A zene Magyarország mindennapi életének mindig is jelentős része volt és az is maradt.

Solti György

Felvételi követelmények alkotóművészet és muzikológia – zeneszerzés szakirányon

Figyelem! A felvételi követelmények a járványhelyzet függvényében változhatnak.
 

Főtárgy:

1.) Klasszikus kompozíciós gyakorlatok:       

 • 1 menüett trióval
 • 1 barokk rondo (Couperin)

2.) Szabad kompozíció(k) bemutatása

 

Szolfézs-zeneelmélet:

A) írásbeli:

1.) kétszólamú barokk (esetleg bécsi klasszikus) anyag hallás utáni leírása (8-10 eljátszás). Pl.: Bach: Kunst der Fuge (10-15 ütem), Mozart vagy Haydn anyag két szélső szólama (1-2 periódus)

2.) XX. sz mű egyszólamú részletének hallás utáni leírása (8-10 eljátszás; 6-16 ütem a zenétől függően; pl. Stravinsky: Katona története, Oedipus rex, Bartók: Cantata profana, Zene, Schönberg: Pierrot lunaire, Sosztakovics: szimfónia, vonósnégyes részlet, stb. korabeli)

3.) romantikus (pl. Wagner, R. Strauss) vagy kora XX. sz-i (pl. Debussy, Ravel) esetleg bécsi klasszikus (Pl. Mozart vagy Beethoven kvartett) zenei példa kivonatának hallás utáni leírása (8-10 eljátszás). Minimális követelmény: két szélső szólam. Emellett harmóniák megnevezése és lehetőleg a hangok pontos leírása is. (4-12 ütem, a zene jellegétől függően)

4.) egy, bécsi klasszikus stílusra épülő összhangzattan példa leírása diktálás után (négyszólamú akkordok összes hangja az akkordok megnevezésével). 8-15 ütem

5.) korálharmonizálás Bach stílusában megadott koráldallamra

6.) kétszólamú (kéttagú forma) ellenpont gyakorlat Palestrina stílusában, Jeppesen alapján

7.) Hangszernevek, kulcsok, előjegyzés megadása három különböző stílusú partitúraoldalon pl.:

a) Beethoven vagy Mozart szimfóniarészlet,
b) Liszt, R. Strauss, Wagner zenekari részlet
c) Bartók, Debussy, Schönberg, Stravinsky zenekari darab részlete

 

B) szóbeli:

1.) két- vagy háromszólamú barokk vagy reneszánsz anyag lapról olvasása (ének+zongora) – lehetőleg különböző kulcsok használatával (pl. Bach: Kunst der Fuge, Musikalisches Opfer vagy ehhez hasonló nehézségű anyag). Felhasználható: Nagy Olivér: Partitúraolvasás c. kötete. (10-15 ütem)

2.) egyszólamú XX. sz-i anyag lapról éneklése (pl. Schönberg: Pierrot lunaire, Bartók: Cantata profana valamelyik ének- vagy hangszerszólama, Berg vagy Webern dal részlete; kb. 6-16 ütem)

3.) continuo jellegű lapról olvasás (pl. Bach ária (obligát hangszerrel, continuóval) egy szakasza; 20-40 ütem) vagy operarészlet ének+zongorán történő megszólaltatása zongorakivonatból (pl. Wagner: Parsifal, Tristan und Isolde; Bartók: Kékszakállú herceg vára; Debussy: Pelléas et Melisande; Britten opera, stb. 10-30 ütem a zene jellegétől függően)

4.) összetett ritmusgyakorlat visszatapsolása lapról olvasással (pl. Messiaen, Bartók, Stockhausen, Boulez mintájára; 10-15 ütem)

5.) Összhangzattan diktálás zongorán (a jelölt játszik)

6.) Modulációk zongorázása

7.) Lapról olvasás (zongora) – vonósnégyes és kis apparátusú szimfonikus tétel (pl. Haydn vagy Mozart vonósnégyes; Haydn szimfónia, Mascagni: Parasztbecsület – intermezzo)

 

Zongora kötelező:

 • Bach: Háromszólamú invenciókból két mű, vagy egy prelúdium és fuga a Wohltemperiertes Klavierból
 • Haydn, Mozart vagy Beethoven egy szonátájának egy gyors tétele
 • Két előadási darab (közöttük egy magyar szerző műve Bartók és kortársai közül)

 

Népzene:

Felvételi követelmény:

a középszinten elvárható tudást tükröző általános tájékozottság a vokális és hangszeres népzenéről.

Stílusismeret:

a megadott népdalok stílusos előadása és szakszerű elemzése (stílus illetve stílusréteg, hangsor, kadencia, forma, ambitus, szótagszám, ritmusképlet, műfaji kötődés, területi jellemvonás stb.).

A népdalokat egy versszakkal kell megtanulni.


A Kodály-Vargyas példatárból:
2, 12, 13, 67, 114, 142, 154, 174, 178, 197, 225, 239, 250, 252, 315, 332, 417, 428, 447, 450.

A következő dallamok az internetről kizárólag hallás alapján tanulandók meg a helyes előadásmód elsajátítása érdekében. Az internetre feltett bizonytalan eredetű kottákat és szakszerűtlen dallamelemzést ne használjanak!

A népdalok pontos megtalálásához a helységet és a felvétel archívumi számát adjuk meg.

 1. Röpülj páva, röpülj – Surd (Somogy) Gr059Bc
 2. Túr a disznó a verembe, csak a füle látszik – Báta (Tolna) Gr060Bc
 3. Haj alá, haj alá/Víz a malom alá – Buzsák (Somogy) 4985c
 4. Hajnallik, hajnallik – Tiszacsege (Hajdú) Gr001Ba
 5. Kurtafarkú fecske – Bácskertes (Bács-Bodrog) 3742c
 6. Kerek utca, szegelet – Istensegíts (Bukovina) 7713c
 7. Nagy udvara van a holdnak – Borsodszentmárton (Borsod) 17129a
 8. Fehér László lovat lopott – Tacs (Beszterce Naszód) 7170n
 9. Amott van egy nagy ház – Dernő (Gömör és Kis-Hont) 4988h
 10. Ha kihajtom a libámat – Fedémes (Heves) 9689a
 11. Úgy szeretlek, mint a mézeskalácsot – Vajdahunyad (Hunyad) 3064e
 12. Kútágas gémestől – Zubogy (Gömör és Kis-Hont) 8036l
 13. Elvesztettem zsebkendőmet – Csíkrákos (Csík) 2494a
 14. s A lészpedi erdőn felnőtt egy almafa – Lészped (Moldva) 12.183 a
 15. s Anyám, édesanyám csobánlegény voltam – Gerlén (Moldva) 4328a
 16. Árok, árok, de mély árokba estem – Disznajó (Maros-Torda) 3119e
 17. Hej, búra, búra, búbánatra születtem – Feketelak (Szolnok-Doboka) 4632b
 18. Befütyült a gőzös az állomásra – Apátfalva (Csanád) 5054j
 19. Arany kút, arany gém, arany veder rajta – Kispetri (Kolozs) 6353d
 20. Részegesnek, csavargónak mond engem az egész világ – Pásztó (Heves) 6706g

A népdalok a db.zti.hu/folklor ‘Online adatbázisok/Publikált népzenei felvételek adatbázisa’ alatt érhető el.