Magyarország, ahol ma is alig élnek többen tízmilliónál, annyi muzsikust és oly sok kiváló zeneművet adott a világnak. Hálás vagyok, hogy ott születtem, és ott tanulhattam.

Solti György

6/2020. (VI.18) Rektori Utasítás a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról

2020. június 19.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Rendjének 31. § (2) bekezdés a) és j) pontja alapján fennálló jogkörömben eljárva a jelen utasítás (a továbbiakban: Utasítás) kiadása felől határoztam:

 

Az Utasítás hatálya

1. §

Az Utasítás hatálya kiterjed az Egyetemen működő Szenátusra, Tanszékvezetői értekezletre, Rektori Tanácsra, a Doktori Tanácsok (EDT, DLA-DT, PhD-DT) és a Szenátusi Bizottságokra, továbbá az Egyetemre és a vele jogviszonyban állókra.

 

Az Utasítás célja

2. §

Az Utasítás célja, hogy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet megszűnését követően alkalmazandó – így különösen egyes veszélyhelyzet idején hozott rendkívüli intézményi intézkedésekkel összefüggő átmeneti – szabályokat megállapítsa.

 

A Szenátus, a Tanszékvezetői Értekezlet, a Rektori Tanács, a Doktori Tanácsok és a Szenátusi Bizottságok megtartásának átmeneti szabályai a veszélyhelyzet megszűnését követő átmeneti időre

3. §

(1) Az 1. §-ban meghatározott testületek esetében személyes jelenlétet igénylő testületi ülésre 2020. augusztus 31. napjáig nem kerül sor. Az érintett testületek a jelen Utasításban meghatározott módon gyakorolják jogkörüket és hoznak határozatot a hatáskörükbe tartozó ügyekben.

(2) Amennyiben személyi kérdés tárgyalására kerül sor, akkor a személyi kérdésekben a szavazással érintett testületek tagjai a szavazataikat személyesen adhatják le. A személyi kérdést tárgyaló ülés megtartása, az érintett napirendi pont megvitatása videokonferencia keretében történik. A szavazás eredményének kihirdetése írásban, a szavazatszámlálásról készített jegyzőkönyv megküldésével történik. A személyes szavazat leadása a járványügyi készültséggel kapcsolatos ajánlások betartásával oly módon történhet, hogy az Egyetem a W52 épületben kijelöl egy helyiséget szavazóhelyiségként, ahol a testület tagjai egyesével, eltérő időpontokban adhatják le szavazataikat az előzetesen megadott határidőn belül.

(3) A szenátusi, tanszékvezetői, rektori tanácsi, doktori tanácsi, bizottsági előterjesztést tárgyaló ülés megtartása, az érintett napirendi pont megvitatása, az esetlegesen szükséges módosítások átvezetése videokonferencia keretében történhet, míg a döntéshozatal a Tanszékvezetői Értekezlet, a Rektori Tanács és a Doktori Tanácsok esetében a videokonferencia keretében nyílt szavazás útján kézfeltartással, vagy szükség szerint elektronikus szavazással a Neptun-on az UniPoll kérdőívszerkesztő rendszer alkalmazásával, míg a Szenátus és a Szenátusi Bizottság esetében kizárólag az Nftv. elektronikus szavazás szabályainak betartásával valósulhat meg. Kivételt képeznek ez alól a Szenátus minősített többséggel meghozható döntései, amely ügyekben azok elektronikus tárgyalására és elektronikus határozathozatalra nincs mód.

(4) Amennyiben bármely ügy egyszerű megítélésű, illetve az előkészítést szolgáló írásos dokumentáció alapján a testület tagjai döntést tudnak hozni, akkor az írásbeli dokumentáció megküldése alapján a Szenátus és a Szenátusi Bizottságok esetében videokonferencia nélkül is sor kerülhet az elektronikus határozatra, feltéve, hogy a testület egyetlen tagja vagy a Szenátus esetében a fenntartó képviselője sem kezdeményezi az adott napirend videokonferencián történő megvitatását.

(5) Az elektronikus szavazásra irányadó közös szabályok: a) Az elektronikus szavazással történő döntéshozatalra akkor kerülhet sor, ha a döntés meghozatala során a szavazásban részt vevők személye, a határozatképesség hitelt érdemlően megállapítható. b) Az elektronikus szavazás tervezett időpontját legalább két órával megelőzően a napirendet, és a döntést megalapozó írásos dokumentációt el kell juttatni a testületi tagok, és a Szenátus esetében a fenntartó képviselője számára. c) A szavazásra az Egyetem köteles legalább négy órás határidőt biztosítani oly módon, hogy a szavazás megkezdésének és lezárásának időpontja előzetesen egyértelműen meghatározásra kerül. d) Ha az elektronikus szavazás esetén a testület tagja vagy a Szenátus esetében fenntartó képviselője részéről kérdés merült fel, akkor az előkészítést szolgáló írásos dokumentáció kiegészítésre, módosításra kerül. Az írásos dokumentáció kiegészítése, módosítása esetén a b) alpontban meghatározott határidőt a kiegészített, módosított írásos dokumentáció tagokhoz történő eljuttatásától kell számítani. e) Érvénytelen az az elektronikus szavazat, amely a megadott határidőt követően érkezik.

(6) Az (5) bekezdés a) pontjában foglaltak érvényesülése érdekében a Szenátus, és a Szenátusi Bizottságok elektronikus szavazása a Neptun-on az UniPoll kérdőívszerkesztő rendszer alkalmazásával történik. A testület, illetve a Szenátus titkára a szavazásra történő felhívást e-mail útján is eljuttatja a testület tagjaihoz a szükséges információk megadásával, valamint azon jogvesztő határidő megjelölésével, ameddig a szavazati jog gyakorolható. A szavazati jogot a szavazat egyértelmű jelölésével a Neptunon az UniPoll rendszerben lehet gyakorolni.

A testület, illetve a Szenátus titkára valamennyi beérkező szavazatot köteles nyilvántartásba venni. A szavazásra biztosított határidő lejártát követően, legkésőbb egy munkanapon belül a testület, illetve a Szenátus titkára, vagy az érintett testület elnöke által megbízott személy(ek) megállapítja(ák) a meghozott döntést, és annak szavazati arányait, továbbá a határozathozatalról jegyzőkönyvet készít(enek). A szavazás során a határozati javaslat alatt az „egyetértek”, „nem értek egyet”, és „tartózkodom” feliratok szerepelnek. A szavazás a megfelelő szó egyértelmű megjelölésével érvényes. Érvénytelen az az elektronikus szavazat, amelyből nem állapítható meg egyértelműen a szavazó szándéka, így különösen, ha a szavazó több választ jelölt be, vagy egyiket sem jelölte meg, illetve nem állapítható meg a szavazó személye.

(7) Az elektronikus határozathozatal érvényességi feltétele, hogy a Szenátus esetében a Szenátus tagjainak legalább hatvan százaléka, Tanszékvezetői értekezlet, Rektori Tanács, a Doktori Tanácsok vagy egyéb bizottság esetében az annak határozathozatalához az általános szabályok szükséges létszámú tag részt vett a szavazásban és a szavazásban részt vett tagok több mint fele egyhangú döntést hozott.

(8) A videokonferencián meghozott döntésről, illetve az elektronikus határozathozatalról jegyzőkönyvet kell készíteni, a testület döntéseit határozatba kell foglalni. Az ily módon meghozott döntésről, és annak szavazati arányairól a testület elnöke, vagy az általa megbízott személy a döntéshozatalt követő legkésőbb két munkanapon belül elektronikus úton tájékoztatja a tagokat. A határozatot a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint is nyilvánosságra kell hozni.

(9) A jelen utasítás hatályát követő első rendes Szenátusi ülés technikai szavazást tart a veszélyhelyzet, és az azt követő átmenti idő alatt a jelen utasítás szerint elfogadott Szenátusi testületi határozatok megerősítéséről. Amennyiben a Szenátus valamely korábban elfogadott határozatát ezen szavazás során nem erősíti meg, akkor az adott határozattal érintett napirendi pontot a következő Szenátusi ülés napirendjére kell tűzni.

 

A HKR veszélyhelyzet megszűnését követő átmeneti időben alkalmazandó eltérő szabályairól

4. §

(1) A 2019/2020. tanév II. féléve, valamint az ahhoz kapcsolódó záróvizsga-időszakban, továbbá a 2020. évi általános felvételi eljárás vonatkozásában, az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet – Hallgatói Követelményrendszere (a továbbiakban: HKR) a jelen utasításban meghatározott eltérésekkel alkalmazandó.

I. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ)

(1) A TVSZ 47. § (2) bekezdés c) pontja szerinti vizsga esetében a félév

  • gyakorlati főtárgy vizsga esetén a főtárgy oktatója által megajánlott érdemjeggyel,
  • elméleti, valamint zeneszerzés, alkalmazott zeneszerzés, elektronikus zenei médiaművészet főtárgy vizsga esetén a főtárgyért felelős tanszékvezető vagy az általa kijelölt tanszéki csoportvezető döntése alapján elektronikus úton beküldendő feladatok, online vizsgafeladatok, illetve kép- és hangkapcsolatot egyidejűleg biztosító elektronikus úton (továbbiakban együtt: videókonferencia) megvalósuló szóbeli vizsgával,
  • más vizsgák esetében, ha a hallgató teljesítménye a félévközi teljesítmény alapján értékelhető, megajánlott jeggyel, ellenkező esetben írásbeli, elektronikus úton beadandó feladattal, illetve videókonferencia keretében megvalósuló szóbeli vizsgával

teljesül.

(2) A TVSZ 47. § (2) bekezdés d) pontja szerinti szigorlat, e) pontja szerinti komplex szigorlat, h) pontja szerinti zárószigorlat esetében a félév

  • az adott szigorlatért felelős tanszékvezető vagy az általa kijelölt tanszéki csoportvezető döntése alapján elektronikus úton beküldendő feladatok, online vizsgafeladatok, illetve videókonferencia keretében megvalósuló szóbeli vizsgával

teljesül.

(3) A TVSZ 64. § szerinti zárótanítás videókonferencia keretében teljesül.

(4) A TVSZ 47. § (2) bekezdés i) pontja szerinti diplomavizsga a hallgató által az Egyetem épületén kívül, a hallgató által biztosított hang- és képrögzítő eszközzel készített, az egyes

művek/tételek tekintetében vágatlan videófelvétel benyújtásával teljesül.

(5) A TVSZ 57. § (2) és (3) bekezdés szerinti diplomahangverseny a (volt) hallgató választása alapján

a) a (volt) hallgató által az Egyetem épületén kívül, a (volt) hallgató által biztosított hang- és képrögzítő eszközzel készített, az egyes művek/tételek tekintetében vágatlan videófelvétel benyújtásával, vagy

b) a diplomahangverseny műsorának az Egyetem épületében történő előadásával valósulhat meg.

(6) Az (5) bekezdés b) pontja szerinti diplomahangverseny közönség nélkül, legfeljebb 1 fő zongorakísérő közreműködésével valósulhat meg. A zongorakísérő csak az Egyetem oktatója lehet. Az Egyetem törekszik annak biztosítására, hogy a diplomahangversenyen a hallgató főtárgyi oktatásában részt vevő zongorakísérő működjön közre, a járványhelyzetre tekintettel azonban – főként az idősebb, vagy más okból veszélyeztetett oktatók egészségének védelme érdekében – az Egyetem a diplomahangversenyre más zongorakísérőt is beoszthat.

(7) Az Egyetem az (5) bekezdés b) pontja szerinti diplomahangversenyt úgy bonyolítja le, hogy a vizsgázó és más személyek személyes érintkezését ne igényelje. A személyek között legalább 1,5 méter távolságot kell tartani. A záróvizsga-bizottság tagjai a diplomahangversenyt az Egyetem épületén kívül, élő videó-közvetítésen keresztül kísérik figyelemmel.

(8) Az előadó-művészet alapképzési szak jazzhangszeres, valamint jazzének szakirányain, az egyházzene-művész mesterképzési szakon, valamint a kamarazene-művész szakirányú továbbképzési szakokon a diplomahangverseny kizárólag az (5) bekezdés a) pontja szerint teljesíthető.

(9) Az (5) bekezdéstől eltérően, a TVSZ 57. § (2) és (3) bekezdés szerinti diplomahangverseny, illetve diplomamunka bemutatása az alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak zeneszerzés, alkalmazott zeneszerzés, elektronikus zenei médiaművészet szakirányain, valamint a zeneszerző mesterképzési szakon és specializációin a diplomakompozíciók kottaanyagának elektronikus úton történő benyújtásával teljesül.

(10) Nem kell kötelezően alkalmazni az (5), illetve (9) bekezdésben foglaltakat a zeneszerző mesterképzési szak és specializációinak hallgatóira, továbbá azokra a hangszeres és énekes hallgatókra, akik a 2019/2020. tanév II. félévének záróvizsga-időszakához kapcsolódó diplomahangversenyüknek – kiválósági alapon – a Nagyteremben történő megtartására kaptak engedélyt. E hallgatók – saját döntésük alapján – az (5), illetve (9) bekezdésben meghatározottak szerint, vagy a járványhelyzet megszűnése után az eredeti körülmények között is teljesíthetik diplomahangversenyüket.

(11) A (4)-(5) bekezdésben meghatározottaktól eltérően, a karmester mesterképzési szak, a kóruskarnagy mesterképzési szak, valamint a zeneművésztanár szak kóruskarnagyművész-tanár szakirányának hallgatói kizárólag a járványhelyzet megszűnése után, az eredeti körülmények között teljesíthetik diplomahangversenyüket, diplomavizsgájukat.

(12) Amennyiben a diplomahangverseny, diplomavizsga követelményei az (4)-(5) bekezdésben foglaltak miatt módosításra szorulnak, úgy a módosított követelményeket a tanszékvezető vagy az általa kijelölt tanszéki csoportvezető állapítja meg, azzal, hogy az új követelmények alkalmazása (pl. a felkészülésre rendelkezésre álló aránytalanul rövid idő tekintetében) nem lehet hátrányos a hallgatóra nézve. Az új követelményeknek olyanoknak kell lenniük, hogy a hallgató felkészülése másik személlyel (pl. zongorakísérő) való találkozás nélkül is megvalósulhasson.

(13) A (4) bekezdés, valamint az (5) bekezdés a) pontja szerinti videófelvételnek olyannak kell lennie, hogy abból a hallgató személyazonossága a felvétel teljes hossza alatt hitelt érdemlően megállapítható legyen. A videofelvétel jelen utasítás szerinti feltételeknek való megfelelését az Egyetem jogosult ellenőrizni. E feltételeken túl, a felvétel műszaki-technikai minősége nem befolyásolhatja a hallgató teljesítményének értékelését.

(14) A TVSZ 57. § (2) és (3) bekezdése szerinti szakdolgozatot, portfóliót kizárólag elektronikus úton kell benyújtani, azzal, hogy a járványhelyzet elmúltával a szakdolgozat, portfólió papíralapú benyújtását pótolni kell.

(15) A szakdolgozattal, portfólióval kapcsolatos, a TVSZ 61. § (10) bekezdése, valamint 63. § (3) bekezdése szerinti betekintési lehetőséget kizárólag elektronikus úton kell biztosítani.

(16) A TVSZ 57. § (2) és (3) bekezdése szerinti szakdolgozat, portfólió védése, a komplex szóbeli vizsga, valamint a komplex tanári vizsga videókonferencia keretében teljesül.

(17) Az oktatók, záróvizsga-bizottsági tagok a vizsgák, szigorlatok, zárószigorlatok, diplomavizsgák, záróvizsgák értékelésére irányuló, nem nyilvános megbeszéléseit, értékeléseit videókonferencia keretében valósítják meg.

(18) A TVSZ diplomavizsga, valamint diplomahangverseny nyilvánosságára vonatkozó 47. § (12) bekezdését és 58. § (2) bekezdését, valamint a szakdolgozatvédés nyilvánosságára vonatkozó 63. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni.

II. Felvételi Szabályzat (FSZ)

(1) A FSZ 5. § (1) bekezdés szerinti felvételi vizsgák a 2020. évi általános felvételi eljárásban személyes jelenlét nélkül, a HKR – koronavírus-járványra tekintettel fennálló veszélyhelyzet miatt módosított – 7. sz. mellékletében (a továbbiakban: 7. sz. melléklet) megjelölt, elektronikus kapcsolattartáson alapuló vizsgamódokon teljesülnek. A 7. sz. mellékletben csak azok a képzések szerepelnek, amelyeket az Egyetem a 2020/2021. tanévben indítani kíván, és amelyeken a koronavírus-járványhelyzet miatti elektronikus kapcsolattartáson alapuló felvételi vizsgáztatás alapján a jelentkező szakmai tudása, alkalmassága érdemben megítélhető.

(2) A 7. sz. mellékletben közölt videókonferencia elnevezésű vizsgamód alatt az egy jelentkező és egy oktató, egy jelentkező és több oktató, a több jelentkező és egy oktató és a több jelentkező és több oktató egyidejű videó összeköttetését egyaránt érteni kell.

(3) A 7. sz. mellékletben meghatározott vizsgamódok részleteit (kommunikációs csatornák, informatikai rendszerek, programok, videófelvétellel kapcsolatos formai és egyéb követelmények) az Egyetem a felvételi vizsgakövetelményekkel együtt a honlapon hozza nyilvánosságra. A vizsgamódot váratlan technikai ok vagy a járványhelyzetből fakadó súlyos ok esetén, az adott vizsgatantárgyért felelős tanszékvezető – a rektor hozzájárulásával – az adott képzésre jelentkező összes jelentkezőre vagy – kivételesen indokolt esetben – a jelentkezőre egyénileg is módosíthatja (pl. az előzetesen kitűzött időpontban felmerülő igazolt betegség, vagy az elektronikus kapcsolattartást biztosító eszközök, szolgáltatások váratlan meghibásodása). Az ilyen módosítás során biztosítani kell az egyazon képzésre jelentkezők egyenlő esélyeit.

(4) Nem kell alkalmazni a FSZ felvételi vizsgák nyilvánosságáról szóló 5. § (15) bekezdését.

(5) A felvételi vizsgabizottságok tagjai a felvételi teljesítményekkel kapcsolatos nem nyilvános megbeszéléseit, értékeléseit videókonferencia keretében valósítják meg. Olyan esetben, amikor egy vizsgabizottság tagjai külön-külön értékelik a jelentkezők teljesítményét, az értékelést (pontszámot) írásban, elektronikus úton közlik az illetékes tanszéki ügyintézővel.

(6) Az Oktatási és Tanulmányi Osztály a FSZ 5. § (16) bekezdés szerinti tájékoztatás során közli a jelentkezővel, hogy a felvételi vizsgák milyen elektronikus kapcsolattartási csatornákon keresztül, illetve mely informatikai rendszerek, alkalmazások használatával valósulnak meg. Amennyiben a jelentkezőnek nem áll rendelkezésére minden technikai felszereltség, akkor ezt jeleznie kell az Oktatási és Tanulmányi Osztály részére. Az Egyetem haladéktalanul tájékoztatja a hallgatót az esetleges alternatív elektronikus és/vagy informatikai lehetőségekről. Amennyiben alternatív lehetőség az Egyetem önhibáján kívüli okból nem áll rendelkezésre, akkor az Egyetem nem köteles biztosítani a felvételi vizsga lehetőségét.

 

A HKR veszélyhelyzet megszűnését követő átmeneti időben alkalmazandó eltérő szabályai a doktori képzésben

5. §

(1) A 2019/2020. tanév II. félévében, továbbá a 2020. évi doktori felvételi eljárás vonatkozásában a HKR Doktori Szabályzata és Doktori Képzés Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a jelen utasításban meghatározott eltérésekkel alkalmazandó.

I. Doktori Szabályzat (DSZ)

(1) A DSZ komplex vizsgára való bejelentkezésről szóló 19. § (4) bekezdés szerinti, a védési eljárásra vonatkozó kérelem benyújtásáról szóló 23. § (2) bekezdés szerinti, valamint a doktori értekezés benyújtásáról szóló 24. § (4) bekezdés szerinti határidők a veszélyhelyzet ideje alatt nyugszanak, azaz a határidők számítása megszakad a veszélyhelyzet elrendelésének napjával. A veszélyhelyzet megszűnése után a határidő számítása folytatódik. A régi rendszerű doktori képzés doktorjelöltjei által indított fokozatszerzési eljárásokban meghatározott szigorlati és disszertáció-benyújtási határidőkre a határidőnyugvás a fentiek szerint alkalmazandó.

(2) A DSZ 22. § szerinti műhelyvita kép- és hangkapcsolatot egyidejűleg biztosító elektronikus úton (továbbiakban: videókonferencia) vagy a járványhelyzet megszűnése után, az eredeti

körülmények között valósulhat meg. A műhelyvita videókonferencia keretében történő megtartása esetén a műhelyvitára a disszertáció-tervezetet kizárólag elektronikus úton kell benyújtani.

(3) A DSZ 26. § (2) és 28. § (2) bekezdések szerinti mestermű bemutatása kizárólag a járványhelyzet megszűnése után, az eredeti körülmények között teljesíthető.

(4) A DSZ 22. § szerinti komplex vizsga kizárólag a III. (4) bekezdés szerinti időszakban vagy a járványhelyzet megszűnése után, az eredeti körülmények között teljesíthető.

(5) A DSZ 28. § (6) bekezdés szerinti doktori értekezés nyilvános vita keretében történő védése a DI zenetudományi tagozatán a PhD-DT választása alapján teljesíthető:

a) videókonferencia keretében, vagy

b) a járványhelyzet megszűnése után, az eredeti körülmények között.

(6) A DSZ 26. és 28. §-ai szerinti doktori értekezés nyilvános vita keretében történő védése a DI zeneművészeti tagozatán a járványhelyzet megszűnése után, az eredeti körülmények között teljesíthető.

(7) A régi rendszerű doktori képzés fokozatszerzési eljárása során teljesítendő doktori szigorlat a tudományterületi doktori tanács választása alapján teljesíthető:

a) videókonferencia keretében, vagy

b) a járványhelyzet megszűnése után, az eredeti körülmények között.

(8) A (2), (5) és (7) bekezdések szerinti videókonferencia a jelölt és a bizottság tagjai között oly módon valósulhat meg, hogy a bizottság számára egyértelmű legyen, hogy a feltett kérdésekre adott válaszok a jelölttől származnak. Az ilyen módon lefolytatott vita nyilvánosságát is biztosítani kell a vita előzetes meghirdetésével úgy, hogy a vitába történő bekapcsolódás lehetőségét bárki számára lehetővé kell tenni. Biztosítani kell továbbá a technikai lehetőséget arra, hogy a bizottság tagjai titkosan szavazzanak. A videókonferenciáról tilos felvételt készíteni.

III. A Doktori Képzés Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (DTVSZ)

(1) A DTVSZ 8. § (1) és (2) bekezdése és 9 §-a szerinti felvételi vizsga videófelvétel benyújtásával, elektronikus úton beküldendő feladatokkal, online vizsgafeladatokkal, illetve videókonferencia keretében megvalósuló szóbeli vizsgával teljesülhet.

(2) Az DI Titkársága a felvételi vizsgák megszervezése során közli a jelentkezővel, hogy a felvételi vizsgák milyen elektronikus kapcsolattartási csatornákon keresztül, illetve mely informatikai rendszerek, alkalmazások használatával valósulnak meg. Amennyiben a jelentkezőnek nem áll rendelkezésére minden technikai felszereltség, akkor ezt jeleznie kell a DI Titkársága részére. A DI Titkársága haladéktalanul tájékoztatja a jelentkezőt az esetleges alternatív elektronikus és/vagy informatikai lehetőségekről. Amennyiben alternatív lehetőség az Egyetem önhibáján kívüli okból nem áll rendelkezésre, akkor az Egyetem nem köteles biztosítani a felvételi vizsga lehetőségét.

(3) A felvételi vizsgákkal kapcsolatos, a DTVSZ 11. § (2) és (3) bekezdései szerinti betekintési lehetőséget kizárólag elektronikus úton kell biztosítani.

(4) A DTVSZ tanév időbeosztására vonatkozó 31. és 36. §-aitól eltérően a Doktori Iskola a komplex vizsgákat szeptember 1. és 20. között szervezi meg, a pótvizsga-időszak szeptember 21. és 30. között kerül megtartásra.

(5) A DTVSZ 36. § (3) szerinti vizsgák az adott kurzusok/tantárgyak előadói, illetve gyakorlatok (szemináriumok) vezetői döntése alapján elektronikus úton beküldendő feladatokkal, online vizsgafeladatokkal, illetve videókonferencia keretében megvalósuló szóbeli vizsgával teljesülnek.

(6) A videófelvétel benyújtása esetén azoknak olyannak kell lennie, hogy abból a hallgató vagy jelentkező személyazonossága a felvétel teljes hossza alatt hitelt érdemlően megállapítható legyen, valamint az az egyes művek/tételek tekintetében vágatlan legyen. A videófelvétel jelen utasítás szerinti feltételeknek való megfelelését az Egyetem jogosult ellenőrizni. E feltételeken túl a felvétel műszaki-technikai minősége nem befolyásolhatja a teljesítmény értékelését.

(7) A DT által kijelölt szakértő bizottság tagjai a videókonferencia keretében megvalósuló doktori szigorlat, műhelyvita, védési eljárás értékelésére irányuló, nem nyilvános megbeszéléseiket, értékeléseiket, valamint a felvételi teljesítmények értékelését videókonferencia keretében valósítják meg.

 

Záró rendelkezések

6. §

(1) Az Utasításban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok és belső szabályozók rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Felhatalmazást kap a Rektori Tanács, valamint az EDT elnöke, hogy a jelen utasításban nem szabályozott, a tanulmányi és vizsgakövetelmények, záróvizsgák és felvételi vizsgák zavartalan lebonyolításával kapcsolatosan felmerülő, azonnali vagy legkésőbb 48 órán belül megoldást igénylő, elsősorban operatív jellegű kérdésekben szükség szerint, soron kívül döntést hozzon a jelen utasítás hatálya alatt. A döntés nem lehet jogszabályi rendelkezésekkel vagy a (volt) hallgatók vagy jelentkezők egyenlő esélyeivel ellentétes.

(3) Jelen Utasítás 2020. június 18. napján lép hatályba, és a 3. § kivételével a 2019/2020. tanév II. féléve, valamint az ahhoz kapcsolódó vizsgaidőszak, záróvizsga-időszak, továbbá a 2020. évi általános és doktori felvételi eljárás lezárásáig hatályos. Az utasítás 3. §-a 2020. augusztus 31. napjáig hatályos.

Budapest, 2020. június 18.

Dr. Vigh Andrea s. k.
rektor