Felvételi követelmények alkotóművészet és muzikológia – muzikológia szakirányon

Zenetörténet – főtárgy

 • Az írásbeli felvételi vizsga részeként megírt esszé tárgyát a felvételiző tíz olyan téma közül választhatja ki, amelyet a felvételi vizsga feladatsorának részeként kap kézhez. Valamennyi választható téma a zeneirodalmi ismeretanyag (ld. alább) alapján kidolgozható!

 • A zenefelismerési anyagban (ld. alább) szereplő zeneművek felismerése hangfelvételről megszólaló részletük alapján. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a zenefelismerési anyag egésze a zeneirodalmi ismeretanyagban is szerepel! 

 • A zeneirodalmi ismeretanyagban szereplő zeneszerzők legfontosabb életeseményeinek, kompozíciós technikáinak, stíluskorszakainak és műfajainak ismerete.

 • A zeneirodalmi ismeretanyagban szereplő zeneművekre vonatkozó legfontosabb információk és zenetörténeti összefüggések ismerete (pl. az adott opera cselekménye, az adott dalciklus szövegének költője, az adott kamarazenei alkotást előadó hangszerek megnevezése vagy bármely esetben a műfaj kérdése, a keletkezés ideje, stb.).

 • Képesség az általános tájékozódásra az 1600 és 1945 közötti időszak zenetörténetének korszakolásában, legfőbb jelenségeinek körében.

 

Ajánlott olvasmány:

A felkészüléshez a zeneművek hangfelvételei, illetve kottái mellett sokféle online és nyomtatott tudástár jelenthet segítséget. A megszerzett ismeretek ellenőrzésére, egyes adatok egyértelműsítésére szolgálhatnak az alábbi kézikönyvek:

 • Brockhaus–Riemann-féle Zenei lexikon magyar kiadásának életrajzi szócikkei
 • Gerhard Dietel, Zenetörténet évszámokban, I-II. (Budapest: Springer Hungarica Kft., 1996), 207–235. oldal (I. kötet), 473–496. és 653–665. oldal (II. kötet)

 

Szolfézs és zeneelmélet

 • közepes nehézségű dallamok lapról éneklése G- és F-kulcsban

 • hangközök, hangzatok felismerése és éneklése (ABC-s névvel vagy szolmizálva)

 • diktandó: kétszólamú 1900 előtti zenei részlet és egyszólamú 20. századi zenei részlet lejegyzése

 • klasszikus összhangzattan az alterációk és a modulációk nélkül:

Zongorán:
- mintapéldák játszása (kadenciák)
- harmóniamenetek játszása diktálás után (a fokszámok megadásával)

Írásban:
- harmóniamenetek felismerése és lejegyzése hallás után (fokszámozással, négyszólamú szerkesztéssel)

 


Népzene

Felvételi követelmény:

a középszinten elvárható tudást tükröző általános tájékozottság a vokális és hangszeres népzenéről.

Stílusismeret:

a megadott népdalok stílusos előadása és szakszerű elemzése (stílus illetve stílusréteg, hangsor, kadencia, forma, ambitus, szótagszám, ritmusképlet, műfaji kötődés, területi jellemvonás stb.).

A népdalokat egy versszakkal kell megtanulni.

A Kodály-Vargyas példatárból:

2, 12, 13, 67, 114, 142, 154, 174, 178, 197, 225, 239, 250, 252, 315, 332, 417, 428, 447, 450.

A következő dallamok az internetről kizárólag hallás alapján tanulandók meg a helyes előadásmód elsajátítása érdekében. Az internetre feltett kottákat és szakszerűtlen dallamelemzést ne használjanak!

A népdalok pontos megtalálásához a helységet és a felvétel archívumi számát adjuk meg.

 1. Röpülj páva, röpülj – Surd (Somogy) Gr059Bc
 2. Túr a disznó a verembe, csak a füle látszik – Báta (Tolna) Gr060Bc 
 3. Haj alá, haj alá/Víz a malom alá – Buzsák (Somogy) 4985c
 4. Hajnallik, hajnallik – Tiszacsege (Hajdú) Gr001Ba
 5. Kurtafarkú fecske – Bácskertes (Bács-Bodrog) 3742c
 6. Kerek utca, szegelet – Istensegíts (Bukovina) 7713c
 7. Nagy udvara van a holdnak – Borsodszentmárton (Borsod) 17129a
 8. Fehér László lovat lopott – Tacs (Beszterce Naszód) 7170n
 9. Amott van egy nagy ház – Dernő (Gömör és Kis-Hont) 4988h
 10. Ha kihajtom a libámat – Fedémes (Heves) 9689a 
 11. Úgy szeretlek, mint a mézeskalácsot – Vajdahunyad (Hunyad) 3064e
 12. Kútágas gémestől – Zubogy (Gömör és Kis-Hont) 8036l
 13. Elvesztettem zsebkendőmet – Csíkrákos (Csík) 2494a
 14. s A lészpedi erdőn felnőtt egy almafa – Lészped (Moldva) 12183a
 15. s Anyám, édesanyám csobánlegény voltam – Gerlén (Moldva) 4823a
 16. Árok, árok, de mély árokba estem – Disznajó (Maros-Torda) 3119e
 17. Hej, búra, búra, búbánatra születtem – Feketelak (Szolnok-Doboka) 4632b 
 18. Befütyült a gőzös az állomásra – Apátfalva (Csanád) 5054j
 19. Arany kút, arany gém, arany veder rajta – Kispetri (Kolozs) 6353d
 20. Részegesnek, csavargónak mond engem az egész világ – Pásztó (Heves) 6706g

A népdalok a www.zti.hu – „Online adatbázisok/Publikált népzenei felvételek adatbázisa” alatt érhető el (db.zti.hu).

 

Zenei előadókészség bemutatása és zongora kötelező tárgy

A felvételiző szabadon dönthet arról, hogy zenei előadókészségét zongorán (1.) vagy más hangszeren, illetve énekelve (2.) kívánja-e bemutatni. Alapszintű zongoratudást ugyanakkor minden felvételizőtől várunk. A műveket nem kell kívülről megtanulni.

 1. Zenei előadókészség bemutatása zongorán: A felvételizőnek három mű előadására kell felkészülnie. A felvételin egy általa választott kétszólamú invenciót (J. S. Bach), valamint egy klasszikus szonátát, továbbá egy romantikus előadási darabot vagy XX. századi (esetleg kortárs) zeneművet kell megszólaltatnia. A kétszólamú invenció helyett hozhat háromszólamú invenciót vagy fúgát J. S. Bachtól. Zongora van a felvételi vizsga helyszínén.

 2. Zenei előadókészség bemutatása más hangszeren vagy énekelve: A felvételizőnek két mű előadására kell felkészülnie. A felvételin egy általa választott barokk vagy klasszikus, valamint egy romantikus vagy XX. századi (esetleg kortárs) zeneművet kell megszólaltatnia. E darabok nehézségi foka feleljen meg a készségeiket zongorán bemutató hallgatók számára előírt darabokénak (ld. fent.). Ezeken felül a felvételizőnek alapszintű zongoratudásáról is számot kell adnia. Erre a célra két, általa választott tételt kell előadnia. Bach kis prelúdiumai, Bartók: Mikrokozmosz III. kötetének darabjai, szonatina-tételek közül ajánlott választani. Zongorakísérőről vagy kamarapartnerről, hangszerről (a zongora kivételével) a felvételiző maga gondoskodik.

 

Idegen Nyelv

Angol, német vagy francia nyelvű, rövid, szakmai jellegű szöveg felolvasása és magyarra fordítása szótári segítséggel. Az idegen nyelvet a felsoroltak közül a felvételiző szabadon választja ki!

A felvételi vizsga elbírálásakor külön-külön mérlegeljük az egyes tárgyakban mutatott teljesítményt. Figyelembe vesszük a speciális területen mutatott kimagasló tájékozottságot, készségeket és érdeklődést. A felvételi azonban sikertelen, ha a kötelező tárgyak bármelyikéből a jelölt 0 pontot szerez.
 

zeneirodalmi ismeretanyag:

Monteverdi, Claudio
    Combattimento di Tancredi e Clorinda / Tankréd és Klorinda párviadala (8. madrigálkötet: Madrigali guerrieri e amorosi)

Bach, Johann Sebastian
    Máté-passió
    Brandenburgi versenyek 2. (F-dúr), 3. (G-dúr), 5. (D-dúr)
    Goldberg-variációk

Händel, Georg Friedrich
    Messiás
    Vizizene – F-dúr szvit

Haydn, Joseph
    A teremtés
    45. szimfónia (fisz-moll „Búcsú”)
    94. szimfónia (G-dúr „Üstdobütés”)

Mozart, Wolfgang Amadeus
    Don Giovanni
    A varázsfuvola
    g-moll szimfónia, K. 550
    C-dúr szimfónia, K. 551 („Jupiter”)
    d-moll zongoraverseny, K. 466
    C-dúr zongoraverseny, K. 467

Beethoven, Ludwig van
    5. (c-moll) szimfónia
    6. (F-dúr) szimfónia
    7. (A-dúr) szimfónia
    9. (d-moll) szimfónia
    A-dúr hegedű-zongora szonáta, op. 47 („Kreutzer”)
    cisz-moll zongoraszonáta, op. 27
    C-dúr zongoraszonáta, op. 53
    c-moll zongoraszonáta, op. 111

Schubert, Franz
   
Gretchen am Spinnrade (Margit a rokkánál)
    Erlkönig (A rémkirály)
    Die schöne Müllerin (A szép molnárlány) – dalciklus
    h-moll („Befejezetlen”) szimfónia
    d-moll vonósnégyes („A halál és a lányka”)

Berlioz, Hector
    Fantasztikus szimfónia

Mendelssohn-Bartholdy, Felix
   
3. szimfónia (a-moll, „Skót”)
    Szentivánéji álom – Nyitány

Schumann, Robert
   
Carnaval
    A költő szerelme – dalciklus

Chopin, Fryderyk
   
g-moll ballada, op. 23
    Desz-dúr noktürn, op. 27/2
    Asz-dúr polonéz, op. 53

Liszt Ferenc
   
h-moll zongoraszonáta
    A Villa d'Este szökőkútjai
    Faust-szimfónia

Wagner, Richard
    Lohengrin

Verdi, Giuseppe
    Rigoletto
    Aida

Brahms, Johannes
   
1. (c-moll) szimfónia
    Német requiem
    2. (B-dúr) zongoraverseny

Mahler, Gustav
    Dal a Földről

Strauss, Richard
    Till Eulenspiegel vidám csínyjei

Debussy, Claude
    Egy faun délutánja
    A tenger

Schoenberg, Arnold
    Pierrot lunaire
    Egy varsói menekült
 
Bartók Béla
   
A kékszakállú herceg vára
    Szabadban
    Cantata profana
    Zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára
    3. zongoraverseny

Stravinsky, Igor
    Tavaszi áldozat
    Zsoltárszimfónia

Kodály Zoltán
    Psalmus Hungaricus
    Galántai táncok

 

ZENEFELISMERÉSI ANYAG:

Bach, Johann Sebastian
    Máté-passió
    2. (F-dúr) brandenburgi verseny
    Goldberg-variációk

Händel, Georg Friedrich
    Messiás – az oratórium I. része
    Vizizene – F-dúr szvit

Haydn, Joseph
    A teremtés – az oratórium I. és II. része
    45. szimfónia (fisz-moll „Búcsú”)
    94. szimfónia (G-dúr „Üstdobütés”)

Mozart, Wolfgang Amadeus
    Don Giovanni
    A varázsfuvola
    g-moll szimfónia, K. 550
    C-dúr zongoraverseny, K. 467

Beethoven, Ludwig van
    5. (c-moll) szimfónia
    9. (d-moll) szimfónia
    A-dúr hegedű-zongora szonáta, op. 47 („Kreutzer”)
    C-dúr zongoraszonáta, op. 53
    c-moll zongoraszonáta, op. 111

Schubert, Franz
    Gretchen am Spinnrade (Margit a rokkánál)
    Erlkönig (A rémkirály)
    h-moll („Befejezetlen”) szimfónia
    d-moll vonósnégyes („A halál és a lányka”)

Berlioz, Hector
    Fantasztikus szimfónia

Mendelssohn-Bartholdy, Felix
    Szentivánéji álom – Nyitány

Schumann, Robert
    Carnaval
    A költő szerelme – dalciklus

Chopin, Fryderyk
    g-moll ballada, op. 23
    Asz-dúr polonéz, op. 53

Liszt Ferenc
 
   h-moll zongoraszonáta
    A Villa d'Este szökőkútjai
    Faust-szimfónia

Wagner, Richard
    Lohengrin – az opera III. felvonása

Verdi, Giuseppe
    Rigoletto

Brahms, Johannes
    1. (c-moll) szimfónia
    Német requiem
    2. (B-dúr) zongoraverseny

Mahler, Gustav
    Dal a Földről

Strauss, Richard
    Till Eulenspiegel vidám csínyjei

Debussy, Claude
    A tenger

Schoenberg, Arnold
    Pierrot lunaire
    Egy varsói menekült

Bartók Béla
    A kékszakállú herceg vára
    Szabadban
    Cantata profana
    Zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára
    3. zongoraverseny

Stravinsky, Igor
    Tavaszi áldozat
    Zsoltárszimfónia

Kodály Zoltán
    Psalmus Hungaricus