Művészi szempontból álljon szemünk előtt, hogy a teljes technikai készség csak eszköz arra, hogy a lélek megszólalhasson...

Dohnányi Ernő főigazgatói székfoglalója

3/2022. (III.9.) Rektori és Kancellári Utasítás

2022. március 8.

A 2021/2022. tanévben és hangversenyévadban irányadó járványügyi szabályokról
MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN (változások kiemelve)

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban: Egyetem) rektora és kancellárja, mint munkáltatói jogkör gyakorlók, a fennálló járványügyi veszélyhelyzetre és az érvényben lévő kormányzati járványügyi szabályozásra tekintettel jelen utasításban (továbbiakban: Utasítás) az alábbi szabályokat határozzuk meg.

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§
Az Utasítás célja és hatálya

(1) Az Utasítás célja, hogy meghatározza azokat az intézkedéseket, amelyek a veszélyhelyzet jelenlegi jogszabályi előírásai alapján az intézmény működését tekintve indokoltak.

(2) Az Utasítás személyi hatálya kiterjed az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állókra (a továbbiakban úgy is, mint munkatársak), a hallgatókra, közönségre, valamint az Egyetem valamennyi épületébe, létesítményébe feladatvégzés, vagy bármely egyéb célból belépő személyekre. Az Egyetem fenntartásában álló köznevelési intézmény a rá irányadó – központilag meghatározott- speciális szabályok alapján jár el.

(3) Az Utasítás tárgyi hatálya alá tartozik a felsőoktatási tevékenység, és minden, az Egyetem épületeiben megrendezésre kerülő nyilvánosan látogatható koncert, hangverseny, kiállítás, vezetett épületlátogatás vagy egyéb rendezvény, különösen a LF8 és a V35 épületekben, de az Egyetem bármely más épületében is nyilvános, vagy meghívott vendégek részvételével rendezett esemény.

 

2.§
Általános és felhatalmazó rendelkezések

(1) A Szenátus felhatalmazása alapján [89/2020. (09.01.) sz. határozat] a koronavírussal kapcsolatban felmerülő, az Egyetemet érintő általános, elvi döntések és konkrét intézkedések meghozatala a rektor és kancellár hatásköre. Az e hatáskörben meghozott döntések mindenkori célja a járványügyi készültség/veszélyhelyzet időszakára vonatkozó szabályok kialakítása.

(2) A rektor és kancellár az (1) bekezdésben foglaltakon túl is köteles gondoskodni az egyetemi szabályzatok, utasítások, intézkedési protokollok kiegészítéséről és rendszeres aktualizálásáról a járványhelyzet alakulásához igazodva, figyelemmel az intézményi sajátosságokra is.

 

II. AZ EGYETEM ÉPÜLETEIBEN TÖRTÉNŐ TARTÓZKODÁS RENDJÉNEK SZABÁLYAI

3.§
Általános előírások az egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása érdekében

(1) Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, belső intézkedési tervek, szabályzatok, utasítások, intézkedési protokollok, kiadott útmutatások, irányelvek betartása mindenki számára kötelező.

(2) A személyi higiéné betartása az Egyetem minden polgára és az Egyetem valamennyi épületébe, létesítményébe belépő személy részére ajánlott. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést az erre a célra az Egyetem részéről biztosított – kihelyezett - kézfertőtlenítő eszközök használatát, a köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését. 

(3) Az épületekben a maszk viselése mindenhol kiemelten ajánlott. Az Egyetem javasolja az FFP2-es maszk használatát minden olyan esetben, ahol az életszerűen megoldható.

(4) Az Egyetem polgárai és látogatói részére ajánlott, hogy fokozottan ügyeljenek a létesítmények tisztaságára. Előbbiek elősegítését az Egyetem megfelelő (virucid) kézfertőtlenítő szerek, valamint szintén virucid hatású felületfertőtlenítő szerek és takarítószerek használatával biztosítja, valamint gondoskodik a megfelelő kéz- és felületfertőtlenítő szerek folyamatos rendelkezésre állásáról, és a gyakran érintett felületek rendszeres fertőtlenítéséről (ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.).

(5) Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében mindenki részéről ajánlott kiemelt figyelmet fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású szellőztetésre. Az Egyetem gépi szellőztetéssel ellátott tereiben működő légkezelők 100%-os frisslevegő hányaddal, nagy hatékonysággal biztosítják a folyamatos, fokozott légcserét.

(6) A hallgatók, munkatársak számára a személyes ügyintézés során is ajánlott a maszk használata az irodahelyiségekben is.

 

Az épületekben tartózkodás általános szabályai
4.§

(1) Az Egyetemet csak egészséges, tüneteket nem mutató, magukat egészségesnek érző személyek látogathatják. Az Egyetem jogosult az épületeiben tartózkodók testhőmérsékletét szúrópróba-szerűen ellenőrizni, és a koronavírus-fertőzés tüneteit mutató személyt felszólítani az épület haladéktalan elhagyására.

(2) A Liszt Ferenc Múzeum és Kutatóközpont és a Kodály Zoltán Emlékmúzeum látogatására a mindenkori járványügyi jogszabályi rendelkezések szerint van lehetőség azzal, hogy a múzeumok mindenkori nyitvatartási idejéről, illetve azok megváltoztatásáról az érintett múzeum vezetője javaslatára a rektor jogosult dönteni. A rektor által jóváhagyott mindenkori nyitvatartási idő az Egyetem (az érintett múzeum) honlapján kerül közzétételre.

A mindenkori nyitvatartási időről, annak megváltoztatásáról a Könyvtárigazgató javaslatára a rektor jogosult dönteni. A rektor által jóváhagyott mindenkori nyitvatartási idő az Egyetem (a Könyvtár) honlapján kerül közzétételre.    

(4) A kulturális eseményen (ideértve vezetett épületlátogatás) látogatóként, nézőként tartózkodó személyek részére ajánljuk a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítők használatát, valamint ajánlott az orrot és szájat egyidejűleg eltakaró – lehetőség szerint FFP2-es – maszk viselése. Az épület közforgalmi területein fokozottan ajánljuk a 1,5 méteres védőtávolság megtartását.

 

III. A TANÉV RENDJÉNEK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

5.§
Az oktatás általános szabályai, a személyes közreműködést igénylő tanórák látogatása, a beiratkozás

(1) 2022. március 16. napjától az oktatás rendje mind graduális, mind a doktori képzésben személyes jelenléttel valósul meg, azzal, hogy mind az egyéni főtárgyi, mind a csoportos órákon az 1, 5 méteres egymás közötti védőtávolság tartása és a maszk viselése fokozottan ajánlott, a résztvevők saját egészségének érdekében.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az egyetemi polgárok egészségének megőrzése érdekében, indokolt esetben egyes további oktatási célú foglalkozások (előadás, kurzus, szeminárium, konzultáció stb.) online módon való megtartását és az e foglalkozásokhoz tartozó online vizsgáztatást, vagy az oktatással, gyakorlással kapcsolatos bármely egyéb változtatást a rektor az érintett tanszékvezetővel egyeztetve bármikor elrendelheti. Az oktatással kapcsolatban a rektor által jóváhagyott ilyen változásokról az Egyetem a honlapján, Tanulmányi hirdetőn, illetve egyéb szokásos csatornákon keresztül tájékoztatja az érintetteket.

(3) A jelenléti oktatás során az oktatók és a hallgatók számára egyaránt ajánlott, hogy a jelenlévők eleget tegyenek az egészségbiztonsági és járványügyi ajánlásoknak (távolságtartás, maszkviselés, higiéniai szabályok). A jelenléti tanórákat az Egyetem úgy szervezi meg, hogy a tanterem kapacitásának figyelembe vételével lehetőség szerint a 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen.

(4) Az Egyetemen a képzést megelőző kötelező oktatások (pl. tűz-és munkavédelmi, oktatás) kivitelezése online formában is megvalósulhat.

(5) Az Egyetem hallgatói és munkatársai minden lehetséges esetben - különösen az Oktatási és Tanulmányi Osztályon a hallgatói ügyintézés során, valamint a Koncert- és Rendezvényközpontban a diplomakoncertekkel kapcsolatos ügyekben - elektronikus úton is intézhetik hivatalos ügyeiket.

6.§
Egyéni és összefüggő tanítási gyakorlatokra vonatkozó szabályok

(1) Az alapfokú és középfokú tanítási gyakorlatok oly módon valósulhatnak meg, ahogy azt az érintett alapfokú, középfokú iskola, azaz a fogadó intézmény és a képzésben részt vevő gyakorlatvezető vállalják, és biztosítani tudják. Ennek függvényében az iskolai gyakorlatokat a hallgatók a jelenléti oktatás keretében, vagy - különösen távolléti oktatás esetén - az iskolai oktatási folyamatba a távolléti oktatás eszközeivel bekapcsolódva is folytathatják. A gyakorlatokról az érintettek a Tanárképzési Tanszéktől tájékoztatást kapnak.

(2) A köznevelési intézményben folyó tanítási gyakorlatra érkező hallgató tanítási gyakorlata főszabályként illeszkedik az adott köznevelési intézményben elrendelt tanítás, illetve nevelés kihirdetett szervezési formájához.

(3) A köznevelési, oktatási intézménybe történő belépésnél és a gyakorlat során a biztonsági intézkedéseket az adott intézményre vonatkozó rendelkezések alapján kell betartani. Az irányadó szabályokról az Intézmény nyújt tájékoztatást.

 

Gyakorlás, gyakorlótermek használata

7.§
Gyakorlás, gyakorlótermek használata a graduális képzésben

(1) A gyakorlás az Egyetem épületeiben az alábbiak szerint engedélyezett:

A Wesselényi utcai épületben az általános nyitvatartási időben engedélyezett a gyakorlás.

A gyakorlások foglalása a nyilvántartó rendszer használata útján, kizárólag kétórás időintervallumokban, félórás technikai szünet beiktatásával lehetséges.

A Liszt Ferenc téri főépületben az általános nyitvatartási időben kizárólag a helyhez kötött, nagytestű hangszerek esetében, azaz nagybőgő, orgona, cimbalom, ütő, tuba, hárfa szakos hallgatóknak engedélyezett a gyakorlás.

A Liszt Ferenc téri főépületben a tanszékvezető által meghatározott zongora főtárgyas termek gyakorlás célú használata a zongora szakos hallgatóknak engedélyezett.

A Liszt Ferenc téri főépületben az Elektronikus Zenei Stúdió és gyakorló helységeinek használata a tanszékvezető által engedélyezett beosztásban a Zeneszerzés Tanszék hallgatói számára lehetséges.

A Régi Zeneakadémián a földszinti Bach teremben 7.00 órától 23.00 óráig az orgona szakos hallgatóknak, a 3. emeleti termekben az általános nyitvatartási időben az orgona, egyházzene, csembaló szakos hallgatóknak engedélyezett a gyakorlás.

A Semmelweis utcai épületben az általános nyitvatartási időben engedélyezett a gyakorlás.

A Köztelek utcai épületben az általános nyitvatartási időben engedélyezett a gyakorlás.

A Kodály Intézet hallgatói számára a gyakorlás hétfőtől péntekig 8 és 18 óra között, hétvégén 9 és 18 óra között történhet.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl zongora szakos (zongora főtárgyas) hallgatók a szabad kapacitások erejéig használhatják gyakorlásra:

  • a Liszt Ferenc téri főépületben az általános nyitvatartási időben (a VII., VIII, XII., XIII., XIV. tantermeken túl) a 2. emeleti XV., XVI. és XVII. tantermeket, valamint
  • a Wesselényi utcai épületben az általános nyitvatartási időben a földszinti kamaratermeket (azaz a 19., 20., 21. számú termeket).

(3) A gyakorlótermekben a hallgatók számára ajánlott a gyakorlás megkezdése előtt a termekben kihelyezett kézfertőtlenítőt használni. A gyakorlási idő maximum 120 perc személyenként. A következő gyakorlás a teremben az előző hallgató után 15 perccel később kezdődhet meg, mely idő szükséges a terem fertőtlenítésére (szellőztetés, stb.).

(4) A gyakorlás ideje alatt az azon résztvevő hallgatókra az általános higiénés rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlás megkezdése előtt ajánlott a szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés, az erre a célra az Egyetem részéről biztosított kihelyezett kézfertőtlenítő eszközök használatával. A gyakorlás közben a résztvevők számára ajánlott fokozottan ügyelni a személyi higiénés feltételek betartására.

(5) Az Egyetem gondoskodik az egyetemi állományban található nagytestű hangszerek (zongora, pianínó, csembaló, orgona-játékasztal, valamint a külön meghatározásra kerülő megfelelő fertőtlenítőszer használatával hárfa, nagybőgő, cimbalom ütőhangszerek), vagy más, a gyakorlás során használt eszközök – amennyiben ez azokat nem károsítja – virucid hatású felület fertőtlenítőszerrel történő rendszeres tisztításáról. Emellett a fertőtlenítést az órák és a tanítás végén a szaktanár, illetve gyakorlás végeztével a hallgató is elvégezheti, de kizárólag az adott teremben a rendelkezésére bocsátott eszközzel, fertőtlenítőszerrel.

(6) A járványügyi helyzet változása esetén a rektor jogosult döntést hozni a fenti gyakorlási rend megváltoztatásáról, új rendelkezések és intézkedések életbe léptetéséről azzal, hogy rektor által jóváhagyott változásokról az Egyetem a honlapján, Tanulmányi hirdetőn, illetve egyéb szokásos csatornákon keresztül tájékoztatja az érintetteket.

8.§
Gyakorlás, gyakorlótermek használata a doktori képzésben

(1) A gyakorlás a doktoranduszok számára az Egyetem épületeiben az alábbiak szerint engedélyezett:

A Wesselényi utcai épületben az általános nyitvatartási időben, valamint

a Liszt Ferenc téri főépületben az általános nyitvatartási időben kizárólag a Doktori termekben lehetséges.

(2) Doktoranduszok gyakorlására is irányadók a 7. § (2)-(5) bekezdés szerinti rendelkezések.

9.§
A kollégium működtetésére, kollégiumi elhelyezésre vonatkozó szabályok

(1) A kollégiumot csak egészséges, tüneteket nem mutató, magukat egészségesnek érző személyek vehetik igénybe. Amennyiben a kollégiumban bent lakó hallgató megbetegedés tüneteit mutatja, akkor a kollégium biztosítja a hallgató elkülönített elhelyezését legfeljebb az orvosi vizsgálat megtörténtéig (illetve külföldi hallgatók esetében az esetlegesen elrendelt házi karantén idejére, vagy a karantén alóli mentesüléshez szükséges molekuláris biológiai vizsgálat negatív teszteredmények rendelkezésre állásig), amelyet a hallgató köteles igénybe venni, vagy köteles a kollégiumot haladéktalanul elhagyni.

(2) A 1,5 méteres védőtávolságot minden kollégiumban tartózkodó személynek ajánlott tartani. A szabályok betartásának ellenőrzésére az egyetemi közalkalmazottnak joga van.

(3) A kollégiumban a közös területeken ajánlott (lehetőleg FFP2) a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.

(4) A kollégiumban vendégfogadásra és gyakorlásra – a bentlakók és az Egyetem saját hallgatói kivételével – nincs lehetőség.

(5) A Kollégiumi Közgyűlést online is meg lehet tartani.

(6) A járványügyi helyzet változása esetén a rektor jogosult döntést hozni a kollégiummal kapcsolatban új rendelkezések és intézkedések életbe léptetéséről azzal, hogy a változásokról az Egyetem a honlapján, valamint a szokásos csatornákon keresztül tájékoztatja a hallgatókat.

 

IV. KONCERTTEVÉKENYSÉGGEL, illetve a NYILVÁNOSSÁG SZÁMÁRA LÁTOGATHATÓ RENDEZVÉNYEKKEL kapcsolatos rendelkezések

10.§
A rendezvények lebonyolítására vonatkozó szabályok

(1) A Zeneakadémia rendezvényei vonatkozásában a maszk használata mind a közönség, mind a fellépő művészek, mind a munkatársak számára ajánlott.

(2) A Zeneakadémia épületében a backstage teljes területére, ideértve a művészfolyosót is, valamint a Régi Zeneakadémia épületében a művészszobába a koncertek előtt, közben és után a közönség nem léphet be. A Zeneakadémia oktatói belépésre jogosító proxy kártyájuk felmutatásával mehetnek be. A közreműködő művészek a közönséggel kizárólag a közönségforgalmi területen találkozhatnak.

(3) Az Egyetem rendezvényei esetén lehetőség szerint elkerüli az előadások egyidejű kezdését.

(4) Az Egyetem a hangversenytermeket lehetőség szerint a kezdés előtt 15 perccel megnyitja, hogy ott a közönség el tudja foglalni a helyét.

(5) Az Egyetem a jegypénztár és a büfék előtt vizuálisan és a nézőtéri személyzet révén szóban is felhívja a figyelmet a 1,5 méteres védőtávolság javasolt megtartására.

 

V. Munkavégzéssel kapcsolatos rendelkezések

11.§

(1) A Koordinációs Vezetői Értekezletet és minden egyéb munkamegbeszélést lehetőség van személyesen, elektronikus úton vagy hibrid módon megtartani. Az értekezlet összehívója választja meg a megvalósítás módját, a körülmények mérlegelésével.

(2) A folyamatos munkavégzés főszabályként személyes jelenlét biztosításával, részben otthoni munkavégzés keretén belül történő elvégzésével történik. Az Egyetem biztosítja ennek infrastrukturális feltételeit ott, ahol ezt a munkakör, illetve az elvégzendő feladatok lehetővé teszik. A szervezeti egység vezetői dönthetnek az otthoni munkavégzés és személyes jelenlét arányáról, annak indokoltságát és a munkaszervezés követelményeit figyelembe véve, javasoltan váltott csoportokban történő munkabeosztásban.

(3) Az egyes szervezeti egységek vezetői, munkairányítási jogkörgyakorlói kötelesek biztosítani a saját szervezeti egységükben, irányításuk alá eső területen a folyamatos munkavégzés megszervezését a közalkalmazottak, munkavállalók (a továbbiakban együtt alkalmazottak) részére részben személyes jelenlét biztosításával, részben otthoni munkavégzés keretén belül az alábbiak figyelembevételével:

  • A jelenléti munkakezdés időpontját javasolt 7.00 és 9.00 óra között csúsztatottan megállapítani. Ettől eltérő rendet bármely szervezeti egység vonatkozásában a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult engedélyezni.          
  • Az otthoni munkavégzés (home office) munkarendje megegyezik a munkahelyen történő munkavégzés rendjével. Az ilyen módon munkát végző alkalmazottak elérhetőségét az adott alkalmazottra vonatkozó munkabeosztás szerint kell biztosítani.           

(4) A (3) bekezdés szerinti otthoni munkavégzés a műszaki igazgató irányítása alá tartozó területekre oly módon vonatkozik, hogy a munkairányítási jogkörgyakorlói kötelesek biztosítani a feladatok elvégzéséhez szükséges mértékű folyamatos helyszíni munkavégzés megszervezését.           

(5) Ha az alkalmazott a szükséges képességgel és tudással rendelkezik, a munkairányítási jogkör gyakorlója a megszokott munkaköri feladatai közé nem tartozó feladatok elvégzésére is utasíthatja, melyet az alkalmazott köteles végrehajtani, amennyiben az rá nézve aránytalan sérelemmel nem jár.

(6) A szervezeti egység vezetőjének felelőssége az otthoni munkavégzés során a feladatok kiadásáról, és azok elvégzésének ellenőrzéséről történő gondoskodás. A feladatok folyamatos kiadása és ellenőrzése a munkairányítási jog gyakorlójának kötelezettsége. A munkavégzés kezdetének és végének ellenőrzési módjáról (e-mailen, telefonon, számítógépes vagy mobil alkalmazásban történő bejelentkezés stb.) a munkairányítási jogkör gyakorlója rendelkezik, melyet az alkalmazottak kötelesek végrehajtani. Aki erre kötelezett, az az otthoni munkavégzés alatt is köteles a munkaidő-nyilvántartás vezetésére (jelenléti ív), melyen az otthoni munkavégzés tényét megjegyzésben jelölik.    

 

VI. A Szenátus, a Tanszékvezetői Értekezlet, a Rektori Tanács, a Doktori Tanácsok és a Szenátusi Bizottságok megtartásával kapcsolatos szabályok

12.§

(1) A Szenátus, a Tanszékvezetői Értekezlet, a Rektori Tanács, a Doktori Tanácsok és a Szenátusi Bizottságok üléseire az ülés összehívójának választása szerint online, személyes vagy hibrid módon kerülhet sor.

(2) Elektronikus ülés és határozathozatal során az érintett testületek az alábbi módon gyakorolják jogkörüket és hoznak határozatot a hatáskörükbe tartozó ügyekben:

(3) Személyi kérdésekben a Szenátus tagjai, a Doktori Tanácsok tagjai, valamint a többi testület is kizárólag az üléssel egyidejűleg jogosult elektronikus úton szavazni.              

(4) A szenátusi, tanszékvezetői, rektori tanácsi, doktori tanácsi, bizottsági előterjesztést tárgyaló ülés megtartása, az érintett napirendi pont megvitatása, az esetlegesen szükséges módosítások átvezetése videokonferencia keretében történhet, míg a döntéshozatal a Tanszékvezetői Értekezlet, a Rektori Tanács, Szenátusi Bizottságok és a Doktori Tanácsok esetében a videokonferencia keretében nyílt szavazás útján, kézfeltartással, vagy szükség szerint elektronikus szavazással, míg a Szenátus esetében kizárólag az üléssel egyidejűleg történő elektronikus szavazással a Teams rendszer alkalmazásával, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló CCIV. törvény szerinti elektronikus határozathozatallal az ülésen kívül. Kivételt képeznek ez alól a Szenátus minősített többséggel meghozható döntései, amely ügyekben azok elektronikus tárgyalására és elektronikus határozathozatalra nincs mód.            

(5) Amennyiben bármely ügy egyszerű megítélésű, illetve az előkészítést szolgáló írásos dokumentáció alapján a testület tagjai döntést tudnak hozni, akkor az írásbeli dokumentáció megküldése alapján a Szenátus, a Szenátusi Bizottságok és a Doktori Tanácsok esetében videokonferencia nélkül is sor kerülhet az elektronikus határozatra, feltéve, hogy a testület egyetlen tagja vagy a Szenátus esetében a fenntartó képviselője sem kezdeményezi az adott napirend videokonferencián történő megvitatását. Az ilyen elektronikus szavazásra a mindenkori jogszabályi és intézményi szabályzati rendelkezések, ügyrendek az irányadóak.

(6) A videokonferencián meghozott döntésről, illetve az elektronikus határozathozatalról jegyzőkönyvet kell készíteni, a testület döntéseit határozatba kell foglalni. Az ily módon meghozott döntésről, és annak szavazati arányairól a testület elnöke, vagy az általa megbízott személy a döntéshozatalt követően elektronikus úton tájékoztatja a tagokat. A határozatot a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint is nyilvánosságra kell hozni.     

 

VII. Záró rendelkezések

13. §

(1) Az Utasításban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos kormányrendeletek és belső szabályozók rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Jelen utasítással a 2021/2022. tanévben és hangversenyévadban irányadó járványügyi szabályokról szóló 2/2022. (III.2.) Rektori és Kancellári Utasítás hatályát veszti.

(3) Az Utasítás 2022. március 9. napján lép hatályba és visszavonásig hatályos a mindenkori kormányzati járványügyi intézkedések egyidejű betartásával. Jelen utasítás 5. § (1) bekezdése 2022. március 16. napjától alkalmazandó.

 

Budapest, 2022. március 9.

 

Dr. Vigh Andrea
rektor s.k.
Szentgyörgyvölgyi László Zoltán
kancellár s.k.