Az a feladatunk, hogy valódi tehetségeket formáljunk, akikben megvan a mesterré váláshoz szükséges képesség, s ne foglalkozzunk a tehetségtelen középszerrel.

Liszt Giovanni Sgambatinak

Felvételi követelmények alkotóművészet és muzikológia - muzikológia szakirányon

Zenetörténet – főtárgy

 • Zenei témájú, legfeljebb 15 gépelt oldal (27.000 karakter) terjedelmű dolgozat (műelemzés, interpretáció-elemzés vagy alapos kritika, ismeretterjesztő jellegű tanulmány, dokumentumok feldolgozása, valamely korszak zenei életének kutatásán alapuló tanulmány, műfajtörténeti, recepciótörténeti tanulmány,  stb.) benyújtása 2 héttel (10 munkanappal) az írásbeli felvételi vizsga időpontja előtt (3 fűzött példányban). A dolgozat alapuljon a tárgyra vonatkozó irodalom ismeretén és törekedjék egyéni megközelítésre.  A dolgozatot a jelölt a szóbeli vizsgán védi meg a bizottság előtt.

 • Zeneirodalmi tájékozottság igazolása a mellékelt listán szereplő művek felismerésével

 • Alapvető tájékozottság az alább felsorolt zeneszerzők életútjában és életművében:

Monteverdi, Bach, Händel, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin, Mendelssohn, Berlioz, Liszt, Wagner, Verdi, Brahms, Debussy, Mahler, R. Strauss, Bartók, Schoenberg, Stravinsky, Kodály  

Ajánlott olvasmány: Brockhaus–Riemann-féle Zenei lexikon magyar kiadásának életrajzi szócikkei

 • Alapvető tájékozottság az 1600 és 1945 közötti időszak zenetörténetének korszakolásáról, általános jelenségeiről

Ajánlott olvasmány: Gerhard Dietel, Zenetörténet évszámokban, I-II. (Bp.: Springer Hungarica Kft., 1996), 207–235. oldal (I. kötet), 473–496. és 653–665. oldal (II.kötet)


Szolfézs és zeneelmélet

 • közepes nehézségű dallamok lapról éneklése G- és F-kulcsban

 • hangközök, hangzatok felismerése és éneklése (ABC-s névvel vagy szolmizálva)

 • diktandó: kétszólamú 1900 előtti zenei részlet és egyszólamú 20. századi zenei részlet lejegyzése

 • Klasszikus összhangzattan (modulációk nélkül):

Zongorán:

- mintapéldák játszása, kadenciák a legfontosabb alterációkkal

- harmóniamenetek játszása diktálás után (a fokszámok megadásával)

Írásban:

- harmóniamenetek felismerése és lejegyzése hallás után (fokszámozással, négyszólamú szerkesztéssel)


Népzene

Felvételi követelmény:

a középszinten elvárható tudást tükröző általános tájékozottság a vokális és hangszeres népzenéről.
 

Stílusismeret:

a megadott népdalok stílusos előadása és szakszerű elemzése (stílus illetve stílusréteg, hangsor, kadencia, forma, ambitus, szótagszám, ritmusképlet, műfaji kötődés, területi jellemvonás stb.).

A népdalokat egy versszakkal kell megtanulni.


A Kodály-Vargyas példatárból:
2, 12, 13, 67, 114, 142, 154, 174, 178, 197, 225, 239, 250, 252, 315, 332, 417, 428, 447, 450.
 

A következő dallamok az internetről kizárólag hallás alapján tanulandók meg a helyes előadásmód elsajátítása érdekében. Az internetre feltett kottákat és szakszerűtlen dallamelemzést ne használjanak!

A népdalok pontos megtalálásához a helységet és a felvétel archívumi számát adjuk meg.

 1. Röpülj páva, röpülj – Surd (Somogy) Gr059Bc
 2. Túr a disznó a verembe, csak a füle látszik – Báta (Tolna) Gr060Bc 
 3. Haj alá, haj alá/Víz a malom alá – Buzsák (Somogy) 4985c
 4. Hajnallik, hajnallik – Tiszacsege (Hajdú) Gr001Ba
 5. Kurtafarkú fecske – Bácskertes (Bács-Bodrog) 3742c
 6. Kerek utca, szegelet – Istensegíts (Bukovina) 7713c
 7. Nagy udvara van a holdnak – Borsodszentmárton (Borsod) 17129a
 8. Fehér László lovat lopott – Tacs (Beszterce Naszód) 7170n
 9. Amott van egy nagy ház – Dernő (Gömör és Kis-Hont) 4988h
 10. Ha kihajtom a libámat – Fedémes (Heves) 9689a 
 11. Úgy szeretlek, mint a mézeskalácsot – Vajdahunyad (Hunyad) 3064e
 12. Kútágas gémestől – Zubogy (Gömör és Kis-Hont) 8036l
 13. Elvesztettem zsebkendőmet – Csíkrákos (Csík) 2494a
 14. s A lészpedi erdőn felnőtt egy almafa – Lészped (Moldva) 12.183 a
 15. s Anyám, édesanyám csobánlegény voltam – Gerlén (Moldva) 4328a 
 16. Árok, árok, de mély árokba estem – Disznajó (Maros-Torda) 3119e
 17. Hej, búra, búra, búbánatra születtem – Feketelak (Szolnok-Doboka) 4632b 
 18. Befütyült a gőzös az állomásra – Apátfalva (Csanád) 5054j
 19. Arany kút, arany gém, arany veder rajta – Kispetri (Kolozs) 6353d
 20. Részegesnek, csavargónak mond engem az egész világ – Pásztó (Heves) 6706g

A népdalok a  www.zti.hu – 'Online adatbázisok/Publikált népzenei felvételek adatbázisa' alatt érhető el (http://db.zti.hu/).


Zenei előadókészség bemutatása és zongora kötelező tárgy

A felvételiző szabadon dönthet arról, hogy zenei előadókészségét zongorán (I) vagy más hangszeren, illetve énekelve (II) kívánja-e bemutatni. Alapszintű zongoratudást ugyanakkor minden felvételizőtől várunk. A műveket nem kell kívülről megtanulni.

 1. Zenei előadókészség bemutatása zongorán: A felvételizőnek három mű előadására kell felkészülnie. A felvételin egy általa választott kétszólamú invenciót (J. S. Bach), valamint egy klasszikus szonátát, továbbá egy romantikus előadási darabot vagy XX. századi (esetleg kortárs) zeneművet kell megszólaltatnia. A kétszólamú invenció helyett hozhat háromszólamú invenciót vagy fúgát J. S. Bachtól. Zongora van a felvételi vizsga helyszínén.

 2. Zenei előadókészség bemutatása más hangszeren vagy énekelve: A felvételizőnek két mű előadására kell felkészülnie. A felvételin egy általa választott barokk vagy klasszikus, valamint egy romantikus vagy XX. századi (esetleg kortárs) zeneművet kell megszólaltatnia. E darabok nehézségi foka feleljen meg a készségeiket zongorán bemutató hallgatók számára előírt darabokénak (ld. fent.). Ezeken felül a felvételizőnek alapszintű zongoratudásáról is számot kell adnia. Erre a célra két, általa választott tételt kell előadnia. Bach kis preludiumai, Bartók: Mikrokozmosz III. kötetének darabjai, szonatina-tételek közül ajánlott választani. Zongorakísérőről vagy kamarapartnerről, hangszerről (a zongora kivételével) a felvételiző maga gondoskodik.

 

Nyelv

Angol, német vagy francia nyelvű szakmai jellegű szöveg felolvasása és magyarra fordítása

A felvételi vizsga elbírálásakor külön-külön mérlegeljük az egyes tárgyakban mutatott teljesítményt. Figyelembe vesszük a speciális területen mutatott kimagasló tájékozottságot, készségeket és érdeklődést.  A felvételi azonban sikertelen, ha a kötelező tárgyak bármelyikéből a jelölt 0 pontot szerez.
 

Kötelező zeneirodalmi ismeretanyag:


Palestrina, Giovanni Pierluigi

    Missa Papae Marcelli

Gesualdo, Carlo
    Moro lasso

Monteverdi, Claudio
    Combattimento di Tancredi e Clorinda / Tankréd és Klorinda párviadala (8. madrigálkötet: Madrigali guerrieri e amorosi)

Purcell, Henry
    Dido és Aeneas

Vivaldi, Antonio
    A négy évszak

Bach, Johann Sebastian
    Máté-passió
    Brandenburgi versenyek 2, 3, 5
    Goldberg-variációk

Händel, Georg Friedrich
    Messiás
    Vizizene-F-dúr szvit

Haydn, Joseph
    Szimfóniák:
    - no. 45 fisz-moll „Búcsú"
    - no. 92 G-dúr „Oxford"
    - no. 94 G-dúr „Üstdobütés"
    - no. 100 G-dúr „Katona"
    - no. 101 D-dúr „Óra"

    Teremtés oratórium

 
Mozart, Wolfgang Amadeus

    Operák:
    - Szöktetés a szerájból
    - Figaro házassága
    - Don Giovanni
    - Varázsfuvola

    Szimfóniák:
    - K. 543 Esz-dúr
    - K. 550 g-moll
    - K. 551 C-dúr

    Zongoraversenyek:
    - K. 466 d-moll
    - K. 467 C-dúr
    - K. 482 Esz-dúr

Beethoven, Ludwig van

    mind a 9 szimfónia

    Fidelio

    A-dúr hegedű-zongora szonáta, op. 47

    Zongoraszonáták:
    - op. 13 c-moll
    - op. 27 cisz-moll
    - op. 53 C-dúr
    - op. 57 f-moll
    - op. 106 B-dúr
    - op. 111 c-moll

Schubert, Franz

    Dalciklusok
    - A szép molnárlány
    - Téli utazás

    Szimfóniák:
    - h-moll
    - C-dúr („Nagy")

    d-moll vonósnégyes („A halál és a lányka")

Berlioz, Hector
    Fantasztikus szimfónia

Mendelssohn-Bartholdy, Felix
    Szimfóniák:
    - no. 3 „Skót"
    - no. 4 „Olasz"

   Szentivánéji álom – Nyitány

Schumann, Robert
    Zongoraművek:
    - Carnaval

    Dalciklusok:
    - Asszonyszerelem, asszonysors
    - A költő szerelme

Chopin, Fryderyk
    Ballada op. 23 g
    Szonáta op. 35 b

Liszt Ferenc
    Zongoraművek
    - h-moll szonáta
    - Dante-szonáta
    - Funérailles
    - A Villa d'Este szökőkútjai

    Faust-szimfónia

Wagner, Richard
    Lohengrin
    Mesterdalnokok

Verdi, Giuseppe
    Rigoletto
    Aida

Brahms, Johannes

    Szimfóniák:
    - 1. szimfónia (c-moll)
    - 4. szimfónia (e-moll)

    Német requiem

    2. B-dúr zongoraverseny

Mahler, Gustav
    Dal a Földről

Strauss, Richard
    Till Eulenspiegel vidám csínyjei, op. 28

Debussy, Claude
    Egy faun délutánja
    A tenger

Schoenberg, Arnold
    Pierrot lunaire
    Egy varsói menekült
 
Bartók Béla

    Színpadi művek:
    - A kékszakállú herceg vára
    - Cantata profana
     Zenekari művek:
     - Zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára
     - Concerto

    2. és 3. zongoraverseny

    Hegedűverseny (1938)

Stravinsky, Igor
    Tavaszi áldozat
    A katona története
    Zsoltárszimfónia

Kodály Zoltán
    Psalmus Hungaricus
    Galántai táncok

Berg, Alban
    Hegedűverseny