13/2020. (IX.2.) sz. Rektori és Kancellári Utasítás

2020. szeptember 2.

A 2020/2021. tanévben és hangversenyévadban irányadó, a koronavírus terjedésével kapcsolatos kockázatok csökkentésére irányuló intézkedésekkel kapcsolatos feladatokról

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban: Egyetem) rektora és kancellárja, mint munkáltatói jogkör gyakorlók, a 2020/2021. tanévben a járványügyi készültségre, és a mindenkor érvényben lévő kormányzati járványügyi szabályozásra tekintettel a 2020/2021-es tanév és hangversenyévad különös rendjét jelen utasításban (továbbiakban: Utasítás) határozzuk meg.

 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§
Az Utasítás célja és hatálya

(1) Az Utasítás célja, hogy a 2020/2021-es tanév és hangversenyévad megkezdéséhez, illetve lebonyolításához meghatározza azokat az intézkedéseket, amelyek csökkentik a koronavírus fertőzési kockázatait, és megelőzik a koronavírus világjárvány továbbterjedését, továbbá biztosítja az Egyetem tevékenységében résztvevő személyek (hallgatók, munkavállalók,  közreműködők és a közönség) élet, egészség, vagyon- és jogbiztonságának védelmét, a felsőoktatási képzés folyamatosságának és az intézményi működés stabilitásának garantálását.

(2) Az intézkedések a jelenleg érvényben lévő kormányzati döntéseken, és ágazati iránymutatásokon, valamint a pillanatnyilag rendelkezésre álló információkon alapulnak, a járványhelyzet változása esetén, és/vagy a kormányzati intézkedések következtében változhatnak.

(3) Az Utasítás személyi hatálya kiterjed az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állókra (a továbbiakban úgy is mint munkatársak), a hallgatókra, közönségre, valamint az Egyetem valamennyi épületébe, létesítményébe feladatvégzés, vagy bármely egyéb célból belépő személyekre. Az Egyetem fenntartásában álló köznevelési intézmény a rá irányadó szabályok alapján jár el.

(4) Az utasítás tárgyi hatálya alá tartozik a felsőoktatási tevékenység, és minden, az Egyetem épületeiben megrendezésre kerülő nyilvánosan látogatható koncert, hangverseny, kiállítás, vezetett épületlátogatás vagy egyéb rendezvény különösen a LF 8 és a V 35 épületekben, de az Egyetem bármely más épületében is nyilvános, vagy meghívott vendégek részvételével rendezett esemény.

 

2.§
Általános és felhatalmazó rendelkezések

(1) A Szenátus felhatalmazása alapján (89/2020. (09.01.) sz. határozat) a koronavírussal kapcsolatban felmerülő, az Egyetemet érintő általános, elvi döntések és konkrét intézkedések - ideértve különösen a hallgatói tanulmányi- és vizsgaügyeket, hallgatói térítési és juttatási ügyeket, valamint a munkáltatói joggyakorlás körét, esetlegesen a rendkívüli beszerzések kérdéseit - meghozatala a rektor és kancellár hatásköre. Az e hatáskörben meghozott döntések mindenkori célja a járványügyi készültség/veszélyhelyzet időszakára vonatkozó átmeneti szabályok kialakítása, a járványügyi készültséget kezelő intézményi intézkedési tervek elfogadása és kiadása.

(2) A rektor és kancellár az (1) bekezdésben foglaltakon túl is köteles gondoskodni az egyetemi szabályzatok, utasítások, intézkedési protokollok kiegészítéséről és rendszeres aktualizálásáról a járványhelyzet alakulásához igazodva, figyelemmel az intézményi sajátosságokra is.         

 

II. AZ EGYETEM ÉPÜLETEIBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉS ÉS TARTÓZKODÁS RENDJÉNEK SZABÁLYAI

3.§

1. Általános előírások az egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása érdekében

1.1. Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, belső intézkedési tervek, szabályzatok, utasítások, intézkedési protokollok, kiadott útmutatások, irányelvek betartása mindenki számára kötelező.

1.2. Az Egyetem épületeit, koncertjeit, rendezvényeit, tanóráit csak kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. A megbetegedés jellemző tüneteit az 1. számú melléklet tartalmazza.

1.3. A személyi higiéné betartása az Egyetem minden polgára és az Egyetem valamennyi épületébe, létesítményébe belépő személy részéről szükséges és kötelező. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést az erre a célra az Egyetem részéről biztosított kihelyezett kézfertőtlenítő eszközök használatával, a köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró eszköz (továbbiakban: maszk) használatára vonatkozó szabályok betartását.

1.4. Az épületekben a maszk viselése kötelező, kivéve

 1. büfékben, éttermekben, étkezésre és italfogyasztásra kijelölt helyeken kizárólag az étel és italfogyasztás időtartama alatt,
 2. a hangszeres, énekes órákon és próbákon, azok időtartama alatt,
 3. az elméleti órákon az előadó számára az előadás időtartama alatt,
 4. a gyakorlás során a 4. § 3.4. pontban leírtak szerint,
 5. a munkatársak számára kizárólag az irodákban, ha a 1,5 méteres védőtávolság betartható, illetve ha az ott együtt tartózkodók minden érintett beleegyezésével ettől eltérően állapodnak meg,
 6. a színpadokon a koncertek és egyéb rendezvények művész közreműködői számára az előadás időtartamára.

1.5. Az Egyetem az 1.4. pont szerinti esetekben is fokozottan javasolja a maszk használata  minden olyan esetben, ahol az életszerűen megoldható.

1.6. A megfelelő fizikai távolságtartás betartása az intézmény területén belül lévő személyek lehetőség szerint kötelesek egymás között 1,5 méteres távolságot tartani, amelyhez az Egyetem jól látható jelzéssel (öntapadó padlómatricákkal, illetve figyelemfelhívó táblákkal) látja el az érintett területeket (különösen a könyvtárban, büfékben, vendéglátóterekben, tanulmányi osztályon).

1.7. Az Egyetem polgárai és látogatói kötelesek fokozottan ügyelni létesítmények tisztaságára. Előbbiek elősegítését az Egyetem megfelelő (virucid) kézfertőtlenítőszerek, valamint szintén virucid hatású felületfertőtlenítő szerek és takarítószerek használatával biztosítja, valamint gondoskodik a megfelelő kéz- és felületfertőtlenítő szerek folyamatos rendelkezésre állásáról és a gyakran érintett felületek rendszeres fertőtlenítéséről (ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.).

1.8. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében mindenki köteles kiemelt figyelmet fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású szellőztetésre. Az Egyetem gépi szellőztetéssel ellátott tereiben működő légkezelők 100%-os frisslevegő hányaddal, nagy hatékonysággal biztosítják a folyamatos, fokozott légcserét.

1.9. Az Egyetem épületeiben működő lifteket egyidejűleg maximum 4 fő használhatja.

1.10. A közönséggel közvetlenül kapcsolatba kerülő munkatársaknak és szolgáltatók alkalmazottainak, így különösen a nézőtéri személyzet, büfések, jegypénztárosok, a szájmaszkot árusító személyzet, CD árus számára, a kesztyű használata a munkavégzés, illetve a szolgáltatás nyújtása során kötelező.

 

2. Belépés és az épületekben tartózkodás általános szabályai

2.1. Az Egyetem épületeibe történő belépés valamennyi belépéskor non-kontakt hőmérővel végzett testhőmérséklet mérést követően, kizárólag 37,5 C fok testhőmérséklet alatt lehetséges. Magasabb hőmérséklet esetén az Egyetem egy másik mérőeszközzel kontrollmérést végez, és amennyiben a kontrollmérés is magasabb hőmérsékletet mutat, akkor az intézmény az érintett belépését megtagadja.

2.2. Az Egyetem jogosult az épületeiben tartózkodók testhőmérsékletét rendszeresen, szúrópróba szerűen is ellenőrzi, az ellenőrzésen kiszűrt pozitív eseteknél az érintettet felszólítani az épület haladéktalan elhagyására.

2.3.  Az érzékelhetően akut felsőlégúti problémákkal küzdő (folyamatosan köhögő vagy tüsszögő), de nem lázas hallgató, látogató, munkatárs, közreműködő vagy más személy felszólítható az épület elhagyására.

2.4. A fertőzésgyanú kapcsán alkalmazandó protokollra vonatkozó szabályokat az Egyetem külön belső rendelkezésben rögzíti.

 

3. Hallgatók és munkatársak belépésének rendje

3.1. A hallgatók és az Egyetem munkatársai a 2020/2021. tanév során az Egyetemre történő első belépésük alkalmával a 2. számú melléklet szerinti kérdőív szerint nyilatkozatot kötelesek tenni a Portaszolgálatnál. Az ezt követő belépések alkalmával az érintettek a nyilatkozatételt igazoló átvételi elismervény bemutatásával léphetnek be az épületbe az alábbiak szerint:

 • az LF8 és W52 épületekbe történő belépés kizárólag a proxy-kártya egyidejű használatával lehetséges,
 • valamennyi többi egyetemi épületbe a napi belépést igazoló jelenléti ív – lehetőleg saját tollal történő – aláírását követően lehetséges.

Az intézmény területére történő belépésre jogosító átvételi igazolás bemutatását szeptember 4-től elektronikus adathordozón (mobiltelefon, táblagép, laptop, notebook) is elfogadja a portaszolgálat.

3.2. A 2. számú melléklet szerinti kérdőív bármelyik kérdésére adott igen válasz esetén az Egyetem az érintett belépését megtagadja.

3.3. Szükség esetén javasolt a koronavírus teszt (PCR vizsgálat) elvégzése, illetve elrendelése. Az előírt számú negatív eredményű vizsgálati lelet bemutatásáig az érintett az Egyetem épületeit nem látogathatja.

3.4. A hallgatók és az Egyetem munkatársai az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat bármely pontját érintő változást köteles haladéktalanul bejelenteni az Egyetemnek.

3.5 Az Egyetem a védekezés elősegítése érdekében minden munkavállalója és hallgatója részére 2 db többször használható, mosható az intézmény arculatában illeszkedő textil maszkot biztosít első alkalommal térítésmentesen. A maszk tisztán tartásáról a maszkot használó felelős.

 

4. A közönség beléptetésére és az épületen belüli tartózkodására vonatkozó szabályok

4.1 A koncertek közönségének beléptetése

 1. A közönség számára a maszk viselése az épületek teljes területén, a látogatás teljes időtartama alatt kötelező.
 2. A közönség testhőmérsékletét az Egyetem erre kijelölt szolgáltatója még az épületbe történő belépés előtt megméri. 37,5 C fok testhőmérséklet felett az Egyetem az érintett belépését megtagadja.
 3. Az Egyetem épületei és a közönség számára nyitott termek bejáratánál kézfertőtlenítőket helyez ki és a nézőtéri szolgálat segítségével folyamatosan felhívja a közönség figyelmét azok használatára.
 4. Az Egyetem kommunikációs felületein jól látható és bárki számára elérhető módon tájékoztatja a közönséget az Egyetem épületeiben a közönség számára kötelező szabályokról

4.2 Kiállítások látogatására vonatkozó szabályok

 1. A beléptetésre az 1-2. pontokban és a közönségére a 4.1 pontban leírtak az irányadóak.
 2. A Liszt Múzeum kiállítótermeiben összesen egyszerre 42 fő, látogatócsoport fogadása esetén a csoport létszáma legfeljebb 8 fő a tárlatvezetőn kívül.
 3. A Kodály Múzeum földszinti kiállítótermeiben a látogatócsoport létszáma legfeljebb 6 fő a tárlatvezetőn kívül, az alagsori előadóteremben legfeljebb 25 fő az előadóval együtt, az alagsori kiállítóteremben legfeljebb 7 fő tartózkodhat egyszerre.

4.3 Épületlátogatásra vonatkozó szabályok

 1. Az épületlátogatásokra az 1-2. pontokban és a közönségére a 4.1 pontban írt szabályok érvényesek.
 2. Egy épületlátogató csoport létszáma maximum 15 fő + idegenvezető lehet.
 3. Az épületben egyidejűleg maximum két csoport tartózkodhat, akik külön útvonalon haladnak a látogatás során és nem találkozhatnak egy teremben.

 

5. Más belépők belépésének szabályai

5.1.  A rendezvények lebonyolításában érintett közreműködők, valamint külső partnerek az Egyetemre történő belépéseik, illetve az egy koncerthez, rendezvényhez kötődő próbafolyamat esetén az első belépés alkalmával a 2. számú melléklet szerinti kérdőív szerint nyilatkozatot kötelesek tenni. Az érintett a nyilatkozat bármely pontját érintő változást köteles haladéktalanul bejelenteni az Egyetemnek.

5.2.  A 2. számú melléklet szerinti kérdőív bármelyik kérdésére adott igen válasz esetén az Egyetem az érintett belépését megtagadja.               

5.3. Külföldi, illetve külföldről érkező magyar állampolgárságú belépők (partnerek, művészek stb.) esetében az Egyetem mindig az aktuálisan érvényben lévő egészségügyi szabályozások szerint jár el.    

5.4 Külső partner, harmadik fél által rendezett koncert közreműködője esetén, a partner köteles valamennyi közreműködő 4.1. pont szerinti nyilatkozatát, valamint a nyilatkozattevők névsorát előzetesen átadnia az Egyetem képviselőjének, továbbá szükség szerint törvényes képviselője útján nyilatkozni arról, hogy az általa szerződtetett közreműködő az ország területére való belépéshez szükséges előírások szerint lépett be az országba, rendelkezik az előírt tesztekkel vagy hatósági karantén letöltésnek igazolásával.

5.5. Az Egyetem épületeibe ügyintézés céljából belépni kívánó személyek - belépésük és nyilatkozattételük megkönnyítése érdekében - kötelesek előzetesen bejelentkezni az ügyintézéssel érintett szervezeti egységeknél.             

 

III. A TANÉV RENDJÉNEK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

4.§

1. Az oktatás általános szabályai, a személyes közreműködést igénylő tanórák látogatása, a beiratkozás

1.1. A járványügyi készültségi helyzetben elsődlegesen a jelenléti oktatási formát alkalmazza az Egyetem az alábbi eltérésekkel:

Távolléti oktatásban, online oktatási rendben – lehetőség szerint élőben, a megfelelő interaktivitást biztosítva – kerülnek megtartásra:

 1. a nagycsoportos órák (10 fő fölött)
 2. a nem főtárgyas szolfézs- és zeneelmélet órák.

A kamaraórák megtartása jelenléti oktatási formában legfeljebb 4 fő hallgató + legfeljebb 2 fő oktató részvételével engedélyezett.

1.2 További intézkedésig jelenléti oktatási formában zajlik a következő tárgyak oktatása:

 1. a Zenetudományi és a Karmester és Karvezető Tanszék csoportos főtárgy órái,
 2. Szimfonikus zenekar,
 3. Vonószenekar,
 4. Kórus, Diplomakórus, Kargyakorlat,
 5. Fúvósegyüttes, Fúvósötös, Rézfúvós ensemble,
 6. Big band.

1.3. A 1.1.-1.2. pontban foglaltakon túl az egyetemi polgárok egészségének megőrzése érdekében, indokolt esetben egyes további oktatási célú foglalkozások (előadás, kurzus, szeminárium, konzultáció stb.) online módon való megtartását és az e foglalkozásokhoz tartozó online vizsgáztatást a rektor az érintett tanszékvezetővel egyeztetve szorgalmi időszak közben is elrendelheti.

1.4. A jelenléti oktatás során az oktatók és a hallgatók egyaránt kötelesek törekedni arra, hogy az egyidejűleg személyesen jelenlévők eleget tegyenek az egészségbiztonsági és járványügyi ajánlásoknak (távolságtartás, maszkviselés, higiéniai szabályok). A jelenléti tanórákat az Egyetem úgy szervezi meg, hogy a tanterem kapacitásának figyelembe vételével lehetőség szerint a 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen.

1.5. A nagy hallgatói létszámot érintő online tanórák esetében a kiscsoportos vagy személyes konzultációs lehetőséget folyamatosan biztosítja az Egyetem, amelynek módjáról a kurzustartó oktató ad tájékoztatást.

1.6. A hallgatókkal való folyamatos kapcsolattartás során az Egyetem az elektronikus levelezést, illetve a NEPTUN tanulmányi rendszeren keresztüli tájékoztatási és egyéb lehetőségeket alkalmazza, azzal, hogy a beadandó dokumentumok, zárthelyi dolgozatok kiértékelésébe való betekintési lehetőséget továbbra is – előzetes egyeztetés szerint - biztosítja a hallgatóknak.

1.7. A hallgatók beiratkozáskor, bejelentkezéskor kötelesek írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy az elmúlt két hét során jártak-e külföldi országban. Ha igen, akkor a hallgatónak külön nyilatkoztatni kell a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020. (VII.12.) Korm. rendeletben foglalt szabályok betartásáról.

1.8. Az Egyetem a beiratkozást kiscsoportos bontásban, ütemezetten biztosítja azzal, hogy a beiratkozás során a 1,5 méteres védőtávolság megtartása és a maszk használata valamennyi jelenlevő számára kötelező. A beiratkozásról az érintettek előzetes értesítést kapnak.             

1.9. Az Egyetemen a képzést megelőző kötelező oktatások (pl. tűz-és munkavédelmi, oktatás) kivitelezése online formában valósul meg.

1.10. A külföldről érkező hallgatók esetében a beiratkozás feltétele 14 napos karatén eltöltésének megfelelő igazolása, vagy 48 óra különbséggel végzett két Magyarországon végzett negatív koronavírus (PCR vizsgálat) teszteredmény bemutatása az Oktatási és Tanulmányi Osztály részére.   

1.11. Az Egyetem hallgatói és munkatársai minden lehetséges esetben - különösen az Oktatási és Tanulmányi Osztályon a hallgatói ügyintézés során, valamint a Koncert- és Rendezvényközpontban a diplomakoncertekkel kapcsolatos ügyekben - kötelesek elsősorban elektronikus úton intézni hivatalos ügyeiket.

 

2. Egyéni és összefüggő tanítási gyakorlatokra vonatkozó szabályok

2.1. A tanítási gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton résztvevő hallgatókra, oktatókra az általános higiénés rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés.

2.3. A hallgatók beosztását az Egyetem előre elkészíti, arról a hallgatókat elektronikusan értesíti. A tanítási gyakorlat első napján a hallgatók a 2. számú melléklet szerinti kérdőív szerint nyilatkozatot tesznek. Bármelyik kérdésre adott igen válasz esetén, az Egyetem a hallgató gyakorlaton való részvételét megtagadja. Szükség esetén javasolt a koronavírus teszt (PCR vizsgálat) elvégzése, illetve elrendelése. Az előírt számú negatív eredményű vizsgálati lelet bemutatásáig a hallgató a gyakorlaton nem vehet részt, és az Egyetem épületeit nem látogathatja.

2.4. A szakmai gyakorlat és gyakorlati képzés ideje alatt a gyakorlatvezető kiemelt feladata, hogy a helyes egyéni védőeszköz használatot folyamatosan ellenőrizze. A 1,5 méteres védőtávolságot a gyakorlat teljes időtartama alatt lehetőség szerint biztosítani kell.

2.5. Az Egyetemen kívüli képzési helyeken az adott gyakorlati helyre vonatkozó további szabályok betartása is kötelező.

 

3. Gyakorlás, gyakorlótermek használata

3.1. A gyakorlás az Egyetem épületében az alábbiak szerint engedélyezett:

Wesselényi utcai épület:

 • Hétfőtől szombatig: 8:00–20:00 időtartamban.
 • Vasárnap: 10:00–18:00

A gyakorlások foglalása a nyilvántartó rendszer használata útján, kizárólag kétórás időintervallumokban, félórás technikai szünet beiktatásával lehetséges azzal, hogy a 3. emeleti gyakorlótermekben egyszerre 1 fő számára engedélyezett  a gyakorlás.

Liszt Ferenc téri főépület:

 • Hétfőtől szombatig: 8:00–20:00 az orgona, ütő, bőgő, hárfa szakos hallgatóknak

Régi Zeneakadémia:

 • Hétfőtől szombatig: 8:00–20:00 az orgona és csembaló szakos hallgatóknak

Semmelweis utcai épület:

 • Hétfőtől szombatig: 8:00–20:00  a népzene szakos  és fúvós hallgatók

Köztelek utcai épület:

 • Hétfőtől péntekig 8:00–20:00

Kamaracsoportok próba lehetősége teremfoglalással,  a kapacitástól függően,  az épületek nyitva tartása és a járványügyi rendelkezések figyelembevételével a Wesselényi utcai épületben és a Liszt Ferenc téri főépületben lehetséges.

A gyakorlások során kísérő nem engedélyezett.

3.2. A gyakorlás ideje alatt az azon résztvevő hallgatókra az általános higiénés rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlás megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés az erre a célra az Egyetem részéről biztosított kihelyezett kézfertőtlenítő eszközök használatával. A gyakorlás végeztével az épületet a gyakorlótermeket igénybevevők kötelesek elhagyni, valamint az Egyetem épületeinek közforgalmi részein maszkot viselni.

3.3. Az Egyetem gondoskodik az egyetemi állományba található nagytestű hangszerek (zongora, pianínó, csembaló, orgona-játékasztal), vagy más a gyakorlás során használt eszközök – amennyiben ez azokat nem károsítja – virucid hatású felület fertőtlenítőszerrel történő rendszeres tisztításáról. Emellett a fertőtlenítést az órák és a tanítás végén a szaktanár, illetve gyakorlás végeztével a hallgató is köteles elvégezni az adott teremben a rendelkezésére bocsátott eszközzel, fertőtlenítőszerrel.

3.4. Nem kötelező a védőmaszk használata gyakorlás közben a W52 épület 3. emeleti gyakorlótermeiben 1 fő jelenléte esetén, valamint a többi gyakorlóteremben a 1,5 méteres védőtávolság biztosítása esetén azzal, hogy a résztvevők kötelesek fokozottan ügyelni a személyi higiénés feltételek betartására.

3.5 A járványügyi helyzet változása esetén a rektor jogosult döntést hozni a fenti gyakorlási rend megváltoztatásáról, új rendelkezések és intézkedések életbe léptetéséről.

 

4. A számonkérés, és beszámolás rendje

4.1. Az Egyetem Oktatási és Tanulmányi Osztálya az érintett oktatók közreműködésével gondoskodik a szóbeli beszámoló napja, érintett területe, valamint a várható létszáma előre tervezetten történő meghatározásról, és a hallgatók előzetesen egyeztetett, ütemezett időpontra történő behívásáról.

4.2. Írásbeli beszámoló esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása szükséges azzal, hogy a hallgatóknak javasolt a személyes használati segédeszközök használata.

4.3. A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató hallgató, illetve oktató vehet részt. A hallgatók kötelesek a 2. számú melléklet szerinti kérdőív szerint nyilatkozatot tenni a számonkérés előtt a NEPTUN rendszeren keresztül. Bármelyik kérdésre adott igen válasz esetén az Egyetem a hallgató belépését megtagadja. Szükség esetén javasolt a koronavírus teszt (PCR vizsgálat) elvégzése, illetve elrendelése. Az előírt számú negatív eredményű vizsgálati lelet bemutatásáig a hallgató az Egyetem épületeit nem látogathatja.

4.4. Szóbeli és írásbeli számonkérés alkalmával a maszk viselése kötelező. A számonkérés során szigorúan mindenki köteles betartani a köhögési etikett szabályait, melyre a vizsgázók figyelmét a számonkérés előtt írásbeli tájékoztatással, illetve a számonkérés megkezdésekor szóban is fel kell hívni.

4.5. Szóbeli beszámoló csak jól szellőztethető teremben tartható, egyszerre maximum két hallgató és az oktatók egyidejű bent tartózkodásával. Amennyiben a számonkérés során a vizsgázók egymást követően használják az Egyetem eszközeit (nagytestű hangszerek) az Egyetem minden használatot követően gondoskodik a rövid behatási idővel rendelkező felületfertőtlenítő-szerrel történő fertőtlenítésről.

 

5. A kollégium működtetésére vonatkozó szabályok

5.1. A kollégiumra vonatkozó szabályokról külön rektori és kancellári utasítás rendelkezik (A 2020/2021. tanévben irányadó kollégiumi elhelyezés szabályairól szóló 11/2020. (VIII.14.) sz. Rektori és Kancellári Utasítás).

5.2. A bizonyíthatóan nem fertőzött külföldi hallgatók számra, akiknél azonban a fertőzés gyanúja felmerül (vagy lehetősége fennáll, - amennyiben ez más módon nem biztosítható -, az Egyetem minden tőle telhetőt megtesz, hogy biztosítani tudja az elhelyezés lehetőségét.

 

6. Rendezvények megtartására, sport-, vagy egyéb szabadidős tevékenység

6.1. A zárt térben történő programoknál a maszk használata kötelező.

6.2. A közvetlen személyes kontaktust igénylő programok szervezését kerülni kell.

6.3. Az Egyetemen sport vagy egyéb szabadidős tevékenységben kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző hallgató vehet részt, amelyről a hallgatók 2. sz. melléklet szerinti kérdőíven nyilatkozni kötelesek. Bármelyik kérdésre adott igen válasz esetén az Egyetem a hallgató részvételét megtagadja. Szükség esetén javasolt a koronavírus teszt (PCR vizsgálat) elvégzése, illetve elrendelése. Az előírt számú negatív eredményű vizsgálati lelet bemutatásáig a hallgató az Egyetem épületeit nem látogathatja. Erről, valamint a szükséges testhőmérésről a sport vagy egyéb szabadidős tevékenységet szervező köteles gondoskodni.  

 

5.§

A tanév rendjének egyéb, különös rendelkezései

(1) A 2020/2021. tanév megkezdésével az oktatási épületek működése, nyitva tartása, használata a jelen utasításban nem szabályozott kérdésekben az általános rend szerint alakul.

(2) A büfék és az étterem üzemeltetése biztosított lesz.

(3) Az Egyetem az épületeiben kézfertőtlenítő eszközöket helyez ki, melyek használata kötelező, valamint a gyakori kézmosás is fokozottan javasolt.             

 

IV. KONCERTTEVÉKENYSÉGGEL, illetve a  NYILVÁNOSSÁG SZÁMÁRA LÁTOGATHATÓ RENDEZVÉNYEKKEL kapcsolatos rendelkezések

6.§

A rendezvények lebonyolítására vonatkozó szabályok

(1) A Zeneakadémia épületében a backstage teljes területére, ideértve a művészfolyosót is, valamint a Régi Zeneakadémia épületében a művész szobába a koncertek előtt, közben és után a közönség nem léphet be. A közreműködő művészek a közönséggel kizárólag a közönségforgalmi területen találkozhatnak a maszkviselési szabályok betartásával.

(2) Az Egyetem elkerüli az előadások egyidejű kezdését, a Solti teremben lehetőség szerint szünet nélkül rendezi a koncerteket, a közönség csak a Dohnányi utcai lépcsőházat illetve ruhatárat veheti igénybe.           

(3) Az Egyetem a hangversenytermeket lehetőség szerint a kezdés előtt 30 perccel megnyitja, hogy ott a közönség el tudja foglalni a helyét.

(4) Az Egyetem a jegypénztár és a büfék előtt vizuálisan és a nézőtéri személyzet révén szóban is felhívja a figyelmet a 1,5 méteres távolság megtartására.

 

V. Munkavégzéssel kapcsolatos rendelkezések

7.§

(1) Az egyes szervezeti egységek – ide nem értve a tanszékeket – vezetői kötelesek biztosítani a saját szervezeti egységükben a folyamatos munkavégzés megszervezését a közalkalmazottak, munkavállalók (a továbbiakban együtt alkalmazottak) részére normál munkarend szerint, elsődlegesen a személyes jelenlét biztosításával. Ugyanakkor a jelen rendelkezés alapján az utasítás hatálybalépésétől visszavonásig a munkairányítási jogkörgyakorlók engedélyezhetik az otthoni munkavégzést kizárólag abban az esetben, amennyiben az nem hátráltatja az adott szervezeti egység üzemszerű, folyamatos működését. Az otthoni munkavégzés (home office) munkarendje megegyezik a munkahelyen történő munkavégzés rendjével. Az ilyen módon munkát végző alkalmazottak elérhetőségét az adott alkalmazottra vonatkozó munkabeosztás szerint kell biztosítani.

(2) A személyes jelenléti munkavégzés során folyamatosan ügyelni kell a megfelelő, 1,5 méteres védőtávolság betartására.

(3) A szervezeti egység vezetőjének felelőssége az otthoni munkavégzés során a feladatok kiadásáról, és azok elvégzésének ellenőrzéséről történő gondoskodás. A feladatok folyamatos kiadása és ellenőrzése a munkairányítási jog gyakorlójának kötelezettsége. A munkavégzés kezdetének és végének ellenőrzési módjáról (e-mailen, telefonon, számítógépes vagy mobil alkalmazásban történő bejelentkezés stb.) a munkairányítási jogkör gyakorlója rendelkezik, melyet az alkalmazottak kötelesek végrehajtani. Aki erre kötelezett, az az otthoni munkavégzés alatt is köteles a munkaidő-nyilvántartás vezetésére (jelenléti ív), melyen az otthoni munkavégzés tényét megjegyzésben jelölik.

(4) Az Egyetem Professor Emeritus címmel rendelkező munkatársainak, továbbá minden olyan oktatónak, akinek a kora (65 év feletti), vagy egészségi állapota miatt az új koronavírus az általánosnál magasabb kockázatot jelent, a rektor jogosult engedélyezni a távmunkavégzést, illetve az adott tantárgyi órák távolléti formában, online módon történő megtartását. Amennyiben ennek ellenére az érintett oktató jelenléti oktatás útján kívánja megtartani tanóráit, akkor ennek saját felelősségre történő vállalásáról köteles külön nyilatkozni az Egyetem felé.

(5) A (4) bekezdésben foglaltak a nem oktató munkatársakra azzal irányadóak, hogy a távmunkavégzés engedélyezésére az érintett munkatárs munkairányítási jogkörgyakorlója jogosult.

 

VI. A Szenátus, a Tanszékvezetői Értekezlet, a Rektori Tanács, a Doktori Tanácsok és a Szenátusi Bizottságok megtartásával kapcsolatos szabályok

8.§

(1)Az Szenátus, a Tanszékvezetői Értekezlet, a Rektori Tanács, a Doktori Tanácsok és a Szenátusi Bizottságok esetében főszabályként személyes jelenléttel megtartott testületi ülésekre kerül sor.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a járványügyi helyzet alapján a rektor jogosult elrendelni az (1) bekezdésben meghatározott testületek vonatkozásban, hogy az üléseiket elektronikusan tartsák meg.

(3) Elektronikus ülés és határozathozatal során az érintett testületek az alábbi módon gyakorolják jogkörüket és hoznak határozatot a hatáskörükbe tartozó ügyekben:

3.1 Személyi kérdésekben a Szenátus tagjai a szavazataikat személyesen adhatják le, míg a többi testület személyi kérdésekben is jogosult elektronikusan szavazni az arra irányadó szabályok szerint. A személyi kérdést tárgyaló ülés megtartása, az érintett napirendi pont megvitatása videokonferencia keretében történik. A szavazás eredményének kihirdetése írásban, a szavazatszámlálásról készített jegyzőkönyv megküldésével történik. A Szenátus esetében a személyes szavazat leadása a járványügyi készültséggel kapcsolatos ajánlások betartásával oly módon történhet, hogy az Egyetem a W52 épületben kijelöl egy helyiséget szavazóhelyiségként, ahol a Szenátus tagjai egyesével, eltérő időpontokban adhatják le szavazataikat az előzetesen megadott határidőn belül.             A doktori tanácsok tagjai személyi kérdésekben elektronikus formában is szavazhatnak.          

3.2 A szenátusi, tanszékvezetői, rektori tanácsi, doktori tanácsi, bizottsági előterjesztést tárgyaló ülés megtartása, az érintett napirendi pont megvitatása, az esetlegesen szükséges módosítások átvezetése videokonferencia keretében történhet, míg a döntéshozatal a Tanszékvezetői Értekezlet, a Rektori Tanács és a Doktori Tanácsok esetében a videokonferencia keretében nyílt szavazás útján kézfeltartással, vagy szükség szerint elektronikus szavazással (különösen, de nem kizárólag a Neptun-on az UniPoll kérdőívszerkesztő rendszer alkalmazásával), míg a Szenátus és a Szenátusi Bizottság esetében kizárólag az Nftv. elektronikus szavazás szabályainak betartásával valósulhat meg. Kivételt képeznek ez alól a Szenátus minősített többséggel meghozható döntései, amely ügyekben azok elektronikus tárgyalására és elektronikus határozathozatalra nincs mód.

3.3 Amennyiben bármely ügy egyszerű megítélésű, illetve az előkészítést szolgáló írásos dokumentáció alapján a testület tagjai döntést tudnak hozni, akkor az írásbeli dokumentáció megküldése alapján a Szenátus és a Szenátusi Bizottságok esetében videokonferencia nélkül is sor kerülhet az elektronikus határozatra, feltéve, hogy a testület egyetlen tagja vagy a Szenátus esetében a fenntartó képviselője sem kezdeményezi az adott napirend videokonferencián történő megvitatását.   

3.4 Az elektronikus szavazásra a mindenkori jogszabályi és intézményi szabályzati rendelkezések az irányadóak.

3.5 A videokonferencián meghozott döntésről, illetve az elektronikus határozathozatalról jegyzőkönyvet kell készíteni, a testület döntéseit határozatba kell foglalni. Az ily módon meghozott döntésről, és annak szavazati arányairól a testület elnöke, vagy az általa megbízott személy a döntéshozatalt követően elektronikus úton tájékoztatja a tagokat. A határozatot a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint is nyilvánosságra kell hozni.        

 

VI. Záró rendelkezések

9. §

(1) Az Utasításban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos kormányrendeletek és belső szabályozók rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Jelen utasítás a veszélyhelyzettel összefüggésben kibocsátott, 9/2020-as, valamint a 12/2020-as Rektori, Kancellári utasításokat, valamint a Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium működésének korlátozásáról a koronavírus elleni védekezéssel összefüggésben kiadott 3/2020. (III. 30.) Rektori Utasítást hatályon kívül helyezi.

(3) Az Utasítás – a gyakorlás, gyakorlótermek használata vonatkozó 4. § 3. pont rendelkezései kivételével – a 2020. szeptember 2. napján lép hatályba, visszavonásig hatályos a mindenkori kormányzati járványügyi intézkedések egyidejű betartásával. A gyakorlás, gyakorlótermek használata vonatkozó 4. § 3. pont rendelkezései 2020. szeptember 7. napján lépnek hatályba.

 

Budapest, 2020. szeptember 2.

 

Dr. Vigh Andrea
rektor sk.
Szentgyörgyvölgyi László Zoltán
kancellár sk.

 

Az utasításhoz tartozó mellékletek letölthetők INNEN (12–14. oldal).