Az Akadémián eltöltött idő alatt tanultam meg a fegyelem és a kemény munka alapjait, melynek aztán egész életemben hasznát vettem.

Solti György

Felvételi követelmények alkotóművészet és muzikológia - zeneszerzés szakirányon

A 2020-as járványhelyzet kapcsán megváltozott felvételi követelmény módosításai alább olvashatók, a piros színnel jelölt és áthúzott szövegmódosítások a felvételi vizsga törölt és módosított részeire vonatkoznak.

Az aktuális pontozás és a felvételi eljárás pontos technikai információi ide kattintva olvashatók (5. oldal).
 

Főtárgy:

1.) Klasszikus kompozíciós gyakorlatok:

 • 1 menüett
 • 1 barokk rondo (Couperin)

 

2.) Szabad kompozíció(k) bemutatása

 

A kompozíciók kottáit PDF formátumban és MP3 hangfájlban kérjük feltölteni az általunk megadott email címre. A feltöltéssel kapcsolatos információkat személyes email címükre küldjük. Az Mp3 fájl tartalmazhatja a mű korábbi élő előadásának felvételét, vagy egyéb digitális módon való megszólaltatását (MIDI realizáció). Amennyiben a mű zongorán előadható, ha módjukban áll, lehetőség szerint zongorázzák fel a kompozíciót.

 

Szolfézs-zeneelmélet:

A) írásbeli:

1.) kétszólamú barokk (esetleg bécsi klasszikus) anyag hallás utáni leírása (8-10 eljátszás). Pl.: Bach: Kunst der Fuge (10-15 ütem), Mozart vagy Haydn anyag két szélső szólama (1-2 periódus)

2.) XX. sz mű egyszólamú részletének hallás utáni leírása (8-10 eljátszás; 6-16 ütem a zenétől függően; pl. Stravinsky: Katona története, Oedipus rex, Bartók: Cantata profana, Zene, Schönberg: Pierrot lunaire, Sosztakovics: szimfónia, vonósnégyes részlet, stb. korabeli)

3.) romantikus (pl. Wagner, R. Strauss) vagy kora XX. sz-i (pl. Debussy, Ravel) esetleg bécsi klasszikus (Pl. Mozart vagy Beethoven kvartett) zenei példa kivonatának hallás utáni leírása (8-10 eljátszás). Minimális követelmény: két szélső szólam. Emellett harmóniák megnevezése és lehetőleg a hangok pontos leírása is. (4-12 ütem, a zene jellegétől függően)

4.) egy, bécsi klasszikus stílusra épülő összhangzattan példa leírása diktálás után (négyszólamú akkordok összes hangja az akkordok megnevezésével). 8-15 ütem

5.) korálharmonizálás Bach stílusában megadott koráldallamra

6.) kétszólamú (kéttagú forma) ellenpont gyakorlat Palestrina stílusában, Jeppesen alapján

7.) Hangszernevek, kulcsok, előjegyzés megadása három különböző stílusú partitúraoldalon pl.:

a) Beethoven vagy Mozart szimfóniarészlet,
b) Liszt, R. Strauss, Wagner zenekari részlet
c) Bartók, Debussy, Schönberg, Stravinsky zenekari darab részlete

 

B) szóbeli:

1.) két- vagy háromszólamú barokk vagy reneszánsz anyag lapról olvasása (ének+zongora) – lehetőleg különböző kulcsok használatával (pl. Bach: Kunst der Fuge, Musikalisches Opfer vagy ehhez hasonló nehézségű anyag). Felhasználható: Nagy Olivér: Partitúraolvasás c. kötete. (10-15 ütem)

2.) egyszólamú XX. sz-i anyag lapról éneklése (pl. Schönberg: Pierrot lunaire, Bartók: Cantata profana valamelyik ének- vagy hangszerszólama, Berg vagy Webern dal részlete; kb. 6-16 ütem)

3.) continuo jellegű lapról olvasás (pl. Bach ária (obligát hangszerrel, continuóval) egy szakasza; 20-40 ütem) vagy operarészlet ének+zongorán történő megszólaltatása zongorakivonatból (pl. Wagner: Parsifal, Tristan und Isolde; Bartók: Kékszakállú herceg vára; Debussy: Pelléas et Melisande; Britten opera, stb. 10-30 ütem a zene jellegétől függően)

4.) összetett ritmusgyakorlat visszatapsolása lapról olvasással (pl. Messiaen, Bartók, Stockhausen, Boulez mintájára; 10-15 ütem)

5.) Összhangzattan diktálás zongorán (a jelölt játszik)

6.) Modulációk zongorázása

7.) Lapról olvasás (zongora) – vonósnégyes és kis apparátusú szimfonikus tétel (pl. Haydn vagy Mozart vonósnégyes; Haydn szimfónia, Mascagni: Parasztbecsület – intermezzo)

 

1.) barokk zenemű részletének lapról éneklése szolmizálva (8-10 ütem)

2.) XX. századi dallam lapról éneklése ABC névvel (8-10 ütem)

3.) összhang példa diktálása felvételről (5-6 akkord), az akkordok megnevezése hallás után

4.) hangközök diktálása, hármas- ill. négyeshangzatok diktálása, majd hallás után visszaéneklése, ill. az akkordok megnevezése

5.) bécsi klasszikus menüett, vagy rondó, vagy szonátaformájú zenemű elemzése kotta alapján

6.) Vokális ellenpont: egy-egy ellenszólam szerkesztése megadott cantus firmushoz a négy alapvető szerkesztési mód (hang-hang ellen, felező, negyedelő, szinkópáló mozgás) közül legalább kettőben.

7.)  Korálharmonizáció

a) Számozott basszus szerkesztése egy koráldallam megadott szakaszához, Bach korálharmonizációinak stílusában.
b) Egy számozott basszussal ellátott koráldallam-részlet belső szólamainak megírása.

8.) Moduláció: Hét akkordból álló moduláció vázlatának elkészítése fokszámozással, vagy számozott basszussal.

 

Zongora kötelező:

 • Bach: Háromszólamú invenciókból két mű, vagy egy prelúdium és fuga a Wohltemperiertes Klavierból
 • Haydn, Mozart vagy Beethoven egy szonátájának egy gyors tétele
 • Két előadási darab (közöttük egy magyar szerző műve Bartók és kortársai közül)

(Megegyezik a Klasszikus hangszer szakirány (orgona szak), valamint a Muzikológia szakirány, továbbá Zenekar- és kórusvezető szakirány felvételi anyagával)

A koronavírus által okozott veszélyhelyzet miatt a Zongora kötelező felvételi vizsgarészre nem kerül sor a 2020/21. tanévre vonatkozó felvételi eljárás során.

 

Népzene:

Felvételi követelmény:

a középszinten elvárható tudást tükröző általános tájékozottság a vokális és hangszeres népzenéről.

Stílusismeret:

a megadott népdalok stílusos előadása és szakszerű elemzése (stílus illetve stílusréteg, hangsor, kadencia, forma, ambitus, szótagszám, ritmusképlet, műfaji kötődés, területi jellemvonás stb.).

A népdalokat egy versszakkal kell megtanulni.A Kodály-Vargyas példatárból:
2, 12, 13, 67, 114, 142, 154, 174, 178, 197, 225, 239, 250, 252, 315, 332, 417, 428, 447, 450.
 

A következő dallamok az internetről kizárólag hallás alapján tanulandók meg a helyes előadásmód elsajátítása érdekében. Az internetre feltett kottákat és szakszerűtlen dallamelemzést ne használjanak!

A népdalok pontos megtalálásához a helységet és a felvétel archívumi számát adjuk meg.

 1. Röpülj páva, röpülj – Surd (Somogy) Gr059Bc
 2. Túr a disznó a verembe, csak a füle látszik – Báta (Tolna) Gr060Bc 
 3. Haj alá, haj alá/Víz a malom alá – Buzsák (Somogy) 4985c
 4. Hajnallik, hajnallik – Tiszacsege (Hajdú) Gr001Ba
 5. Kurtafarkú fecske – Bácskertes (Bács-Bodrog) 3742c
 6. Kerek utca, szegelet – Istensegíts (Bukovina) 7713c
 7. Nagy udvara van a holdnak – Borsodszentmárton (Borsod) 17129a
 8. Fehér László lovat lopott – Tacs (Beszterce Naszód) 7170n
 9. Amott van egy nagy ház – Dernő (Gömör és Kis-Hont) 4988h
 10. Ha kihajtom a libámat – Fedémes (Heves) 9689a 
 11. Úgy szeretlek, mint a mézeskalácsot – Vajdahunyad (Hunyad) 3064e
 12. Kútágas gémestől – Zubogy (Gömör és Kis-Hont) 8036l
 13. Elvesztettem zsebkendőmet – Csíkrákos (Csík) 2494a
 14. s A lészpedi erdőn felnőtt egy almafa – Lészped (Moldva) 12.183 a
 15. s Anyám, édesanyám csobánlegény voltam – Gerlén (Moldva) 4328a 
 16. Árok, árok, de mély árokba estem – Disznajó (Maros-Torda) 3119e
 17. Hej, búra, búra, búbánatra születtem – Feketelak (Szolnok-Doboka) 4632b 
 18. Befütyült a gőzös az állomásra – Apátfalva (Csanád) 5054j
 19. Arany kút, arany gém, arany veder rajta – Kispetri (Kolozs) 6353d
 20. Részegesnek, csavargónak mond engem az egész világ – Pásztó (Heves) 6706g

 

A népdalok a  www.zti.hu – 'Online adatbázisok/Publikált népzenei felvételek adatbázisa' alatt érhető el (http://db.zti.hu/).

 

Stílusismeret:

Egy-egy, a példatárból és az archív felvételek közül szabadon választott népdal stílusos, több versszakkal történő előadása és szakszerű elemzése (stílus illetve stílusréteg, hangsor, kadencia, forma, ambitus, szótagszám, ritmusképlet, műfaji kötődés, területi jellemvonás stb.)

 

Választási lehetőségek:

a Kodály-Vargyas példatárból: 2, 13, 67, 142, 178, 225, 250, 315, 332, 417, 428

 

Az internetről (kizárólag hallás alapján tanulandók meg):

1. Röpülj páva, röpülj – Surd (Somogy) Gr059Bc
2. Túr a disznó a verembe, csak a füle látszik – Báta (Tolna) Gr060Bc
3. Kurtafarkú fecske – Bácskertes (Bács-Bodrog) 3742c
4. Kerek utca, szegelet – Istensegíts (Bukovina) 7713c
5. Ha kihajtom a libámat – Fedémes (Heves) 9689a
6. Kútágas gémestől – Zubogy (Gömör és Kis-Hont) 8036l
7. Elvesztettem zsebkendőmet – Csíkrákos (Csík) 2494a
8. s A lészpedi erdőn felnőtt egy almafa – Gerlén (Moldva) 12183a
9. Hej, búra, búra, búbánatra születtem – Feketelak (Szolnok-Doboka) 4632b
10. Arany kút, arany gém, arany veder rajta – Kispetri (Kolozs) 6353d

A népdalok a db.zti.hu/24ora/dalok – 'Online adatbázisok/Publikált népzenei felvételek adatbázisa' alatt érhető el (a népdalok pontos megtalálásához a helységet és a felvétel archívumi számát adjuk meg).

 

A szolfézs-zeneelmélet, népzene felvételi beszélgetés Skype konferencia hívással történik.