Magyarország, ahol ma is alig élnek többen tízmilliónál, annyi muzsikust és oly sok kiváló zeneművet adott a világnak. Hálás vagyok, hogy ott születtem, és ott tanulhattam.

Solti György

4/2021. (III.5) sz. Rektori és Kancellári Utasítás

2021. március 5.

A járványügyi átmeneti intézkedésekről az oktatásban, a munkavégzésben, és a rendezvényekkel kapcsolatban

valamint „a 2020/2021. tanévben és hangversenyévadban irányadó, a koronavírus terjedésével kapcsolatos kockázatok csökkentésére irányuló intézkedésekkel kapcsolatos MÓDOSÍTOTT eljárásrendről és feladatokról” szóló utasítás meghatározott rendelkezéseinek átmeneti felfüggesztéséről

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban: Egyetem) rektora és kancellárja, mint munkáltatói jogkör gyakorlók, a 2020/2021. tanévben elrendelt járványügyi veszélyhelyzetre és a mindenkor érvényben lévő kormányzati járványügyi szabályozásra tekintettel az alábbi átmeneti rendelkezéseket hozzuk a 2020/2021-es tanév rendje tárgyában:

 

1.§
Átmeneti rendelkezések az oktatásban

(1) 2021. március 8. és 2021. április 7. között az Egyetem minden oktatási tevékenység vonatkozásában a távolléti, online oktatási formát alkalmazza.

(2) A fentiek értelmében 2021. március 8. és 2021. április 7. között a 2020/2021. tanévben és hangversenyévadban irányadó, a koronavírus terjedésével kapcsolatos kockázatok csökkentésére irányuló intézkedésekkel kapcsolatos MÓDOSÍTOTT eljárásrendről és feladatokról szóló 2/2021. (II.10) sz. Rektori és Kancellári Utasítás

  • 4.§ 1.1-1.3. pontjaiban foglaltaktól eltérően online oktatási formában zajlanak a hangszeres és egyéb gyakorlati jellegű egyéni főtárgyi órák is,
  • 4.§ 3. pontjában foglaltaktól eltérően tilos a gyakorlás az Egyetem épületeiben.
  • 4.§ 1.5 pontjától eltérően kötelező a maszk viselése.

 

2.§
Átmeneti rendelkezések a rendezvények kapcsán  

(1) 2021. március 8. és 2021. március 24. között a 2020/2021. tanévben és hangversenyévadban irányadó, a koronavírus terjedésével kapcsolatos kockázatok csökkentésére irányuló intézkedésekkel kapcsolatos MÓDOSÍTOTT eljárásrendről és feladatokról szóló 2/2021. (II.10) sz. Rektori és Kancellári Utasítás 3.§ 4. és 5. pontjában foglaltaktól eltérően:

  • Online módon közvetített kulturális esemény, élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás, illetve bármely rendezvény (továbbiakban: Rendezvény), vagy annak próbája nem kerül megtartásra az Egyetemen,
  • Rendezvényekhez, vagy azok próbáihoz kapcsolódó célból közreműködők, valamint külső partnerek az Egyetem épületeibe nem léphetnek be.

 

3.§
Átmeneti rendelkezések a munkavégzésben

(1) 2021. március 8. és 2021. április 7. között a 2020/2021. tanévben és hangversenyévadban irányadó, a koronavírus terjedésével kapcsolatos kockázatok csökkentésére irányuló intézkedésekkel kapcsolatos MÓDOSÍTOTT eljárásrendről és feladatokról szóló 2/2021. (II.10) sz. Rektori és Kancellári Utasítás 7.§ (1)-(3) bekezdéseiben foglaltaktól eltérően:

  • A vezetők közötti, illetve szervezeti egységen belüli munkatársi megbeszélések kizárólag elektronikus eszközök használatával valósulnak meg.
  • Az Egyetem vezetése általános szabályént elrendeli a folyamatos munkavégzés otthoni munkavégzés/távmunka keretén (továbbiakban: távmunka) belül történő ellátását.
  • Az egyes szervezeti egységek – ide nem értve a tanszékeket – vezetői, munkairányítási jogkörgyakorlói kötelesek biztosítani a saját szervezeti egységükben, irányításuk alá eső területen a folyamatos munkavégzés megszervezését a dolgozók részére oly módon, hogy az Egyetem irodáiban szervezeti egységenként/irodánként legfeljebb egy munkatárs tartózkodhat ügyeleti jelleggel 09.00 és 15.00 óra között. Ettől eltérő ügyeleti rendet a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult engedélyezni. Az otthoni munkavégzés (home-office) munkarendje megegyezik a munkahelyen történő munkavégzés rendjével. Az ilyen módon munkát végző alkalmazottak elérhetőségét az adott alkalmazottra vonatkozó munkabeosztás szerint kell biztosítani.

 

4. §
Záró rendelkezések

(1) Jelen utasítás a 2020/2021. tanévben és hangversenyévadban irányadó, a koronavírus terjedésével kapcsolatos kockázatok csökkentésére irányuló intézkedésekkel kapcsolatos MÓDOSÍTOTT eljárásrendről és feladatokról 2/2021. (II.10) sz. Rektori és Kancellári Utasítást 4. § 1.1-1.3. és 1.5. pontjaiban, 4.§ 3. pontjában és 7.§ (1)-(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezések hatályát 2021. március 8. és 2021. április 7. közötti időtartamra, a 3. § 4. és 5. pontjában foglalt rendelkezések hatályát 2021. március 8. és 2021. március 24. közötti időtartamra felfüggeszti azzal, hogy eltérő rendelkezés hiányában a felfüggesztést követően, azok 2021. március 25. napjátói, illetve 2021. április 8. napjától ismételten hatályba lépnek.

(2) A jelen utasítás 2021. március 8. napjától 2021. április 7. napjáig hatályos a mindenkori kormányzati járványügyi intézkedések, a mindenkor hatályos kormányrendeletek és belső szabályozók egyidejű betartásával.

 

Budapest, 2021. március 5.

 

Dr. Vigh Andrea
rektor s.k.
Szentgyörgyvölgyi László Zoltán
kancellár s.k.