Kodály módszere zseniális. … Minden jó zenélés az énekhangnál kezdődik.

Solti György

Felvételi követelmények alkotóművészet és muzikológia – zeneszerzés szakirányon

Figyelem! A felvételi követelmények a járványhelyzet függvényében változhatnak.
 

Főtárgy:

1.) Klasszikus kompozíciós gyakorlatok:       

 • 1 menüett trióval (J. Haydn vagy W. A. Mozart stílusában)
 • 1 barokk rondo (F. Couperin stílusában)

2.) Szabad kompozíció(k) bemutatása

 

Szolfézs-zeneelmélet:

A) írásbeli:

1.) kétszólamú barokk (esetleg bécsi klasszikus) anyag hallás utáni leírása (8-10 eljátszás). Pl.: Bach: Kunst der Fuge (10-15 ütem), Mozart vagy Haydn anyag két szélső szólama (1-2 periódus)

2.) XX. sz mű egyszólamú részletének hallás utáni leírása (8-10 eljátszás; 6-16 ütem a zenétől függően; pl. Stravinsky: Katona története, Oedipus rex, Bartók: Cantata profana, Zene, Schönberg: Pierrot lunaire, Sosztakovics: szimfónia, vonósnégyes részlet, stb. korabeli)

3.) romantikus (pl. Wagner, R. Strauss) vagy kora XX. sz-i (pl. Debussy, Ravel) esetleg bécsi klasszikus (Pl. Mozart vagy Beethoven kvartett) zenei példa kivonatának hallás utáni leírása (8-10 eljátszás). Minimális követelmény: két szélső szólam. Emellett harmóniák megnevezése és lehetőleg a hangok pontos leírása is. (4-12 ütem, a zene jellegétől függően)

4.) egy, bécsi klasszikus stílusra épülő összhangzattan példa leírása diktálás után (négyszólamú akkordok összes hangja az akkordok megnevezésével). 8-15 ütem

5.) korálharmonizálás Bach stílusában megadott koráldallamra

6.) kétszólamú (kéttagú forma) ellenpont gyakorlat Palestrina stílusában, Jeppesen alapján

7.) Hangszernevek, kulcsok, előjegyzés megadása három különböző stílusú partitúraoldalon pl.:

a) Beethoven vagy Mozart szimfóniarészlet,
b) Liszt, R. Strauss, Wagner zenekari részlet
c) Bartók, Debussy, Schönberg, Stravinsky zenekari darab részlete

 

B) szóbeli:

1.) két- vagy háromszólamú barokk vagy reneszánsz anyag lapról olvasása (ének+zongora) – lehetőleg különböző kulcsok használatával (pl. Bach: Kunst der Fuge, Musikalisches Opfer vagy ehhez hasonló nehézségű anyag). Felhasználható: Nagy Olivér: Partitúraolvasás c. kötete. (10-15 ütem)

2.) egyszólamú XX. sz-i anyag lapról éneklése (pl. Schönberg: Pierrot lunaire, Bartók: Cantata profana valamelyik ének- vagy hangszerszólama, Berg vagy Webern dal részlete; kb. 6-16 ütem)

3.) continuo jellegű lapról olvasás (pl. Bach ária (obligát hangszerrel, continuóval) egy szakasza; 20-40 ütem) vagy operarészlet ének+zongorán történő megszólaltatása zongorakivonatból (pl. Wagner: Parsifal, Tristan und Isolde; Bartók: Kékszakállú herceg vára; Debussy: Pelléas et Melisande; Britten opera, stb. 10-30 ütem a zene jellegétől függően)

4.) összetett ritmusgyakorlat visszatapsolása lapról olvasással (pl. Messiaen, Bartók, Stockhausen, Boulez mintájára; 10-15 ütem)

5.) Összhangzattan diktálás zongorán (a jelölt játszik)

6.) Modulációk zongorázása

7.) Lapról olvasás (zongora) – vonósnégyes és kis apparátusú szimfonikus tétel (pl. Haydn vagy Mozart vonósnégyes; Haydn szimfónia, Mascagni: Parasztbecsület – intermezzo)

 

Zongora kötelező:

 • Bach: Háromszólamú invenciókból két mű, vagy egy prelúdium és fuga a Wohltemperiertes Klavierból
 • Haydn, Mozart vagy Beethoven egy szonátájának egy gyors tétele
 • Két előadási darab (közöttük egy magyar szerző műve Bartók és kortársai közül)

 

Népzenei ismeretek:

Általános tájékozottság a magyar népzenéről az alábbi témakörökben:

 • népzenei dialektusterületek
 • hangszeres és énekelt zene
 • előadásmód, variálás

Javasolt forrás:
Dömötör Tekla (főszerk.): Magyar néprajz 6. Folklór 2. Népzene, néptánc, népi játék. (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990).
A fejezet online elérhető ITT vagy ITT.


Népzene és műzene kapcsolata:

Mutasson be röviden egy szabadon választott, lehetőleg a szakirányához kapcsolódó, népzenei ihletésű zeneművet, kiemelve a népzenei vonatkozásokat.


Népdal repertoárismeret:

A példák egy részéhez lejegyzés is tartozik, de javasolt a hallás utáni tanulás a helyes hangvétel elsajátítása érdekében. 

 • A megadott népdalok előadása legalább két versszakkal.
 • Népdalelemzés a következő szempontok szerint: forma, stílusréteg, ritmusképlet, hangsor, kadencia, ambitus, szótagszám, műfaji kötődés, területi jellemvonás.

A dallamok Kodály Zoltán: A magyar népzene című tanulmányának példatárából, valamint a BTK Zenetudományi Intézet internetes adatbázisából származnak. 

 1. Az, hol én elmegyek… Kászonimpér / Csík (Kodály: 2. dallam)
  KOTTA
 2. Árva vagyok, nincs gyámolom…Gyergyóremete / Csík (Kodály: 142. dallam)
  HANGFELVÉTEL • KOTTA
 3. Édesanyám, be szépen felneveltél…Székelyvaja / Maros-Torda (Kodály: 154. dallam)
  HANGFELVÉTEL • KOTTA
 4. Hajtják a fekete kecskét… Ipolybalog / Hont (Kodály: 197. dallam)
  KOTTA
 5. Két út van előttem… Köröstárkány / Bihar (Kodály: 225. dallam)
  HANGFELVÉTEL • KOTTA
 6. Apró murok, petrezselöm… Nemespátró / Somogy (Kodály: 250. dallam)
  HANGFELVÉTEL • KOTTA
 7. Arra gyere amerre én… Ipolyság / Hont (Kodály: 252. dallam)
  HANGFELVÉTEL • KOTTA
 8. Elkiáltom magamat…Ghymes / Nyitra (Kodály: 332. dallam)
  KOTTA
 9. Csernovici kaszárnya, bádogos a teteje… Felsőireg / Tolna (Kodály: 428. dallam)
  HANGFELVÉTEL • KOTTA

valamint ugyanebből a kötetből a 12, 13, 67, 114, 174, 178, 239, 315, 417, 447 és 450. dallam.

Az alábbi példákat a Publikált népzenei felvételek internetes adatbázisában találja meg. Az Arch.szám mezőbe írja be a dal után található archívumi számot változatlan formában.

 1. Röpülj páva, röpülj – Surd (Somogy) Gr059Bc
 2. Túr a disznó a verembe, csak a füle látszik – Báta (Tolna) Gr060Bc
 3. Haj alá, haj alá/Víz a malom alá – Buzsák (Somogy) 4985c
 4. Hajnallik, hajnallik – Tiszacsege (Hajdú) Gr001Ba
 5. Kerek utca, szegelet – Istensegíts (Bukovina) 7713c
 6. Fehér László lovat lopott – Tacs (Beszterce Naszód) 7170n
 7. Amott van egy nagy ház – Dernő (Gömör és Kis-Hont) 4988h
 8. Úgy szeretlek, mint a mézeskalácsot – Vajdahunyad (Hunyad) 3064e
 9. Kútágas gémestől – Zubogy (Gömör és Kis-Hont) 8036l
 10. Elvesztettem zsebkendőmet – Csíkrákos (Csík) 2494a
 11. s A lészpedi erdőn felnőtt egy almafa – Lészped (Moldva) 12183a
 12. s Anyám, édesanyám csobánlegény voltam – Gerlén (Moldva) 4823a
 13. Hej, búra, búra, búbánatra születtem – Feketelak (Szolnok-Doboka) 4632b
 14. Befütyült a gőzös az állomásra – Apátfalva (Csanád) 5054j
 15. Arany kút, arany gém, arany veder rajta – Kispetri (Kolozs) 6353d