bácskertes (Bács-Bodrog) 3742c
  6. Kerek utca, szegelet – Istensegíts (Bukovina) 7713c
  7. Nagy udvara van a holdnak – Borsodszentmárton (Borsod) 17129a
  8. Fehér László lovat lopott – Tacs (Beszterce Naszód) 7170n
  9. Amott van egy nagy ház – Dernő (Gömör és Kis-Hont) 4988h
  10. Ha kihajtom a libámat – Fedémes (Heves) 9689a
  11. Úgy szeretlek, mint a mézeskalácsot – Vajdahunyad (Hunyad) 3064e
  12. Kútágas gémestől – Zubogy (Gömör és Kis-Hont) 8036l
  13. Elvesztettem zsebkendőmet – Csíkrákos (Csík) 2494a
  14. s A lészpedi erdőn felnőtt egy almafa – Lészped (Moldva) 12.183 a
  15. s Anyám, édesanyám csobánlegény voltam – Gerlén (Moldva) 4328a
  16. Árok, árok, de mély árokba estem – Disznajó (Maros-Torda) 3119e
  17. Hej, búra, búra, búbánatra születtem – Feketelak (Szolnok-Doboka) 4632b
  18. Befütyült a gőzös az állomásra – Apátfalva (Csanád) 5054j
  19. Arany kút, arany gém, arany veder rajta – Kispetri (Kolozs) 6353d
  20. Részegesnek, csavargónak mond engem az egész világ – Pásztó (Heves) 6706g

A népdalok a db.zti.hu/folklor ‘Online adatbázisok/Publikált népzenei felvételek adatbázisa’ alatt érhető el.