Magyarország, ahol ma is alig élnek többen tízmilliónál, annyi muzsikust és oly sok kiváló zeneművet adott a világnak. Hálás vagyok, hogy ott születtem, és ott tanulhattam.

Solti György

14/2021. (VII.8.) sz. Rektori és Kancellári Utasítás

2021. augusztus 5.

A veszélyhelyzeti szabályok részleges feloldásáról

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban: Egyetem) rektora és kancellárja, mint munkáltatói jogkör gyakorlók, a fennálló járványügyi veszélyhelyzetre és az érvényben lévő kormányzati járványügyi szabályozásra tekintettel jelen utasításban (továbbiakban: Utasítás) az alábbi szabályokat határozzuk meg.

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§
Az Utasítás célja és hatálya

(1) Az Utasítás célja, hogy meghatározza azokat az intézkedéseket, amelyek a veszélyhelyzet jelenlegi jogszabályi előírásai alapján az intézmény működését tekintve indokoltak.

(2) Az Utasítás személyi hatálya kiterjed az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állókra (a továbbiakban úgy is mint munkatársak), a hallgatókra, közönségre, valamint az Egyetem valamennyi épületébe, létesítményébe feladatvégzés, vagy bármely egyéb célból belépő személyekre. Az Egyetem fenntartásában álló köznevelési intézmény a rá irányadó speciális szabályok alapján jár el.

(4) Az Utasítás tárgyi hatálya alá tartozik a felsőoktatási tevékenység, és minden, az Egyetem épületeiben megrendezésre kerülő nyilvánosan látogatható koncert, hangverseny, kiállítás, vezetett épületlátogatás vagy egyéb rendezvény különösen a LF8 és a V35 épületekben, de az Egyetem bármely más épületében is nyilvános, vagy meghívott vendégek részvételével rendezett esemény.


2.§
Általános és felhatalmazó rendelkezések

(1) A Szenátus felhatalmazása alapján [89/2020. (09.01.) sz. határozat] a koronavírussal kapcsolatban felmerülő, az Egyetemet érintő általános, elvi döntések és konkrét intézkedések meghozatala a rektor és kancellár hatásköre. Az e hatáskörben meghozott döntések mindenkori célja a járványügyi készültség/veszélyhelyzet időszakára vonatkozó szabályok kialakítása.

(2) A rektor és kancellár az (1) bekezdésben foglaltakon túl is köteles gondoskodni az egyetemi szabályzatok, utasítások, intézkedési protokollok kiegészítéséről és rendszeres aktualizálásáról a járványhelyzet alakulásához igazodva, figyelemmel az intézményi sajátosságokra is.    

     

II. AZ EGYETEM ÉPÜLETEIBEN TÖRTÉNŐ TARTÓZKODÁS RENDJÉNEK SZABÁLYAI

3.§
Általános előírások az egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása érdekében

(1) Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, belső intézkedési tervek, szabályzatok, utasítások, intézkedési protokollok, kiadott útmutatások, irányelvek betartása mindenki számára kötelező.

(2) A személyi higiéné betartását az Egyetem minden polgára és az Egyetem valamennyi épületébe, létesítményébe belépő személytől kéri-. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést az erre a célra az Egyetem részéről biztosított – kihelyezett - kézfertőtlenítő eszközök használatával, a köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését.  Az Egyetem épületeiben tartózkodók számára az Egyetem kéri, és ajánlja a maszk használatát, valamint a 1,5 méteres egymás között távolság betartását, ha az ésszerűen megoldható.

(3) Az Egyetem polgárai és látogatói részére ajánlott, hogy fokozottan ügyeljenek a létesítmények tisztaságára. Előbbiek elősegítését az Egyetem megfelelő (virucid) kézfertőtlenítőszerek, valamint szintén virucid hatású felületfertőtlenítő szerek és takarítószerek használatával biztosítja, valamint gondoskodik a megfelelő kéz- és felületfertőtlenítő szerek folyamatos rendelkezésre állásáról és a gyakran érintett felületek rendszeres fertőtlenítéséről (ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.).

(4) Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében mindenki részéről ajánlott kiemelt figyelmet fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású szellőztetésre. Az Egyetem gépi szellőztetéssel ellátott tereiben működő légkezelők 100%-os frisslevegő hányaddal, nagy hatékonysággal biztosítják a folyamatos, fokozott légcserét.

 

Az épületekben tartózkodás általános szabályai
4.§

(1) Az Egyetem jogosult az épületeiben tartózkodók testhőmérsékletét szúrópróba-szerűen ellenőrzi, és a koronavírus-fertőzés tüneteit mutató személyt felszólítani az épület haladéktalan elhagyására.

(2) A Liszt Ferenc Múzeum és Kutatóközpont és a Kodály Zoltán Emlékmúzeum látogatására az alábbiak szerint van lehetőség:

A Liszt Ferenc Múzeum és Kutatóközpont hétfői, szerdai, csütörtöki napokon 10.00-18.00 óra, szombati napokon 9.00-17.00 óra között tart nyitva a látogatók számára. A Liszt Ferenc Múzeum és Kutatóközpontban koncertek, egyéb rendezvények megtartására 2021. augusztus 23. napjáig nem kerül sor.

A Kodály Zoltán Emlékmúzeum hétfői napokon 11.00- 16.30, szerdai, csütörtöki  napokon 10.00-12.00, 14.00-16.30 óra között tart nyitva az előzetesen bejelentkezett látogatók számára. A Kodály Zoltán Emlékmúzeum 2021. augusztus 1. és 2021. augusztus 31. között zárva tart.

(3) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Könyvtára a nyilvános könyvtári látogatók számára 2021. szeptember 1. napjától tart nyitva.      

 

A Könyvtárat belsős oktatók, kutatók, munkatársak, valamint az Egyetem hallgatói, doktoranduszai, tanulói az alábbiak szerint látogathatják:     

  1. A nyitvatartási idő:
    – a Központi Könyvtár és Olvasóterem (LF8 épület): hétfőn, kedden és csütörtökön, naponta 10.00 és 15.00 óra között tart nyitva,
    – a Kutatókönyvtár és a Hangtár (V35 épület):  hétfőn és csütörtökön, 10.00 és 14.00 óra között tart nyitva.

  2. A könyvtárlátogatók a kölcsönözni kívánt köteteket kötelesek előre megrendelni az elektronikus katalóguson keresztül.   

(4) A kulturális eseményen látogatóként, nézőként tartózkodó személyek részére ajánljuk a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítők használatát, valamint az orrot és szájat egyidejűleg eltakaró maszk viselését. Az épület közforgalmi területein – lehetőség szerint – ajánljuk és kérjük a 1,5 méteres távolság megtartását.


Gyakorlás, gyakorlótermek használata
5.§

Gyakorlás, gyakorlótermek használata a graduális képzésben

(1) A gyakorlás az Egyetem épületeiben az alábbiak szerint engedélyezett 2021. július 31-ig:

Wesselényi utcai épület:

Hétfőtől vasárnapig: 8:00-20:00 időtartamban.

A gyakorlások foglalása a nyilvántartó rendszer használata útján, kizárólag kétórás időintervallumokban, félórás technikai szünet beiktatásával lehetséges azzal, hogy a 3. emeleti gyakorlótermekben egyszerre 1 fő számára engedélyezett a gyakorlás. A tantermekben a gyakorlás maximum 4 fő személyes jelenlétében engedélyezett.

Liszt Ferenc téri főépület:

Hétfőtől vasárnapig 8:00-20:00 óra között, kizárólag a helyhez kötött, nagytestű hangszerek esetében, azaz nagybőgő, orgona, cimbalom, ütő, tuba, hárfa szakos hallgatóknak maximum 4 fő személyes jelenlétében engedélyezett.

A Liszt Ferenc téri főépület zongora főtárgyas termeinek használata a zongora szakos hallgatóknak kivételesen, indokolt esetben külön engedéllyel lehetséges, kizárólag tanári felügyelet mellett. Az erre vonatkozó indokolt egyéni kérelmet a tanszékvezetőnek kell benyújtani, illetve megküldeni. A kérelemről, a tanszékvezető vonatkozó véleményét mérlegelve, a rektor dönt.

Régi Zeneakadémia:

Hétfőtől vasárnapig 8:00-20:00 óra között, a földszinti Bach teremben és a 3. emeleti termekben kizárólag az orgona, egyházzene, csembaló szakos hallgatóknak maximum 4 fő személyes jelenlétében engedélyezett.

Kodály Intézet:

A Kodály Intézet hallgatói az ideiglenes épületbe csak gyakorlás céljából léphetnek be.

(2) 2021. augusztus 1. és augusztus 22. között gyakorlás kizárólag az Oktatási és Tanulmányi Osztályra benyújtott kérelem alapján, egyedi rektori engedéllyel lehetséges a W52. épületben. Ettől eltekintve a gyakorlás nem engedélyezett, az Egyetem épületei karbantartás miatt zárva tartanak a hallgatók számára. 

(3) A Wesselényi utcai épület 3. emeleti gyakorlótermeiben a gyakorlás idején csak 1 hallgató tartózkodhat. Hallgató köteles a gyakorlás megkezdése előtt a termekben kihelyezett kézfertőtlenítőt használni. A gyakorlási idő maximum 90 perc személyenként. A következő gyakorlás a teremben az előző hallgató után 15 perccel később kezdődhet meg, mely idő szükséges a terem fertőtlenítésére (szellőztetés stb.). A gyakorlás befejezése után a hallgató köteles az épületet elhagyni.

(4) A gyakorlás ideje alatt az azon résztvevő hallgatókra az általános higiénés rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlás megkezdése előtt ajánlott a szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés az erre a célra az Egyetem részéről biztosított kihelyezett kézfertőtlenítő eszközök használatával.

(5) Az Egyetem gondoskodik az egyetemi állományban található nagytestű hangszerek (zongora, pianínó, csembaló, orgona-játékasztal, valamint a külön meghatározásra kerülő megfelelő fertőtlenítőszer használatával hárfa, nagybőgő, cimbalom ütőhangszerek), vagy más a gyakorlás során használt eszközök – amennyiben ez azokat nem károsítja – virucid hatású felület fertőtlenítőszerrel történő rendszeres tisztításáról. Emellett a fertőtlenítést az órák és a tanítás végén a szaktanár, illetve gyakorlás végeztével a hallgató is köteles elvégezni az adott teremben a rendelkezésére bocsátott eszközzel, fertőtlenítőszerrel.


6.§
Gyakorlás, gyakorlótermek használata a doktori képzésben

(1) A gyakorlás a doktoranduszok számára az Egyetem épületeiben az alábbiak szerint engedélyezett 2021. július 31-ig:

Wesselényi utcai épület:

Hétfőtől vasárnapig: 8:00-20:00 időtartamban. 

A gyakorlások foglalása a nyilvántartó rendszer használata útján, kizárólag kétórás időintervallumokban, félórás technikai szünet beiktatásával lehetséges azzal, hogy a 3. emeleti gyakorlótermekben egyszerre 1 fő számára engedélyezett a gyakorlás.

Liszt Ferenc téri főépület:

A gyakorlás kizárólag a Doktori termekben hétfőtől vasárnapig: 8:00-20:00 között lehetséges.

(2) 2021. augusztus 1. és augusztus 22. között a gyakorlás a Doktori termekben nem engedélyezett, az Egyetem épületének karbantartása miatt zárva tart a hallgatók számára. 

(3) Doktoranduszok gyakorlására is irányadók a 5. § (2)-(5) bekezdés szerinti rendelkezések.

7.§
A kollégium működtetésére, kollégiumi elhelyezésre vonatkozó szabályok

A Bartók Béla Kollégium 2021. augusztus 28-ig zárva tart. A kollégiumi felvételt nyert hallgatók részére a beköltözés – a tervek szerint – 2021. augusztus 28-tól lehetséges.

 

IV. Munkavégzéssel kapcsolatos rendelkezések

8.§

(1) Az Egyetem a szokásos Koordinációs Vezetői Értekezlet és minden egyéb  munka-megbeszélést elektronikus úton vagy személyesen vagy hibrid módon (jelenléti formában online csatlakozási lehetőséggel) rendezi.

(2) A folyamatos munkavégzés főszabályként személyes jelenlét biztosításával, részben otthoni munkavégzés keretén belül történő elvégzésével történik. Az Egyetem biztosítja ennek infrastrukturális feltételeit ott, ahol ezt a munkakör, illetve az elvégzendő feladatok lehetővé teszik. A szervezeti egység vezetői dönthetnek az otthoni munkavégzés és személyes jelenlét arányáról, annak indokoltságát és a munkaszervezés követelményeit figyelembe véve.

(3) Az egyes szervezeti egységek vezetői, munkairányítási jogkörgyakorlói kötelesek biztosítani a saját szervezeti egységükben, irányításuk alá eső területen a folyamatos munkavégzés megszervezését a közalkalmazottak, munkavállalók (a továbbiakban együtt alkalmazottak) részére normál munkarendben az alábbiak figyelembevételével:      

A munkakezdés időpontját javasolt 7.00 és 9.00 óra között csúsztatottan megállapítani. Ettől eltérő rendet bármely szervezeti egység vonatkozásában a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult engedélyezni. Az otthoni munkavégzés (home office) munkarendje megegyezik a munkahelyen történő munkavégzés rendjével. Az ilyen módon munkát végző alkalmazottak elérhetőségét az adott alkalmazottra vonatkozó munkabeosztás szerint kell biztosítani.

(4) A (3) bekezdés szerinti otthoni munkavégzés nem vonatkozik a műszaki igazgató irányítása alá tartozó területekre, valamint az AVISO-ra, ahol munkairányítási jogkörgyakorlói kötelesek biztosítani a feladatok elvégzéséhez szükséges mértékű folyamatos helyszíni munkavégzés megszervezését.  

(5)Ha az alkalmazott a szükséges képességgel és tudással rendelkezik, a munkairányítási jogkör gyakorlója a megszokott munkaköri feladatai közé nem tartozó feladatok elvégzésére is utasíthatja, melyet az alkalmazott köteles végrehajtani, amennyiben az rá nézve aránytalan sérelemmel nem jár.

(6) A szervezeti egység vezetőjének felelőssége az otthoni munkavégzés során a feladatok kiadásáról, és azok elvégzésének ellenőrzéséről történő gondoskodás. A feladatok folyamatos kiadása és ellenőrzése a munkairányítási jog gyakorlójának kötelezettsége. A munkavégzés kezdetének és végének ellenőrzési módjáról (e-mailen, telefonon, számítógépes vagy mobil alkalmazásban történő bejelentkezés stb.) a munkairányítási jogkör gyakorlója rendelkezik, melyet az alkalmazottak kötelesek végrehajtani. Aki erre kötelezett, az az otthoni munkavégzés alatt is köteles a munkaidő-nyilvántartás vezetésére (jelenléti ív), melyen az otthoni munkavégzés tényét megjegyzésben jelölik.

 

V. A Szenátus, a Tanszékvezetői Értekezlet, a Rektori Tanács, a Doktori Tanácsok és a Szenátusi Bizottságok megtartásával kapcsolatos szabályok

 

9.§

(1) A Szenátus, a Tanszékvezetői Értekezlet, a Rektori Tanács, a Doktori Tanácsok és a Szenátusi Bizottságok üléseire személyes jelenléttel vagy online, vagy vegyes módon kerül sor.

(2) A rektor, illetve az adott Szenátusi Bizottság elnöke, illetve a Doktori Iskola vezetője jogosult meghatározni, hogy az ülést milyen formában tartják meg, és ezt az ülésre szóló meghívóban fel kell tüntetni.

(3) Elektronikus ülés és határozathozatal során az érintett testületek az alábbi módon gyakorolják jogkörüket és hoznak határozatot a hatáskörükbe tartozó ügyekben:

(4) Személyi kérdésekben a Szenátus tagjai, a Doktori Tanácsok tagjai, valamint a többi testület is kizárólag az üléssel egyidejűleg jogosultak elektronikus úton szavazni.    

(5) A szenátusi, tanszékvezetői, rektori tanácsi, doktori tanácsi, bizottsági előterjesztést tárgyaló ülés megtartása, az érintett napirendi pont megvitatása, az esetlegesen szükséges módosítások átvezetése videokonferencia keretében történhet, míg a döntéshozatal a Tanszékvezetői Értekezlet, a Rektori Tanács, Szenátusi Bizottságok és a Doktori Tanácsok esetében a videokonferencia keretében nyílt szavazás útján, kézfeltartással, vagy szükség szerint elektronikus szavazással, míg a Szenátus esetében kizárólag az üléssel egyidejűleg történő elektronikus szavazással a Teams rendszer alkalmazásával, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló CCIV. törvény szerinti elektronikus határozathozatallal az ülésen kívül. Kivételt képeznek ez alól a Szenátus minősített többséggel meghozható döntései, amely ügyekben azok elektronikus tárgyalására és elektronikus határozathozatalra nincs mód.     

(6) Amennyiben bármely ügy egyszerű megítélésű, illetve az előkészítést szolgáló írásos dokumentáció alapján a testület tagjai döntést tudnak hozni, akkor az írásbeli dokumentáció megküldése alapján a Szenátus és a Szenátusi Bizottságok esetében videokonferencia nélkül is sor kerülhet az elektronikus határozatra a nemzeti felsőoktatásról szóló CCIV. törvény elektronikus szavazásra vonatkozó szabályai szerint, feltéve, hogy a testület egyetlen tagja vagy a Szenátus esetében a fenntartó képviselője sem kezdeményezi az adott napirend videokonferencián történő megvitatását.    Az ilyen elektronikus szavazásra a mindenkori jogszabályi és intézményi szabályzati rendelkezések az irányadóak.

(7) A videokonferencián meghozott döntésről, illetve az elektronikus határozathozatalról jegyzőkönyvet kell készíteni, a testület döntéseit határozatba kell foglalni. Az ily módon meghozott döntésről, és annak szavazati arányairól a testület elnöke, vagy az általa megbízott személy a döntéshozatalt követően elektronikus úton tájékoztatja a tagokat. A határozatot a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint is nyilvánosságra kell hozni.        

 

VI. Záró rendelkezések

10. §

(1) Az Utasításban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos kormányrendeletek és belső szabályozók rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Jelen utasítással a 2020/2021. tanévben és hangversenyévadban irányadó, az újranyitással kapcsolatos rendelkezésekről szóló 12/2021. (VI.1.) sz. Rektori és Kancellári Utasítás, a 8/2021. (IV.22.) sz. Rektori és Kancellári Utasítás A járványügyi átmeneti intézkedésekről az oktatásban, a munkavégzésben, és a rendezvényekkel kapcsolatban, valamint „a 2020/2021. tanévben és hangversenyévadban irányadó, a koronavírus terjedésével kapcsolatos kockázatok csökkentésére irányuló intézkedésekkel kapcsolatos 2. sz. MÓDOSÍTOTT eljárásrendről és feladatokról” szóló utasítás meghatározott rendelkezéseinek átmeneti felfüggesztéséről MÓDOSÍTOTT (változások vastagon szedve), valamint  a belépés szabályairól szóló 13/2021. (VII.1.) sz. Rektori és Kancellári Utasítás hatályát veszti.

(3) Az Utasítás 2021. július 9. napján lép hatályba, és visszavonásig hatályos a mindenkori kormányzati járványügyi intézkedések egyidejű betartásával.

 

Budapest, 2021. július 8.

 

Dr. Vigh Andrea
rektor s.k.
Szentgyörgyvölgyi László Zoltán
kancellár s.k.