Felvételi követelmények MA muzikológus – etnomuzikológia szakirányon

Etnomuzikológia – főtárgy

1.) Népzenei témájú, legfeljebb 25 gépelt oldal (szóközökkel együtt maximum 40.000 karakter) terjedelmű dolgozat benyújtása 2 héttel (10 munkanappal) az írásbeli felvételi vizsga időpontja előtt PDF-ként, továbbá 3 nyomtatott, fűzött példányban. A dolgozat témája kötődjön a Kárpát-medence népzenei hagyományaihoz, illetve gyakorlatához – lehet kisebb tájegység, műfaj, illetve adatközlő repertoárjának, előadásmódjának bemutatása és elemzése. A dolgozat alapuljon pontosan adatolt népzenei anyagon, a tárgyra vonatkozó irodalom ismeretén, és törekedjék egyéni megközelítésre! A szakirodalom és esetleges sajtó- vagy kiadatlan források felhasználását a dolgozat dokumentálja a bibliográfiai (illetve forrás-)hivatkozások bevett gyakorlata szerint. A felvételiző a szóbeli vizsgán kérdésekre válaszol a dolgozattal kapcsolatban, és lehetőséget kap a téma bővebb kifejtésére.

2.) Népzenei repertoárban való tájékozottság igazolása

a) Népzenei műfajok és kistájak zenéjének felismerése a Magyar Népzenei Antológia DVD-ROM anyagából.

 • MNA1: Tánczene (Szerk. Martin György, Németh István, Pesovár Ernő)
 • MNA2: Észak (Szerk. Tari Lujza, Vikár László)
 • MNA3: Dunántúl (Szerk. Olsvai Imre)
 • MNA4: Alföld (Szerk. Paksa Katalin, Németh István)
 • MNA5: Kelet 1. (Szerk. Sárosi Bálint, Németh István)
 • MNA6: Kelet 2. (Szerk. Sárosi Bálint, Németh István)
 • MNA7: Moldva és Bukovina (Szerk. Domokos Mária, Németh István)

A DVD-ROM kiadás főszerk. Richter Pál, szerk, Rudasné Bajcsay Márta. MTA Zenetudományi Intézet, 2009 (oktatási segédanyag, felvételizők a DVD-ről másolatot rendelhetnek 2011. február 15-től a Népzene Tanszék tanszéki előadójánál – Köztelek u. 8.)

b) Memoriter

60 dal éneklése

férfi tánc (legényes, verbunkos) dallamok megszólaltatása (dúdolva, fütyülve vagy hangszeren) (Kalotaszeg, Szatmár, Mezőség, Maros-Küküllő köze)

c) A magyar népzenekutatás legfontosabb kutatási eredményeinek történeti áttekintése és alapvető ismerete. Témakörök: Vikár Béla, Bartók, Béla, Kodály Zoltán és Lajtha László egyéni munkássága; népzenei monográfiák; összkiadási eredmények; határon túli kutatás; hangszeres népzene kutatása. Írásbeli teszt és szóbeli kérdések megválaszolása.

 

Zeneirodalmi ismeretek

 • A kötelező zeneirodalmi ismeretanyagban (ld. alább) szereplő zeneművek felismerése hangfelvételről megszólaló részletük alapján.

 • A kötelező zeneirodalmi ismeretanyagban szereplő zeneszerzők legfontosabb életeseményeinek, kompozíciós technikáinak, stíluskorszakainak és műfajainak ismerete.

 • A kötelező zeneirodalmi ismeretanyagban szereplő zeneművekre vonatkozó legfontosabb információk és zenetörténeti összefüggések ismerete (pl. az adott opera cselekménye, az adott dalciklus szövegének költője, az adott kamarazenei alkotást előadó hangszerek megnevezése vagy bármely esetben a műfaj kérdése, a keletkezés ideje, stb.).

 • Képesség az általános tájékozódásra az 1600 és 1945 közötti időszak zenetörténetének korszakolásában, legfőbb jelenségeinek körében.

Ajánlott olvasmány:

A felkészüléshez a zeneművek hangfelvételei, illetve kottái mellett sokféle online és nyomtatott tudástár jelenthet segítséget. A megszerzett ismeretek ellenőrzésére, egyes adatok egyértelműsítésére szolgálhatnak az alábbi kézikönyvek:

 • Brockhaus–Riemann-féle Zenei lexikon magyar kiadásának életrajzi szócikkei
 • Gerhard Dietel, Zenetörténet évszámokban, I-II. (Budapest: Springer Hungarica Kft., 1996), 207–235. oldal (I. kötet), 473–496. és 653–665. oldal (II. kötet)

Kötelező zeneirodalmi ismeretanyag:

Monteverdi, Claudio
   Il combattimento di Tancredi e Clorinda / Tankréd és Klorinda párviadala (8. madrigálkötet: Madrigali guerrieri e amorosi)

Bach, Johann Sebastian
   Máté-passió
   Brandenburgi versenyek: 2. (F-dúr), 3. (G-dúr), 5. (D-dúr)
   Goldberg-variációk

Händel, Georg Friedrich
   Messiás
   Vízizene – F-dúr szvit

Haydn, Joseph
   A teremtés
   45. szimfónia (fisz-moll, „Búcsú”)
   94. szimfónia (G-dúr, „Üstdobütés”)

Mozart, Wolfgang Amadeus
   Don Giovanni
   A varázsfuvola
   g-moll szimfónia, K. 550
   C-dúr szimfónia, K. 551 („Jupiter”)
   d-moll zongoraverseny, K. 466
   C-dúr zongoraverseny, K. 467

Beethoven, Ludwig van
   5. (c-moll) szimfónia
   6. (F-dúr) szimfónia
   7. (A-dúr) szimfónia
   9. (d-moll) szimfónia
   A-dúr hegedű-zongora szonáta, op. 47 („Kreutzer”)
   cisz-moll zongoraszonáta, op. 27
   C-dúr zongoraszonáta, op. 53
   c-moll zongoraszonáta, op. 111

Schubert, Franz
   Gretchen am Spinnrade (Margit a rokkánál)
   Erlkönig (A rémkirály)
   Die schöne Müllerin (A szép molnárlány) – dalciklus
   h-moll („Befejezetlen”) szimfónia
   d-moll vonósnégyes („A halál és a lányka”)

Berlioz, Hector
   Fantasztikus szimfónia

Mendelssohn-Bartholdy, Felix
   3. szimfónia (a-moll, „Skót”)
   Szentivánéji álom – Nyitány
   Schumann, Robert
   Carnaval
   A költő szerelme – dalciklus

Chopin, Fryderyk
   g-moll ballada, op. 23
   Desz-dúr noktürn, op. 27/2
   Asz-dúr polonéz, op. 53

Liszt Ferenc
   h-moll zongoraszonáta
   A Villa d'Este szökőkútjai
   Faust-szimfónia

Wagner, Richard
   Lohengrin

Verdi, Giuseppe
   Rigoletto
   Aida

Brahms, Johannes
   1. (c-moll) szimfónia
   Német requiem
   2. (B-dúr) zongoraverseny

Mahler, Gustav
   Dal a Földről

Strauss, Richard
   Till Eulenspiegel vidám csínyjei

Debussy, Claude
   Egy faun délutánja
   A tenger

Schoenberg, Arnold
   Pierrot lunaire
   Egy varsói menekült

Bartók Béla
   A kékszakállú herceg vára
   Szabadban
   Cantata profana
   Zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára
   3. zongoraverseny

Stravinsky, Igor
   Tavaszi áldozat
   Zsoltárszimfónia

Kodály Zoltán
   Psalmus Hungaricus
   Galántai táncok

 

Népzenei lejegyzés

 • egy vokális és egy hangszeres dallam középrészletes lejegyzése hangfelvételről. A vokális népdalnak egy versszakát kell leírni szöveggel (g' alapra), a hangszeres felvételből a dallamjátszó hangszer (amennyiben zenekari felvétel) szólamát kell lejegyezni, a játszott hangnemnek, illetve az adott hangszernél szokásos alaphangnak megfelelően.

 • egy vonósbanda partitúra-lejegyzése (a brácsát brácsakulcsban, vagy oktávás violinkulcsban kérjük).

 

Idegen Nyelv

Angol, német vagy francia nyelvű, rövid, szakmai jellegű szöveg felolvasása és magyarra fordítása szótári segítséggel. Az idegen nyelvet a felsoroltak közül a felvételiző szabadon választja ki!

 

A felvételi vizsga elbírálásakor külön-külön mérlegeljük az egyes tárgyakban mutatott teljesítményt. Figyelembe vesszük a speciális területen mutatott kimagasló tájékozottságot, készségeket és érdeklődést. A felvételi során részletesen tájékozódunk a felvételiző eddigi zenei irányú tanulmányainak tartalmáról.